1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon, sa predkladá na základe úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.
Cieľom navrhovaného právneho predpisu je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej únie.
Prvou z nich je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (ďalej len „smernica o autorskom práve“). Smernica o autorskom práve pristúpila k harmonizácii rôznych oblastí autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, u ktorých si to vyžiadal rýchly rozvoj digitálneho prostredia v EÚ, a preto je rozčlenená do niekoľkých samostatných častí, v ktorých sa postupne dotýka rôznych tém - výnimiek a obmedzení z autorského práva, opatrení na zlepšenie licenčných praktík a prístupu k obsahu a opatrení na dosiahnutie dobre fungujúceho trhu autorských práv.
Novelizáciou Autorského zákona sa v zmysle smernice o autorskom práve stanovujú nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zároveň je potrebné rozšíriť a doplniť ustanovenia k existujúcej úprave obchodne nedostupných diel a na to nadväzujúcej problematike uzatvárania rozšírených hromadných licenčných zmlúv. Ďalej je potrebné vytvoriť nové právo súvisiace s autorským právom pre vydavateľov periodík, na základe čoho sa do časti Autorského zákona o právach súvisiacich s autorským právom pridáva nová piata hlava s vymedzením náležitostí predmetného práva. Návrh zákona súčasne zavádza nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu a upravuje tiež otázku zodpovednosti týchto subjektov za konkrétne spôsoby použitia autorskoprávne chráneného obsahu. V menšej miere sa vyžadujú zásahy do problematiky zmlúv, ako aj do vzťahov medzi nositeľmi práv a používateľmi, vrátane vzťahov s organizáciami kolektívnej správy. Celkovo by transpozícia smernice o autorskom práve do Autorského zákona mala prispieť k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí, ktorá na jednej strane niektorým subjektom pridá práva či povinnosti, avšak na druhej strane otvorí nové možnosti použitia predmetov ochrany a udeľovania licencií. Celému digitálnemu trhu by mali pomôcť aj nové nástroje transparentnosti (napr. dodatočné vyrovnanie alebo niekoľko doplňujúcich informačných či oznamovacích povinností) a väčší dôraz sa kladie aj na využívanie alternatívnych metód riešenia sporov ako je mediácia alebo arbitrážne konanie.
Druhou smernicou preberanou do Autorského zákona je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (ďalej len „smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii“). Smernica o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii reguluje predovšetkým časť on-line služieb spojených s vysielaním, reaguje na nové metódy retransmisie a zavádza prenos programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu. Jej cieľom je uľahčiť cezhraničné poskytovanie on-line služieb, ktoré doplnkom k vysielaniu,
2
a retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho sa výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom relevantných pre tieto činnosti. Vo vzťahu k niektorým častiam on-line vysielania televíznych a rozhlasových vysielateľov (k tzv. doplnkovým on-line službám) preto uvedená smernica zavádza zásadu krajiny pôvodu, podľa ktorej sa k vymedzeným autorskoprávnym spôsobom použitia vysporiadajú práva a uzavrú licenčné zmluvy len v členskom štáte vysielateľa.
Predkladaná novela Autorského zákona sa snaží inkorporovať zásadu krajiny pôvodu pri doplnkových on-line službách do existujúcich inštitútov a zmlúv (konkrétne do ustanovení o rozšírených hromadných licenčných zmluvách) v Autorskom zákone tak, aby sa jednak predišlo nadmernej administratívnej záťaži vysielateľov i používateľov, a jednak aby nedochádzalo k vytváraniu nových špecifických postupov vysporiadania práv. Vďaka rozšíreniu územného rozsahu licencie v Autorskom zákone tak nebude nutné vysporiadať práva aj v iných členských štátoch, kde doplnkové on-line služby tiež dostupné. V oblasti retransmisie návrh zákona rozširuje povinnú kolektívnu správu práv aj na ďalšie spôsoby retransmisie, vrátane retransmisie cez internet v spravovanom prostredí, avšak okrem káblovej retransmisie, ktorej režim ostáva nezmenený, keďže je upravená smernicou 93/83/EHS. Novela Autorského zákona tiež upravuje vysporiadanie práv v prípade prenosu programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu. V zmysle zachovania konzistentnosti Autorského zákona sa novela venuje najmä úprave relevantných autorskoprávnych spôsobov použitia (napr. verejný prenos, retransmisia) a ich definícií (kým nové pojmy z oblasti vysielania a retransmisie, ktoré uvedená smernica zavádza, sa dopĺňajú do obsahovo príbuzného návrhu zákona o mediálnych službách). Z toho dôvodu novelizované prevažne ustanovenia o spôsoboch použitia, ku ktorým možno uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy, ako aj ustanovenia o povinne kolektívne spravovaných právach. Vzhľadom na cezhraničné aspekty by malo prebratie danej smernice do Autorského zákona pozitívne ovplyvniť kreatívny priemysel, zlepšiť investície do nového obsahu a predovšetkým podporiť kultúrnu rozmanitosť prostredníctvom vysielania a retransmisie programov.
