1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)
Názov smernice:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu
Smernica ES/EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu
Právne predpisy Slovenskej republiky
1. Návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ZMS)
2. Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (KZ)
3. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ÚSR)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
P: a)
1)v článku 1 sa odsek 1 mení takto:
a) písmeno a) sa nahrádza takto:
„a) „audiovizuálna mediálna služba“ je:
i) služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom základný účel služby alebo jej oddeliteľnej časti je poskytovanie programov, za ktoré je redakčne zodpovedný poskytovateľ mediálnych služieb, širokej verejnosti, s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať
N
1. ZMS
§ 18 O. 1
(1)Programová služba je služba,
a)ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b)ktorá je poskytovaná ako zámerné časové usporiadanie programov a iných zložiek tejto služby vytvárajúce uzavretý, simultánne prijímateľný celok,
c)ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti, je umožniť sledovanie programov,
d)za ktorú je redakčne zodpovedný vysielateľ,
Ú
Nie je potrebné transponovať pojem „audiovizuálna mediálna služba“ nakoľko sa tento pojem v právnom poriadku SR nepoužíva a inštitúty, ktoré zahŕňa sú transponované samostatne.
2
prostredníctvom elektronických komunikačných sietí v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES; takéto audiovizuálne mediálne služby buď televíznym vysielaním v zmysle písmena e) tohto odseku, alebo audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie v zmysle písmena g) tohto odseku;
ii) audiovizuálny komerčný oznam;“;
§ 19 O. 4
§ 26 O. 1
e)ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
f)ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
(4) Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby, a to
a)rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie rozhlasovej programovej služby“) alebo
b)televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie televíznej programovej služby“).
(1) Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba,
a)ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b)ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
c)ktorá je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
d)za ktorú je redakčne zodpovedný poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e)ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
3
§ 71 O. 1
f)ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
(1) Mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a
a)je poskytovaná ako súčasť programu alebo videa vytvoreného užívateľom alebo sprevádza program alebo video vytvorené užívateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo
b)je reklamnou programovou službou.
Č: 1
O: 1
P: b)
b) vkladá sa toto písmeno:
„aa) „služba platformy na zdieľanie videí“ je služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom základný účel služby alebo jej oddeliteľnej časti alebo zásadná funkcia tejto služby je poskytovanie programov, videí vytvorených používateľmi alebo programov aj videí vytvorených používateľmi širokej verejnosti, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť, s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať prostredníctvom elektronických komunikačných sietí v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES, a ktorých organizáciu určuje poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, a to aj automatickými
N
1. ZMS
§ 45 O. 1
(1) Platforma na zdieľanie videí je služba,
a)ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b)ktorej základným účelom alebo účelom jej oddeliteľnej časti alebo ktorej zásadnou funkciou je poskytovanie programov alebo videí vytvorených užívateľmi širokej verejnosti, za ktoré nie je redakčne zodpovedný poskytovateľ platformy na zdieľanie videí,
c)pri ktorej organizáciu poskytovaných programov alebo videí vytvorených užívateľmi určuje poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, a to aj prostredníctvom automatických prostriedkov alebo algoritmov, najmä prostredníctvom zobrazovania, označovania a usporiadania,
Ú
4
prostriedkami alebo algoritmami, najmä prostredníctvom zobrazovania, označovania a radenia.“;
d)ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
e)ktorej hlavným cieľom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
Č: 1
O: 1
P: c)
c) písmeno b) sa nahrádza takto:
„b) „program“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci bez ohľadu na jeho trvanie samostatnú položku v rámci programovej skladby alebo katalógu, ktorý zostavil poskytovateľ mediálnych služieb, vrátane kinematografických dlhometrážnych filmov, videoklipov, športových podujatí, situačných komédií, dokumentárnych filmov, detských programov a pôvodných televíznych hier;“;
N
1. ZMS
§ 8 O. 1
(1)Program je
a)zvukový komunikát tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo
b)audiovizuálny komunikát, zložený z pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo v rámci katalógu zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Ú
Č: 1
O: 1
P: d)
d) vkladajú sa tieto písmená:
„ba) „video vytvorené používateľom“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predsta-vujúci bez ohľadu na jeho trvanie samostatnú položku, ktorú vytvoril používateľ a na platformu na zdieľanie videí nahral tento používateľ alebo akýkoľvek iný používateľ;
bb) „redakčné rozhodnutie“ je rozhodnutie, ktoré sa pravidelne prijíma na účel plnenia redakčnej
N
1. ZMS
§ 8 O. 3
§ 10 O. 2
(3) Video vytvorené užívateľom je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci, bez ohľadu na jeho trvanie, samostatnú položku, ktorú vytvoril užívateľ a na platformu na zdieľanie videí nahral tento užívateľ alebo akýkoľvek iný užívateľ.
