1
TABUĽKA ZHODY
navrhovaného právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010) v platnom znení
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1. Návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ZMS)
2. Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (KZ)
3. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ÚSR)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob
Transpozície
(N, O, D, n. a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, Ž, n. a.)
Poznámky
2
Č: 1
O: 1
P: a)
1. Na účely tejto smernice sa uplatnia tieto definície:
a) „audiovizuálna mediálna služba“ je:
i) služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom základný účel služby alebo jej oddeliteľnej časti je poskytovanie programov, za ktoré je redakčne zodpovedný poskytovateľ mediálnych služieb, širokej verejnosti, s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať prostredníctvom elektronických komunikačných sietí v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES; takéto audiovizuálne mediálne služby sú buď televíznym vysielaním v zmysle písmena e) tohto odseku, alebo audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie v zmysle písmena g) tohto odseku;
ii) audiovizuálny komerčný oznam;
N
1.
ZMS
§ 18
O 1
§ 19
O 4
(1)Programová služba je služba,
a) ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b) ktorá je poskytovaná ako zámerné časové usporiadanie programov a iných zložiek tejto služby vytvárajúce uzavretý, simultánne prijímateľný celok,
c) ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti, je umožniť sledovanie programov,
d) za ktorú je redakčne zodpovedný vysielateľ,
e) ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
f) ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
(4) Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby, a to
a) rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie rozhlasovej programovej služby“) alebo
Ú
Nie je potrebné transponovať pojem „audiovizuálna mediálna služba“ nakoľko sa tento pojem v právnom poriadku SR nepoužíva a inštitúty, ktoré zahŕňa sú transponované samostatne.
3
§ 26
O 1
b) televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie televíznej programovej služby“).
(1) Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba,
a) ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b) ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
c) ktorá je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
d) za ktorú je redakčne zodpovedný poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e) ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
f) ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
4
§ 71
O 1
(1)Mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a
a) je poskytovaná ako súčasť programu alebo videa vytvoreného užívateľom alebo sprevádza program alebo video vytvorené užívateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo
b) je reklamnou programovou službou.
Č: 1
O: 1
P: aa)
aa) „služba platformy na zdieľanie videí“ je služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom základný účel služby alebo jej oddeliteľnej časti alebo zásadná funkcia tejto služby je poskytovanie programov, videí vytvorených používateľmi alebo programov aj videí vytvorených používateľmi širokej verejnosti, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť, s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať prostredníctvom
N
1.
ZMS
§ 45
O 1
(1)Platforma na zdieľanie videí je služba,
a) ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b) ktorej základným účelom alebo účelom jej oddeliteľnej časti alebo ktorej zásadnou funkciou je poskytovanie programov alebo videí vytvorených užívateľmi širokej verejnosti, za ktoré nie je redakčne zodpovedný poskytovateľ platformy na zdieľanie videí,
c) pri ktorej organizáciu poskytovaných programov alebo videí vytvorených užívateľmi určuje poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, a to aj prostredníctvom automatických
Ú
5
elektronických komunikačných sietí v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES, a ktorých organizáciu určuje poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami, najmä prostredníctvom zobrazovania, označovania a radenia;
prostriedkov alebo algoritmov, najmä prostredníctvom zobrazovania, označovania a usporiadania,
d) ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
e) ktorej hlavným cieľom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
Č: 1
O: 1
P: b)
b) „program“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci bez ohľadu na jeho trvanie samostatnú položku v rámci programovej skladby alebo katalógu, ktorý zostavil poskytovateľ mediálnych služieb, vrátane kinematografických dlhometrážnych filmov, videoklipov, športových podujatí, situačných komédií, dokumentárnych filmov, detských programov a pôvodných televíznych hier;
N
1.
ZMS
§ 8
O 1
(1) Program je
a) zvukový komunikát tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo
b) audiovizuálny komunikát, zložený z pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo v rámci katalógu zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Ú
Č: 1
O: 1
P: ba)
ba) „video vytvorené používateľom“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci bez ohľadu na jeho trvanie samostatnú položku, ktorú vytvoril používateľ a na platformu
N
1.
ZMS
§ 8
O 3
(3) Video vytvorené užívateľom je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci, bez ohľadu na jeho trvanie, samostatnú položku, ktorú vytvoril užívateľ a na platformu na zdieľanie videí nahral tento užívateľ alebo akýkoľvek iný užívateľ.