Predkladaný návrh taktiež rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia. Na základe rozsiahlych konzultácií so širokým spektrom zainteresovaných subjektov, ktoré predchádzali príprave návrhu zákona, sa predovšetkým spresňujú a dopĺňajú niektoré ustanovenia piatej časti Autorského zákona o správe práv.
Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, životné prostredie, rozpočet verejnej správy, environmentálny vplyv, sociálne vplyvy, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Prijatie navrhovaného zákona bude mať vplyv na podnikateľské prostredie. Vplyvy sú podrobnejšie vymedzené v doložke.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom EÚ.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
1. smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES
2. smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ...august 2021Ukončenie: ...august 2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
September 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Zmena zákonnej úpravy sa vyžaduje z dôvodu, že Slovenská republika ako členský štát Európskej únie povinnosť v transpozičnej lehote prebrať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS do národnej legislatívy.
Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné modely a nové subjekty. Príslušné právne predpisy musia obstáť aj v budúcnosti, aby neobmedzovali technologický rozvoj. Ciele a zásady stanovené rámcom Európskej únie pre autorské práva naďalej platné. Pretrváva však právna neistota nositeľov práv, ako aj používateľov, pokiaľ ide o niektoré spôsoby použitia vrátane cezhraničných používaní diel a iných predmetov ochrany v digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v oznámení Komisie z 9. decembra 2015 s názvom „Kroky smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorských práv“, v niektorých oblastiach je potrebné prispôsobiť a doplniť existujúci rámec Európskej únie, ktorým sa upravujú autorské práva, pri súčasnom zachovaní vysokej miery ochrany autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom.
Smernicou 2019/790/EÚ sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie niektorých výnimiek a obmedzení autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých postupov udeľovania licencií, okrem iného predovšetkým pokiaľ ide o šírenie obchodne nedostupných diel a iných predmetov ochrany a on-line dostupnosť audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie s cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. Obsahuje aj pravidlá na uľahčenie využívania voľných diel. V záujme dosiahnutia dobre fungujúceho a spravodlivého trhu autorských práv by sa mali zaviesť
4
aj pravidlá týkajúce sa práv na publikácie používania diel alebo iných predmetov ochrany poskytovateľmi online služieb, ktorí uchovávajú a sprístupňujú obsah nahratý používateľmi, transparentnosti zmlúv autorov a výkonných umelcov, odmeňovania autorov a výkonných umelcov, ako aj mechanizmu odvolania práv, ktoré autori a výkonní umelci previedli na výhradnom základe.
Smernica 2019/789/EÚ reaguje na vývoj v oblasti digitálnych technológií a internetu, ktorý zmenil rozširovanie televíznych a rozhlasových programov a prístup k nim. Používatelia čoraz viac očakávajú, že budú mať prístup k televíznym a rozhlasovým programom naživo i na požiadanie prostredníctvom tradičných kanálov, napríklad prostredníctvom satelitu alebo kábla, ale aj prostredníctvom on-line služieb. Vysielatelia preto čoraz častejšie ponúkajú okrem vlastného vysielania televíznych a rozhlasových programov aj on-line služby, ktoré doplnkom k takémuto vysielaniu, ako napríklad služby súbežného vysielania a služby spätného sledovania. Prevádzkovatelia retransmisie, ktorí spájajú vysielanie televíznych a rozhlasových programov do balíkov a poskytujú ich používateľom súbežne s pôvodným prenosom vysielania v nezmenenej a neskrátenej podobe, používajú rôzne spôsoby retransmisie, ako napríklad cez káblové, satelitné, digitálne pozemské a mobilné siete alebo siete s uzavretým okruhom založené na internetovom protokole, ako aj cez otvorený internet. Okrem toho prevádzkovatelia, ktorí distribuujú televízne a rozhlasové programy používateľom, získavajú signál vysielateľov rôznymi spôsobmi vrátane priameho vstupu. Na strane používateľov rastie dopyt po prístupe k vysielaniu televíznych a rozhlasových programov, nielen s pôvodom v ich členských štátoch, ale aj v iných členských štátoch. Preto by sa malo uľahčiť cezhraničné poskytovanie on-line služieb, ktoré doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch, a to prispôsobením právneho rámca týkajúceho sa výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom relevantných pre tieto činnosti.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Cieľom smernice 2019/790/EÚ je prispieť k správnemu fungovaniu vnútorného trhu a stimulovať inovácie, tvorivosť, investície a výrobu nového obsahu, a to aj v digitálnom prostredí, ako aj zabrániť roztrieštenosti vnútorného trhu. Ochrana, ktorú poskytuje smernica, tiež prispieva k cieľu Európskej únie rešpektovať a podporovať kultúrnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňovať význam spoločného európskeho kultúrneho dedičstva.