(2) Redakčné rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré sa pravidelne prijíma na účel plnenia redakčnej zodpovednosti a súvisí s každodennou prevádzkou vysielania programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Ú
Ú
5
zodpovednosti a súvisí s každodennou prevádzkou audiovizuálnej mediálnej služby;“;
Č: 1
O: 1
P: e)
e) vkladá sa toto písmeno:
„da) „poskytovateľ platformy na zdieľanie videí“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje službu platformy na zdieľanie videí;“;
N
1. ZMS
§ 45 O. 2
(2) Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je osoba, ktorá poskytuje platformu na zdieľanie videí.
Ú
Č: 1
O: 1
P: f)
f) písmeno h) sa nahrádza takto:
„h) „audiovizuálne komerčné oznamy“ obrazy so zvukom alebo bez zvuku, ktoré určené na priame alebo nepriame propagovanie tovaru, služieb alebo dobrého mena fyzickej alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť. Takéto obrazy sprevádzajú program alebo video vytvorené používateľom alebo doň zahrnuté, a to za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie. Formy audiovizuálneho komerčného oznamu zahŕňajú okrem iného televíznu reklamu, sponzorstvo, telenákup a umiestňovanie produktov;“;
N
1. ZMS
§ 71
Mediálna komerčná komunikácia
(1)Mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a
a)je poskytovaná ako súčasť programu alebo videa vytvoreného užívateľom alebo sprevádza program alebo video vytvorené užívateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo
b)je reklamnou programovou službou.
(2) Mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä
a)reklamný oznam,
b)telenákup,
c)sponzorovanie,
d)umiestňovanie produktov,
Ú
6
e)reklamnú programovú službu a
f)reklamnú reláciu.
Č: 1
O: 1
P: g)
g) písmeno k) sa nahrádza takto:
„k) „sponzorstvo“ je akýkoľvek príspevok, ktorý poskytne verejný alebo súkromný podnik alebo fyzická osoba, ktoré nie zapojené do poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb alebo služieb platformy na zdieľanie videí alebo do výroby audiovizuálnych diel, na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb, služieb platformy na zdieľanie videí, videí vytvorených používateľmi alebo programov na účely podpory svojho názvu, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo produktov;“;
N
1. ZMS
§ 92
Vymedzenie sponzorovania
(1)Sponzorovanie je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby, audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, platformy na zdieľanie videí alebo videa vytvoreného užívateľom s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla.
(2)Sponzorovanie nie je plnenie podľa odseku 1 poskytnuté osobou, ktorá je vysielateľom, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľom platformy na zdieľanie videí a ktorá daný program vyrobila alebo dané video vytvorila.
(3)Sponzorovanie nie je ani plnenie osôb zúčastnených na hromadnom financovaní podľa § 103.
(4)Sponzor je osoba, ktorá poskytla plnenie podľa odseku 1.
Ú
Č: 1
O: 1
P: h)
h) písmeno m) sa nahrádza takto:
„m) „umiestňovanie produktov“ je každá forma audiovizuálneho komerčného oznamu pozostávajúci zo začlenenia produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich, aby sa zdôraznili v
N
1. ZMS
§ 95
Vymedzenie umiestňovania produktov
Umiestňovanie produktov je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu alebo videa vytvoreného užívateľom za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.
Ú
7
programe alebo videu vytvorenom používateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;“;
Č: 1
O: 2
2)názov kapitoly II sa nahrádza takto:
„VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE AUDIOVIZUÁLNE MEDIÁLNE SLUŽBY“;
n. a.
n. a.
