TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (NAZ)
2. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (AZ)
3. Návrh zákon č. .../2021 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZMS)
4. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (KZ)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
KAPITOLA I
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
Táto smernica stanovuje pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť cezhraničný prístup k väčšiemu počtu televíznych a rozhlasových programov, a to uľahčením vysporiadania práv na poskytovanie online služieb, ktoré sú doplnkové k vysielaniu niektorých typov televíznych a rozhlasových programov, a na retransmisiu televíznych a rozhlasových programov. Tiež stanovuje pravidlá prenosu televíznych a rozhlasových programov prostredníctvom procesu priameho vstupu.
n.a.
n.a.
Č: 2
O: 1
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje
N
ZMS
§ 14
O. 1
P. f
Doplnková služba vysielania je služba, ktorá priamo súvisí s programovou službou, ak informácie alebo komunikáty, ktoré tvoria jej obsah, tvoria spolu alebo jednotlivo aj obsah, ktorý je určený na príjem verejnosťou alebo koncovému užívateľovi spolu
U
toto vymedzenie pojmov:
1. „doplnková online služba“ je online služba pozostávajúca z poskytovania televíznych a rozhlasových programov verejnosti, ktoré uskutočňuje alebo zabezpečuje a za ktoré zodpovedá vysielateľ, a to súbežne s vysielaním týchto programov vysielateľom alebo počas vymedzeného časového obdobia po ich odvysielaní vysielateľom, ako aj z poskytovania všetkých materiálov, ktoré sú pre takéto vysielanie doplnkové;
§ 14
O. 8
s programovou službou. Doplnkovou službou vysielania je najmä
f) doplnková on-line služba.
Doplnková on-line služba je služba, ktorá priamo súvisí s programovou službou vysielania, vysielateľ ju poskytuje prostredníctvom internetu a je ňou
a) súbežné on-line vysielanie programových služieb vysielateľom (simulcasting),
b) on-line poskytovanie programov programovej služby počas vymedzeného časového obdobia po ich vysielaní vysielateľom a
c) on-line poskytovanie komunikátov doplnkových k vysielaniu.
Č: 2
O: 2
2. „retransmisia“ je každá súčasná, nezmenená a neskrátená retransmisia, iná než káblová retransmisia vymedzená v smernici 93/83/EHS, určená na príjem pôvodného vysielania televíznych alebo rozhlasových programov z iného členského štátu verejnosťou, pokiaľ sa takéto pôvodné vysielanie uskutočňuje po drôte alebo vzduchom, vrátane satelitného vysielania, nie však online vysielania, a to za predpokladu, že:
a) retransmisiu uskutočňuje iná strana než vysielateľ, ktorý uskutočnil pôvodné vysielanie alebo ktorý zabezpečil a bol zodpovedný za toto pôvodné vysielanie, bez ohľadu na spôsob, akým strana vykonávajúca retransmisiu získava od vysielateľa signál nesúci programy na účel retransmisie, a
b) ak ide o retransmisiu prostredníctvom služby prístupu k internetu vymedzenej v článku 2 druhom odseku bode 2riadenia (EÚ)
N
NAZ
§ 29
O. 1
Retransmisia diela je súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela uskutočnené inou osobou, ako je vysielateľ alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie podľa § 28 (ďalej len „prevádzkovateľ retransmisie“), ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, okrem verejnej siete11a) v prostredí, ktoré nie je spravovaným prostredím.
11a) § 2 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z.
U
2015/2120, uskutočňuje sa v spravovanom prostredí;
Č: 2
O: 3
3. „spravované prostredie“ je prostredie, v ktorom prevádzkovateľ retransmisie poskytuje oprávneným používateľom zabezpečenú retransmisiu;
N
NAZ
§ 29
O. 3
Spravované prostredie je prostredie, v ktorom prevádzkovateľ retransmisie vykonáva retransmisiu podľa odseku 1 zabezpečenú technologickými opatreniami podľa § 60 ods. 3 druhá veta.
