1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
762
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .............2021
o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o mediálnych službách)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
PREDMET A PÔSOBNOSŤ ZÁKONA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)práva a povinnosti poskytovateľa obsahovej služby, ktorým je
1.vysielateľ,
2.poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
3.prevádzkovateľ retransmisie,
4.poskytovateľ multiplexu,
5.poskytovateľ platformy na zdieľanie videí,
6.poskytovateľ obsahovej služby, ktorý nie je uvedený v bodoch 1 až 5,
b)práva a povinnosti distributéra signálu,
c)postavenie a pôsobnosť Rady pre mediálne služby (ďalej len „regulátor“),
d)pôsobnosť orgánov štátnej správy pri regulácii činností vykonávaných podľa tohto zákona a
e)samoregulačné mechanizmy a koreguláciu pri poskytovaní obsahových služieb podľa tohto zákona.
2
Pôsobnosť zákona
§ 2
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby
Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa rozhlasovej programovej služby, ak
svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike.
§ 3
Vysielateľ televíznej programovej služby
(1)Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa televíznej programovej služby, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2)Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a)v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b)v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(3)Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a)v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu, alebo
3
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre televíznu programovú službu.
(4)Tento zákon sa vzťahuje aj na vysielateľa televíznej programovej služby, na ktorého sa nevzťahujú odseky 1 3 a ktorý sa nepovažuje za zriadeného v členskom štáte, ak na vysielanie televíznej programovej služby využíva
a)pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b)družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
(5)Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa odsekov 2 4, je daná právomoc Slovenskej republiky, ak je vysielateľ televíznej programovej služby usadený v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu.1)
(6)Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť ani podľa odseku 5 a nie je daná právomoc iného členského štátu, osobnú pôsobnosť tohto zákona možno určiť podľa medzinárodného dohovoru, ktorým je Slovenská republika viazaná.2)
§ 4
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.
(2)Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijíma
a)v inom členskom štáte, ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre
1) Čl. 49 55 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
2) Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie č. 168/1998 Z. z.) v znení Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie č. 345/2002 Z. z.).
4
audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijíma redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b)v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(3)Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
a)v inom členskom štáte, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak
1.v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, alebo
2.podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začal svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,
b) v štáte, ktorý nie je členským štátom, avšak redakčné rozhodnutia prijíma v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s programom pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(4)Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na ktorého sa nevzťahujú odseky 1 3 a ktorý sa nepovažuje za zriadeného v členskom štáte, ak na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie využíva
a)pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo
b)družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.
(5)Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa odsekov 2 4, je daná právomoc Slovenskej republiky, ak je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie usadený v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu.1)
§ 5
Prevádzkovateľ retransmisie
5
(1)Tento zákon sa vzťahuje na prevádzkovateľa retransmisie, ak svoje sídlo alebo
sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike.
(2)Tento zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa retransmisie, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, a na retransmisiu využíva elektronickú komunikačnú sieť3) (ďalej len „sieť“) alebo telekomunikačné zariadenie na území Slovenskej republiky.
§ 6
Poskytovateľ multiplexu
(1)Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa multiplexu, ak svoje sídlo alebo
sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike.
(2)Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa multiplexu, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, ak sa pri poskytovaní multiplexu naňho nevzťahuje právomoc iného členského štátu a na poskytovanie multiplexu využíva sieť alebo telekomunikačné zariadenie na území Slovenskej republiky.
§ 7
Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí
(1)Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, ak
svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike.
(2)Tento zákon sa vzťahuje aj na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, ak má v Slovenskej republike svoje sídlo
a)jeho materská mediálna spoločnosť,
b)jeho dcérska mediálna spoločnosť a materská mediálna spoločnosť nemá sídlo v inom členskom štáte,
c)spoločnosť, ktorá je súčasťou mediálnej skupiny a materská mediálna spoločnosť ani dcérska mediálna spoločnosť nemajú svoje sídlo v inom členskom štáte.
(3)Tento zákon sa za podmienok podľa odseku 2 písm. b) vzťahuje aj na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, ktorého materská mediálna spoločnosť viac ako jednu dcérsku mediálnu spoločnosť, ak aspoň jedna dcérska mediálna spoločnosť svoje sídlo v Slovenskej republike a prvýkrát začala svoju činnosť na území Slovenskej republiky, pričom udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky.
(4)Tento zákon sa za podmienok podľa odseku 2 písm. c) vzťahuje aj na
3 ) § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
6
poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, ktorý je súčasťou mediálnej skupiny, ak aspoň jedna spoločnosť tejto mediálnej skupiny svoje sídlo v Slovenskej republike a prvýkrát začala svoju činnosť na území Slovenskej republiky, pričom udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky.
