TABUĽKA ZHODY
navrhovaného právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (NAZ)
2. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (AZ)
3. Zákon č. .../2021 Z. z. o mediálnych službách (ZMS)
4. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (KZ)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
1. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá, ktorých cieľom je ďalšie zosúladenie práva Únie vzťahujúce sa na autorské právo a práva súvisiace s autorským právom v rámci vnútorného trhu, najmä s prihliadnutím na digitálne a cezhraničné používanie chráneného obsahu. Stanovujú sa ňou aj pravidlá výnimiek a obmedzení autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, uľahčenia licencií, ako aj pravidlá zamerané na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu využívania diel a iných predmetov ochrany.
N
NAZ
§ 1
O 1
Tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len "dielo") alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len "vysielateľ"), vydavateľa periodika, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.
U
Č: 1
O: 2
2. S výnimkou prípadov uvedených v článku 24 sa táto smernica netýka a žiadnym spôsobom neovplyvňuje existujúce pravidlá stanovené smernicami platnými v tejto oblasti, najmä smernicami 96/9/ES,
n.a.
n.a.
2000/31/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 2012/28/EÚ a 2014/26/EÚ.
Č: 2
O: 1
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. „výskumná organizácia“ je univerzita vrátane univerzitných knižníc, výskumný ústav alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorého základným cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo vykonávať vzdelávacie činnosti, a to aj vrátane vedeckého výskumu:
a)na neziskovom základe alebo vložením celého svojho zisku do vedeckého výskumu; alebo
b)v súlade s poslaním vo verejnom záujme uznaným členským štátom,
takým spôsobom, aby prístup k vytvoreným výsledkom takéhoto vedeckého výskumu nemohol prednostne využívať podnik, ktorý má nad takouto organizáciou rozhodujúci vplyv;
N
NAZ
§ 44
O 1
(4) Školou sa na účely tohto zákona rozumie škola 15), školské zariadenie 16), vysoká škola, vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania17) a zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa17a).
„15) § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z.
17) Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17a) § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
U
Č: 2
O: 2
2. vyťažovanie textov a dát“ je akákoľvek automatizovaná analytická technika zameraná na analýzu textu a údajov v digitálnej forme s cieľom vytvárať informácie, okrem iného aj vzory, trendy a korelácie;
N
NAZ
§ 51b
O 2
Čerpaním údajov sa podľa tohto zákona rozumie akákoľvek automatizovaná analytická technika zameraná na analýzu údajov v digitálnej forme s cieľom získať vzory, trendy, korelácie a podobné výsledky.
U
Č: 2
O: 3
3. „inštitúcia správy kultúrneho dedičstva“ je verejne prístupná knižnica alebo múzeum, archív alebo inštitúcia spravujúca filmové alebo zvukové dedičstvo;
N
AZ
§ 12
O 1
P b
(1)Obchodne nedostupné dielo je zverejnené dielo, ak
b) je trvalo uložené v knižnici6), archíve7), múzeu8) alebo u zákonného depozitára podľa osobitného predpisu8a) a
6) § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
U
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7) § 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
8) § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
8a) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Č: 2
O: 4
4. „tlačová publikácia“ je súbor zložený prevažne z literárnych diel novinárskej povahy, ale ktorý môže obsahovať aj iné diela alebo iné predmety ochrany, a ktorý:
a)predstavuje samostatnú položku v rámci periodickej alebo pravidelne aktualizovanej publikácie pod jedným názvom, ako sú noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného zamerania;
b)jeho účelom je poskytovanie informácií týkajúcich sa správ alebo iných tém pre verejnosť; a
c)je vydaný na akomkoľvek nosiči z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb.
Periodiká, ktoré sa vydávajú na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, sa nepovažujú za tlačové publikácie na účely tejto smernice;
N
NAZ
§ 129a
O 1
O 2
Periodikum a vydavateľ periodika
(1) Na účely tohto zákona je periodikum samostatný súbor zložený prevažne z literárnych diel novinárskej povahy, iných diel a iných predmetov ochrany
a) ktorý je pravidelne najmenej raz ročne aktualizovaný pod jedným názvom, ako noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného zamerania,
b) ktorého účelom je poskytovanie informácií verejnosti týkajúcich sa spravodajstva alebo iných tém a
c) ktorý je vydaný alebo sprístupnený verejnosti v akejkoľvek forme z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb podľa odseku 3.
(2) Periodické publikácie, ktoré sa vydávajú alebo sprístupňujú verejnosti na vedecké účely alebo akademické účely, ako vedecké časopisy, sa nepovažujú za periodikum podľa tohto zákona.
U
Č: 2
O: 5
5. „služba informačnej spoločnosti“ je služba v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2015/1535;
N
NAZ
§ 129c
O 2
Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti30b) môže periodikum použiť iba so súhlasom vydavateľa periodika, ak tento zákon neustanovuje inak.
30b) § 2 písm. b) zákona č. 55/2018 Z. z
U
Č: 2
O: 6
6. „poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu“ je poskytovateľ služby informačnej spoločnosti, ktorej hlavný účel alebo jeden z hlavných účelov je uchovávať veľký objem diel chránených autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrávajú jej používatelia a ktoré organizuje a propaguje na účely dosiahnutia zisku, a umožniť prístup verejnosti k nim.
Poskytovatelia služieb, ako sú neziskové online encyklopédie, neziskové platformy pre vzdelávacie a vedecké archívy, platformy na vývoj a spoločné využívanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, poskytovatelia elektronických komunikačných služieb podľa vymedzenia v smernici (EÚ) 2018/1972, elektronické trhoviská a cloudové služby medzi podnikmi a cloudové služby, ktoré používateľom umožňujú nahrať obsah pre svoje vlastné použitie, sa nepovažujú za poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu v zmysle tejto smernice.
N
ZMS
§ 9
(1) Platforma na zdieľanie obsahu je službou informačnej spoločnosti, ktorej hlavným účelom alebo jedným z jej hlavných účelov alebo ktorej zásadnou funkciou je ukladať veľký počet diel a iných predmetov ochrany podľa osobitného predpisu 4) nahrávaných jej užívateľmi a šíriť ich podľa osobitného predpisu.
(2) Platforma na zdieľanie obsahu nie je
a) on-line encyklopédia a vzdelávacie a vedecké úložisko, ktorých účelom nie je dosahovanie zisku,
b) platforma na vývoj a zdieľanie počítačových programov s otvoreným zdrojovým kódom,
c) on-line trhovisko, medzipodniková cloudová služba a cloudová služba, ktorá užívateľom umožňujú nahrať obsah pre vlastnú potrebu alebo potreby štátu.
(3) Poskytovateľ platformy na zdieľanie obsahu je osoba, ktorá poskytuje platformu na zdieľanie obsahu a určuje spôsob jej usporiadania a propagovania šíreného obsahu na účel dosiahnutia zisku.
4) § 3 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona.
U
Č: 3
O: 1
Článok 3
Vyťažovanie textov a dát na účely vedeckého výskumu
1. Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 5 písm. a) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, článku 2 smernice 2001/29/ES a článku 15 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu vykonávané výskumnými organizáciami a
N
NAZ
§ 51b
O 1
Použitie diela pri čerpaní údajov na účel výskumu
(1) Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) ,ktorý bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny dielo pri čerpaní údajov na účel výskumu.
8a) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
U
inštitúciami správy kultúrneho dedičstva s cieľom vyťažovať texty a dáta diel alebo iných predmetov ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup na vedecko-výskumné účely.
Č: 3
O: 2
2. Rozmnoženiny diel alebo iných predmetov ochrany vykonané v súlade s odsekom 1 sa uchovávajú s primeranou úrovňou bezpečnosti a môžu sa uchovávať na účely vedeckého výskumu vrátane overovania výsledkov výskumu.
N
NAZ
§ 51b
O 3
V 1
Rozmnoženiny diel vykonané v súlade s odsekom 1 sa uchovávajú s primeranou úrovňou bezpečnosti a môžu sa uchovávať na účely výskumu vrátane overovania výsledkov výskumu.
U
Č: 3
O: 3
3. Nositelia práv majú možnosť uplatňovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné predmety ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
N
NAZ
§ 51b
O 3
V 2
Autor môže žiadať uplatňovanie primeraných opatrení na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, v ktorých sa nachádzajú jeho diela.
U
Č: 3
O: 4
4. Členské štáty povzbudzujú nositeľov práv, výskumné organizácie a inštitúcie správy kultúrneho dedičstva k tomu, aby vymedzili spoločne dohodnuté osvedčené postupy uplatňovania povinností a opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3.
n.a.
n.a.
Č: 4
O: 1
Článok 4
Výnimka alebo obmedzenie vyťažovania textov a dát
1. Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie týkajúce sa práv stanovených v článku 5 písm. a) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, článku 2 smernice 2001/29/ES, článku 4 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2009/24/ES a článku 15 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie a extrakciu zákonne dostupných diel a iných predmetov ochrany na účely
N
NAZ
NAZ
NAZ
§ 51c
O 1
§ 89
O 6
§ 138
Použitie diela pri čerpaní údajov
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny dielo pri čerpaní údajov, ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené.
(6) Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý bez súhlasu autora počítačového programu použije počítačový program vyhotovením rozmnoženiny a spracovaním v prípade podľa § 51c.
e) extrakciu alebo reutilizáciu použitím podľa § 49a, 51b a 51c.
U
vyťažovania textov a dát.
O 4
P e
Č: 4
O: 2
2. Rozmnoženiny a extrakcie získané podľa odseku 1 sa môžu uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na účely vyťažovania textov a dát.
N
NAZ
§ 51c
O 2
Rozmnoženiny získané podľa odseku 1 sa môžu uchovávať po dobu, po ktorú je to potrebné na účely čerpania údajov.
U
Č: 4
O: 3
3. Výnimka alebo obmedzenie ustanovené v odseku 1 sa uplatňujú pod podmienkou, že používanie diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú uvedené v danom odseku, neboli nositeľmi práv výslovne vyhradené vhodným spôsobom, ako napríklad strojovo čitateľnými prostriedkami pre obsah sprístupnený verejnosti online.
N
NAZ
§ 51c
O 1
Použitie diela pri čerpaní údajov
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny dielo pri čerpaní údajov, ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené.
U
Č: 4
O: 4
4. Týmto článkom nie je dotknuté uplatňovanie článku 3 tejto smernice.
n.a.
n.a.
