1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
761
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z. a zákona č. 306/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 sa za slovo „(ďalej len "vysielateľ,")“ vkladajú slová „vydavateľa periodika,“.
2.V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) vydavateľa periodika vo vzťahu k periodiku zverejnenému na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
3.§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Obchodne nedostupné dielo
(1) Obchodne nedostupné dielo je zverejnené dielo, ak
a) k jeho rozmnoženine nie je možné ani po vynaložení primeraného úsilia získať prístup na trhu inak ako kúpou použitej veci alebo na základe žiadosti o udelenie licencie, ktorá nie je bežne dostupná,
b) je trvalo uložené v knižnici,6) archíve,7) múzeu8) alebo u zákonného depozitára podľa osobitného predpisu8a) a
c) je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len "portál") vedenom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo8b) po dobu najmenej šesť mesiacov a nedošlo k jeho vyradeniu z tohto portálu podľa odseku 7.
2
(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na iné dielo, ktoré
a) je súčasťou diela podľa odseku 1 alebo je s ním spojené,
b) nebolo nikdy komerčne použité,
c) nebolo nikdy zverejnené, a to s prihliadnutím na § 18.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na súbory obchodne nedostupných diel, ak pri vynaložení primeraného úsilia bolo zistené, že takéto súbory pozostávajú prevažne z
a) audiovizuálnych diel, ktorých výrobcovia originálu audiovizuálneho diela majú sídlo alebo obvyklý pobyt v inom ako členskom štáte alebo zmluvnom štáte (ďalej len „tretí štát“),
b) iných než audiovizuálnych diel, prvýkrát zverejnených alebo prvýkrát odvysielaných v treťom štáte, alebo
c) diel štátnych príslušníkov tretieho štátu, ak nie je možné určiť zmluvný štát alebo tretí štát podľa písmen a) a b).
(4) Ustanovenie odseku 3 neplatí, ak je organizácia kolektívnej správy dostatočne reprezentatívna aj vzhľadom na nositeľov práv príslušného tretieho štátu.
(5) Návrh na zaradenie diela do portálu môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba. Národný registrátor pre obchodne nedostupné diela (ďalej len „Národný registrátor“) podľa odseku 8 bez zbytočného odkladu zverejní informáciu o návrhu na zaradenie diela do portálu na svojom webovom sídle. Návrh musí obsahovať
a) meno a priezvisko alebo názov žiadateľa,
b) nezameniteľnú identifikáciu diela,
c) odôvodnenie, pre ktoré sa žiada zaradiť dielo do portálu.
(6) Národný registrátor podľa odseku 8 zaradí dielo do portálu, ak v lehote najneskôr troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do portálu
a) nebolo možné podľa jeho zistenia obchodne získať prístup k rozmnoženine diela ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a
b) autor písomne nenamietal proti zaradeniu diela do portálu.
(7) Autor je oprávnený písomne požiadať Národného registrátora o vyradenie obchodne nedostupného diela z portálu. Národný registrátor vyradí obchodne nedostupné dielo z portálu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora tohto diela alebo po doručení písomného oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom podľa § 79 ods. 2. Autor môže požiadať o vyradenie obchodne nedostupného diela z portálu aj prostredníctvom portálu.
(8) Národný registrátor je
3
a) Hudobné centrum pre hudobné diela a zvukové záznamy,
b) Slovenský filmový ústav pre audiovizuálne, dramatické, divadelné, alebo choreografické diela a audiovizuálne záznamy,
c) Slovenské centrum dizajnu pre architektonické diela a diela úžitkového umenia,
d) Slovenská národná knižnica pre iné predmety ochrany podľa § 141 ods. 1 neuvedené v písm. a) až c).
(9) Národný registrátor si na účely posúdenia podľa odseku 6 písm. a) môže vyžiadať súčinnosť od príslušnej organizácie v danej oblasti, najmä od Slovenskej národnej galérie, Divadelného ústavu, Ústredia ľudovej umeleckej výroby a Slovenskej komory architektov.
(10) Národný registrátor, knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) a organizácia kolektívnej správy postúpia najmenej šesť mesiacov pred použitím obchodne nedostupného diela podľa § 80 ods. 1 písm. b) alebo podľa § 51a portálu, najmä informácie
a) na identifikáciu obchodne nedostupných diel,
b) o možnostiach vylúčenia kolektívnej správy svojich majetkových práv podľa § 12 ods. 7 a § 79 ods. 2,
c) o stranách rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy uzatvorenej podľa § 80 ods. 1 písm. b),
d) o územiach, na ktoré sa rozšírená hromadná licenčná zmluva vzťahuje,
e) o spôsoboch použitia obchodne nedostupného diela.
(11) Organizácia kolektívnej správy zverejní na svojom webovom sídle informácie podľa § 12 ods. 10 písm. b) až e) a hypertextový odkaz na portál.
(12) Kartografické diela zverejnené viac ako 30 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak. Diela úžitkového umenia zverejnené viac ako 35 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak. Počítačové programy zverejnené viac ako 40 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak.