DRUHÁ HLAVA
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
§ 8
Komunikáty
(1)Program je
a)zvukový komunikát tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo
b)audiovizuálny komunikát, zložený z pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo v rámci katalógu zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
(2)Doplnkové vysielanie je komunikát, ktorý nie je programom vysielania a ako zložka programovej služby zvyčajne dopĺňa vysielací čas medzi jednotlivými programami vysielania, najmä videotext, reklamný oznam, telenákup, prostriedky oddeľujúce reklamný oznam a telenákup a iná programová interpunkcia, ako aj oznam o aktuálnom čase a ohlasovanie programov.
(3)Video vytvorené užívateľom je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci, bez ohľadu na jeho trvanie, samostatnú položku, ktorú vytvoril užívateľ a na platformu na zdieľanie videí nahral tento užívateľ alebo akýkoľvek iný užívateľ.
(4)Aktuálna publicistika je program tematicky spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, politické stanoviská k udalostiam alebo názory politikov na jednotlivé témy.
(5)Videotext je text na obrazovke šírený zvyčajne na začiatku vysielania televíznej programovej služby, na jej konci alebo medzi jednotlivými programami, ktorý spravidla obsahuje informácie o vysielateľovi a programovej službe; zahŕňa aj šírenie textových informácií v lokálnom vysielaní.
§ 9
Platforma na zdieľanie obsahu a poskytovateľ platformy na zdieľanie obsahu
(1)Platforma na zdieľanie obsahu je službou informačnej spoločnosti, ktorej hlavným účelom alebo jedným z jej hlavných účelov alebo ktorej zásadnou funkciou je ukladať veľký počet diel a iných predmetov ochrany podľa
7
osobitného predpisu4) nahrávaných jej užívateľmi a šíriť ich podľa osobitného predpisu.
(2)Platforma na zdieľanie obsahu nie je
a)on-line encyklopédia a vzdelávacie a vedecké úložisko, ktorých účelom nie je dosahovanie zisku,
b)platforma na vývoj a zdieľanie počítačových programov s otvoreným zdrojovým kódom,
c)on-line trhovisko, medzipodniková cloudová služba a cloudová služba, ktorá užívateľom umožňujú nahrať obsah pre vlastnú potrebu alebo potreby štátu.
(3)Poskytovateľ platformy na zdieľanie obsahu je osoba, ktorá poskytuje platformu na zdieľanie obsahu a určuje spôsob jej usporiadania a propagovania šíreného obsahu na účel dosiahnutia zisku.
§ 10
Redakčná zodpovednosť a redakčné rozhodnutie
(1)Redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do programovej štruktúry, ak ide o vysielanie programovej služby alebo do katalógu programov, ak ide o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.
(2) Redakčné rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré sa pravidelne prijíma na účel plnenia redakčnej zodpovednosti a súvisí s každodennou prevádzkou vysielania programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
§ 11
Formy prepojenia
(1)Majetkové prepojenie je viac ako 25 % účasť na základnom imaní iných osôb alebo viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach iných osôb; na účely určenia podielu sa podiely blízkych osôb,5) ovládaných osôb a ovládajúcich osôb navzájom spočítavajú.
(2)Personálne prepojenie je účasť na riadení alebo na kontrole inej osoby, a to aj prostredníctvom blízkych osôb alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti a ich blízkych osôb.
(3)Materská mediálna spoločnosť je právnická osoba, ktorá rozhodujúci vplyv v jednej alebo viacerých dcérskych mediálnych spoločnostiach.
4) § 3 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona.
5) § 116 Občianskeho zákonníka.
8
(4)Dcérska mediálna spoločnosť je právnická osoba, v ktorej materská mediálna spoločnosť rozhodujúci vplyv, a to priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom ktorejkoľvek svojej dcérskej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti svojej materskej spoločnosti.
(5)Mediálna skupina je materská mediálna spoločnosť, všetky jej dcérske mediálne spoločnosti a všetky ďalšie právnické osoby, ktoré s nimi ekonomicky, organizačne a právne prepojené.
(6)Mediálny trh je spoločný trh služieb tvorený obsahovými službami a inými mediálne produkty poskytujúcimi službami, ktoré možno považovať za zastupiteľné alebo zameniteľné z dôvodu ich podobných vlastností alebo účelu z pohľadu užívateľov alebo koncových užívateľov, o ktorých poskytovatelia týchto služieb súťažia na území Slovenskej republiky.
§ 12
Niektoré súvisiace pojmy
(1)Frekvenčné vyhradenie je vyhradenie digitálnej frekvencie koordinovanej pre príslušné územie na základe medzinárodnej koordinácie, ktorej výsledkami je Slovenská republika viazaná; frekvenčné vyhradenie je základnou jednotkou frekvenčnej vrstvy.