Č: 1
O: 3
P: a)
3)článok 2 sa mení takto:
a) v odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) ak poskytovateľ mediálnych služieb svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v inom členskom štáte, poskytovateľ mediálnych služieb sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde pôsobí podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby súvisiacej s programom. V prípade, že podstatná časť pracovníkov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby súvisiacej s programom pôsobí v každom z týchto členských štátov, poskytovateľ mediálnych služieb sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, v ktorom svoje sídlo. V prípade, že podstatná časť pracovníkov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby súvisiacej s programom nepôsobí v žiadnom z týchto členských štátov, poskytovateľ
N
1. ZMS
§ 3 O. 2 a 3
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a)v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
Ú
8
mediálnych služieb sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde prvýkrát začal svoju činnosť v súlade s právom tohto členského štátu, za predpokladu, že udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom tohto členského štátu;“;
b)v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a)v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
9
§ 4 O. 1 až 3
(1)Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2)Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a)v inom členskom štáte, ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijíma redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b)v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v
10
Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(3)Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a)v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
Č: 1
O: 3
P: b)
b) vkladajú sa tieto odseky:
1. ZMS
11
„5a.Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb informovali príslušné národné regulačné orgány alebo subjekty o všetkých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na určenie právomoci v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.
5b.Členské štáty vypracúvajú a spravujú aktualizovaný zoznam poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, a uvedú, na ktorých kritériách ustanovených v odsekoch 2 5 sa ich právomoc zakladá. Členské štáty uvedený zoznam vrátane všetkých jeho aktualizácií predkladajú Komisii. Komisia zabezpečí, aby sa tieto zoznamy sprístupnili v centralizovanej databáze. V prípade nezrovnalostí v zoznamoch sa Komisia obráti na dotknuté členské štáty s cieľom nájsť riešenie. Komisia zabezpečí, aby k tejto databáze mali prístup národné
N
N
§ 162 O. 4
§ 178
§ 189
§ 110 O. 5 P: b)
(4) Všetky zmeny vrátane zmien podľa odseku 3, ktoré nie zmenami podľa odseku 2 a týkajú sa údajov uvedených v žiadosti o autorizáciu vysielania, je vysielateľ povinný oznámiť regulátorovi do 15 dní od vzniku týchto zmien.
Konanie o autorizácii poskytovania
Na autorizáciu poskytovania, ako aj na konanie o nej sa primerane použijú ustanovenia § 160 166, ak v § 174 až 177 nie je ustanovené inak.
Konanie o registrácii platfromy
Na registráciu platformy, ako aj na konanie o nej sa primerane použijú ustanovenia § 180 185, ak v § 186 až 188 nie je ustanovené inak.
(5)Regulátor je v oblasti medzinárodnej spolupráce povinný
b)predkladať Komisii zoznam vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a poskytovateľov platforiem na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje tento zákon, s uvedením kritérií, na ktorých sa zakladá právomoc Slovenskej republiky, vrátane všetkých jeho aktualizácií.
Ú
Ú
12
regulačné orgány alebo subjekty. Komisia zverejní informácie z databázy.
5c. Ak sa pri uplatňovaní článkov 3 alebo 4 dotknuté členské štáty nedohodnú na tom, ktorý členský štát právomoc, bez zbytočného odkladu predložia túto záležitosť Komisii. Komisia môže požiadať skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), aby v súlade s článkom 30b ods. 3 písm. d) k záležitosti poskytla stanovisko. Skupina ERGA poskytne takéto stanovisko do 15 pracovných dní od predloženia žiadosti Komisie. Komisia zabezpečí, aby bol kontaktný výbor zriadený článkom 29 náležite informovaný.
Ak Komisia prijíma rozhodnutia podľa článku 3 ods. 2 alebo 3 alebo článku 4 ods. 5, rozhodne aj o tom, ktorý členský štát má právomoc.“;
n. a.
n. a.
Č: 1
O: 4
4) článok 3 sa nahrádza takto:
„Článok 3
1. Členské štáty zabezpečia voľný príjem a neobmedzia retransmisie audiovizuálnych mediálnych služieb z iných členských štátov na svoje územie z dôvodov, ktoré patria do oblastí koordinovaných touto smernicou.