Č: 5
O: 1
Článok 5
Používanie diel a iných predmetov ochrany pri digitálnych a cezhraničných vyučujúcich činnostiach
1. Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie týkajúce sa práv stanovených v článku 5 písm. a), b), d) a e) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a článku 15 ods. 1 tejto smernice s cieľom umožniť digitálne používanie diela a iných predmetov ochrany na výhradný účel názornej ukážky pri výučbe, a to v odôvodnenom rozsahu na neobchodný účel, ktorý sa tým má dosiahnuť, pod podmienkou, že také používanie:
a) prebieha pod vedením vzdelávacieho zariadenia, v jeho priestoroch alebo na iných miestach, alebo prostredníctvom zabezpečeného elektronického
N
NAZ
NAZ
NAZ
NAZ
§ 44
O 2
§ 35
O 2
§ 89
O 5
§ 138
(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo digitálnym vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa uplatní pri použití diela podľa § 38, § 40 až 51a a § 52 až 57, ak je to podľa povahy diela a spôsobu použitia diela možné.
(5) Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý bez súhlasu autora použije počítačový program vyhotovením rozmnoženiny, spracovaním alebo verejným rozširovaním a výsledok jeho spracovania vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným rozširovaním na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel.
d) extrakciu alebo reutilizáciu na účel názornej ukážky pri výučbe
U
prostredia prístupného len žiakom alebo študentom a pedagógom vzdelávacieho zariadenia; a
b) sprevádza označenie zdroja vrátane mena autora, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné.
O 4
P d
v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel a uvedie sa označenie zhotoviteľa databázy a prameň
Č: 5
O: 2
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 1, môžu členské štáty stanoviť, že výnimka alebo obmedzenie prijaté podľa odseku 1 sa neuplatňuje alebo sa neuplatňuje v súvislosti s konkrétnym použitím alebo konkrétnymi druhmi diel alebo inými predmetmi ochrany, napríklad s materiálmi určenými v prvom rade pre vzdelávací trh alebo s notovými zápismi, pokiaľ sú na trhu ľahko dostupné primerané licencie povoľujúce úkony uvedené v odseku 1 tohto článku a zodpovedajúce potrebám a špecifikám vzdelávacích zariadení.
Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť prvý pododsek tohto odseku, prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby licencie povoľujúce úkony uvedené v odseku 1 tohto článku boli primeraným spôsobom dostupné a viditeľné.
D
n.a.
Č: 5
O: 3
3. Použitie diel a iných predmetov ochrany na výhradný účel názornej ukážky pri výučbe prostredníctvom zabezpečeného elektronického prostredia, ku ktorému dochádza v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva prijatých podľa tohto článku, sa považuje za vykonané výlučne v členskom štáte, v ktorom je vzdelávacie zariadenie usadené.
N
NAZ
§ 44
O 3
(3) O použití podľa odseku 2 platí, že k použitiu dochádza na území zmluvného štátu, kde je škola usadená.
U
Č: 5
O: 4
4. Členské štáty môžu stanoviť náhradu odmeny pre nositeľov práv za
D
n.a.
používanie ich diel alebo iných predmetov ochrany podľa odseku 1.
Č: 6
Článok 6
Zachovávanie kultúrneho dedičstva
Členské štáty ustanovia výnimku z práv stanovených v článku 5 písm. a) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, článku 2 smernice 2001/29/ES, článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 15 ods. 1 tejto smernice s cieľom umožniť inštitúciám správy kultúrneho dedičstva vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú trvalo súčasťou ich zbierok, v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, a to na účely zachovávania takýchto diel alebo iných predmetov ochrany a v rozsahu potrebnom na takéto zachovávanie.
N
NAZ
NAZ
NAZ
§ 49a
§ 87
O 9
§ 138
O 4
P e
Použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva
Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a), ktorý bez súhlasu autora použije dielo trvalo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo v zákonnom depozitári podľa osobitného predpisu8a) vyhotovením rozmnoženiny na účel zachovania diela v rozsahu nevyhnutnom na tento účel.
Ustanovenia § 37, 44 ods. 1, §49a, 54, 55 a § 60 ods. 4 sa použijú primerane vo vzťahu k autorovi počítačového programu, oprávnenému užívateľovi a nadobúdateľovi licencie.
e) extrakciu alebo reutilizáciu použitím podľa § 49a, 51b a 51c.
8a) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
U
Č: 7
O: 1
Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Akékoľvek zmluvné ustanovenie v rozpore s výnimkami stanovenými v článkoch 3, 5 a 6 je nevykonateľné.
N
NAZ
§ 35
O 4
Zmluva nemôže vylúčiť uplatnenie výnimiek a obmedzení podľa § 37 až 57, okrem § 48 a 51c.
U
Č: 7
O: 2
2. Na výnimky a obmedzenia uvedené v tejto hlave sa vzťahuje článok 5 ods. 5 smernice 2001/29/ES. Na články 3 až 6 tejto smernice sa vzťahuje článok 6 ods. 4 prvý, tretí a piaty pododsek smernice 2001/29/ES.
N
NAZ
AZ
§ 60
O 4
§ 34
(4) Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní pri použití diela podľa § 40, § 42 až 44, § 46, 46a, § 49, 49a, 51b, 51c a 53 v rozsahu nevyhnutnom na využitie danej výnimky alebo obmedzenia.
Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v tejto hlave a nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
U
Č: 8
O: 1
HLAVA III
OPATRENIA NA ZLEPŠENIE LICENČNÝCH POSTUPOV A ZABEZPEČENIE ŠIRŠEJ
N
NAZ
§ 80
O 1
P b
Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas len na
b) použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním
U
(4) Hromadnú licenčnú zmluvu možno uzatvoriť len ako nevýhradnú.
DOSTUPNOSTI OBSAHU
KAPITOLA 1
Obchodne nedostupné diela a iné predmety ochrany
Článok 8
Používanie obchodne nedostupných diel a iných predmetov ochrany inštitúciami správy kultúrneho dedičstva
1. Členské štáty ustanovia, aby organizácia kolektívnej správy v súlade so svojimi povereniami od nositeľov práv mohla uzatvoriť nevýhradnú licenčnú zmluvu na neobchodné účely s inštitúciou kultúrneho dedičstva o rozmnožovaní, rozširovaní, verejnom prenose alebo sprístupňovaní verejnosti obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú trvalo súčasťou zbierok danej inštitúcie, bez ohľadu na to, či všetci nositelia práv, na ktorých sa vzťahuje táto licencia, poverili organizáciu kolektívnej správy, a to pod podmienkou, že:
a) organizácia kolektívnej správy na základe svojich poverení predstavuje dostatočné zastúpenie nositeľov práv v príslušnom druhu diel alebo iných predmetov ochrany, ako aj práv, ktoré sú predmetom licencie; a
b) všetci nositelia práv majú zaručené rovnaké zaobchádzanie v súvislosti s podmienkami licencie.
AZ
AZ
AZ
§ 78
O 4
§ 79
O 3
§ 79
O 1
jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva na nekomerčné účely,
(4) Hromadnú licenčnú zmluvu možno uzatvoriť len ako nevýhradnú. Ustanovenia § 65 až 69 sa na hromadnú licenčnú zmluvu použijú primerane.
(3) Nositeľovi práv podľa odseku 1 písm. b) patria rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy ako nositeľom práv, ktorí sú organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164, vrátane primeraného uplatnenia práv a povinností vo vzťahu k organizácii kolektívnej správy, pokiaľ ide o výber, prerozdelenie a vyplatenie odmien a iných peňažných plnení.
(1) Organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4, môže uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udeľuje súhlas na použitie všetkých diel nositeľov práv
a) zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv a
b) ktorí nie sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 a nevylúčili kolektívnu správu práv k týmto dielam podľa odseku 2.
Č: 8
O: 2
2. Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie práv uvedených v článku 5 písm. a), b), d) a e) a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a článku 15 ods. 1
N
NAZ
§ 51a
Použitie obchodne nedostupného diela
(1) Ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené, obchodne nedostupné dielo, ku ktorému nevykonáva kolektívnu správu práv žiadna organizácia kolektívnej správy spĺňajúca podmienky podľa § 79 ods. 1, môže bez súhlasu autora na nekomerčné účely použiť
U
tejto smernice s cieľom umožniť inštitúciám správy kultúrneho dedičstva sprístupňovanie obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú trvalo súčasťou zbierok danej inštitúcie, na neobchodné účely, pod podmienkou, že:
a) je uvedené meno autora alebo iného identifikovateľného nositeľa práv, pokiaľ sa neukáže, že je to nemožné; a
b) takéto diela alebo iné predmety ochrany sa sprístupnia na neobchodných webových sídlach.
NAZ
§ 35
O 2
knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu,8a) kde je trvalo uložené:
a) vyhotovením rozmnoženiny,
b) verejným prenosom,
c) aj verejným rozširovaním a spracovaním v prípade počítačového programu podľa § 87 ods. 1,
d) aj spracovaním v prípade databázy podľa § 131,
e) vyhotovením rozmnoženiny v prípade výsledkov spracovania podľa písmena c),
f) vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom v prípade výsledkov spracovania podľa písmena d),
g) extrakciou a reutilizáciou v prípade databázy podľa § 135.
(2) O použití podľa odseku 1 platí, že k použitiu dochádza na území zmluvného štátu, kde je knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) usadený.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa uplatní pri použití diela podľa § 38, § 40 až 51a a § 52 až 57, ak je to podľa povahy diela a spôsobu použitia diela možné.
8a) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Č: 8
O: 3
3. Členské štáty ustanovia, aby sa výnimka alebo obmedzenie stanovené v odseku 2 vzťahovalo len na tie druhy diel alebo iných predmetov ochrany, pre ktoré neexistuje žiadna organizácia kolektívnej správy, ktorá by spĺňala podmienky uvedené v odseku 1 písm. a).
N
NAZ
§ 51a
O 1
(1) Ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené, obchodne nedostupné dielo, ku ktorému nevykonáva kolektívnu správu práv žiadna organizácia kolektívnej správy spĺňajúca podmienky podľa § 79 ods. 1, môže bez súhlasu autora na nekomerčné účely použiť knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu,8a) kde je trvalo uložené:
a) vyhotovením rozmnoženiny,
U
b) verejným prenosom,
c) aj verejným rozširovaním a spracovaním v prípade počítačového programu podľa § 87 ods. 1,
d) aj spracovaním v prípade databázy podľa § 131,
e) vyhotovením rozmnoženiny v prípade výsledkov spracovania podľa písmena c),
f) vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom v prípade výsledkov spracovania podľa písmena d),
g) extrakciou a reutilizáciou v prípade databázy podľa § 135.
Č: 8
O: 4
4. Členské štáty ustanovia, aby všetci nositelia práv mohli kedykoľvek, jednoducho a účinne vylúčiť svoje diela alebo iné predmety ochrany z licenčného mechanizmu uvedeného v odseku 1 alebo z uplatňovania výnimky alebo obmedzenia ustanovených v odseku 2, buď vo všeobecnosti, alebo v osobitných prípadoch, a to aj po uzavretí licenčnej zmluvy alebo po začiatku zmieneného používania.