U
Č: 2
O: 4
4. „priamy vstup“ je technický proces, pri ktorom vysielateľ prenáša signál nesúci programy inej organizácii, než je vysielateľ, a to takým spôsobom, že signál nesúci programy nie je počas tohto prenosu prístupný verejnosti.
N
ZMS
§ 222
O. 1
Priamy vstup je technický proces šírenia programovej služby, ktorá nie je prijímaná verejnosťou, uskutočnený vysielateľom sprostredkovateľovi obsahu. Šírenie programovej služby priamym vstupom uskutočnené vysielateľom a následný prenos programovej služby verejnosti sprostredkovateľom obsahu sa považuje za jediný verejný prenos podľa ustanovení osobitného predpisu93), ak vysielateľ súbežne nevykonáva vysielanie.
93) § 27 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z.
U
Č: 3
O: 1
KAPITOLA II
Doplnkové online služby vysielateľov
Článok 3
Uplatňovanie zásady krajiny pôvodu na doplnkové online služby
1. Verejný prenos diel alebo iných predmetov ochrany po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami a sprístupňovanie verejnosti diel alebo iných predmetov ochrany po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že jednotlivec môže mať k nim prístup z miesta a v čase, ktoré si sám zvolí, uskutočňované pri poskytovaní:
a) rozhlasových programov a
b) televíznych programov, ktorými sú
i) spravodajské a publicistické programy alebo
N
NAZ
ZMS
§ 67
O. 4
§ 80
O. 1
P. k
§ 80
O. 4
§ 224
Ak sa licenčná zmluva uzatvára na území Slovenskej republiky na použitie diel obsiahnutých v doplnkovej on-line službe, považuje sa za územný rozsah licencie územie všetkých zmluvných štátov, ak licenčná zmluva neurčuje inak; tým nie je dotknuté uplatnenie nariadenia o cezhraničnej prenosnosti on-line
obsahových služieb.26d)
26d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti on-line obsahových služieb na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017).
Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas len na
k) použitie diel obsiahnutých v doplnkovej on-line službe vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom.
Nadobúdateľom licencie podľa odseku 1 písm. k) sa rozumie vysielateľ so sídlom v Slovenskej republike.
Použitie predmetov ochrany obsiahnutých v doplnkovej on-line službe vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom sa
U
ii) vlastné produkcie vysielateľa a ním financované v plnom rozsahu,
verejnosti v rámci poskytovania doplnkovej online služby, ktorá je uskutočňovaná alebo zabezpečená vysielateľom alebo za ktorú je vysielateľ zodpovedný, ako aj vyhotovovanie rozmnoženín takých diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú potrebné na poskytovanie takejto online služby, na prístup k nej alebo jej používanie pre rovnaké programy, sa na účely výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktoré sú pre uvedené spôsoby použitia relevantné, posudzujú, akoby sa uskutočňovali výhradne v členskom štáte, v ktorom má vysielateľ svoje hlavné sídlo.
Prvý pododsek písm. b) sa nevzťahuje na vysielanie športových podujatí a diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú ich súčasťou.
vysporiadava podľa osobitného predpisu.97) Ustanovenia osobitného predpisu sa vzťahujú na predmety ochrany obsiahnuté v doplnkovej on-line službe pri poskytovaní
a) programov rozhlasovej programovej služby alebo
b) programov televíznej programovej služby, ktorými sú spravodajské programy, publicistické programy alebo iné programy vysielateľa ním financované v plnom rozsahu, s výnimkou vysielania športového podujatia a predmetov ochrany v ňom obsiahnutých.
97) § 80 ods. 1 písm. k) zákona č. 185/2015 Z. z.
Č: 3
O: 2
2. Členské štáty zabezpečia, aby pri stanovovaní výšky platby za práva, na ktoré sa vzťahuje zásada krajiny pôvodu uvedená v odseku 1, strany zohľadnili všetky aspekty doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti služby vrátane trvania online dostupnosti programov poskytovaných v rámci tejto služby, publikum a poskytované jazykové verzie.