(2)Frekvenčná vrstva je súbor frekvenčných vyhradení, ktorých koordinované územia sa vzájomne neprekrývajú, a ktorých spoločné územie dosahu tvorí súvislý celok pokrývajúci spravidla celé územie Slovenskej republiky.
(3)Ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť primeraný rozvoj digitálneho vysielania v každom frekvenčnom vyhradení príslušnej frekvenčnej vrstvy.
(4)Technicky viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením rovnakou digitálnou frekvenciou takým spôsobom, ktorý neumožňuje využitie každého z nich samostatne; takéto frekvenčné vyhradenia sa považujú za jediné frekvenčné vyhradenie.
(5)Paralelné frekvenčné vyhradenia frekvenčné vyhradenia s porovnateľným dosahom digitálnej frekvencie koordinované pre rovnaké územie Slovenskej republiky a rovnaký štandard digitálneho príjmu v rôznych frekvenčných vrstvách rovnakého frekvenčného pásma; takéto frekvenčné vyhradenia sa posudzujú samostatne.
(6)Individuálne koordinovaná frekvencia je frekvencia medzinárodne koordinovaná Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad”) z jeho vlastného podnetu alebo na žiadosť poskytovateľa multiplexu,
9
vysielateľa alebo inej osoby; individuálne koordinovanou digitálnou frekvenciou nie je digitálna frekvencia tvoriaca na danom území frekvenčné vyhradenie.
(7)Satelit je telekomunikačné zariadenie umiestnené na stacionárnej obežnej dráhe Zemealebo podobné rádiové zariadenie, ktoré pracuje v príslušnom frekvenčnom spektre vyhradenom na vysielanie signálu určeného na príjem verejnosťou alebo na uzatvorenú komunikáciu z bodu do bodu.
(8)Štandard digitálneho rozhlasového príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na zariadenie pre digitálny rozhlas.
(9)Štandard digitálneho televízneho príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na zariadenie pre digitálnu televíziu.
(10)Digitálna frekvencia je na účely tohto zákona frekvencia vyhradená Slovenskej republike alebo na území Slovenskej republiky, koordinovaná na digitálne vysielanie.
DRUHÁ ČASŤ
OBSAHOVÁ SLUŽBA
§ 13
Vymedzenie obsahovej služby
(1)Obsahová služba je služba určená na príjem verejnosťou koncovému užívateľovi alebo inému užívateľovi, ktorej obsah zostavuje jej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, či z vlastnej iniciatívy, alebo na základe požiadaviek užívateľa a
a)vo vnímateľnej podobe tento obsah tvoria časovo usporiadané zvukové, obrazové alebo audiovizuálne komunikáty alebo štruktúrované textové informácie (lineárne mediálne služby), najmä programová služba,
b)vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka zvukových, obrazových alebo audiovizuálnych komunikátov alebo štruktúrovaných textových informácií, ku ktorým poskytovateľ služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru obsahov (nelineárne mediálne služby), najmä audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a elektronický programový sprievodca,
c)vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka obsahových služieb podľa písmena a) alebo b), ku ktorým poskytovateľ obsahovej služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru služieb (súborné mediálne služby), najmä retransmisia programových služieb a multiplex, alebo
d)je ďalším nezmeneným verejným prenosom multiplexu alebo jeho časti poskytovaným inou osobou ako pôvodným poskytovateľom multiplexu.
10
(2)Obsahovou službou je aj platforma na zdieľanie obsahu, najmä platforma na zdieľanie videí.
(3)Obsahovou službou je aj doplnková služba vysielania.
(4)Obsahovou službou nie je
a)služba, pri ktorej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zabezpečuje účastníkovi výlučne pripojenie k službe bez ďalšieho vplyvu tohto poskytovateľa na obsah služby a ponuku obsahu, najmä hlasová služba a pripojenie k internetu,
b)služba zabezpečujúca prístup k obsahovej službe, najmä distribúcia signálu obsahovej služby a služba podmieneného prístupu k obsahovej službe,
c)výkon verejnej správy poskytovaný prostredníctvom siete alebo telekomunikačného zariadenia (služby elektronickej verejnej správy).