N
AZ
§ 79
O 2
Nositeľ práv podľa odseku 1 písm. b) je oprávnený vylúčiť kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo k niektorému zo svojich diel prostredníctvom rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy písomným oznámením organizácii kolektívnej správy podľa odseku 1, ktorá o tom bez zbytočného odkladu informuje nadobúdateľa licencie.
U
Č: 8
O: 5
5. Dielo alebo iný predmet ochrany sa považujú za obchodne nedostupné, keď sa dá v dobrej viere predpokladať, že celé dielo alebo iný predmet ochrany nie sú verejne dostupné prostredníctvom obvyklých obchodných kanálov potom, ako bolo vynaložené primerané úsilie na zistenie, či sú dostupné verejnosti.
Členské štáty môžu stanoviť osobitné požiadavky, ako je konečný termín, na určenie toho, či diela a iné predmety ochrany môžu byť predmetom licencie v súlade s odsekom 1, alebo či sa môžu
N/D
NAZ
§ 12
O 1
(1) Obchodne nedostupné dielo je zverejnené dielo, ak
a) k jeho rozmnoženine nie je možné ani po vynaložení primeraného úsilia získať prístup na trhu inak ako kúpou použitej veci alebo na základe žiadosti o udelenie licencie, ktorá nie je bežne dostupná,
b) je trvalo uložené v knižnici,6) archíve,7) múzeu8) alebo u zákonného depozitára podľa osobitného predpisu8a) a
c) je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len "portál") vedenom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo8b) po dobu najmenej šesť mesiacov
U
používať na základe výnimky alebo obmedzenia stanoveného v odseku 2. Takéto požiadavky nesmú presahovať rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané, a nesmú znemožňovať určenie súboru diel alebo iných predmetov ochrany ako celku za obchodne nedostupné, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela alebo iné predmety ochrany sú obchodne nedostupné.
NAZ
NAZ
NAZ
§ 12
O 9
§ 12
O 10
§ 12
O 11
a nedošlo k jeho vyradeniu z tohto portálu podľa odseku 7.
(9) Kartografické diela zverejnené viac ako 30 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 3 považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak. Diela úžitkového umenia zverejnené viac ako 35 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 3 považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak. Počítačové programy zverejnené viac ako 40 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 3 považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak.
(10) Audiovizuálne dielo a audiovizuálny záznam zverejnené menej ako 45 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 3 nemôžu byť považované za obchodne nedostupné. Architektonické dielo zverejnené menej ako 25 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 3 nemôže byť považované za obchodne nedostupné.
(11) Podmienku podľa odseku 6 písm. a) spĺňa aj súbor diel, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela sú obchodne nedostupné.
7) § 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
8) § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
8a) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012).
Č: 8
O: 6
6. Členské štáty zabezpečia, aby o licencie uvedené v odseku 1 bola požiadaná reprezentatívna organizácia kolektívnej správy za daný členský štát, kde je inštitúcia správy kultúrneho dedičstva usadená.
N
NAZ
§ 80
O 2
Nadobúdateľom licencie podľa ods. 1 písm. b) sa rozumie knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) so sídlom v Slovenskej republike.
8a) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
U
Č: 8
O: 7
7. Tento článok sa nevzťahuje na súbory obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, ak na základe primeraného úsilia uvedeného v odseku 5 existujú dôkazy o tom, že takéto súbory pozostávajú prevažne z:
a) diel alebo iných predmetov ochrany iných než kinematografických alebo audiovizuálnych diel, prvýkrát zverejnených alebo ak neboli zverejnené, prvýkrát odvysielaných v tretej krajine;
b) kinematografických alebo audiovizuálnych diel, ktorých výrobcovia majú sídlo alebo obvyklý pobyt v tretej krajine; alebo
c) diel alebo iných predmetov ochrany štátnych príslušníkov tretej krajiny, ak nie je ani po vynaložení primeraného úsilia možné určiť členský štát alebo tretiu krajinu podľa písmen a) a b);
Odchylne od prvého pododseku sa tento článok uplatní, ak je organizácia kolektívnej správy dostatočne reprezentatívna v zmysle odseku 1 písm. a), vzhľadom na nositeľov práv príslušnej tretej krajiny.
N
NAZ
NAZ
§ 12
O 3
§ 12
O 4
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na súbory obchodne nedostupných diel, ak pri vynaložení primeraného úsilia bolo zistené, že takéto súbory pozostávajú prevažne z
a) audiovizuálnych diel, ktorých výrobcovia originálu audiovizuálneho diela majú sídlo alebo obvyklý pobyt v inom ako členskom štáte (ďalej len „tretí štát“),
b) iných než audiovizuálnych diel, prvýkrát zverejnených alebo prvýkrát odvysielaných v treťom štáte, alebo
c) diel štátnych príslušníkov tretieho štátu, ak nie je možné určiť zmluvný štát alebo tretí štát podľa písmen a) a b).
(4) Ustanovenie odseku 3 neplatí, ak je organizácia kolektívnej správy dostatočne reprezentatívna aj vzhľadom na nositeľov práv príslušného tretieho štátu.
U
Č: 9
O: 1
Článok 9
Cezhraničné používanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby licencia udelená v súlade s článkom 8 mohla umožniť používanie obchodne nedostupných diel alebo iných
N
NAZ
§ 80
O 3
(3) Obchodne nedostupné dielo môže knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) použiť na základe rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy uzavretej podľa odseku 1 písm. b) aj na území zmluvného štátu.
8a) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení
U
predmetov ochrany inštitúciou správy kultúrneho dedičstva v ktoromkoľvek členskom štáte.
niektorých zákonov.
Č: 9
O: 2
2. Použitie diel a iných predmetov ochrany v rámci výnimky alebo obmedzenia stanoveného v článku 8 ods. 2 sa považuje za použitie, ku ktorému dochádza výlučne v členskom štáte, v ktorom je usadená inštitúcia kultúrneho dedičstva, ktorá ich používa.
N
NAZ
§ 51a
O 2
(2) O použití podľa odseku 1 platí, že k použitiu dochádza na území zmluvného štátu, kde je knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) usadený.
8a) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
U
Č: 10
O: 1
Článok 10
Propagačné opatrenia
1. Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie z inštitúcií správy kultúrneho dedičstva, organizácií kolektívnej správy alebo relevantných verejných orgánov na účely identifikácie obchodne nedostupných diel alebo iných predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v súlade s článkom 8 ods. 1 alebo ktoré sa používajú v rámci výnimky alebo obmedzenia stanoveného v článku 8 ods. 2, ako aj informácie o možnostiach dostupných pre nositeľov práv uvedených v článku 8 ods. 4 a prípadné informácie o stranách licenčnej zmluvy, územiach, na ktoré sa vzťahuje, a použití – hneď, ako budú k dispozícii – permanentne, jednoducho a účinne prístupné na verejnom jednotnom online portáli najmenej šesť mesiacov pred rozširovaním, verejným prenosom alebo sprístupnením diel alebo iných predmetov ochrany verejnosti v súlade s licenciou alebo v rámci výnimky alebo obmedzenia.
Portál zriadi a spravuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo v súlade s
N
NAZ
NAZ
NAZ
§ 12
O 10
§ 12
O 5
§ 12
O 6
(10) Audiovizuálne dielo a audiovizuálny záznam zverejnené menej ako 45 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 3 nemôžu byť považované za obchodne nedostupné. Architektonické dielo zverejnené menej ako 25 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 3 nemôže byť považované za obchodne nedostupné.
(5) Návrh na zaradenie diela do portálu môže podať ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba. Národný registrátor pre obchodne nedostupné diela (ďalej len „Národný registrátor“) podľa odseku 8 bez zbytočného odkladu zverejní informáciu o návrhu na zaradenie diela do portálu na svojom webovom sídle. Návrh musí obsahovať
a) meno a priezvisko alebo názov žiadateľa,
b) nezameniteľnú identifikáciu diela,
c) odôvodnenie, pre ktoré sa žiada zaradiť dielo do portálu.
(6) Národný registrátor podľa odseku 8 zaradí dielo do portálu, ak v lehote najneskôr troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do portálu
a) nebolo možné podľa jeho zistenia obchodne získať prístup k rozmnoženine diela ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a
b) autor písomne nenamietal proti zaradeniu diela do portálu.
U
nariadením (EÚ) č. 386/2012.
Č: 10
O: 2
2. Členské štáty ustanovia, že ak to bude potrebné v záujme všeobecnej informovanosti nositeľov práv, prijmú sa ďalšie náležité propagačné opatrenia týkajúce sa schopnosti organizácie kolektívnej správy udeľovať licencie na diela alebo iné predmety ochrany v súlade s článkom 8, udelených licencií, použitia v rámci výnimky alebo obmedzenia stanoveného v článku 8 ods. 2 a možností dostupných pre nositeľov práv uvedených v článku 8 ods. 4
Primerané propagačné opatrenia uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v členskom štáte, v ktorom sa žiada o licenciu v súlade s článkom 8 ods. 1, alebo, na použitie na základe výnimky alebo obmedzenia stanoveného v článku 8 ods. 2, v členskom štáte, v ktorom je usadená inštitúcia správy kultúrneho dedičstva. Ak existujú dôkazy, napríklad v súvislosti s pôvodom diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré naznačujú, že informovanosť nositeľov práv by sa mohla účinne zvýšiť v iných členských štátoch alebo v tretích krajinách, takéto propagačné opatrenia sa vzťahujú aj na tieto členské štáty a tretie krajiny.
N
NAZ
NAZ
§ 12
O 5
§ 12
O 11
(5) Návrh na zaradenie diela do portálu môže podať ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba. Národný registrátor pre obchodne nedostupné diela (ďalej len „Národný registrátor“) podľa odseku 8 bez zbytočného odkladu zverejní informáciu o návrhu na zaradenie diela do portálu na svojom webovom sídle. Návrh musí obsahovať
a) meno a priezvisko alebo názov žiadateľa,
b) nezameniteľnú identifikáciu diela,
c) odôvodnenie, pre ktoré sa žiada zaradiť dielo do portálu.
(11) Organizácia kolektívnej správy zverejní na svojom webovom sídle informácie podľa § 12 ods. 10 písm. b) až e) a hypertextový odkaz na portál.
U
Č: 11
Článok 11
Dialóg so zainteresovanými stranami
Členské štáty uskutočnia konzultácie s nositeľmi práv, organizáciami kolektívnej správy a inštitúciami správy kultúrneho dedičstva v každom sektore pred stanovením osobitných požiadaviek podľa článku 8 ods. 5 a
N
NAZ
§ 189
O 4
(4) Ministerstvo koordinuje kultúrny dialóg zainteresovaných strán.