Ú
6
na zdieľanie videí nahral tento používateľ alebo akýkoľvek iný používateľ;
Č: 1
O: 1
P: bb)
bb) „redakčné rozhodnutie“ je rozhodnutie, ktoré sa pravidelne prijíma na účel plnenia redakčnej zodpovednosti a súvisí s každodennou prevádzkou audiovizuálnej mediálnej služby;
N
1.
ZMS
§ 10
O 2
(2) Redakčné rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré sa pravidelne prijíma na účel plnenia redakčnej zodpovednosti a súvisí s každodennou prevádzkou vysielania programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Ú
Č: 1
O: 1
P: c)
c) „redakčná zodpovednosť“ znamená vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich usporiadaním do chronologickej štruktúry v prípade televízneho vysielania alebo v prípade audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie do katalógu programov. Redakčná zodpovednosť nevyhnutne neznamená akúkoľvek právnu zodpovednosť podľa vnútroštátneho práva za poskytovaný obsah alebo služby;
N
1.
ZMS
§ 10
O 1
(1) Redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do programovej štruktúry, ak ide o vysielanie programovej služby alebo do katalógu programov, ak ide o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
Ú
Č: 1
O: 1
P: d)
d) „poskytovateľ mediálnych služieb“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá redakčnú zodpovednosť za výber audiovizuálneho obsahu
N
1.
ZMS
§ 19
O 1
(1) Vysielateľ je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme
Ú
7
audiovizuálnej mediálnej služby a určuje spôsob, akým je organizovaná;
§ 27
treťou osobou.
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a určuje spôsob, akým je organizovaná.
Č: 1
O: 1
P: da)
da) „poskytovateľ platformy na zdieľanie videí“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje službu platformy na zdieľanie videí;
N
1.
ZMS
§ 46
O 2
(2) Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je osoba, ktorá poskytuje platformu na zdieľanie videí.
Ú
Č: 1
O: 1
P: e)
e) televízne vysielanie“ alebo „televízna relácia“ (t. j. lineárna audiovizuálna mediálna služba) je audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby pre simultánne sledovanie programov na základe programovej štruktúry;
N
1.
ZMS
§ 18
O 1
(1)Programová služba je služba,
a) ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b) ktorá je poskytovaná ako zámerné časové usporiadanie programov a iných zložiek tejto služby vytvárajúce uzavretý, simultánne prijímateľný celok,
c) ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti, je umožniť sledovanie programov,
d) za ktorú je redakčne zodpovedný vysielateľ,
e) ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
f) ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
Ú
8
§ 19
O 4
(4) Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby, a to
a) rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie rozhlasovej programovej služby“) alebo
b) televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie televíznej programovej služby“).
Č: 1
O: 1
P: f)
f) „vysielateľ“ je poskytovateľ mediálnej služby, ktorou je televízne vysielanie;
N
1.
ZMS
§ 19 O 1
(1) Vysielateľ je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou.
Ú
Č: 1
O: 1
P: g)
g) „audiovizuálna mediálna služba na požiadanie“ (t. j. nelineárna audiovizuálna mediálna služba) je audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, a na jeho osobitnú
N
1.
ZMS
§ 26
O 1
P b)
§ 26
O 1
P c)
(1) Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba,
b) ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
c) ktorá je poskytovaná na osobitnú žiadosť
Ú
9
žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom mediálnej služby;
užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
Č: 1
O: 1
P: h)
h) „audiovizuálne komerčné oznamy“ obrazy so zvukom alebo bez zvuku, ktoré určené na priame alebo nepriame propagovanie tovaru, služieb alebo dobrého mena fyzickej alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť. Takéto obrazy sprevádzajú program alebo video vytvorené používateľom alebo doň zahrnuté, a to za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie. Formy audiovizuálneho komerčného oznamu zahŕňajú okrem iného televíznu reklamu, sponzorstvo, telenákup a umiestňovanie produktov;
N
1.
ZMS
§ 71
(1) Mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a
a) je poskytovaná ako súčasť programu alebo videa vytvoreného užívateľom alebo sprevádza program alebo video vytvorené užívateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo
b) je reklamnou programovou službou.
(2) Mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä
a) reklamný oznam,
b) telenákup,
c) sponzorovanie,
d) umiestňovanie produktov,
e) reklamnú programovú službu a
Ú
10
f) reklamnú reláciu.