§ 14
Doplnková služba vysielania
(1)Doplnková služba vysielania je služba, ktorá priamo súvisí s programovou službou, ak informácie alebo komunikáty, ktoré tvoria jej obsah, tvoria spolu alebo jednotlivo aj obsah, ktorý je určený na príjem verejnosťou alebo koncovému užívateľovi spolu s programovou službou. Doplnkovou službou vysielania je najmä
a) rozhlasová dátová služba,
b) teletext,
c) jazyková mutácia programovej služby,
d) multimodálny prístup k programovej službe,
e)interaktívny prístup k programovej službe,
f)doplnková on-line služba a
g)elektronický programový sprievodca, ak sa vysiela súbežne s príslušnou programovou službou v rovnakej sieti alebo v rámci štruktúry digitálneho signálu toho istého multiplexu a je synchrónne prepojený s touto programovou službou; ak takto vysielaný obsah elektronického programového sprievodcu zostavuje a ponúka koncovým užívateľom viacero vysielateľov spolu alebo iná osoba než vysielateľ, je doplnkovou službou vysielania len v tej časti, ktorej obsah pochádza od vysielateľa.
11
(2)Doplnková služba vysielania sa považuje za zložku programovej služby.
(3)Rozhlasová dátová služba je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou rozhlasovou programovou službou prostredníctvom telekomunikačného zariadenia na vysielanie digitálnych doplnkových informácií, zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát na obrazovke osobitne vybaveného rozhlasového prijímača do formy textových informácií alebo obrazu.
(4)Teletext je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou prostredníctvom telekomunikačného zariadenia na vysielanie digitálnych doplnkových informácií, zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát na obrazovke osobitne vybaveného televízneho prijímača do formy štruktúrovaných textových informácií alebo obrazu.
(5)Jazyková mutácia programovej služby je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup koncového užívateľa k inému jazyku ako jazyku vysielania; jazykovou mutáciou programovej služby nie je vysielanie pôvodnej zvukovej stopy jednotlivých programov vysielania popri vysielaní v jazyku vysielania.
(6)Multimodálny prístup k programovej službe je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k programom vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenia do slovenského posunkového jazyka a hlasového komentovania pre nevidiacich.
(7)Interaktívny prístup k programovej službe je doplnková služba vysielania vysielaná súbežne s príslušnou programovou službou, ktorá rozširuje možnosti využitia programovej služby vo vzťahu ku koncovému zariadeniu a umožňuje koncovému užívateľovi prostredníctvom príslušného rozhrania interakciu.
(8)Doplnková on-line služba je služba, ktorá priamo súvisí s programovou službou vysielania, vysielateľ ju poskytuje prostredníctvom internetu a je ňou
a)súbežné on-line vysielanie programových služieb vysielateľom (simulcasting),
b)on-line poskytovanie programov programovej služby počas vymedzeného časového obdobia po ich vysielaní vysielateľom a
c)on-line poskytovanie komunikátov doplnkových k vysielaniu.
§ 15
Zodpovednosť za obsah obsahovej služby
(1)Poskytovateľ obsahovej služby zodpovedá za obsah ním poskytovanej obsahovej
12
služby, ak odseky 2 a 3 alebo osobitný predpis6) neustanovujú inak; poskytovateľ
obsahovej služby podľa § 13 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 2 zodpovedá za jej obsah len v rozsahu povinností podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.6)
(2)Za obsah elektronického programového sprievodcu zodpovedá vysielateľ len v rozsahu podľa § 14 ods. 1 písm. g).
(3)Poskytovateľ obsahovej služby nezodpovedá za pravdivosť informácií uvedených v iných formách propagácie a za klamlivú reklamu7) alebo porovnávaciu reklamu; to sa nevzťahuje na obsah, ktorým poskytovateľ obsahovej služby propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty.
(4)Poskytovateľ obsahovej služby nezodpovedá ani za obsah uverejneného oznámenia v naliehavom verejnom záujme, obsah komunikátu, ktorého uverejnenie nariadil orgán verejnej moci, obsah komunikátu tretej osoby, ktorého uverejnením sa plní povinnosť uložená zákonom, obsah informácie, ktorú poskytol ústavný činiteľ, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená orgánom verejnej moci alebo právnická osoba zriadená zákonom, a za obsah uverejnený podľa § 212.
§ 16
Obsahová služba a sloboda príjmu
(1)Poskytovateľ obsahovej služby poskytuje obsahovú službu slobodne a nezávisle. Do jej obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.
(2)Zakázať príjem obsahovej služby, ktorá je poskytovaná verejne, možno iba na základe zákona a v jeho medziach.
§ 17
Ochrana zdroja informácií a právo na informácie
(1)Poskytovateľ obsahovej služby a ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na získavaní alebo spracovaní informácie od zdroja, ktorého totožnosť zostať utajená, na účel jej uverejnenia v rámci obsahovej služby, (ďalej len „osoba zachovávajúca mlčanlivosť“) povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných pri svojej činnosti a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť osoby, ktorá informáciu poskytla; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami, audiovizuálnymi záznamami a nosičmi dát v akejkoľvek podobe, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť osoby, ktorá informácie poskytla, povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.