U
Dialóg bol vykonaný v rámci zasadnutí neformálnej pracovnej skupiny k príprave NAZ so zástupcami relevantých sektorov a organizácií
podporia pravidelný dialóg medzi organizáciami zastupujúcimi používateľov a nositeľov práv vrátane organizácií kolektívnej správy a akýmikoľvek inými príslušnými organizáciami zainteresovaných strán s cieľom podporovať v podmienkach jednotlivých sektorov relevantnosť a využiteľnosť licenčných mechanizmov stanovených v článku 8 ods. 1 a zabezpečiť, aby záruky pre nositeľov práv uvedených v tejto kapitole boli účinné.
kolektívnej správy. Ministerstvo bude ďalej koordinovať kultúrny dialóg na Plaforme pre kreatívny priemysel.
Č: 12
O: 1
KAPITOLA 2
Opatrenia na uľahčenie hromadných licencií
Článok 12
Rozšírené hromadné licenčné zmluvy
1. Členské štáty môžu ustanoviť, pokiaľ ide o používanie na ich území a pod podmienkou záruk stanovených v tomto článku, že ak organizácia kolektívnej správy, na ktorú sa vzťahujú vnútroštátne predpisy implementujúce smernicu 2014/26/EÚ, v súlade so svojimi povereniami od nositeľov práv uzatvorí licenčnú zmluvu o využívaní diel alebo iných predmetov ochrany:
a) takúto zmluvu možno rozšíriť tak, aby sa uplatňovala na práva nositeľov práv, ktorí nepoverili túto organizáciu kolektívnej správy zastupovať ich prostredníctvom postúpenia práv, licencie alebo inej zmluvnej dohody alebo,
b) pokiaľ ide o takúto zmluvu, že organizácia má právne poverenie alebo sa predpokladá, že zastupuje nositeľov práv, ktorí príslušnú organizáciu
D
NAZ
§ 80
(1) Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas len na
a) technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia; to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,
b) použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva na nekomerčné účely,
c) živé predvedenie literárnych diel a vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva a verený prenos literárneho diela v rozsahu potrebnom na účel propagácie živého predvedenia,
d) vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
e) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho diela,
f) nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,
g) verejný prenos uskutočňovaný poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line ,
U
v tomto zmysle nepoverili.
AZ
§ 79
O 1
h) sprístupňovanie hudobného diela, literárneho diela, diela výtvarného umenia a periodika verejnosti,
i) vyhotovenie rozmnoženiny diela na účely použitia diela podľa písmena h),
j) vyhotovenie rozmnoženiny hudobného diela vo forme notového záznamu,
k) použitie diel obsiahnutých v doplnkovej on-line službe vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom.
(2) Nadobúdateľom licencie podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) so sídlom v Slovenskej republike.
(3) Obchodne nedostupné dielo môže knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) použiť na základe rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy uzavretej podľa odseku 1 písm. b) aj na území zmluvného štátu.
(4) Nadobúdateľom licencie podľa odseku 1 písm. k) sa rozumie vysielateľ so sídlom v Slovenskej republike.
(1) Organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4, môže uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udeľuje súhlas na použitie všetkých diel nositeľov práv
a) zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv a
b) ktorí nie touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 a nevylúčili kolektívnu správu práv k týmto dielam podľa odseku 2.
8a) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Č: 12
O: 2
2. Členské štáty zabezpečia, aby sa licenčný mechanizmus uvedený v odseku 1 uplatňoval len v jasne vymedzených oblastiach použitia, ak je získanie súhlasov od nositeľov práv na individuálnom základe zvyčajne náročné a nepraktické do tej miery, že požadovaná licenčná transakcia je nepravdepodobná vzhľadom na charakter použitia alebo na druhy dotknutých diel alebo iných predmetov ochrany a zabezpečia, že takýto licenčný mechanizmus chráni oprávnené záujmy nositeľov práv.
N
NAZ
§ 80
O 1
(1) Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas len na
a) technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia; to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,
b) použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva na nekomerčné účely,
c) živé predvedenie literárnych diel a vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva a verený prenos literárneho diela v rozsahu potrebnom na účel propagácie živého predvedenia,
d) vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
e) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho diela,
f) nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,
g) verejný prenos uskutočňovaný poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line ,
h) sprístupňovanie hudobného diela, literárneho diela, diela výtvarného umenia a periodika verejnosti,
i) vyhotovenie rozmnoženiny diela na účely použitia diela podľa písmena h),
j) vyhotovenie rozmnoženiny hudobného diela vo forme notového záznamu,
k) použitie diel obsiahnutých v doplnkovej on-line službe
U
Taxatívny výpočet prípadov.
vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom.
Č: 12
O: 3
3. Na účely odseku 1 členské štáty stanovia tieto záruky:
a) organizácia kolektívnej správy je na základe svojich poverení dostatočne reprezentatívna, pokiaľ ide o nositeľov práv v príslušnom druhu diel alebo iných predmetov ochrany, ako aj práv, ktoré sú predmetom licencie pre príslušný členský štát;
b) všetci nositelia práv majú zaručené rovnaké zaobchádzanie, a to aj v súvislosti s podmienkami licencie;
c) nositelia práv, ktorí nepoverili organizáciu udeľujúcu licenciu, môžu kedykoľvek ľahko a účinne vylúčiť svoje diela alebo iné predmety ochrany z licenčného mechanizmu zriadeného v súlade s týmto článkom; a
d) prijali sa primerané propagačné opatrenia, začínajúc od primeraného obdobia predtým, ako sa diela alebo iné predmety ochrany použijú na základe licencie, na informovanie nositeľov práv o schopnosti organizácie kolektívnej správy vydávať licencie na diela alebo iné predmety ochrany, o udeľovaní licencie v súlade s týmto článkom a o možnostiach dostupných pre nositeľov práv, ako sa uvádza v písmene c). Propagačné opatrenia sú účinné bez toho, aby bolo potrebné informovať každého nositeľa práv individuálne.
N
AZ
AZ
AZ
AZ
§ 79
O 1
§ 79
O 3
§ 79
O 2
§ 79
O 5
(1) Organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4, môže uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udeľuje súhlas na použitie všetkých diel nositeľov práv
a) zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv a
b) ktorí nie sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 a nevylúčili kolektívnu správu práv k týmto dielam podľa odseku 2.
(3) Nositeľovi práv podľa odseku 1 písm. b) patria rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy ako nositeľom práv, ktorí sú organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164, vrátane primeraného uplatnenia práv a povinností vo vzťahu k organizácii kolektívnej správy, pokiaľ ide o výber, prerozdelenie a vyplatenie odmien a iných peňažných plnení.
(2) Nositeľ práv podľa odseku 1 písm. b) je oprávnený vylúčiť kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo k niektorému zo svojich diel prostredníctvom rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy písomným oznámením organizácii kolektívnej správy podľa odseku 1, ktorá o tom bez zbytočného odkladu informuje nadobúdateľa licencie.
(5) Informáciu o spôsobilosti organizácie kolektívnej správy uzavrieť rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa odseku 1 uvedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4. Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára rozšírené hromadné licenčné zmluvy, informuje nositeľov práv na svojom webovom sídle o podmienkach udelenia licencie a uzavretia licenčnej zmluvy podľa odseku 1, vrátane práva vylúčiť
U
kolektívnu správu svojich majetkových práv.
Č: 12
O: 4
4. Tento článok nemá vplyv na uplatňovanie rozšírených hromadných licenčných mechanizmov v súlade s inými ustanoveniami práva Únie vrátane ustanovení, ktoré umožňujú výnimky alebo obmedzenia.
Tento článok sa nevzťahuje na povinnú kolektívnu správu práv.
Na licenčný mechanizmus stanovený v tomto článku sa uplatňuje článok 7 smernice 2014/26/EÚ.
N
AZ
§ 164
O 1
V 1
O 2
(1) Organizácia kolektívnej správy je povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo v organizácii kolektívnej správy každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv v písomne dohodnutom rozsahu predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením, ak o to nositeľ práv požiada.
(2) Organizácia kolektívnej správy je povinná za rovnakých podmienok zastupovať aj každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv podľa § 147 v súlade s vydaným oprávnením.
U
Č: 12
O: 5
5. Ak členský štát stanoví vo svojom vnútroštátnom práve licenčný mechanizmus v súlade s týmto článkom, tento členský štát informuje Komisiu o rozsahu pôsobnosti príslušných vnútroštátnych ustanovení o účeloch a druhoch licencií, ktoré môžu byť zavedené podľa uvedených ustanovení, o kontaktných údajoch organizácií, ktoré vydávajú licencie v súlade s licenčným mechanizmom, a o prostriedkoch, akými je možné získať informácie o udeľovaní licencií a o možnostiach dostupných pre nositeľov práv uvedených v odseku 3 písm. c). Komisia uvedené informácie uverejní.
N
KZ
§ 35
O. 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č: 12
O: 6
6. Komisia na základe informácií získaných podľa odseku 5 tohto článku a na základe diskusií uskutočnených v kontaktnom výbore zriadenom v článku 12 ods. 3 smernice 2001/29/ES predloží do 10. apríla 2021 Európskemu parlamentu a Rade správu o používaní mechanizmov uvedených v odseku 1 tohto článku v Únii, o ich vplyve na udeľovanie licencií a nositeľov práv
n.a.
n.a.
vrátane nositeľov práv, ktorí nie sú členmi organizácií udeľujúcich licencie alebo ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu alebo majú pobyt v inom členskom štáte, o ich účinnosti uľahčenia šírenia kultúrneho obsahu a o ich vplyve na vnútorný trh vrátane cezhraničného poskytovania služieb a hospodárskej súťaže. K uvedenej správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh, a to aj pokiaľ ide o cezhraničný účinok takýchto vnútroštátnych systémov.
Č: 13
KAPITOLA 3
Prístup k audiovizuálnym dielam a ich dostupnosť na platformách videa na požiadanie
Článok 13
Rokovací mechanizmus
Členské štáty zabezpečia, aby strany, ktoré sa pri uzatváraní dohody na účely sprístupňovania audiovizuálnych diel v rámci služieb videa na požiadanie stretávajú s problémami pri udeľovaní licencií, mohli využiť pomoc nestranného orgánu alebo mediátorov. Nestranný orgán zriadený alebo určený členským štátom na účely tohto článku a mediátori poskytujú stranám pomoc pri ich rokovaniach a pomáhajú stranám pri dosiahnutí dohôd, prípadne aj predložením návrhov týmto stranám.