Prvý pododsek nevylučuje výpočet výšky platieb na základe príjmov
N
NAZ
§ 169
O. 2
Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a v zmluvách podľa § 165 ods. 1 organizácia kolektívnej správy zohľadní
a) rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu ochrany,
b) ekonomickú hodnotu použitia predmetu ochrany,
c) ekonomickú hodnotu služby kolektívnej správy práv poskytnutej organizáciou kolektívnej správy,
d) skutočnosť, či pri použití predmetu ochrany dochádza alebo
U
vysielateľa.
nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu používateľa, a
e) vyťaženosť ubytovacích zariadení,
f) v prípade doplnkovej on-line služby jej vlastnosti, najmä trvanie jej dostupnosti, jej publikum a poskytované jazykové verzie; tým nie je dotknuté určenie výšky odmien na základe príjmov vysielateľa.
Č: 3
O: 3
3. Zásada krajiny pôvodu stanovená v odseku 1 sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá zmluvná sloboda nositeľov práv a vysielateľov dohodnúť sa v súlade s právom Únie na obmedzení využívania takýchto práv vrátane práv uvedených v smernici 2001/29/ES.
N
NAZ
§ 67
O. 4
Ak sa licenčná zmluva uzatvára na území Slovenskej republiky na použitie diel obsiahnutých v doplnkovej on-line službe, považuje sa za územný rozsah licencie územie všetkých zmluvných štátov, ak licenčná zmluva neurčuje inak; tým nie je dotknuté uplatnenie nariadenia o cezhraničnej prenosnosti on-line
obsahových služieb.26d)
26d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti on-line obsahových služieb na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017).
U
Č: 4
O: 1
KAPITOLA III
Retransmisia televíznych a rozhlasových programov
Článok 4
Výkon práv na retransmisiu nositeľmi práv inými než vysielateľmi
1. Na retransmisiu programov musia udeliť súhlas nositelia výhradného práva na verejný prenos.
Členské štáty zabezpečia, aby nositelia práv mohli vykonávať svoje právo udeliť alebo odmietnuť súhlas na retransmisiu iba prostredníctvom organizácie kolektívnej správy.
N
AZ
NAZ
§ 19
O. 4
P. f
§ 27
O. 2
§ 97
O. 3
P. a
P. f
§ 99
O. 2
Použitím diela je najmä
f) uvedenie diela na verejnosti
1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
2. verejným vykonaním diela,
3. verejným prenosom diela.
Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1, je
a) verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu okrem vysielania,
f) retransmisia záznamu umeleckého výkonu, okrem káblovej retransmisie.
Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za použitie
b) zaznamenaného umeleckého výkonu verejným prenosom
U
P. b
§ 109
O. 3
P. e
§ 110
§ 118
O. 3
P. f
§ 119
§ 146
O. 2
okrem § 97 ods. 3 písm. e) a f)
Použitím zvukového záznamu, na ktoré udeľuje výrobca zvukového záznamu súhlas podľa odseku 1, je
e) retransmisia zvukového záznamu okrem káblovej retransmisie.
Výrobca zvukového záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie zvukového záznamu
b) verejným prenosom okrem § 109 ods. 3 písm. c) až e).
Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1, je
f) retransmisia audiovizuálneho záznamu okrem káblovej retransmisie.
Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom okrem § 118 ods. 3 písm. d), e) a f).
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
a) výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu podľa § 42,
b) výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany prostredníctvom reprografického zariadenia podľa § 43,
c) výber odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,
d) výber primeranej odmeny za retransmisiu umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu, ktorý je originálom audiovizuálneho diela,
e) výber dodatočnej odmeny za použitie zaznamenaného umeleckého výkonu podľa § 100,
f) použitie diela jeho uvedením na verejnosti retransmisiou,
g) použitie umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu ich uvedením na verejnosti retransmisiou okrem káblovej retransmisie, na ktorú sa uplatní písmeno d),
h) použitie diela verejným prenosom pomocou priameho vstupu,
i) výber primeranej odmeny za verejný prenos umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu pomocou priameho vstupu.