(2)Osobu zachovávajúcu mlčanlivosť môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám; súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká. Smrťou osoby, ktorá informáciu poskytla, alebo zánikom
6) Napríklad zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7) § 45 Obchodného zákonníka.
13
zdroja informácií nezaniká právo podľa odseku 4 ani ochrana podľa odseku 5.
(3)Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca poskytovateľa obsahovej služby; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre poskytovateľa obsahovej služby. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na inú osobu, pokiaľ sa oboznámila so zdrojom informácie alebo s informáciou, ktorá by mohla viesť k odhaleniu totožnosti zdroja tejto informácie.
(4)Osoba zachovávajúca mlčanlivosť právo odoprieť súdu, inému orgánu verejnej moci, orgánu verejnej správy, orgánu územnej samosprávy alebo akejkoľvek inej osobe poskytnutie informácie o pôvode alebo obsahu informácie od zdroja, ktorého totožnosť zostať utajená, vrátane údajov o zdroji tejto informácie a jeho totožnosti a predloženie alebo vydanie vecí, z ktorých by mohol byť zistený pôvod alebo obsah takých informácií.
(5)Na účely ochrany zdroja podľa tohto článku požívajú osobitnú ochranu aj lokalizačné údaje osôb zachovávajúcich mlčanlivosť alebo podobné údaje o ich pohybe alebo pobyte, údaje o elektronickej komunikácii alebo jej obsahu a vzdialené úložiská alebo zdieľané úložiská dát osôb zachovávajúcich mlčanlivosť, ku ktorým majú prístup iné osoby, než osoby zachovávajúce mlčanlivosť; zakazuje sa najmä ich sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu osoby zachovávajúcej mlčanlivosť spôsobom, ktorý ohrozí utajenie zdroja informácií.
(6)Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a právo podľa odseku 4 nemožno využiť v prípade, ak zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu možno splniť len s odhalením zdroja informácií a verejný záujem na predchádzaní trestnej činnosti celkom zjavne prevažuje záujem na ochrane zdroja.
(7)Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom, povinné na základe rovnosti poskytovať poskytovateľovi obsahovej služby informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.8)
TRETIA ČASŤ
VYSIELANIE PROGRAMOVEJ SLUŽBY
PRVÁ HLAVA
PROGRAMOVÁ SLUŽBA A VYSIELANIE
§ 18
Programová služba
8) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z.o Vojenskom spravodajstve, § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.
14
(1)Programová služba je služba,
a)ktorá je primárne hospodárskej povahy,
b)ktorá je poskytovaná ako zámerné časové usporiadanie programov a iných zložiek tejto služby vytvárajúce uzavretý, simultánne prijímateľný celok,
c)ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti, je umožniť sledovanie programov,
d)za ktorú je redakčne zodpovedný vysielateľ,
e)ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete a
f)ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
(2)Rozhlasová programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu9) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich zvukov vnímateľných sluchom.
(3)Televízna programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu8) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zvukom alebo bez neho.
(4)Monotypová programová služba je programová služba, ktorej najmenej 80 % programov tvorí rovnaký typ programov alebo je jej vysielanie úplne vyhradené iným zložkám programovej služby než programom.
§ 19
Vysielateľ a vysielanie
(1)Vysielateľ je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou.
(2)Na účely tohto zákona sa za vysielateľa považuje
a)vysielateľ zriadený zákonom10) (ďalej len „verejnoprávny vysielateľ“),
b)vysielateľ, ktorý povinnosť požiadať o autorizáciu vysielania programovej služby (ďalej len „autorizácia vysielania“) podľa tohto zákona a nie je verejnoprávnym vysielateľom (ďalej len „oprávnený vysielateľ).
9) § 28 zákona č. 185/2015 Z. z..
10) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15
(3)Vysielanie programovej služby prostredníctvom internetu je šírenie programovej služby výhradne prostredníctvom internetu (webcasting).
(4)Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby, a to
a)rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie rozhlasovej programovej služby“) alebo
b)televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových služieb vysielania (ďalej len „vysielanie televíznej programovej služby“).
(5)Lokálne vysielanie programovej služby je vysielanie, ktorého príjem sa obmedzuje na menšiu geografickú oblasť, zvyčajne na obec alebo mesto a ktorého programy zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy vytvárajúce a prehlbujúce vnútorné väzby spoločenstva, ktoré vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom.
(6)Vysielanie do zahraničia je vysielanie, ktoré možno prijímať mimo územia Slovenskej republiky a nie je prirodzeným presahom vysielania z územia Slovenskej republiky.
(7)Terestriálne vysielanie programovej služby je analógové alebo digitálne vysielanie programovej služby alebo iné šírenie signálu pomocou rádiových zariadení umiestnených na zemskom povrchu.