Členské štáty oznámia Komisii orgán alebo mediátorov uvedených v prvom odseku najneskôr do 7. júna 2021. V prípadoch, keď sa členské štáty rozhodnú využiť mediáciu, oznámenie Komisii musí obsahovať aspoň zdroj, ak je k dispozícii, kde možno nájsť
N
AZ
§ 176
(1) Organizácia kolektívnej správy koná pri vybavovaní sťažností podľa postupov vybavovania sťažností a riešenia sporov. Sťažnosť na činnosť organizácie kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy práv môže organizácii kolektívnej správy podať nositeľ práv alebo organizácia kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení. Organizácia kolektívnej správy je povinná písomne informovať sťažovateľa o vybavení jeho sťažnosti s uvedením dôvodov spôsobu vybavenia sťažnosti.
(2) Organizácia kolektívnej správy môže využiť na riešenie sporov s inou organizáciou kolektívnej správy, nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov postupy podľa osobitných predpisov.26c) Organizácia kolektívnej správy iniciuje na riešenie sporov s právnickou osobou združujúcou používateľov mediáciu podľa osobitného predpisu.30a)
(3) Ak ide o riešenie sporu s nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov, organizácia kolektívnej správy je povinná vždy sa pokúsiť o riešenie tohto sporu predovšetkým dohodou.
26c) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30a) Zákon č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
U
Podľa § 7 ods. 1 zákona o mediácii môžu dohodu o riešení sporu mediáciou uzavrieť osoby zúčastnené na mediácii o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou.
relevantné informácie o poverených mediátoroch.
KZ
§35
O 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
SR oznámi zdroj – zoznam mediátorov po vyhlásení zákona v zbierke zákonov.
Č: 14
KAPITOLA 4
Voľné diela výtvarného umenia
Článok 14
Voľné diela výtvarného umenia
Členské štáty ustanovia, že v prípade uplynutia doby ochrany diela výtvarného umenia žiadny materiál, ktorý bol vyhotovený rozmnožením takéhoto diela, nepodlieha autorskému právu alebo právam súvisiacim s autorským právom, pokiaľ materiál, ktorý bol vyhotovený rozmnožením, nie je originálny v tom zmysle, že ide o vlastnú duševnú tvorbu autora.
N
AZ
§ 9
(1) Dielo sa stane voľným, ak
a) uplynie doba trvania majetkových práv podľa § 32,
b) autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, a to aj pred uplynutím doby trvania majetkových práv podľa § 32.
(2) Dielo, ktoré sa stalo voľným, možno voľne použiť.
(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 13 ods. 3 a § 60.
U
Č: 15
O: 1
HLAVA IV
OPATRENIA NA DOSIAHNUTIE DOBRE FUNGUJÚCEHO TRHU AUTORSKÝCH PRÁV
KAPITOLA 1
Práva k publikáciám
Článok 15
Ochrana tlačových publikácií pri online používaní
1. Členské štáty poskytnú vydavateľom tlačových publikácií usadeným v členskom štáte práva stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 smernice 2001/29/ES na online používanie ich tlačových publikácií poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti.
N
NAZ
NAZ
§ 129b
§ 129c
§ 129b
Obsah práva vydavateľa periodika
Právo vydavateľa periodika zahŕňa výhradné majetkové práva.
Výhradné majetkové práva vydavateľa periodika
§ 129c
(1) Vydavateľ periodika právo použiť svoje periodikum a právo udeliť súhlas na použitie svojho periodika.
(2) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti30b) môže periodikum použiť iba so súhlasom vydavateľa periodika, ak tento zákon neustanovuje inak.
U
Práva stanovené v prvom pododseku sa nevzťahujú na súkromné a neobchodné používanie tlačových publikácií individuálnymi používateľmi.
Ochrana priznaná podľa prvého pododseku sa nevzťahuje na úkony nakladania s hypertextovými odkazmi (tzv. hyperlinking).
Práva stanovené v prvom pododseku sa neuplatňujú, pokiaľ ide o použitie individuálnych slov alebo veľmi krátkych úryvkov z tlačovej publikácie.
(3) Použitím periodika, na ktoré udeľuje vydavateľ periodika poskytovateľovi služieb informačnej spoločnosti súhlas podľa odseku 1, je
a) vyhotovenie rozmnoženiny periodika on-line,
b) sprístupňovanie periodika on-line.
(4) Práva podľa odseku 3 sa nevzťahujú na
a) používanie periodika individuálnym používateľom pre súkromnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný,
b) nakladanie s hypertextovým odkazom,
c) na použitie nadpisu, individuálnych slov alebo veľmi krátkeho úryvku z periodika, ktorý nie je schopný byť náhradou za celé dielo.
(5) Právami podľa odseku 3 nie dotknuté práva autorov a iných nositeľov práv v súvislosti s dielami a inými predmetmi ochrany, ktoré zahrnuté do periodika; to platí aj vtedy, ak je predmet ochrany podľa § 141 ods. 1 zahrnutý do periodika na základe nevýhradnej licencie. Vydavateľ periodika nemôže zakázať použitie tých častí periodika, ktoré spĺňajú podmienky ustanovenia § 9.
(6) Majetkové práva vydavateľa periodika sú prevoditeľné.
30b) § 2 písm. b) zákona č. 55/2018 Z. z
Č: 15
O: 2
2. Právami stanovenými v odseku 1 nie sú dotknuté ani žiadnym spôsobom ovplyvnené akékoľvek práva autorov a iných nositeľov práv stanovené v práve Únie v súvislosti s dielami a inými predmetmi ochrany, ktoré sú zahrnuté
N
NAZ
§ 129c
O 5
(5) Právami podľa odseku 3 nie sú dotknuté práva autorov a iných nositeľov práv v súvislosti s dielami a inými predmetmi ochrany, ktoré sú zahrnuté do periodika; to platí aj vtedy, ak je predmet ochrany podľa § 141 ods. 1 zahrnutý do periodika na základe nevýhradnej licencie. Vydavateľ periodika nemôže zakázať použitie tých častí periodika, ktoré spĺňajú podmienky ustanovenia
U
do tlačovej publikácie. Vo vzťahu k uvedeným autorom a iným nositeľom práv sa práv stanovených v odseku 1 nemožno dovolávať, a najmä ich takéto práva nesmú zbavovať práva využívať ich diela a iné predmety ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, do ktorej sú zahrnuté.
Ak je dielo alebo iný predmet ochrany zahrnutý do tlačovej publikácie na základe nevýhradnej licencie, práv stanovených v odseku 1 sa nemožno dovolávať s cieľom zakázať používanie inými oprávnenými používateľmi. Práv stanovených v odseku 1 sa nemožno dovolávať s cieľom zakázať používanie diel alebo iných predmetov ochrany, ktorých ochrana uplynula.
§ 9.
Č: 15
O: 3
3. Články 5 až 8 smernice 2001/29/ES, smernice 2012/28/EÚ a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 (19) sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s právami stanovenými v odseku 1 tohto článku.
(19) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 6).
N
NAZ
§ 129e
Na výnimky a obmedzenia majetkových práv vydavateľa periodika sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
U
Č: 15
O: 4
4. Trvanie práv stanovených v odseku 1 uplynie dva roky po vydaní tlačovej publikácie. Uvedené obdobie sa počíta od 1. januára roku nasledujúceho po dátume vydania tejto tlačovej publikácie.
Odsek 1 sa nevzťahuje na tlačové publikácie, ktoré boli prvý raz vydané pred 6. júnom 2019.
N
NAZ
NAZ
§ 129d
§ 190b
O 8
Trvanie majetkových práv vydavateľa periodika
(1) Majetkové práva vydavateľa periodika trvajú dva roky od zverejnenia.
(2) Trvanie majetkových práv vydavateľa periodika sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
(8) Ustanovenie § 129c sa nevzťahuje na periodikum, ktoré bolo prvý raz vydané do 6. júna 2019.
U
Č: 15
O: 5
5. Členské štáty ustanovia, aby autori diel zahrnutých do tlačovej publikácie dostali náležitý podiel z príjmov, ktoré vydavatelia tlačových publikácií získali za používanie tlačových publikácií poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti.
N
NAZ
§ 129h
Vydavateľ periodika je povinný zaplatiť nositeľom práv k predmetom ochrany zahrnutým do periodika primeraný podiel z odmien za udelenie licencie poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti do šiestich mesiacov od uplynutia doby ochrany podľa § 129d.
U
Č: 16
Článok 16
Nároky na primeranú náhradu odmeny
Ak autor previedol právo na vydavateľa alebo mu udelil licenciu, členské štáty môžu stanoviť, že takýto prevod alebo licencia predstavuje pre vydavateľa dostatočný právny základ na to, aby bol oprávnený získať podiel na náhrade odmeny za používanie diela na základe výnimky alebo obmedzenia takto prevedeného alebo licencovaného práva.
Prvý odsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté existujúce a budúce opatrenia v členských štátoch, ktoré sa týkajú práv verejného vypožičania.
D
NAZ
§ 36
O 4
(4) Ak autor diela udelil vydavateľovi publikácie, v ktorej je autorovo dielo obsiahnuté licenciu na vyhotovenie rozmnoženiny, vydavateľ publikácie má počas trvania licencie právo na podiel z jeho náhrady odmeny uhradenej podľa odseku 3 písm. b). Publikáciou podľa tohto zákona je aj periodikum podľa §129a ods. 1.
U
Č: 17
O: 1
KAPITOLA 2
Niektoré použitia chráneného obsahu online službami
Článok 17
N
NAZ
§ 64f
V1
Šírenie diela poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line sa považuje za verejný prenos aj vtedy, ak bolo nahrané užívateľom tejto služby.
U
Použitie chráneného obsahu poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu
1. Členské štáty ustanovia, že poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu uskutočňuje na účely tejto smernice akt verejného prenosu alebo akt sprístupňovania verejnosti, keď verejnosti umožňuje prístup k dielam chráneným autorským právom alebo k iným predmetom ochrany, ktoré nahrali ich používatelia.
Poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu preto získa súhlas od nositeľov práv uvedený v článku 3 ods. 1 a 2 smernice 2001/29/ES, napríklad uzavretím licenčnej zmluvy, s cieľom verejne prenášať alebo sprístupniť verejnosti diela alebo iné predmety ochrany.
AZ
AZ
§ 27
§ 19
O 2
Verejný prenos diela
§ 27
(1) Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.
(2) Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
Č: 17
O: 2
2. Členské štáty ustanovia, že ak poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu získal súhlas, napríklad uzavretím licenčnej zmluvy, tento súhlas sa vzťahuje aj na úkony vykonávané používateľmi služieb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 3 smernice 2001/29/ES, ak nekonajú na obchodnom základe alebo ich činnosť nevytvára výrazné príjmy.