Č: 4
O: 2
2. Ak nositeľ práv nepreviedol správu práva uvedeného v odseku 1 druhom pododseku na organizáciu kolektívnej správy, organizácia kolektívnej správy, ktorá spravuje práva rovnakej kategórie pre územie členského štátu, pre ktoré sa prevádzkovateľ retransmisie snaží vysporiadať práva na retransmisiu, sa považuje za oprávnenú udeliť alebo odmietnuť súhlas na retransmisiu za tohto nositeľa práv.
Avšak keď práva danej kategórie pre územie príslušného členského štátu spravuje viac než jedna organizácia kolektívnej správy, je úlohou členského štátu, pre ktorého územie sa prevádzkovateľ retransmisie snaží vysporiadať práva na retransmisiu, aby rozhodol, ktorá organizácia, resp. organizácie kolektívnej správy majú právo udeliť alebo odmietnuť súhlas na retransmisiu.
N
NAZ
§ 147
O. 1
§ 147
O. 2
§ 147
O. 4
Organizácia kolektívnej správy vykonávajúca správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 písm. d), f), g), h) alebo i) sa považuje za vykonávajúcu správu tohto práva aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
Ak kolektívnu správu práv v odbore použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti retransmisiou vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, nositeľ práv má možnosť písomne určiť, ktorá z týchto organizácií kolektívnej správy sa považuje za vykonávajúcu správu jeho práva na použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti retransmisiou.
Organizácia kolektívnej správy poverená podľa § 175 ods. 1 písm. c) rozdelí vybratý príjem z kolektívnej správy práv medzi účastníkov dohody o spoločnej správe. Ak kolektívnu správu práv v odbore podľa § 146 ods. 2 písm. d), f) a g) k určitému druhu predmetu ochrany vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, platí, že vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, poverená organizácia kolektívnej správy podľa prvej vety vyplatí za týchto nositeľov práv príjem z výkonu kolektívnej správy práv tej organizácii kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4; tým nie je obmedzená možnosť nositeľa práv určiť organizáciu kolektívnej správy podľa odseku 2.
U
§ 147
O. 5
Organizácia kolektívnej správy, ktorá je uvedená v evidencii podľa odseku 4, prerozdelí príjem z výkonu kolektívnej správy vyplatený od poverenej organizácie kolektívnej správy a uhradí organizácii kolektívnej správy, ktorú nositeľ práv písomne určil podľa odseku 2 alebo ktorá zastupuje nositeľov práv k rovnakému druhu predmetu ochrany na základe § 164 ods. 1, zodpovedajúcu časť príjmu z výkonu kolektívnej správy práv pre týchto nositeľov práv.
Č: 4
O: 3
3. Členské štáty zabezpečia, aby nositeľ práv mal rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z dohody medzi prevádzkovateľom retransmisie a organizáciou, resp. organizáciami kolektívnej správy, ktoré konajú podľa odseku 2, ako nositelia práv, ktorí túto organizáciu, resp. organizácie kolektívnej správy poverili zastupovaním. Členské štáty tiež zabezpečia, aby nositeľ práv mohol tieto práva uplatňovať počas obdobia, ktoré stanoví príslušný členský štát, pričom toto obdobie nesmie byť kratšie ako tri roky od dátumu retransmisie, ktorej súčasťou je jeho dielo alebo iný predmet ochrany.
N
AZ
§ 147
O. 3
§ 172
O. 4
§ 172
O. 5
Ak organizácia kolektívnej správy vykonáva správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, patria týmto nositeľom práv rovnaké práva a povinnosti ako tým nositeľom práv, ktorí sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
Ak uplynuli tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli neidentifikované odmeny vybraté, a napriek opatreniam podľa odsekov 2 a 3 organizácia kolektívnej správy neurčila ani nenašla nositeľa práv, rozhodne organizácia kolektívnej správy o ich použití v súlade so zásadami použitia neidentifikovaných odmien.
Právo nositeľa práv uplatniť si nárok na vyplatenie neidentifikovaných odmien zostáva zachované do skončenia lehoty podľa odseku 4.