(8) Časový rozsah vysielania je súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového vysielania programovej služby; nezahŕňa monoskop, technickú prestávku a iné oznamy, ktoré sa nevzťahujú na programovú službu.
(9)Jazyk vysielania je jazyk, v ktorom sa primárne vysiela programová služba na území Slovenskej republiky, vrátane úradných jazykov Európskej únie a jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu;11) jazykom vysielania nie je jazyk jazykovej mutácie programovej služby, jazyk, ktorým sa vysiela mimo územia Slovenskej republiky, ani jazyk zaznamenaný na pôvodnej zvukovej stope programu vysielania, ku ktorej vysielateľ umožňuje prístup koncovému užívateľovi alternatívne alebo popri jazykových mutáciách programovej služby.
DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA
§ 20
Všeobecné povinnosti vysielateľa
(1)Vysielateľ je povinný zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti najmä k týmto informáciám:
11) § 1 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z.
16
a)názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa,
b)adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska vysielateľa,
c)telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo webového sídla vysielateľa,
d)vlastnícka štruktúra vysielateľa a konečný užívateľ výhod vysielateľa,
e)informácia, že na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora,
f)informácia, že vysielateľ podlieha niektorému samoregulačnému mechanizmu a uvedenie samoregulačného orgánu, ktorý tento mechanizmus presadzuje,
g)číslo autorizácie vysielania pridelené regulátorom.
(2)Povinnosť vysielateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vysielateľa, vo vzťahu ku ktorému informácie v rozsahu podľa odseku 1 zverejnené v registri v oblasti médií a audiovízie (ďalej len „register“), ktorý spravuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“).
(3)Vysielateľ, ktorý je právnickou osobou, je povinný zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je vysielateľ povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa autorizácie vysielania.
(4)Vysielateľ je povinný
a)zabezpečiť pri vysielaní programov a iných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a iných jazykov v súlade s osobitnými predpismi,12)
b)vysielať kinematografické diela13) len v rámci časových lehôt a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam,
c)zabezpečiť, aby programy a iné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitným predpisom,14)
d)poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný vysielací čas na vysielanie dôležitého a neodkladného
12) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 5b zákona č. 184/1999 Z. z. v znení zákona č. 204/2011 Z. z.
§ 15 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z.
13) § 2 ods. 9 zákona č. 40/2015 Z. z.
14) § 10 12 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
17
oznamu, výzvy alebo rozhodnutia v rozsahu podľa osobitných predpisov15) alebo vysielanie informácie civilnej ochrany16) v čase a v rozsahu, ktorý by nebezpečenstvo z omeškania znížil na najnižšiu mieru a zabezpečiť ich vysielanie aj s tlmočením do slovenského posunkového jazyka a zároveň titulkovaním pre osoby so sluchovým postihnutím alebo simultánnym prepisom hovoreného slova,
e)uchovávať súvislé záznamy vysielania, vrátane vysielania s multimodálnym prístupom, počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; záznam vysielania je vysielateľ povinný poskytnúť regulátorovi do 15 dní od doručenia žiadosti regulátora o poskytnutie tohto záznamu vysielania, elektronicky vo formáte určenom regulátorom v rozhodnutí o autorizácii vysielania.
(5)Vysielateľ televíznej programovej služby je ďalej povinný
a)pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom); to sa nevzťahuje na vysielanie reklamného oznamu a telenákupu,
b)viesť osobitnú štatistiku o vysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie
1.podielov programov s multimodálnym prístupom,
2.podielu európskych diel,
3.podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel,
4.podielu audiovizuálnych diel,
c)doručiť regulátorovi osobitnú štatistiku za kalendárny mesiac podľa písmena b) do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, okrem oprávneného vysielateľa, ktorý vysiela svoju programovú službu inak ako terestriálnym vysielaním, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti regulátora o túto štatistiku,
d)zabezpečiť, aby zvuková zložka ním vysielanej televíznej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá regulátor.
(6)Vysielateľ rozhlasovej programovej služby je ďalej povinný
a)pri vysielaní rozhlasovej programovej služby označovať svoju programovú službu nezameniteľným zvukovým signálom aspoň raz za hodinu, ak sa tým nenaruší celistvosť programu,
b)viesť osobitnú štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby, ak sa naňho vzťahujú ustanovenia § 215 a
15) Napríklad čl. 11 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 9 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16) § 16 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
18
216.
(7)Vysielateľ nesmie podmieňovať retransmisiu vysielania svojej programovej služby alebo jej podstatnej časti retransmisiou inej svojej programovej služby alebo jej podstatnej časti.
(8)Vysielanie programovej služby bez autorizácie sa zakazuje.