2. Členský štát sa môže dočasne
N
3. ÚSR
Čl. 2
O 2
Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Ú
13
odchýliť od odseku 1 tohto článku v prípade, ak audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnych služieb v právomoci iného členského štátu zjavne, závažne a hrubo porušuje článok 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 6a ods. 1 alebo ohrozuje verejné zdravie alebo preň predstavuje skutočné a závažné riziko ohrozenia.
Na odchýlku uvedenú v prvom pododseku sa vzťahujú tieto podmienky:
a) počas predchádzajúcich 12 mesiacov sa poskytovateľ mediálnych služieb najmenej pri dvoch predchádzajúcich príležitostiach dopustil jedného alebo viacerých skutkov uvedených v prvom pododseku;
b) dotknutý členský štát písomne oznámil poskytovateľovi mediálnych služieb, členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na daného poskytovateľa, a Komisii údajné porušenia a primerané opatrenia, ktoré v úmysle prijať, ak by k takémuto porušeniu znova došlo;
c) dotknutý členský štát dodržal právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dal poskytovateľovi príležitosť vyjadriť názor na údajné porušenia; a
d) konzultácie s členským štátom, ktorého právomoc sa vzťahuje na
D
1. ZMS
§ 154 O.1, 2 a 5
(1) V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže regulátor pozastaviť retransmisiu takej televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej obsah
a)zjavne, závažne a hrubo ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých,
b)zjavne, závažne a hrubo podnecuje k násiliu alebo nenávisti na základe niektorého z dôvodov uvedených v § 61 písm. c),
c)ohrozuje verejné zdravie alebo preň predstavuje skutočné a závažné riziko ohrozenia,
d)zjavne, závažne a hrubo verejne podnecuje k páchaniu niektorého z trestných činov terorizmu,
e)ohrozuje verejnú bezpečnosť, národnú bezpečnosť, obranu štátu alebo pre ne predstavuje skutočné a závažné riziko ohrozenia.
(2) Regulátor môže pozastav retransmisiu televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. a) až c), ak
a)sa vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej dvakrát dopustil porušenia uvedeného v odseku 1 písm. a) c),
b)pred pozastavením retransmisie televíznej
Ú
14
poskytovateľa mediálnych služieb, a s Komisiou nepriniesli urovnanie sporu zmierom do jedného mesiaca odvtedy, ako Komisia prijala oznámenie uvedené v písmene b).
Komisia do troch mesiacov od prijatia oznámenia o opatreniach prijatých dotknutým členským štátom a po tom, ako požiadala skupinu ERGA o poskytnutie stanoviska v súlade s článkom 30b ods. 3 písm. d), prijme rozhodnutie o tom, či tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Komisia zabezpečí, aby bol kontaktný výbor náležite informovaný. Ak Komisia rozhodne, že uvedené opatrenia nie zlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby bezodkladne ukončil vykonávanie príslušných opatrení.
programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie regulátor písomne oznámil vysielateľovi alebo poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, členskému štátu, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a Komisii údajné porušenia, ako aj svoj zámer, v prípade opakovaného porušenia, pozastaviť retransmisiu televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na území Slovenskej republiky,
c)regulátor umožnil vysielateľovi alebo poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vyjadriť názor na údajné porušenia a
d)rokovania s členským štátom, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, s Komisiou nepriniesli urovnanie sporu do 30 dní od oznámenia zámeru podľa písmena b), pričom uvádzané porušovanie trvá.
(5) Pokiaľ Komisia rozhodne do troch mesiacov od oznámenia prijatých opatrení na pozastavenie retransmisie televíznej programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie o tom, že tieto opatrenia nezlučiteľné s právom Európskej únie, regulátor je povinný opatrenia na pozastavenie retransmisie programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zrušiť.
15
3. Členský štát sa môže dočasne odchýliť od odseku 1 tohto článku, ak audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnych služieb v právomoci iného členského štátu zjavne, závažne a hrubo porušuje článok 6 ods. 1 písm. b) alebo ohrozuje verejnú bezpečnosť, vrátane národnej bezpečnosti a obrany štátu, alebo pre ne predstavuje skutočné a závažné riziko ohrozenia.
Na odchýlku uvedenú v prvom pododseku sa vzťahujú tieto podmienky:
a) počas predchádzajúcich 12 mesiacov došlo k skutku uvedenému v prvom pododseku najmenej raz;
b) dotknutý členský štát písomne oznámil poskytovateľovi mediálnych služieb, členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na daného poskytovateľa, a Komisii údajné porušenia a primerané opatrenia, ktoré v úmysle prijať, ak by k takémuto porušeniu znova došlo.