U
Č: 5
O: 1
Článok 5
Výkon práv na retransmisiu vysielateľmi
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa článok 4 neuplatňoval na práva na retransmisiu vykonávané vysielateľom vo vzťahu k jeho vlastnému vysielaniu bez ohľadu na to, či tieto príslušné práva sú jeho vlastné alebo boli naňho prevedené inými nositeľmi práv.
N
AZ
NAZ
§125
O. 3
P. e
§ 146
O. 2
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1, je
e) retransmisia vysielania.
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
a) výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu podľa § 42,
U
Vysielateľ má výhradné právo udeľovať súhlas na retransmisiu vysielaniu. Z toho dôvodu právo na retransmisiu vysielania nie je zahrnuté ani
b) výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany prostredníctvom reprografického zariadenia podľa § 43,
c) výber odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,
d) výber primeranej odmeny za retransmisiu umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu, ktorý je originálom audiovizuálneho diela,
e) výber dodatočnej odmeny za použitie zaznamenaného umeleckého výkonu podľa § 100,
f) použitie diela jeho uvedením na verejnosti retransmisiou,
g) použitie umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu ich uvedením na verejnosti retransmisiou okrem káblovej retransmisie, na ktorú sa uplatní písmeno d),
h) použitie diela verejným prenosom pomocou priameho vstupu,
i) výber primeranej odmeny za verejný prenos umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu pomocou priameho vstupu.
v rámci povinnej kolektívnej správy práv v § 146 ods. 2.
Č: 5
O: 2
2. Členské štáty stanovia, že ak vysielatelia a prevádzkovatelia retransmisie vstupujú do rokovaní o udelení súhlasu na retransmisiu podľa tejto smernice, tieto rokovania sa budú viesť v dobrej viere.
N
NAZ
§ 125a
O. 1
Vysielateľ a prevádzkovateľ retransmisie, ktorý prejaví záujem o použitie vysielania retransmisiou, vedú rokovania o uzavretí licenčnej zmluvy v dobrej viere. Ak vysielateľ poverí zastupovaním a uzatváraním licenčnej zmluvy tretiu osobu, je vysielateľ alebo táto tretia osoba povinná túto skutočnosť preukázať prevádzkovateľovi retransmisie.
U
Č: 6
Článok 6
Mediácia
Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné požiadať o pomoc jedného alebo viacerých mediátorov podľa článku 11
N
NAZ
§ 125a
O. 2
§ 189
Ak medzi vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie nedôjde k uzavretiu licenčnej zmluvy na použitie vysielania retransmisiou, každá strana je oprávnená využiť na riešenie tohto sporu postup podľa osobitného predpisu. 30a)
Na riešenie sporov medzi nositeľmi práv, používateľmi a
U
smernice 93/83/EHS vtedy, ak medzi organizáciou kolektívnej správy a prevádzkovateľom retransmisie alebo medzi prevádzkovateľom retransmisie a vysielateľom nedôjde k uzavretiu dohody o udelení súhlasu na retransmisiu vysielania.
O. 3
organizáciami kolektívnej správy sa primerane použijú postupy podľa osobitného predpisu30a).
30a) Zákon č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Č: 7
Článok 7
Retransmisia pôvodného vysielania s pôvodom v tom istom členskom štáte
Členské štáty môžu stanoviť, že pravidlá uvedené v tejto kapitole a v kapitole III smernice 93/83/EHS sa uplatňujú na situácie, keď sa pôvodné vysielanie, ako aj retransmisia uskutočňujú na ich území.
D
n.a.