§ 21
Oznamovacie povinnosti vysielateľa
(1)Vysielateľ je povinný oznámiť regulátorovi
a)začiatok vysielania programovej služby terestriálnym vysielaním, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje vo viacerých frekvenčných vyhradeniach alebo terestriálnych multiplexoch, je vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania v každom frekvenčnom vyhradení a v každom terestriálnom multiplexe, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť na danej frekvencii,
b)ukončenie vysielania programovej služby terestriálnym vysielaním, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje vo viacerých frekvenčných vyhradeniach alebo terestriálnych multiplexoch, je vysielateľ povinný oznámiť ukončenie vysielania v každom frekvenčnom vyhradení a v každom terestriálnom multiplexe, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť na danej frekvencii,
c)začiatok vysielania programovej služby pomocou satelitu, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť pomocou satelitu; ak sa vysielanie uskutočňuje aj iným technickým prostriedkom, je vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania prostredníctvom tohto spôsobu verejného prenosu,
d)ukončenie vysielania programovej služby pomocou satelitu, ako aj ukončenie vysielania programovej služby iným technickým prostriedkom, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi príslušným spôsobom verejného prenosu prestal šíriť,
e)začiatok vysielania do zahraničia podľa teritória s uvedením, či ide o vysielanie do zahraničia celkom alebo z väčšej časti zamerané na divákov iného členského štátu, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi na príslušnom teritóriu začal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje na viacerých teritóriách, je vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania na každom teritóriu,
f)ukončenie vysielania do zahraničia podľa teritória, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi na príslušnom teritóriu prestal šíriť; ak sa vysielanie uskutočňuje na viacerých teritóriách, je
19
vysielateľ povinný oznámiť ukončenie vysielania na každom teritóriu,
g)začiatok vysielania doplnkovej služby vysielania, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej služby vysielania určený koncovému užívateľovi začal šíriť; ak sa vysielanie doplnkovej služby vysielania neuskutočňuje všetkými spôsobmi verejného prenosu, ktorým sa šíri signál vysielateľa, alebo na celom území, na ktorom sa vysiela programová služba, je vysielateľ povinný v oznámení uviesť aj územný rozsah poskytovania doplnkovej služby vysielania a spôsoby jej šírenia koncovému užívateľovi,
h)ukončenie vysielania doplnkovej služby vysielania, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej služby vysielania určený koncovému užívateľovi prestal šíriť,
i)zmenu v poskytovaní doplnkovej služby vysielania, ak je zmenou územného rozsahu poskytovania alebo spôsobu jej šírenia koncovému užívateľovi, a to najneskôr v deň vzniku takej zmeny.
(2)Vysielateľ rozhlasovej programovej služby je povinný oznámiť regulátorovi
a)začiatok vysielania rozhlasovej programovej služby, ktorú vysiela na základe udelenej licencie na používanie frekvencie, ktorá nie je digitálnou frekvenciou (ďalej len „licencia“), a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť,
b)ukončenie vysielania rozhlasovej programovej služby, ktorú vysiela na základe udelenej licencie, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť.
(3)Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 obsahuje aj identifikáciu poskytovateľa multiplexu alebo distributéra signálu vysielateľa a geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia alebo iného územného rozsahu vysielania programovej služby.
TRETIA HLAVA
PRÍSTUP VEREJNOSTI K INFORMÁCIÁM VO VYSIELANÍ PROGRAMOVEJ SLUŽBY
§ 22
Prístup verejnosti k informáciám o podujatiach
Výkon výhradných práv vysielateľa na prenos alebo vysielanie zo záznamu politických, spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatí nesmie obmedziť prístup verejnosti k informáciám o týchto podujatiach.
§ 23
Právo na krátke spravodajstvo
(1)Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a vysielať záznam z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, na
20
ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ.
(2)Vysielateľ, ktorý výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, je povinný na účely vytvorenia záznamu podľa odseku 1 zabezpečiť možnosť voľného výberu sekvencií zo svojho signálu na spravodlivom, primeranom, nediskriminujúcom základe a len za úhradu účelne vynaložených nákladov.
(3)Záznam podľa odseku 1
a)sa môže vysielať výhradne v pravidelne vysielanom spravodajskom programe, ktorý sa vysiela v rovnakej podobe aj mimo času, v ktorom sa koná podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti,
b)nesmie pri vysielaní prekročiť časový rozsah 90 sekúnd,
c)sa nesmie vysielať skôr, ako mohol podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti vysielať alebo o ňom informovať v spravodajskom programe vysielateľ, ktorému patrí výhradné právo na vysielanie podujatia,
d)musí byť vysielaný s uvedením zdroja, ktorý výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti.