Smernica 2019/789/EÚ si kladie za cieľ prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že umožní v členských štátoch rozsiahlejšie šírenie televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch v prospech používateľov v celej Európskej únii uľahčením licencovania autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom k dielam a iným predmetom ochrany, ktoré súčasťou vysielania určitých typov televíznych a rozhlasových programov. Televízne a rozhlasové programy dôležitými prostriedkami podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a sociálnej súdržnosti a širšieho prístupu k informáciám.
Cieľom návrhu zákona je predpisu je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej únie (2019/790/EÚ, 2019/789/EÚ), ktorými sa do slovenského právneho poriadku:
- zavedú nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom
- doplnia ustanovenia k existujúcej úprave obchodne nedostupných diel a rozšírených hromadných licencií
- vytvorí nové právo súvisiace s autorským právom špeciálne pre vydavateľov novín (tlače)
- zavedú nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu
- uľahčí sa cezhraničné poskytovanie on-line služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisií televíznych a rozhlasových programov
- prispeje k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí
- otvoria sa nové možnosti používania a licencovania kreatívneho obsahu
- zavedú sa nové nástroje transparentnosti
- posilní sa dialóg naprieč sektormi
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
- autori a iní nositelia práv,
- vydavatelia,
- používatelia kreatívneho obsahu,
- pamäťové a fondové inštitúcie,
- organizácie kolektívnej správy,
- nezávislé subjekty správy
5
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
Alternatívne riešenie neprichádza do úvahy, nakoľko ide o povinnú transpozíciu a želateľným výsledkom je plná harmonizácia naprieč EÚ.
Smernice obsahujú spolu len jednu dobrovoľnú transpozíciu čl. 16 smernice o autorskom práve týkajúci sa možného delenia náhrady odmeny medzi autorov a vydavateľov. Ministerstvo do konzultácií vstupovalo s pôvodným zámerom toto ustanovenie netransponovať. Zainteresované subjekty (autori zastupovaní Lita, autorská spoločnosť a vydavatelia zastupovaní ATDM a ZVKS) sa zhodli na potrebe transpozície tohto ustanovenia do slovenského právneho poriadku.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
💧 Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
V § 142 ods. 3 sa stanovuje povinnosť nezávislého subjektu správy oznámiť ministerstvu kultúry informáciu o výkone správy práv na území Slovenskej republiky najneskôr do konca 3 mesiaca od začiatku svojej činnosti. Ministerstvo na svojom webovom sídle vedie evidenciu nezávislých subjektov správy.
Ide o ľahšiu povinnosť oproti organizáciám kolektívnej správy, ktoré musia požiadať o udelenie oprávnenia na činnosť. Ministerstvo nemôže vykonávať nad týmito subjektmi účinný dohľad, ak si nie je vedomé ich pôsobenia na trhu. Ide aj o zvýšenie transparentnosti subjektov voči verejnosti v tom ohľade, aby sa zamedzilo pôsobeniu podvodných spoločností. Verejnosť si bude môcť na webovom sídle overiť relevantnosť tohto subjektu. Ministerstvo je navyše povinné Európskej komisii reportovať údaje o pôsobení týchto subjektov, o ktorých pôsobení doposiaľ nemá vedomosť.