Č: 8
O: 1
KAPITOLA IV
Prenos programov prostredníctvom priameho vstupu
Článok 8
Prenos programov prostredníctvom priameho vstupu
1. Ak vysielateľ prenáša svoj signál nesúci programy prostredníctvom priameho vstupu distribútorovi signálu bez toho, aby vysielateľ sám súbežne prenášal tento signál nesúci programy priamo verejnosti, a distribútor signálu prenáša uvedený signál nesúci programy verejnosti, vysielateľ a distribútor signálu sa považujú za účastníkov jediného verejného prenosu, na ktorý musia od nositeľov práv získať súhlas. Členské štáty môžu stanoviť
N
NAZ
§ 27
O. 3
§ 125
O. 3
P. g
§ 146
O. 2
P. h
P. i
Za jeden verejný prenos podľa odseku 1 sa považuje aj prenos diela obsiahnutého v programovej službe na verejnosti pomocou priameho vstupu, na ktorom sa podieľa vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu, ak vysielateľ súbežne nevykonáva vysielanie podľa § 28. Vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu nadobudnú súhlas na verejný prenos podľa prvej vety prostredníctvom organizácie kolektívnej správy podľa § 146 ods. 2 písm. h); to neplatí v prípade verejného prenosu vysielania pomocou priameho vstupu podľa § 125 ods. 3 písm. g).
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1, je
g) verejný prenos vysielania pomocou priameho vstupu.
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
h) použitie diela verejným prenosom pomocou priameho vstupu,
i) výber primeranej odmeny za verejný prenos umeleckého
U
spôsoby na získanie súhlasu od nositeľov práv.
ZMS
§ 222
O. 1
§ 222
O. 2
§ 222
O. 3
§ 223
O. 1
§ 223
O. 2
výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu pomocou priameho vstupu.
Priamy vstup je technický proces šírenia programovej služby, ktorá nie je prijímaná verejnosťou, uskutočnený vysielateľom sprostredkovateľovi obsahu. Šírenie programovej služby priamym vstupom uskutočnené vysielateľom a následný prenos programovej služby verejnosti sprostredkovateľom obsahu sa považuje za jediný verejný prenos podľa ustanovení osobitného predpisu93), ak vysielateľ súbežne nevykonáva vysielanie.
93) § 27 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z.
Sprostredkovateľ obsahu je iná osoba než vysielateľ, ktorá prenáša verejnosti programovú službu na svoj účet.
Ak vysielateľ súbežne vykonáva vysielanie a šíri programovú službu priamym vstupom sprostredkovateľovi obsahu, sprostredkovateľ obsahu sa považuje za prevádzkovateľa retransmisie podľa tohto zákona.
Práva k dielam a iným predmetom ochrany obsiahnutým v programovej službe vysielateľa, ktorá sa šíri priamym vstupom sprostredkovateľovi obsahu podľa § 222 ods. 1, vysporiadajú vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu prostredníctvom organizácie kolektívnej správy podľa osobitného predpisu94); to neplatí v prípade verejného prenosu vysielania pomocou priameho vstupu, na ktoré sprostredkovateľ obsahu získa súhlas priamo od vysielateľa podľa osobitného predpisu.95)
94) § 146 ods. 2 písm. h) a i) zákona č. 185/2015 Z. z.
95) § 125 ods. 3 písm. g) zákona č. 185/2015 Z. z.
Práva k dielam a iným predmetom ochrany obsiahnutým v programovej službe vysielateľa, ktorá sa šíri priamym vstupom sprostredkovateľovi obsahu podľa § 222 ods. 3 sa vysporiada podľa osobitného predpisu96) ako retransmisia diel a iných predmetov ochrany obsiahnutých v programovej službe.
96) § 146 ods. 2 písm. g) zákona č. 185/2015 Z. z.
Č: 8
O: 2
2. Členské štáty môžu stanoviť, že články 4, 5 a 6 tejto smernice sa uplatňujú mutatis mutandis na výkon práva nositeľov práv udeliť alebo odmietnuť súhlas distribútorom signálu na prenos uvedený v odseku 1, ktorý sa uskutočňuje jedným z technických prostriedkov uvedených v článku 1 ods. 3 smernice 93/83/EHS alebo v článku 2 bode 2 tejto smernice.
D
NAZ
§ 27
O. 3
§ 125
O. 3
P. g
§ 146
O. 2
P. h
P. i
Za jeden verejný prenos podľa odseku 1 sa považuje aj prenos diela obsiahnutého v programovej službe na verejnosti pomocou priameho vstupu, na ktorom sa podieľa vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu, ak vysielateľ súbežne nevykonáva vysielanie podľa § 28. Vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu nadobudnú súhlas na verejný prenos podľa prvej vety prostredníctvom organizácie kolektívnej správy podľa § 146 ods. 2 písm. h); to neplatí v prípade verejného prenosu vysielania pomocou priameho vstupu podľa § 125 ods. 3 písm. g).