Č: 1
O: 1
P: i)
i) „televízna reklama“ je akákoľvek forma vysielania oznamov za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo vysielanie na účely vlastnej propagácie verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou v súvislosti s obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo povolaním s cieľom podporiť odbyt tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov za odplatu;
N
1.
ZMS
§ 81
O 1
(1) Reklamný oznam je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamného oznamu alebo vysielateľom.
Ú
Č: 1
O: 1
P: j)
j) „skrytý audiovizuálny komerčný oznam“ je slovná alebo obrazová informácia o tovaroch, službách, názve, ochrannej známke alebo činnostiach výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb v programoch, ak poskytovateľ mediálnej služby zámer takúto informáciu použiť na reklamu a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu. Takáto informácia by sa mala považovať za zámernú najmä v prípade, ak sa vykoná za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;
N
1.
ZMS
§ 72
O 1
(1) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.
Ú
11
Č: 1
O: 1
P: k)
k) „sponzorstvo“ je akýkoľvek príspevok, ktorý poskytne verejný alebo súkromný podnik alebo fyzická osoba, ktoré nie zapojené do poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb alebo služieb platformy na zdieľanie videí alebo do výroby audiovizuálnych diel, na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb, služieb platformy na zdieľanie videí, videí vytvorených používateľmi alebo programov na účely podpory svojho názvu, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo produktov;
N
1.
ZMS
§ 92
O 1
§ 92
O 2
(1) Sponzorovanie je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby, audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, platformy na zdieľanie videí alebo videa vytvoreného užívateľom s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla.
(2) Sponzorovanie nie je plnenie podľa odseku 1 poskytnuté osobou, ktorá je vysielateľom, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľom platformy na zdieľanie videí a ktorá daný program vyrobila alebo dané video vytvorila.
Ú
Č: 1
O: 1
P: l)
l) „telenákup“ je vysielanie za odplatu priamych ponúk pre verejnosť s cieľom poskytnutia tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov;
N
1.
ZMS
§ 81
O 2
(2) Telenákup je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu. Telenákup môže mať formu
a) telenákupného šotu,
b) telenákupného pásma v trvaní aspoň 15 minút.
Ú
Č: 1
O: 1
P: m)
m) „umiestňovanie produktov“ je každá forma audiovizuálneho komerčného oznamu pozostávajúci
N
1.
ZMS
§ 95
Umiestňovanie produktov je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu
Ú
12
zo začlenenia produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich, aby sa zdôraznili v programe alebo videu vytvorenom používateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;
alebo videa vytvoreného užívateľom za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.
Č: 1
O: 1
P: n)
n) „európske diela“ sú:
i)diela s pôvodom v členských štátoch;
ii) diela s pôvodom v tretích európskych štátoch, ktoré stranou Európskeho dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii a ktoré spĺňajú podmienky odseku 3;
iii) diela spoločne vyrobené v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré spĺňajú podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd.
N
1.
ZMS
§ 63
O 1
(1)Európske dielo na účely tohto zákona je dielo vytvorené
a) v niektorom z členských štátov,
b) v niektorom z európskych štátov, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii (ďalej len „zmluvná strana“), ak v tomto štáte neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa písmena a) a dielo spĺňa podmienky podľa odseku 2,
c) spoločne v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Európskou úniou a tretími štátmi, ktoré spĺňa podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd, ak v týchto tretích štátoch neexistujú diskriminačné opatrenia proti dielam podľa písmena a).
Ú
Č: 1
O: 2
2. Uplatňovanie ustanovení odseku 1 písm. n) body ii) a iii) je podmienené tým, že diela pôvodom v členských štátoch nie v
N
1.
ZMS
§ 63
O 1
(1)Európske dielo na účely tohto zákona je dielo vytvorené
a) v niektorom z členských štátov,
Ú
13
dotknutých tretích krajinách predmetom diskriminačných opatrení
b) v niektorom z európskych štátov, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii (ďalej len „zmluvná strana“), ak v tomto štáte neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa písmena a) a dielo spĺňa podmienky podľa odseku 2,
c) spoločne v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Európskou úniou a tretími štátmi, ktoré spĺňa podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd, ak v týchto tretích štátoch neexistujú diskriminačné opatrenia proti dielam podľa písmena a).