Uvedená povinnosť nezávislého subjektu správy informovať ministerstvo nepriamo vyplýva aj z čl. 36 ods. 1 smernice 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na on-line využívanie na vnútornom trhu (ďalej len „smernica 2014/26/EÚ“). Smernica 2014/26/EÚ totiž v ustanovení čl. 2 ods. 4 vymedzuje, ktoré jej ustanovenia sa majú uplatňovať aj na nezávislé subjekty správy, pričom jedným z uvedených ustanovení je čl. 36 smernice 2014/26/EÚ.
Čl. 36 ods. 1 smernice 2014/26/EÚ ukladá členským štátom povinnosť zaistiť, aby súlad organizácií kolektívnej správy, ktoré majú sídlo na ich území, s ustanoveniami vnútroštátneho práva prijatého podľa požiadaviek stanovených v tejto smernici, bol monitorovaný príslušnými orgánmi určenými na tento účel. Ustanovenie čl. 36 ods. 1 sa aplikovať aj na nezávislé subjekty správy, a teda SR musí zaistiť súlad nezávislých subjektov správy so sídlom na území SR s ustanoveniami vnútroštátneho práva, najmä s Autorským zákonom, do ktorého bola daná smernica transponovaná. Gestorom Autorského zákona je Ministerstvo kultúry SR, ktoré vykonáva dohľad nad organizáciami kolektívnej správy, ako aj nad nezávislými subjektmi správy. Z toho dôvodu ministerstvo musí vedieť o existencii nezávislých subjektov správy, keďže tieto subjekty môžu na území SR poskytovať licencie a súčasne by mali v určitom rozsahu poskytovať informácie nositeľom práv alebo verejnosti. Predmetná oznamovacia povinnosť zo strany nezávislého subjektu správy voči ministerstvu doplnená do § 142 nového ods. 3 tak zabezpečí jednak lepší výkon dohľadu nad nezávislými subjektmi správy i transparentnejšie vystupovanie a právnu istotu voči používateľom a verejnosti.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Preskúmanie účelnosti vykoná Európska komisia na základe čl. 30 smernice 2019/790/EÚ. Najskôr 7. júna 2026 Európska komisia preskúma túto smernicu a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Európska komisia do 7. júna 2024 posúdi vplyv osobitného režimu zodpovednosti stanovenom v článku 17 uplatniteľného na poskytovateľov
6
on-line služieb zdieľania obsahu, ktorých ročný obrat nepresahuje 10 miliónov EUR a ktorých služby boli v Európskej únii dostupné menej ako tri roky podľa článku 17 ods. 6, a v prípade potreby prijme opatrenia v súlade so závermi svojho posúdenia.
Taktiež v zmysle čl. 10 smernice 2019/789/EÚ do 7. júna 2025 Európska komisia vykoná preskúmanie tejto smernice a Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru predloží správu o hlavných zisteniach.
Členské štáty poskytnú Európskej komisii informácie potrebné na prípravu správ. SR sa zapojí do preskúmania účelnosti poskytnutím požadovaných podkladov.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
💧
Pozitívne
Žiadne
💧
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
💧
Pozitívne
Žiadne
💧
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
💧
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
Popri Slovenskej národnej knižnici sa zavádzajú ďalší národní registrátori na zabezpečenie procesu zisťovania statusu obchodne nedostupného diela a na zasielanie informácií do jednotného portálu EUIPO - Hudobné centrum pre hudobné diela a zvukové záznamy, Slovenský filmový ústav pre audiovizuálne, dramatické, divadelné, choreografické diela a audiovizuálne záznamy a Slovenské centrum dizajnu pre architektonické diela a diela úžitkového umenia. Frekvencia plnenia povinnosti sa však predpokladá minimálna u hudobných a audiovizuálnych diel a vôbec sa nepredpokladá u architektonických diel a diel úžitkového umenia. Národní registrátori využijú paneurópsky portál EUIPO (
https://euipo.europa.eu/out-
of-commerce/#/
).
Takisto sa v § 142 zavádza povinnosť nezávislého subjektu správy oznámiť MK SR informáciu o výkone správy práv na území SR. MK SR bude viesť evidenciu týchto subjektov na svojom webovom sídle, môže vykonávať nad týmito subjektmi účinný dohľad a je povinné Európskej komisii reportovať údaje o pôsobení týchto subjektov. Predpokladá sa minimálny počet takýchto subjektov. Samotná evidencia si vyžiada iba minimálne úpravy webu MK SR bez ďalších nákladov.