N
NAZ
§ 64f
V2
Ak autor udelil poskytovateľovi služby zdieľania obsahu on-line súhlas na verejný prenos diela, vzťahuje sa v rovnakom rozsahu tento súhlas aj na úkony verejného prenosu diela vykonané užívateľom tejto služby; to sa nevzťahuje na také úkony podľa prvej vety, ktoré vykonáva užívateľ v rámci výkonu svojho povolania, podnikania alebo ak takéto úkony vytvárajú významné príjmy.
U
Č: 17
O: 3
3. Ak poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu vykonáva úkon verejného prenosu alebo úkon sprístupnenia verejnosti podľa podmienok ustanovených v tejto smernici, obmedzenie zodpovednosti stanovené v článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES sa neuplatňuje na situácie, na ktoré sa vzťahuje tento článok.
N
NAZ
§ 64a
O 3
Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line sa v prípade verejného prenosu diela nemôže dovolávať obmedzenia zodpovednosti podľa osobitného predpisu 26a).
26a) § 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
U
Prvým pododsekom tohto odseku nie je dotknuté prípadné uplatňovanie článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES na uvedených poskytovateľov služieb na účely, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
Č: 17
O: 4
4. Ak nie je udelený súhlas, poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu sú zodpovední za nepovolené úkony verejného prenosu diel chránených autorským právom a iných predmetov ochrany, vrátane ich sprístupnenia verejnosti, pokiaľ poskytovatelia služieb nepreukážu, že:
a) vynaložili najlepšiu snahu na získanie súhlasu; a
b) v súlade s vysokými normami odbornej starostlivosti v sektore vynaložili najlepšiu snahu na zabezpečenie nedostupnosti konkrétnych diel a iných predmetov ochrany, pre ktoré nositelia práv poskytli poskytovateľom služieb relevantné a nevyhnutné informácie; a v každom prípade
c) urýchlene konali, po tom, ako dostali dostatočne podložené oznámenie od nositeľov práv, aby znemožnili prístup k svojim webovým sídlam alebo odstránili zo svojich webových sídiel oznámené diela alebo iné predmety ochrany, a vynaložili najlepšiu snahu na to, aby predišli ich budúcemu nahrávaniu v súlade s písmenom b).
N
NAZ
§ 64a
O 1
(1) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos diela, ak nepreukáže, že
a) vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie,
b) v súlade s vysokými odvetvovými štandardami odbornej starostlivosti vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zaistenie nedostupnosti diela, o ktorom mu autor poskytol relevantné a nevyhnutné informácie, a
c) bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla a vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zamedzenie jeho budúcemu nahratiu v súlade s písmenom b).
U
Č: 17
O: 5
5. Pri určovaní, či poskytovateľ služby splnil svoje povinnosti podľa odseku 4, a so zreteľom na zásadu proporcionality, by sa mal okrem iného zohľadniť:
N
NAZ
§ 64a
O 2
(2) Pri posudzovaní, či poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line splnil svoje povinnosti podľa odseku 1, sa primerane zohľadní najmä
a) druh a rozsah služby, veľkosť jej cieľovej skupiny a typ diela
U
a) druh, publikum a rozsah služieb a druh diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali používatelia služby; a
b) dostupnosť vhodných a účinných prostriedkov a náklady na ne pre poskytovateľov služieb.
nahraného užívateľom,
b) dostupnosť vhodných a účinných prostriedkov a ich nákladov pre poskytovateľa služby zdieľania obsahu on-line,
c) typ obsahu nahrávaného užívateľmi.
Č: 17
O: 6
6. Členské štáty ustanovia, pokiaľ ide o nových poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu, ktorých služby sú v Únii dostupné menej ako tri roky a ktorých ročný obrat je nižší ako 10 miliónov EUR, vypočítaný v súlade s odporúčaním Komisie 2003/361/ES (20), aby sa podmienky podľa režimu zodpovednosti uvedeného v odseku 4 obmedzovali na súlad s odsekom 4 písm. a) a na urýchlené konanie, po prijatí dostatočne odôvodneného oznámenia, aby znemožnili prístup k oznámeným dielam alebo k iným predmetom ochrany alebo odstránili tieto diela alebo iné predmety ochrany z ich webových sídiel.
Ak priemerný počet jednotlivých návštevníkov u takýchto poskytovateľov služieb vypočítaný na základe predchádzajúceho kalendárneho roka presahuje mesačne 5 miliónov návštevníkov, musia tiež preukázať, že vynaložili najlepšiu snahu s cieľom zabrániť ďalšiemu nahrávaniu oznámených diel a iných predmetov ochrany, pre ktoré nositelia práv poskytli relevantné a potrebné informácie.
(20) Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia
N
NAZ
NAZ
§ 64b
O 1
§ 64b
O 2
(1) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line, ktorého služby pôsobia na trhu na území Slovenskej republiky, členského štátu alebo zmluvného štátu kratšie ako tri roky a ktorého ročný obrat nepresiahne 10 miliónov eur, nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos diela, ak nepreukáže, že
a) vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie a
b) bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla.
(2) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line podľa odseku 1, u ktorého priemerný mesačný počet jedinečných návštevníkov služieb vypočítaný na základe predchádzajúceho kalendárneho roka prekročí päť miliónov, má súčasne s preukázaním podľa odseku 1 aj povinnosť preukázať, že vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zamedzenie budúcemu nahratiu diela, o ktorom mu autor vopred poskytol relevantné a nevyhnutné informácie.
U
mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
Č: 17
O: 7
7. Spolupráca medzi poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu a nositeľmi práv nesmie mať za následok zabránenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali používatelia, ktorí neporušujú autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, a to ani v prípadoch, keď sa na takéto diela alebo iné predmety ochrany vzťahuje výnimka alebo obmedzenie.
Členské štáty zabezpečia, aby sa používatelia v každom členskom štáte mohli spoľahnúť na ktorékoľvek nasledujúce existujúce výnimky alebo obmedzenia pri nahrávaní a sprístupňovaní obsahu vytvoreného používateľmi v oblasti online služieb zdieľania obsahu:
a) citácia, kritika, zhrnutie;
b) použitie na účel karikatúry, paródie alebo pastiša.
N
NAZ
§ 64d
O 1
(1) Konanie na splnenie podmienok podľa § 64a a 64b nesmie obmedziť využitie výnimiek a obmedzení majetkových práv podľa štvrtej hlavy, základných práv a slobôd, použitie v rámci udelenej licencie, použitie voľného diela a predmetov podľa § 5; poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line poskytne užívateľovi informáciu o možnosti použiť dielo podľa § 37 až 57 prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok.
U
Č: 17
O: 8
8. Uplatňovanie tohto článku nesmie viesť k všeobecnej povinnosti monitorovania.
Členské štáty ustanovia, že poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu poskytnú nositeľom práv na ich žiadosť primerané informácie o fungovaní ich postupov so zreteľom na spoluprácu uvedenú v odseku 4 a v prípade, že poskytovatelia služieb a nositelia práv uzatvoria licenčné zmluvy, informácie o používaní obsahu, na ktorý sa zmluvy vzťahujú.
N
NAZ
§ 64e
O 1
(1) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line je povinný
a) poskytnúť autorovi na jeho žiadosť primerané informácie o postupoch uvedených v § 64a a § 64b,
b) poskytnúť autorovi informácie o použití diela na základe súhlasu udeleného v licenčnej zmluve podľa § 65.
U
§ 6 ods. 5 zákona 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov ustanovuje zákaz monitoringu
(5) Ak poskytovateľ služieb poskytuje služby informačnej spoločnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4, nie je povinný sledovať
informácie ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú.
Č: 17
O: 9
9. Členské štáty ustanovia, že poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu zavedú účinný a pohotový mechanizmus na vybavovanie sťažností a nápravu, ktorý bude dostupný používateľom ich služieb v prípade sporov o znemožnení prístupu k dielam alebo iným predmetom ochrany, alebo o odstránení diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali.
Ak nositelia práv požadujú, aby prístup k ich konkrétnym dielam alebo iným predmetom ochrany bol znemožnený alebo tieto diela alebo iné predmety ochrany boli odstránené, svoje žiadosti náležite odôvodnia. Sťažnosti predložené v rámci mechanizmu stanovenom v prvom pododseku sa bez zbytočného odkladu spracujú a rozhodnutia na znemožnenie prístupu k nahranému obsahu alebo jeho odstránenie podliehajú ľudskému preskúmaniu. Členské štáty takisto zabezpečia, aby pri riešení sporov boli k dispozícii mechanizmy mimosúdneho riešenia sporov. Takéto mechanizmy umožnia nestranné riešenie sporov a nesmú oberať používateľov o právnu ochranu, ktorú im poskytuje vnútroštátne právo, bez toho, aby boli dotknuté práva používateľov využívať účinné súdne opravné prostriedky. Členské štáty by predovšetkým mali zabezpečiť, aby používatelia mali
N
NAZ
NAZ
NAZ
NAZ
NAZ
NAZ
§ 64e
O 2
§ 64e
O 3
§ 64e
O 4
§ 64e
O 5
§ 64b
O 1
P b
§ 64d
O 1
(2) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line je povinný zaviesť účinný a rýchly postup na riešenie sťažností a žiadostí o nápravu, ktorý bude môcť využiť užívateľ jeho služby zdieľania obsahu on-line v prípade sporov týkajúcich sa znemožnenia prístupu k ním nahranému dielu alebo jeho odstránenia.
(3) Sťažnosť podľa odseku 2 musí byť vybavená bez zbytočného odkladu.
(4) Posúdenie znemožnenia prístupu k nahranému dielu alebo odstránenia nahraného diela na základe sťažnosti podľa odseku 2 nesmie podliehať postupu, ktorý je výhradne automatizovaný.
(5) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line, užívateľ tejto služby alebo nositeľ práv môže využiť na riešenie sporov s iným poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line, užívateľom tejto služby alebo nositeľom práv postupy podľa osobitných predpisov26c).
(1) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line, ktorého služby pôsobia na trhu na území Slovenskej republiky, členského štátu alebo zmluvného štátu kratšie ako tri roky a ktorého ročný obrat nepresiahne 10 miliónov eur, nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos diela, ak nepreukáže, že
a) vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie a
b) bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla.
(1) Konanie na splnenie podmienok podľa § 64a a 64b nesmie obmedziť využitie výnimiek a obmedzení majetkových práv podľa
U
prístup k súdu alebo inému príslušnému súdnemu orgánu na uplatnenie výnimky alebo obmedzenia pravidiel v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom.
Táto smernica nesmie mať v žiadnom prípade vplyv na legitímne použitie, ako je použitie na základe výnimiek alebo obmedzení stanovených v práve Únie, a nesmie viesť k identifikácii jednotlivých používateľov ani k spracúvaniu osobných údajov inak ako v súlade so smernicou 2002/58/ES a nariadením (EÚ) 2016/679.
Poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu vo svojich obchodných podmienkach informujú svojich používateľov, že môžu používať diela a iné predmety ochrany na základe výnimiek alebo obmedzení autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom stanovených v práve Únie.
NAZ
64d
O 2
štvrtej hlavy, základných práv a slobôd, použitie v rámci udelenej licencie, použitie voľného diela a predmetov podľa § 5; poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line poskytne užívateľovi informáciu o možnosti použiť dielo podľa § 37 až 57 prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok.
(2) Konanie na splnenie podmienok podľa § 64a a 64b nesmie viesť k identifikácii jednotlivých užívateľov ani k spracúvaniu osobných údajov inak ako v súlade s osobitným predpisom26b).
26b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119/1,
4.5.2016 ) a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
26c) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Č: 17
O: 10
10. Od 6. júna 2019 Komisia v spolupráci s členskými štátmi zorganizuje dialóg zainteresovaných strán s cieľom prediskutovať osvedčené postupy týkajúce sa spolupráce medzi poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu a nositeľmi práv. Komisia po porade s poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu, nositeľmi práv, organizáciami používateľov a inými príslušnými zainteresovanými stranami a pri zohľadnení výsledkov dialógov so zainteresovanými stranami vydá usmernenie o uplatňovaní tohto článku, najmä pokiaľ ide o spoluprácu uvedenú v odseku 4. Pri diskusiách o najlepších postupoch sa okrem iného osobitne
n.a.
n.a.
V období od októbra 2019 do februára 2020 Komisia zorganizovala šesť dialógov so zainteresovanými stranami a následne v období od 27. júla do 10. septembra 2020 sa uskutočnila cielená písomná konzultácia . Komisia vydala usmernenia 4.júna 2021.
prihliada na rovnováhu medzi základnými právami a využívaním výnimiek a obmedzení. Na účely dialógov so zainteresovanými stranami majú organizácie používateľov prístup k zodpovedajúcim informáciám od poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu o fungovaní ich postupov so zreteľom na odsek 4.
Č: 18
O: 1
KAPITOLA 3
Spravodlivé odmeňovanie autorov a výkonných umelcov v zmluvách o využívaní diel
Článok 18
Zásada primeranej a proporcionálnej odmeny
1. Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci v prípade, že udeľujú licenciu alebo prevádzajú výhradné práva na využívanie svojich diel alebo iných predmetov ochrany, mali nárok na primeranú a proporcionálnu odmenu.
N
NAZ
§ 69
O 1
Dohodnutá odmena za udelenie licencie alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela dohodnutým podľa § 66. Táto odmena má zodpovedať očakávanému ekonomickému zhodnoteniu diela a byť proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele.
U
Č: 18
O: 2
2. Pri implementácii zásady stanovenej v odseku 1 do vnútroštátneho práva členské štáty môžu použiť rôzne mechanizmy a zohľadniť zásadu zmluvnej slobody a spravodlivú rovnováhu medzi právami a záujmami.
D
NAZ
§ 69
O 1
Dohodnutá odmena za udelenie licencie alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela dohodnutým podľa § 66. Táto odmena má zodpovedať očakávanému ekonomickému zhodnoteniu diela a byť proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele.
U
Č: 19
O: 1
Článok 19
Povinnosť transparentnosti
1. Členské štáty zabezpečia, aby autori a výkonní umelci pravidelne, najmenej raz ročne, a s prihliadnutím na osobitosti každého sektora dostávali aktualizované, relevantné a komplexné informácie o využívaní svojich diel a umeleckých výkonov od strán, ktorým udelili licenciu, alebo na ktoré previedli svoje práva alebo od ich právnych
N
NAZ
AZ
§ 69
O 2
§ 104
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81. V prípade, že neboli dosiahnuté žiadne príjmy ani výnosy z využitia licencie, nadobúdateľ poskytne informáciu aspoň o tejto skutočnosti.
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej
U
nástupcov, najmä pokiaľ ide o spôsoby využívania, všetky vytvorené zisky a splatnú odmenu.
hlavy druhej časti tohto zákona.
Č: 19
O: 2
2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že v súvislosti s právami uvedenými v odseku 1 boli následne udelené licencie, autori a výkonní umelci alebo ich zástupcovia na požiadanie získali od držiteľov sublicencie ďalšie informácie, ak ich prvá zmluvná protistrana nemá všetky informácie, ktoré sú potrebné na účely odseku 1.
Ak sa dodatočné informácie požadujú, prvá zmluvná protistrana autorov a výkonných umelcov poskytne informácie o totožnosti týchto držiteľov sublicencie.
Členské štáty môžu stanoviť, že každá požiadavka na držiteľov sublicencie podľa prvého pododseku sa uskutoční priamo alebo nepriamo prostredníctvom zmluvnej protistrany autora alebo výkonného umelca.
N/D
NAZ
AZ
§ 69
O 5
§ 104
Ak nadobúdateľ licencie nemá všetky informácie, ktoré sú potrebné na uplatnenie odseku 2, autori a výkonní umelci alebo ich zástupcovia ich majú právo na požiadanie získať od držiteľov sublicencie, a to prostredníctvom nadobúdateľa licencie, vrátane identity držiteľa sublicencie.
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
U
Č: 19
O: 3
3. Povinnosť stanovená v odseku 1 musí byť primeraná a účinná pri zabezpečovaní vysokej úrovne transparentnosti v každom sektore. Členské štáty môžu stanoviť, že v riadne odôvodnených prípadoch, keď by sa administratívne zaťaženie vyplývajúce z povinnosti stanovenej v odseku 1 stalo neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu, je táto povinnosť obmedzená na druhy a úroveň informácií, ktoré možno v takýchto prípadoch odôvodnene očakávať.
N/D
NAZ
NAZ
§ 69
O 2
§ 69
O 8
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny. V prípade, že neboli dosiahnuté žiadne príjmy ani výnosy z využitia licencie, nadobúdateľ poskytne informáciu aspoň o tejto skutočnosti.
(8) Ak odmena podľa odseku 1 je proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele, ale celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor má právo na dodatočné vyrovnanie. Autor môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Na účely uplatnenia tohto práva má autor právo na informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie
U
AZ
§ 104
osobitne za každý spôsob použitia a vyúčtovanie odmeny; odseky 2 a 5 sa použijú primerane. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81.
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
Č: 19
O: 4
4. Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa povinnosť stanovená v odseku 1 tohto článku neuplatňuje, ak nie je podiel autora alebo výkonného umelca na celkovom diele alebo umeleckom výkone významný, pokiaľ autor alebo výkonný umelec nepreukáže, že požaduje informácie na účely výkonu svojich práv podľa článku 20 ods. 1 a žiada informácie na tento účel.
D
NAZ
AZ
§ 69
O 2
§ 104
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81. V prípade, že neboli dosiahnuté žiadne príjmy ani výnosy z využitia licencie, nadobúdateľ poskytne informáciu aspoň o tejto skutočnosti.
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
U
Č: 19
O: 5
5. Členské štáty môžu ustanoviť, že v prípade dohôd, na ktoré sa vzťahujú dohody o kolektívnom vyjednávaní alebo ktoré z nich vychádzajú, sa pravidlá transparentnosti v príslušnej dohode o kolektívnom vyjednávaní uplatňujú pod podmienkou, že uvedené pravidlá spĺňajú kritériá stanovené v odsekoch 1 až 4.
D
n.a.
n.a.
Č: 19
O: 6
6. Ak sa uplatňuje článok 18 smernice 2014/26/EÚ, povinnosť stanovená v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje v súvislosti s dohodami uzatvorenými subjektmi vymedzenými v článku 3 písm. a) a b) uvedenej smernice alebo inými subjektmi, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne pravidlá, ktorými sa vykonáva uvedená smernica.
N
NAZ
§ 69
O 2
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81. V prípade, že neboli dosiahnuté žiadne príjmy ani výnosy z využitia licencie, nadobúdateľ poskytne informáciu aspoň o tejto skutočnosti.
U
Č: 20
Článok 20
N
NAZ
§ 69
Ak odmena podľa odseku 1 je proporcionálna k tvorivému podielu
U
O: 1
Mechanizmus úpravy zmlúv
1. V prípade absencie uplatniteľnej kolektívnej zmluvy, ktorá by ustanovovala mechanizmus porovnateľný s mechanizmom stanoveným v tomto článku, členské štáty zabezpečia, aby mali autori a výkonní umelci alebo ich zástupcovia právo nárokovať si dodatočnú primeranú a spravodlivú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní ich práv, alebo od právnych nástupcov takejto strany, ak sa ukáže, že pôvodne dohodnutá odmena je neúmerne nízka v porovnaní so všetkými následnými príslušnými príjmami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov.
AZ
O 8
§ 104
autora na zhodnocovanom diele, ale celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor má právo na dodatočné vyrovnanie. Autor môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Na účely uplatnenia tohto práva má autor právo na informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia a vyúčtovanie odmeny; odseky 2 a 5 sa použijú primerane. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81.
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
Č: 20
O: 2
2. Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje na dohody uzavreté subjektmi vymedzenými v článku 3 písm. a) a b) smernice 2014/26/EÚ alebo inými subjektmi, na ktoré sa už vzťahujú vnútroštátne pravidlá, ktorými sa vykonáva uvedená smernica.
N
NAZ
AZ
AZ
§ 69
O 8
§ 142
O 2
§ 165
O 1
Ak odmena podľa odseku 1 je proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele, ale celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor má právo na dodatočné vyrovnanie. Autor môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Na účely uplatnenia tohto práva má autor právo na informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia a vyúčtovanie odmeny; odseky 2 a 5 sa použijú primerane. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81.
Na nezávislý subjekt správy sa vzťahujú povinnosti podľa ustanovení § 165 ods. 1 a 2, § 178, 180 a § 181 písm. a) až c) a f) až h). Dohľad nad plnením povinností podľa prvej vety vykonáva ministerstvo; ustanovenie § 155 sa použije primerane.
(1) Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok viesť s osobou, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, s osobou, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, alebo s osobou povinnou
U
AZ
§ 165
O 2
zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 (ďalej len „používateľ“) rokovania o uzavretí
a) licenčnej zmluvy,
b) hromadnej licenčnej zmluvy,
c) kolektívnej licenčnej zmluvy,
d) zmluvy o primeranej odmene, na ktorú sa môžu primerane uplatniť ustanovenia šiestej hlavy druhý a tretí oddiel druhej časti tohto zákona okrem § 81 alebo
e) zmluvy o náhrade odmeny.