(4)Záznam podľa odseku 1 možno vysielať opakovane najneskôr do 24 hodín od prvého vysielania tohto záznamu a výhradne v spravodajskom programe. Po uplynutí tejto doby možno záznam použiť opakovane, iba ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva.
(5)Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti skladá z viacerých od seba nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na účely odseku 1. Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti koná dva dni a viac dní, za takúto nezávislú časť sa považuje aspoň jeden deň.
(6)Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý vyrába z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti záznam pre potreby spravodajstva, je povinný organizátorovi tohto podujatia uhradiť primerané náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečovaním zariadenia a služieb na takúto činnosť.
(7)Vysielateľ, ktorý vysielal záznam podľa odseku 3 v spravodajskom programe, môže tento program v nezmenenej forme poskytnúť aj prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, za ktorú redakčne zodpovedá.
(8)Ak získa výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti vysielateľ, ktorý svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, vysielateľ, ktorý záujem uplatniť si právo na výrobu a vysielanie záznamu podľa odseku 1 a svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, je povinný si toto právo prednostne uplatniť u tohto vysielateľa.
21
§ 24
Prístup verejnosti k významným podujatiam
(1)Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienok:
a)jeho výsledok osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,
b) neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity alebo
c)je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia.
(2)Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby zabezpečí regulátor v spolupráci s ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takýchto podujatí. Zoznam podujatí, po jeho odsúhlasení Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“), ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá regulátor.
(3)Regulátor zostaví zoznam všetkých televíznych programových služieb, v ktorom vysielané televízne programové služby vzhľadom na osobitné prvky, povahu alebo technické parametre svojho vysielania zaradené do skupiny
a)televíznych programových služieb, spôsob vysielania ktorých umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % obyvateľov alebo
b)televíznych programových služieb s obmedzeným prístupom verejnosti.
(4)Zoznam podľa odseku 3 regulátor aktualizuje pravidelne, najmenej však raz za dva roky.
(5)Vysielateľ, ktorý vysiela televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. b) a ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je povinný umožniť podstatnej časti verejnosti prostredníctvom vysielanej televíznej programovej služby zaradenej do skupiny podľa odseku 3 písm. a) za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich trhových podmienok sledovanie významného podujatia bez zaplatenia osobitného poplatku spôsobom, aký určí regulátor v zozname podľa odseku 2; podstatnou časťou verejnosti sa na účely tohto zákona rozumie viac ako 80 % obyvateľov.
(6)Vysielateľ, ktorý vysiela televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. b) a ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je najmä povinný informovať všetkých vysielateľov vysielajúcich televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. a) o ich možnosti vysielať významné podujatie. Táto informácia musí byť poskytnutá v dostatočnom časovom predstihu pred konaním podujatia a musí obsahovať údaje o podujatí, najmä mieste a čase jeho konania a cene, ktorú vysielateľ požaduje.
22
(7)Vysielateľ, ktorý vysiela televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. b) a ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je oprávnený toto podujatie vysielať po uzavretí dohody o zabezpečení prístupu verejnosti k danému významnému podujatiu podľa odseku 5 s aspoň jedným vysielateľom vysielajúcim televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. a) alebo po tom, čo žiaden z vysielateľov vysielajúcich televíznu programovú službu zaradenú do skupiny podľa odseku 3 písm. a) nepredložil v lehote 14 dní od doručenia informácie podľa odseku 6 písomný návrh na vysielanie tohto podujatia za podmienok uvedených v informácii o možnosti vysielať významné podujatie podľa odseku 6. Ak takýto písomný návrh na vysielanie významného podujatia predloží viacero vysielateľov, je vysielateľ, ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, povinný umožniť vysielanie tohto podujatia aspoň jednému z nich.
(8)Zoznam podujatí, ktoré za významné vyhlásil niektorý z členských štátov alebo niektorý z členských štátov Rady Európy, a ktorý bol zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v informačnom orgáne Rady Európy, zverejní regulátor prostredníctvom svojho webového sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.
(9)Ak vysielateľ televíznej programovej služby nadobudne práva na vysielanie podujatí, ktoré na zozname významných podujatí niektorého z členských štátov Rady Európy alebo členských štátov, je povinný uplatňovať ich v súlade s pravidlami tohto členského štátu a takým spôsobom, že neznemožní podstatnej časti verejnosti tohto členského štátu sledovať ich v priamom prenose alebo zo záznamu.
§ 25
Prístup verejnosti k pluralitným, objektívnym a nestranným informáciám
Vysielateľ, ktorý nepodlieha samoregulačnému mechanizmu regulujúcemu aj oblasť všestrannosti informácií, názorovej plurality a objektívnosti a nest