Z dôvodu zvýšenia počtu národných registrátorov a zavedenia nových povinností pre MK SR nevzniknú zvýšené požiadavky na rozpočet verejnej správy a realizácia novely zákona bude zabezpečená v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MK SR na príslušný rozpočtový rok.
7
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
Lenka Topľanská, sekcia kreatívneho priemyslu,
lenka.toplanska@culture.gov.sk
Jakub Slovák, sekcia kreatívneho priemyslu,
jakub.slovák@culture.gov.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
Štátne štatistické zisťovanie KULT:
KULT 7-01 o vysielaní rozhlasovej programovej služby
KULT 8-01 o vysielaní televíznej programovej služby
Výročné správy SOZA, LITA, SLOVGRAM, OZIS, SAPA (2019)
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 158/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
💧 Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
BRATISLAVA: 27.08.2021
ČÍSLO: 158/2021
VYBAVUJE: MGR. HROMÁDKOVÁ
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K MATERIÁLU
ZÁKON, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č.185/2015 Z. Z. AUTORSKÝ ZÁKON V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
I. Úvod: Ministerstvo kultúry SR dňa 18. augusta 2021 predložilo na PPK materiál Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych vplyvov na MSP.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
V Doložke vybraných vplyvov žiada Komisia vyznačiť v bode 9. Vybrané vplyvy materiálu, že na materiál sa vzťahuje mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov.
Vyhodnotenie: Akceptované – vyznačený mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Podľa doložky vybraných vplyvov nemá predložený návrh vplyv na rozpočet verejnej správy. V bode 10. Poznámky je uvedené, že vplyv na rozpočet verejnej správy je
8
neutrálny.
Predloženým návrhom sa v § 12 zákona ustanovujú ďalší národní koordinátori (Hudobné centrum, Slovenský filmový ústav, Slovenské centrum dizajnu), okrem Slovenskej národnej knižnice, na zabezpečenie procesu zisťovania statusu obchodne nedostupného diela a na zasielanie informácií do portálu EUIPO. Predkladateľ v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov uvádza, že uvedené si nevyžiada navýšenie kapacít a vplyv na rozpočet verejnej správy bude neutrálny.
Takisto sa v § 142 zavádza povinnosť nezávislého subjektu správy oznámiť MK SR informáciu o výkone správy práv na území SR. MK SR bude viesť evidenciu týchto subjektov na svojom webovom sídle, môže vykonávať nad týmito subjektmi účinný dohľad a je povinné Európskej komisii reportovať údaje o pôsobení týchto subjektov.
Vzhľadom na uvedené, Komisia zásadne žiada do bodu 10. Poznámky Doložky vybraných vplyvov uviesť, že z dôvodu zvýšenia počtu národných koordinátorov a zavedenia nových povinností pre MK SR nevzniknú zvýšené požiadavky na rozpočet verejnej správy a realizácia novely zákona bude zabezpečená v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MK SR na príslušný rozpočtový rok. Vetu „Vplyv na rozpočet verejnej správy sa preto pokladá za neutrálny.“ žiadame Komisia vypustiť.
Komisia upozorňuje, že vo vlastnom materiáli je uvedená účinnosť od 1. januára 2021.
Vyhodnotenie: Akceptované preformulované podľa požiadaviek Komisie. Účinnosť stanovená na 1. januára 2022.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, žiada Komisia vyčíslenie vplyvov na základe použitia kalkulačky nákladov regulácie zverejnenej na stránke MH SR. V prípade, že vyčíslenie nákladov nie je možné, žiada Komisia vyčíslenie nákladov na modelové prípady.
Odôvodnenie : Na časť predkladaného návrhu zákona sa nevzťahuje transpozícia
práva EU, preto je potrebné v Doložke vybraných vplyvov vyznačiť , že na materiál sa vzťahuje mechanizmus znižovania byrokracie. Z uvedeného dôvodu je potrebné uvedené náklady vyčísliť v analýze vplyvov a vyplniť v súhrnnej tabuľke nákladov regulácie IN / OUT , kde v bode F je uvedená úplná harmonizácia, ktorá sa nezapočíta do mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Komisia žiada predkladateľa o kvantifikáciu odhadovaných nákladov/úspor regulácie v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie a to v každom prípade, v ktorom je takáto kvantifikácia možná, a tiež o následné dopracovanie a vyplnenie tabuľky v časti 3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie
Vyhodnotenie: Akceptované kalkulačka nákladov regulácie bola doplnená aj s vysvetľujúcim komentárom.