(2) Organizácia kolektívnej správy a používateľ si navzájom poskytnú na účely uzatvárania zmlúv podľa odseku 1 všetky potrebné a úplné informácie. Organizácia kolektívnej správy môže s používateľom uzavrieť hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udelí používateľovi súhlas na použitie všetkých predmetov ochrany nositeľov práv zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv, len ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu riadneho výkonu kolektívnej správy alebo ak o to používateľ výslovne požiada.
Č: 21
Článok 21
Postup alternatívneho riešenia sporov
Členské štáty ustanovia, že na spory týkajúce sa povinnosti transparentnosti podľa článku 19 a na mechanizmus úpravy zmlúv podľa článku 20 sa môže vzťahovať dobrovoľný postup alternatívneho riešenia sporov. Členské štáty zabezpečia, aby organizácie zastupujúce autorov a výkonných umelcov mohli iniciovať takéto postupy na konkrétnu žiadosť jedného alebo viacerých autorov alebo výkonných umelcov.
N
AZ
§ 176
(1) Organizácia kolektívnej správy koná pri vybavovaní sťažností podľa postupov vybavovania sťažností a riešenia sporov. Sťažnosť na činnosť organizácie kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy práv môže organizácii kolektívnej správy podať nositeľ práv alebo organizácia kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení. Organizácia kolektívnej správy je povinná písomne informovať sťažovateľa o vybavení jeho sťažnosti s uvedením dôvodov spôsobu vybavenia sťažnosti.
(2) Organizácia kolektívnej správy môže využiť na riešenie sporov s inou organizáciou kolektívnej správy, nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov postupy podľa osobitných predpisov.26c) Organizácia kolektívnej správy iniciuje na riešenie sporov s právnickou osobou združujúcou používateľov mediáciu podľa osobitného predpisu.30a)
(3) Ak ide o riešenie sporu s nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov, organizácia kolektívnej správy je povinná vždy sa pokúsiť o riešenie tohto
U
Podľa § 7 ods. 1 zákona o mediácii môžu dohodu o riešení sporu mediáciou uzavrieť osoby zúčastnené na mediácii o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou.
sporu predovšetkým dohodou.
26c) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30a) Zákon č. 420/2004 Z. z.
Č: 22
O: 1
Článok 22
Právo na odvolanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že autor alebo výkonný umelec udelil licenciu alebo previedol svoje práva k dielu alebo inému predmetu ochrany na výhradnom základe, mal autor alebo výkonný umelec právo na celkové alebo čiastočné odvolanie licencie alebo prevodu práv v prípade, že nedošlo k využitiu uvedeného diela alebo iného predmetu ochrany.
N
NAZ
AZ
§ 73
O 1
§ 104
Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, má autor právo odstúpiť od licenčnej zmluvy; právo na odstúpenie autorovi nevznikne, ak je nevyužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na strane autora, ktorých nápravu možno od autora spravodlivo požadovať.
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
U
Č: 22
O: 2
2. Osobitné ustanovenia týkajúce sa mechanizmu odvolania stanovenom v odseku 1 môžu byť stanovené vo vnútroštátnom práve, pričom sa zohľadnia:
a) osobitosti rôznych sektorov a rôzne druhy diel a umeleckých výkonov; a
b) v prípadoch, keď dielo alebo iný predmet ochrany obsahuje príspevok viac ako jedného autora alebo výkonného umelca, relatívny význam jednotlivých príspevkov a oprávnené záujmy všetkých autorov a výkonných umelcov, ktorých sa týka uplatnenie mechanizmu odvolania autorom alebo výkonným umelcom.
Členské štáty môžu z uplatňovania mechanizmu odvolania vylúčiť diela alebo iné predmety ochrany, ak takéto
D
NAZ
NAZ
AZ
§ 73
O 2
§ 73
O 3
§ 73
O 4
(2) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 vznikne autorovi najskôr uplynutím troch rokov od udelenia výhradnej licencie. Ak je využitie výhradnej licencie závislé od dodania diela, ktoré bolo nadobúdateľovi dodané po uzavretí licenčnej zmluvy, nevznikne toto právo skôr ako uplynutím troch rokov od tohto dodania; najneskôr však uplynutím piatich rokov od tohto dodania, ak to vyplýva z povahy diela.
(3) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 môže autor uplatniť po tom, čo písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil, a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije. Na výkon tohto práva v prípade diel, ku ktorým patria práva viacerým nositeľom práv, sa primerane použije § 15 ods. 2 a 3.
(4) Práva na odstúpenie podľa odseku 1 sa autor nemôže vopred vzdať. Ak sú však dané dôvody odstúpenia podľa odseku 1, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene výhradnej licenčnej zmluvy na nevýhradnú licenčnú zmluvu v časti, ktorej sa tieto
U
diela alebo iné predmety ochrany zvyčajne obsahujú príspevky viacerých autorov alebo výkonných umelcov.
Členské štáty môžu stanoviť, že mechanizmus odvolania sa uplatňuje len v konkrétnom časovom rámci, ak je takéto obmedzenie náležite odôvodnené osobitosťami príslušného sektora alebo druhom daného diela alebo iného predmetu ochrany.
Členské štáty môžu stanoviť, že autori alebo výkonní umelci môžu rozhodnúť, že namiesto odvolania licencie alebo prevodu práv ukončia výhradnosť zmluvy.
AZ
§ 104
dôvody týkajú.
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
Č: 22
O: 3
3. Členské štáty ustanovia, aby sa odvolanie stanovené v odseku 1 mohlo uplatňovať až po primeranom čase po uzavretí licenčnej zmluvy alebo prevode práv. Autor alebo výkonný umelec oznámi osobe, ktorá v súvislosti s právami získala licenciu alebo na ktorú boli prevedené práva, a stanoví primeranú lehotu, v rámci ktorej sa má uskutočniť využívanie práv vychádzajúcich z licenčnej zmluvy alebo prevedených práv. Po uplynutí tejto lehoty môže autor alebo výkonný umelec rozhodnúť, že namiesto odvolania licencie alebo prevodu práv ukončí exkluzivitu zmluvy.
N
NAZ
NAZ
AZ
§ 73
O 2
§ 73
O 3
§ 104
(2) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 vznikne autorovi najskôr uplynutím troch rokov od udelenia výhradnej licencie. Ak je využitie výhradnej licencie závislé od dodania diela, ktoré bolo nadobúdateľovi dodané po uzavretí licenčnej zmluvy, nevznikne toto právo skôr ako uplynutím troch rokov od tohto dodania; najneskôr však uplynutím piatich rokov od tohto dodania, ak to vyplýva z povahy diela.
(3) Právo na odstúpenie podľa odseku 1 môže autor uplatniť až po tom, čo písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil, a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije. Na výkon tohto práva v prípade diel, ku ktorým patria práva viacerým nositeľom práv, sa primerane použije § 15 ods. 2 a 3.
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
U
Č: 22
O: 4
4. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je nevyužívanie prevažne spôsobené okolnosťami, ktorých nápravu možno od autora alebo výkonného umelca oprávnene očakávať.
N
NAZ
§ 73
O 1
Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, má autor právo odstúpiť od licenčnej zmluvy; právo na odstúpenie autorovi nevznikne, ak je nevyužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na strane autora, ktorých nápravu možno od autora spravodlivo
U
AZ
§ 104
požadovať.
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
Č: 22
O: 5
5. Členské štáty môžu ustanoviť, že akékoľvek zmluvné ustanovenie odchyľujúce sa od mechanizmu odvolania stanovenom v odseku 1 bude vykonateľné, len ak je založené na kolektívnej zmluve.
D
n.a.
n.a.
Č: 23
O: 1
Článok 23
Všeobecné ustanovenia
1. Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek zmluvné ustanovenie, ktoré bráni dodržiavaniu ustanovení článkov 19, 20 a 21, bolo nevykonateľné vo vzťahu k autorom a výkonným umelcom.
N
NAZ
§ 73
O 4
Práva na odstúpenie podľa odseku 1 sa autor nemôže vopred vzdať. Ak sú však dané dôvody odstúpenia podľa odseku 1, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene výhradnej licenčnej zmluvy na nevýhradnú licenčnú zmluvu v časti, ktorej sa tieto dôvody týkajú.
U
Č: 23
O: 2
2. Členské štáty ustanovia, že články 18 až 22 tejto smernice sa nevzťahujú na autorov počítačových programov v zmysle článku 2 smernice 2009/24/ES.
N
NAZ
NAZ
§ 69
O 2
§ 69
O 8
(2) Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81. V prípade, že neboli dosiahnuté žiadne príjmy ani výnosy z využitia licencie, nadobúdateľ poskytne informáciu aspoň o tejto skutočnosti.
(8) Ak odmena podľa odseku 1 je proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele, ale celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor má právo na dodatočné vyrovnanie. Autor môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Na účely uplatnenia tohto práva má autor právo na informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia a vyúčtovanie odmeny; odseky 2 a 5 sa použijú primerane. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81.
U
Č: 24
O: 1
P. a
HLAVA V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 24
Zmeny smerníc 96/9/ES and 2001/29/ES
1. Smernica 96/9/ES sa mení takto:
a) V článku 6 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b)ak ide o použitie výhradne na účely názornej ukážky pri výučbe alebo pri vedeckom výskume, pokiaľ je uvedený zdroj a v rozsahu opodstatnenom nekomerčným účelom, ktorý sa tým má dosiahnuť, bez toho, aby boli dotknuté výnimky a obmedzenia ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790;
N
NAZ
NAZ
§ 44
§ 134
O 2
§ 44 Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu.
(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo digitálnym vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel.
(2) Do autorského práva k databáze nezasahuje osoba oprávnená užívať databázu, ktorá bez súhlasu autora databázy použije databázu vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom, verejným vykonaním, verejným rozširovaním, verejným vystavením alebo spracovaním, ako aj výsledok jej spracovania v prípade podľa § 44 ods. 2.
U
Č: 24
O: 1
P. b
b) V článku 9 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b)v prípade extrakcie na účely názornej ukážky pri výučbe alebo vedeckom výskume, pokiaľ je uvedený zdroj a v rozsahu opodstatnenom nekomerčným účelom, ktorý sa tým má dosiahnuť, bez toho, aby boli dotknuté výnimky a obmedzenia stanovené v smernici (EÚ) 2019/790(*1) ;“.
(*1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v.
N
AZ
§ 138
O 4
P b
(4) Do osobitného práva k databáze, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy vykoná extrakciu alebo reutilizáciu podstatnej časti obsahu databázy, ak ide o
b) extrakciu na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, pri ktorom nedochádza k dosiahnutiu priameho alebo nepriameho obchodného prospechu, a uvedie sa označenie zhotoviteľa databázy a prameň,
U