Č: 1
O: 3
3. Diela uvedené v odseku 1 písm. n) bodoch i) a ii) diela, ktoré vyrobili hlavne autori a pracovníci, ktorí majú bydlisko v jednom alebo vo viacerých štátoch uvedených v daných ustanoveniach za predpokladu, že spĺňajú jednu z nasledujúcich troch podmienok:
i)vyrobil ich jeden alebo viacerí producenti usadení v jednom alebo vo viacerých z týchto štátov;
ii)dohľad a skutočnú kontrolu
N
1.
ZMS
§ 63
O 2
(2) Dielo uvedené v odseku 1 písm. a) a b) je dielo vytvorené najmä autormi a zamestnancami s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom v jednom štáte alebo vo viacerých členských štátoch alebo v jednom štáte alebo vo viacerých európskych štátoch, ktoré zmluvnými stranami, ak
a) je vyrobené jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo
b) jeho výroba je riadená jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom,
Ú
14
výroby diel vykonáva jeden alebo viacerí producenti usadení v jednom alebo vo viacerých týchto štátoch;
iii) príspevok koproducentov takýchto štátov prevažuje v rámci celkových spoločných koprodukčných nákladoch a koprodukcia nie je kontrolovaná jedným alebo viacerými producentmi usadenými mimo týchto štátov.
miestom podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo
c) podiel koproducentov z týchto štátov na celkových koprodukčných nákladoch prevažuje a koprodukcia nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia týchto štátov.
Č: 1
O: 4
4. Diela, ktoré nie európskymi dielami v zmysle odseku 1 písm. n), ale ktoré boli vyrobené v rámci dvojstranných dohôd o koprodukcii uzatvorených medzi členskými štátmi a tretími krajinami, sa považujú za európske diela za predpokladu, že koproducenti z Únie majú väčšinový podiel na celkových nákladoch na produkciu a že produkciu nekontroluje jeden alebo viacerí producenti usadení mimo územia členských štátov.
N
1.
ZMS
§ 63
O 3
(3) Európske dielo je aj dielo, ktoré bolo vyrobené v rámci dvojstranných koprodukčných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi a tretími štátmi, ak koproducenti z členských štátov uhrádzajú väčšinu celkových výrobných nákladov a jeho výroba nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia členských štátov.
Ú
15
Č: 2
O: 1
1. Každý členský štát zabezpečí, aby všetky audiovizuálne mediálne služby vysielané poskytovateľmi mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje jeho právomoc, boli v súlade s pravidlami právneho systému, ktorý sa uplatňuje na audiovizuálne mediálne služby určené pre verejnosť v tomto členskom štáte.
N
1.
ZMS
§ 3
O 1
§ 3
O 2
(1) Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a) v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a
Ú
16
§ 3
O 3
udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a)v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak
17
§ 3
O 4
§ 3
O 5
redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, na ktorého sa nevzťahujú odseky 1 3 a ktorý sa nepovažuje za zriadeného v členskom štáte, ak na vysielanie televíznej programovej služby využíva
a) pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b) družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
(5) Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa odsekov 2 4, je daná právomoc Slovenskej republiky, ak je vysielateľ televíznej programovej služby usadený v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu.1)
1) Čl. 49 až 55 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
18
§ 4
(1)Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2)Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a)v inom členskom štáte, ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijíma redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej
19
republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b)v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a)v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné
20
spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na ktorého sa nevzťahujú odseky 1 3 a ktorý sa nepovažuje za zriadeného v členskom štáte, ak na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie využíva
a)pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b)družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
(5) Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa odsekov 2 4, je daná právomoc Slovenskej republiky, ak je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby
21
na požiadanie usadený v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu.1)
1) Čl. 49 55 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
22
Č: 2
O: 2
2. Na účely tejto smernice sa vzťahuje právomoc členského štátu na ktoréhokoľvek z nasledujúcich poskytovateľov mediálnej služby:
a)poskytovatelia usadení v tomto členskom štáte v súlade s odsekom 3;
b)poskytovatelia, na ktorých sa vzťahuje odsek 4.
N
1.
ZMS
§ 3
O 1
§ 3
O 2
(1) Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a) v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ak
1. v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2. podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území
Ú
23
§ 3
O 3
Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a) v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1. v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, alebo
2. podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej
24
§ 3
O 4
§ 4
O 1
§ 4
O 2
republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, na ktorého sa nevzťahujú odseky 1 3 a ktorý sa nepovažuje za zriadeného v členskom štáte, ak na vysielanie televíznej programovej služby využíva
a) pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b) družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
(1) Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo
25
bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a) v inom členskom štáte, ak
1. v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijíma redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2. podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
26
§ 4
O 3
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a) v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1. v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, alebo
2. podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s
27
§ 4
O 4
programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na ktorého sa nevzťahujú odseky 1 3 a ktorý sa nepovažuje za zriadeného v členskom štáte, ak na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie využíva
a) pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b) družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
28
29
Č: 2
O: 3
3. Na účely tejto smernice sa poskytovateľ mediálnej služby považuje za usadeného v členskom štáte v týchto prípadoch:
a)ak poskytovateľ mediálnej služby svoje sídlo v tomto členskom štáte a redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v tomto členskom štáte;
b)ak poskytovateľ mediálnych služieb svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v inom členskom štáte, poskytovateľ mediálnych služieb sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde pôsobí podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby súvisiacej s programom. V prípade, že podstatná časť pracovníkov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby súvisiacej s programom pôsobí v každom z týchto členských štátov,
N
1.
ZMS
§ 3
O 1
§ 3
O 2
(1) Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa televíznej programovej služby, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a) v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ak
1. v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2. podstatná časť zamestnancov, ktorých
Ú
30
poskytovateľ mediálnych služieb sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, v ktorom svoje sídlo. V prípade, že podstatná časť pracovníkov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby súvisiacej s programom nepôsobí v žiadnom z týchto členských štátov, poskytovateľ mediálnych služieb sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde prvýkrát začal svoju činnosť v súlade s právom tohto členského štátu, za predpokladu, že udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom tohto členského štátu;
c)ak poskytovateľ mediálnej služby svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v tretej krajine alebo naopak, považuje sa za usadeného v dotknutom členskom štáte za predpokladu, že podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby pôsobí v tomto členskom štáte.
§ 3
O 3
pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a) v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1. v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, alebo
2. podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s
31
§ 4
O 1
§ 4
O 2
programom pre televíznu programovú službu nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(1) Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a) v inom členskom štáte, ak
1. v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je
32
§ 4
O 3
priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijíma redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2. podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(3)Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a) v inom členskom štáte, avšak redakčné
33
rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1. v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, alebo
2. podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
Č: 2
O: 4
4. Poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa ustanovenia odseku 3
N
1.
ZMS
§ 3
O 4
(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, na ktorého sa
Ú
34
neuplatňujú, sa považujú za poskytovateľov, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu v týchto prípadoch:
a)využívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte;
b)hoci nevyužívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte, využívajú družicovú kapacitu patriacu tomuto členskému štátu
§ 4
O 4
nevzťahujú odseky 1 3 a ktorý sa nepovažuje za zriadeného v členskom štáte, ak na vysielanie televíznej programovej služby využíva
a)pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b) družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na ktorého sa nevzťahujú odseky 1 3 a ktorý sa nepovažuje za zriadeného v členskom štáte, ak na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie využíva
a) pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b) družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
Č: 2
O: 5
5. V prípade, že sa podľa odsekov 3 a 4 nedá určiť, ktorý členský štát právomoc, je príslušným členským štátom ten štát, v ktorom je poskytovateľ mediálnej služby usadený v zmysle článkov 49 55 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
N
1.
ZMS
§ 3
O 5
§ 4
O 5
(5) Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa odsekov 2 4, je daná právomoc Slovenskej republiky, ak je vysielateľ televíznej programovej služby usadený v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu.1)
(5) Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je
Ú
35
možné určiť podľa odsekov 2 4, je daná právomoc Slovenskej republiky, ak je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie usadený v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu. 1)
1) Čl. 49 55 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
Č: 2
O: 5a
5a. Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb informovali príslušné národné regulačné orgány alebo subjekty o všetkých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na určenie právomoci v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.
N
1.
ZMS
§ 162
O 4
§ 178
§ 189
(4) Všetky zmeny vrátane zmien podľa odseku 3, ktoré nie zmenami podľa odseku 2 a týkajú sa údajov uvedených v žiadosti o autorizáciu vysielania, je vysielateľ povinný oznámiť regulátorovi do 15 dní od vzniku týchto zmien.
Na autorizáciu poskytovania, ako aj na konanie o nej sa primerane použijú ustanovenia § 160 166, ak v § 174 až 177 nie je ustanovené inak.
Na registráciu platformy, ako aj na konanie o nej sa primerane použijú ustanovenia § 180 185, ak v § 186 188 nie je ustanovené inak.