Doplnené nové ustanovenie OUT - § 70 ods. 3.
K vplyvom na informatizáciu spoločnosti
9
Návrh zákona zavádza inštitút Národného registrátora, z čoho vyplýva povinnosť vytvárania registra. Predkladateľ upravuje - zavádza aj elektronické služby /za elektronickú službu sa považuje aj zverejňovanie informácií - údajov na webovom sídle/. Je preto nutné, aby predkladateľ jasne definoval v predloženom materiáli, či sa budú vytvárať nové systémy alebo upravovať existujúce a či sa bude jednať o informačné systémy verejnej správy v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a kto bude ich správcom. Zároveň je nutné vplyvy premietnuť aj do doložky a analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti.
Vyhodnotenie: Čiastočne akceptované Rola národného registrátora sa neviaže k tvorbe národného registra. Národný registrátor údaje vkladá do paneurópskeho portálu EUIPO (
https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/
). Evidencia nezávislých subjektov správy si tiež
nevyžiada vznik nového registra. Nezávislé subjekty správy sa budú dopĺňať do existujúceho zoznamu na webovom sídle MK SR v časti „kolektívna správa práv“ (
https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/media-audiovizia-a-autorske-
pravo/autorske-pravo/kolektivna-sprava-prav/
) bez nutnosti ďalších nákladov.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
PhDr. Ján Oravec, CSc.
predseda Komisie
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
10
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Predkladateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len
„Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0,00
0,00
B. Iné poplatky
0,00
0,00
C. Nepriame finančné náklady
233 620,00
0,00
D. Administratívne náklady
263,28
6 222,94
Spolu = A+B+C+D
233 883,28
6 222,94
Z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podn.
233 883,28
6 222,94
F. Úplná harmonizácia práva EÚ(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality)
233 620,00
0,00
VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out:
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
263,28
6 222,94
11
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie (dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP)
Číslo normy(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia(§, ods.)
Pôvod regulácie: SR/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov spolu
Počet subjektov MSP
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v
Druh vplyvuIn (zvyšuje náklady) / Out (znižuje náklady)
1
Povinnosť zabezpečiť personálne alebo technologicky proces odstraňovania neleitímneho obsahu ako aj prevenciu nahratia ohláseného nelegitímneho obsahu
185/2015 Z. z.
§ 12 ods. 5
EÚ úplná harmonizácia
1.3.2022
Poskytovatelia služby zdieľania obsahu online - tzv. platformy na ukladanie a sprístupňovanie chráneného obsahu
10
10
20 312,00
203 120,00
In (zvyšuje náklady)
2
Povinnosť zaviesť účinný a rýchly spôsob na riešenie sťažností, napr. v podobe formuláru
185/2015 Z. z.
§ 64 e
EÚ úplná harmonizácia
1.3.2022
Poskytovatelia služby zdieľania obsahu online - tzv. platformy na ukladanie a sprístupňovanie chráneného obsahu
10
10
2 000,00
20 000,00
In (zvyšuje náklady)
3
Rozšírenie povinnosti predkladať autorovi informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie paušálne na všetky tzv. "výnosové licencie"
185/2015 Z. z.
§ 69 ods. 2
EÚ úplná harmonizácia
1.3.2022
Nadobúdatelia licencií
3
3
3 500,00
10 500,00
In (zvyšuje náklady)
4
Autor je povinný nadobúdateľa licencie informovať o predchádzajúcom udelení nevýhradnej licencie tretej osobe.
185/2015 Z. z.
§ 70 ods. 5
SK
1.3.2022
Nositelia práv
100
100
2,39
239,34
In (zvyšuje náklady)
5
Možnosť poveriť zabezpečením prevodu odmeny za káblovú retransmisiu organizáciu kolektívnej správy, z čoho plynie administratívna aj finančná úspora.
185/2015 Z. z.
§ 86 ods. 7
SK
1.3.2022
Výrobcovia originálu audiovizuálneho diela (producenti, autori)
60
60
103,72
6 222,94
Out (znižuje náklady)
6
Povinnosť ohlásiť ministerstvu kultúry informáciu o výkone správy autorských práv na území SR
185/2015 Z. z.
§ 142 ods. 3
SK
1.3.2022
Nezávislý subjekt správy autorských práv
10
10
2,39
23,93
In (zvyšuje náklady)
12
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu
nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné