TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17. 12. 2018).
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1.Návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)
(ZMS)
1
2
3
4
5
6
7
88
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob
transpozície
(N, O, D, n. a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, Ž, n. a.)
Poznámky
Č: 114
Povinnosti prenosu
Č:114
O: 1
Členské štáty môžu v rámci svojej jurisdikcie uložiť podnikom, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a služby používané na šírenie rozhlasových alebo televíznych vysielacích kanálov pre verejnosť, primerané povinnosti prenosu týkajúce sa vysielania určených rozhlasových a televíznych vysielacích kanálov a súvisiacich doplnkových služieb, najmä služieb umožňujúcich primeraný prístup koncovým používateľom so zdravotným postihnutím, ako aj dát podporujúcich služby televízie s internetom a elektronických programových sprievodcov, a to v prípade, ak značný počet koncových používateľov takýchto sietí a služieb ich používa ako hlavný prostriedok na príjem rozhlasového a televízneho vysielania. Takéto povinnosti sa uložia len vtedy, keď je to potrebné na splnenie cieľov všeobecného záujmu, ktoré jasne vymedzí každý členský štát, pričom uvedené povinnosti musia byť primerané a transparentné
D
1.
§ 30
O 1
(1)Prevádzkovateľ retransmisie je povinný
a)zabezpečiť, aby do základnej programovej ponuky boli obojstranne bezplatne zaradené programové služby
1.verejnoprávneho vysielateľa, okrem monotypových programových služieb, vysielania programových služieb prostredníctvom internetu, vysielania programovej služby do zahraničia a digitálneho vysielania rozhlasovej programovej služby,
2.oprávnených vysielateľov, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu, okrem digitálneho vysielania,
b)zabezpečiť , aby do základnej programovej ponuky bola bezplatne zaradená programová služba oprávneného vysielateľa na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, pre ktorej vysielanie bola v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita, ak s týmto zaradením vysielateľ súhlasí, a tam, kde to zabezpečiť nie je možné, je prevádzkovateľ
Ú
§ 30
O 4
povinný technickyzabezpečiť, aby bol bezplatne vyhradený jeden kanál prístupný verejnosti v základnej programovej ponuke pre vysielanie komunitného média; ak bola verejná kapacita v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená pre viacero programových služieb bezplatne alebo pre viacero programových služieb, z ktorých ani jednej nebola verejná kapacita vyhradená bezplatne, môže prevádzkovateľ retransmisie rozhodnúť, ktorú z nich zaradí do základnej programovej ponuky, inak do základnej programovej ponuky zaradí programovú službu, pre ktorej vysielanie bola v miestnom multiplexe dostupnom v mieste príjmu vyhradená verejná kapacita bezplatne,
c)poskytovať retransmisiu multimodálneho prístupu k programovej službe, ak tvorí súčasť vysielania televíznej programovej služby,
d)zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra ak je právnickou osobou; návrh na zápis činnosti je prevádzkovateľ retransmisie povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa registrácie retransmisie.
(4) Povinnosť podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na poskytovanie multimodálneho prístupu k programovej službe prevádzkovateľom retransmisie koncovému užívateľovi, ak to z technických dôvodov neumožňuje technické zariadenie, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje tomuto koncovému užívateľovi na príjem programovej služby. Na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť mu technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Také technické zariadenie je prevádzkovateľ retransmisie
§ 30
O 5
povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých mu poskytol pôvodné technické zariadenie.
(5)Regulátor môže podľa princípov transparentnosti a primeranosti rozhodnúť na žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, že sa naňho povinnosť podľa odseku 1 nevzťahuje alebo vzťahuje len čiastočne, ak zistí, že
a)značná časť koncových užívateľov siete nepoužíva túto sieť ako hlavný prostriedok príjmu vysielania rozhlasovej programovej služby alebo vysielania televíznej programovej služby, alebo
b)úplné alebo čiastočné plnenie tejto povinnosti nie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám, najmä podujatiam významným pre verejnosť a krátkemu spravodajstvu, ako aj k vysielaniu programových služieb verejnoprávneho vysielateľa.
Č:114O: 2
Členské štáty preskúmajú povinnosti uvedené v odseku 1 do 21. decembra 2019 a každých päť rokov po tomto dátume s výnimkou prípadov, keď členské štáty vykonali takéto preskúmanie v priebehu predchádzajúcich štyroch rokov
D
n.a.
Č:114O: 3
Ani odsekom 1 tohto článku, ani článkom 59 ods. 2 nie je dotknutá možnosť členských štátov stanoviť prípadné primerané odmeňovanie vzťahujúce sa k opatreniam prijatým v súlade s týmto článkom, pričom sa zaručí, že za podobných okolností nedôjde k diskriminácii pri zaobchádzaní s poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí a služieb. Ak sa stanovuje odplata, členské štáty zabezpečia, aby sa povinnosť odplaty jasne stanovila vo vnútroštátnych právnych predpisoch vrátane prípadných kritérií na výpočet takejto odplaty. Členské štáty tiež zabezpečia, aby sa uplatňovala primeraným a transparentným spôsobom
D
n.a.