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1, je
g) verejný prenos vysielania pomocou priameho vstupu.
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
h) použitie diela verejným prenosom pomocou priameho vstupu,
i) výber primeranej odmeny za verejný prenos umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu pomocou priameho vstupu.
U
Č: 9
KAPITOLA V
Záverečné ustanovenia
Článok 9
Zmena smernice 93/83/EHS
V článku 1 smernice 93/83/EHS sa odsek 3 nahrádza takto:
„3. Na účely tejto smernice je „káblová retransmisia“ súčasná, nezmenená a neskrátená retransmisia pomocou káblu alebo mikrovlnného systému na príjem pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, a to po drôte alebo vzduchom, vrátane satelitného
N
NAZ
AZ
§ 29
O. 1
§ 29
O. 2
Retransmisia diela je súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela uskutočnené inou osobou, ako je vysielateľ alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie podľa § 28 (ďalej len „prevádzkovateľ retransmisie“), ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, okrem verejnej siete11a) v prostredí, ktoré nie je spravovaným prostredím.
11a) § 2 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z.
Káblová retransmisia diela je retransmisia, ktorá môže byť prijímaná verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému.
Ú
vysielania, televíznych alebo rozhlasových programov určených na prijímanie verejnosťou, bez ohľadu na to, ako prevádzkovateľ káblovej retransmisie získava od vysielateľa signál nesúci programy na účel retransmisie.“
Č: 10
O: 1
Článok 10
Preskúmanie
1. Do 7. júna 2025 Komisia vykoná preskúmanie tejto smernice a Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru predloží správu o hlavných zisteniach. Správa sa zverejní a sprístupní verejnosti na webovej stránke Komisie.
n.a.
n.a.
Č: 10
O: 2
2. Členské štáty poskytnú Komisii včas relevantné a potrebné informácie na vypracovanie správy uvedenej v odseku 1.
n.a.
n.a.
Č: 11
Článok 11
Prechodné ustanovenie
Dohody o výkone autorského práva a s ním súvisiacich práv týkajúce sa verejného prenosu diel alebo iných predmetov ochrany po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami a sprístupňovania verejnosti diel alebo iných predmetov ochrany po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami, takým spôsobom, že jednotlivec k nim môže mať prístup z miesta a v čase, ktoré si sám zvolí, uskutočňované pri
N
NAZ
§ 190b
O. 3
§ 190b
O. 5
Na súhlas udelený na použitie diel verejným prenosom pomocou priameho vstupu účinný pred 7. júnom 2021, sa ustanovenie § 27 ods. 3 prvýkrát použije 7. júna 2025. Na iné predmety ochrany sa prvá veta použije primerane.
Na zmluvy, ktoré boli uzatvorené a účinné pred 7. júnom 2021, sa ustanovenie § 80 ods. 1 písm. k) v spojení s § 67 ods. 4 prvýkrát použije 7. júna 2023.
U
poskytovaní doplnkovej online služby, ako aj vyhotovovania rozmnoženín, ktoré sú potrebné na poskytovanie takejto online služby, prístup k nej alebo jej používanie, účinné k 7. júnu 2021, podliehajú článku 3 od 7. júna 2023, pokiaľ sa ich platnosť po tomto dátume skončí.
Súhlasy získané na verejný prenos podľa článku 8 a ktoré sú účinné k 7. júnu 2021, podliehajú ustanoveniam článku 8 od 7. júna 2025, pokiaľ sa ich platnosť po tomto dátume skončí.
Č: 12
O: 1
Článok 12
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 7. júna 2021. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
NAZ
Príloha č. 3
Č II
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019).
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2022.
Ú
Č: 12
O: 2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
KZ
§ 35
O. 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č: 13
Článok 13
Nadobudnutie účinnosti
n.a.
n.a.
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Č: 14
Článok 14
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)