Dotknutý členský štát musí dodržať právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dať poskytovateľovi príležitosť vyjadriť názor na údajné porušenia.
Komisia do troch mesiacov od prijatia oznámenia o opatreniach
D
1. ZMS
§ 154 O. 3, 5 a 6
(3) Regulátor môže pozastav retransmisiu televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d) a e), ak
a)sa vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie počas predchádzajúcich 12 mesiacov dopustil porušenia uvedeného v odseku 1 písm. d) alebo písm. e),
b) splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b) a c).
(5) Pokiaľ Komisia rozhodne do troch mesiacov od oznámenia prijatých opatrení na pozastavenie retransmisie televíznej programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie o tom, že tieto opatrenia nezlučiteľné s právom Európskej únie, regulátor je povinný opatrenia na pozastavenie retransmisie programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zrušiť.
(6)Ustanovenia odsekov 2 4 sa použijú, ak sa konania podľa odseku 1 dopustí osoba spadajúca pod právomoc členského štátu.
Ú
16
prijatých dotknutým členským štátom a po tom, ako požiadala skupinu ERGA o poskytnutie stanoviska v súlade s článkom 30b ods. 3 písm. d), prijme rozhodnutie o tom, či tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Komisia zabezpečí, aby bol kontaktný výbor náležite informovaný. Ak Komisia rozhodne, že uvedené opatrenia nie zlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby bezodkladne ukončil vykonávanie príslušných opatrení.
4. Odsekmi 2 a 3 nie je dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek postupu, opravného prostriedku ani sankcie za príslušné porušenia v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb.
5. Členské štáty sa okrem toho môžu v naliehavých prípadoch najneskôr do jedného mesiaca od údajného porušenia odchýliť od podmienok ustanovených v odseku 3 písm. a) a b). Ak ide o takýto prípad, prijaté opatrenia sa čo najskôr oznámia Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, s uvedením dôvodov, prečo členský štát považuje prípad za naliehavý. Komisia preskúma v čo najkratšom možnom čase zlučiteľnosť oznámených opatrení s právom Únie. Ak Komisia dospeje k záveru, že opatrenia nezlučiteľné s právom
n. a.
D
1. ZMS
§ 154 O. 4
(4) V naliehavých prípadoch, najneskôr do 30 dní od údajného porušenia uvedeného v odseku 1 písm. d) a e), regulátor neuplatní postup podľa odseku 3. V takomto prípade regulátor bezodkladne oznámi Komisii a členskému štátu, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, prijaté opatrenia na pozastavenie retransmisie televíznej programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s uvedením dôvodov, prečo daný prípad považuje za naliehavý. Ak Komisia rozhodne o tom, že prijaté opatrenia nezlučiteľné s právom Európskej únie, regulátor je povinný tieto opatrenia zrušiť.
n. a.
Ú
17
Únie, požiada dotknutý členský štát, aby urýchlene ukončil vykonávanie uvedených opatrení.
6. Ak Komisia nemá informácie potrebné na prijatie rozhodnutia podľa odseku 2 alebo 3 do jedného mesiaca od prijatia oznámenia, požiada dotknutý členský štát o všetky informácie potrebné na dané rozhodnutie. Lehota, v ktorej Komisia rozhodnutie prijať, sa pozastaví, pokým daný členský štát neposkytne potrebné informácie. Pozastavenie lehoty však v žiadnom prípade nesmie presiahnuť jeden mesiac.
7. Členské štáty a Komisia si pravidelne vymieňajú skúsenosti a najlepšie postupy týkajúce sa postupu ustanoveného v tomto článku v rámci kontaktného výboru a skupiny ERGA.“;
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
Č: 1
O: 5
5) článok 4 sa nahrádza takto:
„Článok 4
1. Členské štáty majú naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v oblastiach koordinovaných touto smernicou, za predpokladu, že takéto pravidlá v súlade s právom Únie.
2. Ak členský štát:
n. a.
D
1. ZMS
§ 155 O. 1
(1) Regulátor zašle členskému štátu, pod ktorého
n.a.
Ú
18
a) využil možnosť podľa odseku 1 prijať podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá vo všeobecnom verejnom záujme, a
b) usúdi, že poskytovateľ mediálnych služieb, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu, poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu, ktorá celkom alebo z väčšej časti smeruje na jeho územie,
môže požiadať členský štát, ktorý právomoc, aby vyriešil všetky problémy zistené v súvislosti s týmto odsekom. Oba členské štáty čestne a rýchlo spolupracujú s cieľom nájsť vzájomne uspokojivé riešenie.
Členský štát, ktorý právomoc, po tom, čo dostane odôvodnenú žiadosť podľa prvého pododseku, požiada poskytovateľa mediálnych služieb, aby dodržal príslušné pravidlá všeobecného verejného záujmu. Členský štát, ktorý právomoc, pravidelne informuje žiadajúci členský štát o opatreniach prijatých na riešenie zistených problémov. Členský štát, ktorý právomoc, informuje žiadajúci členský štát a Komisiu o dosiahnutých výsledkoch do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti a v prípade, že nie je možné nájsť riešenie, vysvetlí dôvody.
Každý členský štát môže kedykoľvek vyzvať kontaktný výbor, aby vec preskúmal.
a 2
právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorí vysielajú programovú službu alebo poskytujú audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, ktorá celkom alebo z väčšej časti smeruje na územie Slovenskej republiky, ak televízne vysielanie alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona, odôvodnenú žiadosť s cieľom vyriešiť problémy vyplývajúce z takéhoto televízneho vysielania alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(2) Ak členský štát zašle regulátorovi odôvodnenú žiadosť týkajúcu sa vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa tohto zákona, ktorý poskytuje televízne vysielanie alebo audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, ktorá celkom alebo z väčšej časti smeruje na územie tohto členského štátu, regulátor požiada dotknutého vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, aby dodržiaval pravidlá členského štátu, na ktorého územie celkom alebo z väčšej časti smeruje jeho vysielanie alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie. Regulátor pravidelne informuje členský štát o opatreniach prijatých na riešenie zistených problémov. Regulátor do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa prvej vety informuje členský štát a Komisiu o výsledku jej vybavenia a v prípade, že nie je možné nájsť riešenie, vysvetlí dôvody.
19
3. Dotknutý členský štát môže prijať vhodné opatrenia voči dotknutému poskytovateľovi mediálnych služieb, ak:
a) usúdi, že výsledky dosiahnuté uplatňovaním odseku 2 nie uspokojivé; a
b) predloží dôkazy potvrdzujúce, že dotknutý poskytovateľ mediálnych služieb sa usadil v členskom štáte, ktorý právomoc, s cieľom obísť prísnejšie pravidlá v oblastiach koordinovaných touto smernicou, ktoré by sa naň vzťahovali, ak by bol usadený v dotknutom členskom štáte. Takými dôkazmi sa umožní, aby sa takéto obchádzanie náležite potvrdilo, bez toho, aby bolo potrebné preukázať úmysel poskytovateľa mediálnych služieb obísť tieto prísnejšie pravidlá.
Takéto opatrenia objektívne nevyhnutné, uplatňované nediskriminačným spôsobom a primerané cieľom, ktoré sledujú.
4. Členský štát môže prijať opatrenia podľa odseku 3 iba vtedy, ak splnené tieto podmienky:
a) oznámil Komisii a členskému štátu, v ktorom je poskytovateľ mediálnych služieb usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň uviedol dôvody pre svoj úsudok;
D
D
1. ZMS
1. ZMS
§ 155 O. 3
§ 155 O. 4
(3) Ak výsledok vybavenia žiadosti podľa odseku 1 nie je uspokojivý a regulátor predloží dôkazy potvrdzujúce, že vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 sa usadil v inom členskom štáte s cieľom obísť prísnejšie pravidlá platné v Slovenskej republike, regulátor môže prijať voči tomuto vysielateľovi alebo poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vhodné, objektívne nevyhnutné a primerané opatrenia na nediskriminačnom základe.
