VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-24500/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
762
VLÁDNY NÁVRH
zákona
o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o mediálnych službách)
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2021