(4) Regulátor môže prijať opatrenia podľa odseku 3, iba ak
a)oznámi Komisii a členskému štátu, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň ich náležite odôvodní,
b)umožnil vysielateľovi alebo poskytovateľovi
Ú
Ú
20
b) dodržal právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dal danému poskytovateľovi mediálnych služieb príležitosť vyjadriť názor na údajné obchádzanie a na opatrenia, ktoré oznamujúci členský štát plánuje prijať; a
c) Komisia po tom, čo skupinu ERGA požiadala o stanovisko v súlade s článkom 30b ods. 3 písm. d), rozhodla, že opatrenia zlučiteľné s právom Únie, a najmä, že úsudok členského štátu, ktorý prijíma tieto opatrenia podľa odsekov 2 a 3 tohto článku, je riadne opodstatnený; Komisia zabezpečí, aby bol kontaktný výbor náležite informovaný.
5. Komisia do troch mesiacov od prijatia oznámenia ustanoveného v odseku 4 písm. a) prijme rozhodnutie o tom, či tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že uvedené opatrenia nie zlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby zamýšľané opatrenia neprijal.
Ak Komisia nemá informácie potrebné na prijatie rozhodnutia podľa prvého pododseku do jedného mesiaca od prijatia oznámenia, požiada dotknutý členský štát o všetky informácie potrebné na dané rozhodnutie. Lehota, v ktorej Komisia rozhodnutie prijať, sa pozastaví, pokým členský štát
n.a.
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vyjadriť názor na údajné obchádzanie prísnejších pravidiel platných v Slovenskej republike a na opatrenia, ktoré regulátor plánuje prijať a
c)Komisia rozhodla, že opatrenia v súlade s právom Európskej únie a že prijatie týchto opatrení je opodstatnené; ak Komisia rozhodne, že opatrenia nezlučiteľné s právom Európskej únie, regulátor navrhované opatrenia neprijme.
n.a.
21
neposkytne potrebné informácie. Pozastavenie lehoty však v žiadnom prípade nesmie presiahnuť jeden mesiac.
6. Členské štáty vhodnými prostriedkami v rámci svojho vnútroštátneho práva zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, túto smernicu účinne dodržiavali.
7. Ak táto smernica neustanovuje inak, v plnom rozsahu sa uplatňuje smernica 2000/31/ES. Ak táto smernica neustanovuje inak, v prípade konfliktu medzi smernicou 2000/31/ES a touto smernicou, prednosť táto smernica.“;
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
Č: 1
O: 6
6) vkladá sa tento článok:
„Článok 4a
1. Členské štáty nabádajú na využívanie koregulácie a podporu samoregulácie prostredníctvom kódexov správania prijatých na vnútroštátnej úrovni v oblastiach, ktoré koordinované touto smernicou, v takom rozsahu, ako to umožňujú ich právne systémy. Tieto kódexy:
a) také, aby boli všeobecne prijateľné pre hlavné zainteresované strany v dotknutých členských štátoch;
b) jasne a jednoznačne stanovujú svoje ciele;
N
1. ZMS
§ 127 až 131
§ 127
Samoregulačný mechanizmus a samoregulačný orgán
(1)Samoregulačný orgán na účely tohto zákona je iniciatíva alebo orgán samoregulácie pôsobiaci na území Slovenskej republiky presadzujúci samoregulačný mechanizmus uplatňovaný na základe kódexu správania sa alebo obdobného samoregulačného systému pravidiel správania sa v oblasti poskytovania obsahových služieb (ďalej len „kódex“).
(2)Výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom kódexu presadzovaného samoregulačným orgánom a evidovaného
Ú
22
c) ustanovujú pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie dosahovania požadovaných cieľov; a
d) ustanovujú účinné presadzovanie vrátane príslušných účinných a primeraných sankcií.
regulátorom v evidencii alebo zverejneného Komisiou.
(3)Za kódex sa považuje aj taký samoregulačný systém pravidiel, ktorý upravuje správanie sa v oblasti poskytovania obsahových služieb nad rámec povinností podľa tohto zákona, ak reguluje osobu, oblasť, činnosť alebo obsahovú službu v pôsobnosti tohto zákona, najmä nevhodnú mediálnu komerčnú komunikáciu, ktorá
a)sa týka alkoholických nápojov alebo
b)sprevádza programy určené pre deti alebo sa v nich uvádza, a týka sa potravín a nápojov obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tuky, t