(13) Audiovizuálne dielo a audiovizuálny záznam zverejnené menej ako 45 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 nemôžu byť považované za obchodne nedostupné. Architektonické dielo zverejnené menej ako 25 rokov pred podaním návrhu podľa odseku 5 nemôže byť považované za obchodne nedostupné.
(14) Podmienku podľa odseku 6 písm. a) spĺňa aj súbor diel, ak je opodstatnené domnievať sa, že všetky diela sú obchodne nedostupné.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
4
8a) „§ 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012).“.
4.§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Za jeden verejný prenos podľa odseku 1 sa považuje aj prenos diela obsiahnutého v programovej službe na verejnosti pomocou priameho vstupu, na ktorom sa podieľa vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu, ak vysielateľ súbežne nevykonáva vysielanie podľa § 28. Vysielateľ a sprostredkovateľ obsahu nadobudnú súhlas na verejný prenos podľa prvej vety prostredníctvom organizácie kolektívnej správy podľa § 146 ods. 2 písm. h); to neplatí v prípade verejného prenosu vysielania pomocou priameho vstupu podľa § 125 ods. 3 písm. g).“.
5.V § 29 ods. 1 sa za slová „podľa § 28“ vkladajú slová „(ďalej len „prevádzkovateľ retransmisie“)“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem verejnej siete11a) v prostredí, ktoré nie je spravovaným prostredím.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) § 2 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z.“.
6.§ 29 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Spravované prostredie je prostredie, v ktorom prevádzkovateľ retransmisie vykonáva retransmisiu podľa odseku 1 zabezpečenú technologickými opatreniami podľa § 60 ods. 3 druhej vety.“.
7.V § 33 ods. 9 sa za slová „príslušnú organizáciu kolektívnej správy“ dopĺňajú slová „a Slovenské centrum dizajnu“.
8.V § 35 ods. 2 sa slová „§ 38 a § 40 57“ nahrádzajú slovami „§ 38, § 40 51a a § 52 57“.
9.§ 35 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zmluva nemôže vylúčiť uplatnenie výnimiek a obmedzení podľa § 37 57, okrem prípadov podľa § 48 a 51c.“.
10.V § 36 ods. 3 písm. a) sa slová „iného ako členského štátu (ďalej len "tretí štát")“ nahrádzajú slovami „tretieho štátu“.
11.§ 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak autor diela udelil vydavateľovi publikácie, v ktorej je autorovo dielo obsiahnuté licenciu na vyhotovenie rozmnoženiny, vydavateľ publikácie počas trvania licencie právo na podiel z jeho náhrady odmeny uhradenej podľa odseku 3 písm. b). Publikáciou podľa tohto zákona je aj periodikum podľa §129a ods. 1.“.
5
12.Doterajší text § 44 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo digitálnym vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel.
(3) O použití podľa odseku 2 platí, že k použitiu dochádza na území zmluvného štátu, kde je škola usadená.
(4) Školou sa na účely tohto zákona rozumie škola 15), školské zariadenie 16), vysoká škola, vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania17) a zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa17a).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 17a znejú:
15) § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z.
17) Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17a) § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
13.V § 45 ods. 1 sa vypúšťajú slová „školské zariadenie,16) vysoká škola, vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania17) (ďalej len "škola")“. Odkazy 15 17 a poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 17 sa vypúšťajú.
14.Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva
Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a), ktorý bez súhlasu autora použije dielo trvalo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo v zákonnom depozitári podľa osobitného predpisu8a) vyhotovením rozmnoženiny na účel zachovania diela v rozsahu nevyhnutnom na tento účel.“.
15.V § 51 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 21 a poznámka pod čiarou k odkazu 21.
16.V § 51 ods. 6 sa nad slovom „trhu“ odkaz 22 nahrádza odkazom 8b a poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
17.Za § 51 sa vkladajú § 51a až 51c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§51a
Použitie obchodne nedostupného diela
(1) Ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené, obchodne nedostupné dielo, ku ktorému nevykonáva kolektívnu správu práv žiadna organizácia kolektívnej správy spĺňajúca
6
podmienky podľa § 79 ods. 1, môže bez súhlasu autora na nekomerčné účely použiť knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu,8a) kde je trvalo uložené:
a) vyhotovením rozmnoženiny,
b) verejným prenosom,
c) aj verejným rozširovaním a spracovaním v prípade počítačového programu podľa § 87 ods. 1,
d) aj spracovaním v prípade databázy podľa § 131,
e) vyhotovením rozmnoženiny v prípade výsledkov spracovania podľa písmena c),
f) vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom v prípade výsledkov spracovania podľa písmena d),
g) extrakciou a reutilizáciou v prípade databázy podľa § 135.
(2) O použití podľa odseku 1 platí, že k použitiu dochádza na území zmluvného štátu, kde je knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) usadený.
§ 51b
Použitie diela pri čerpaní údajov na účel výskumu
(1) Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu,8a) ktorý bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny dielo pri čerpaní údajov na účel výskumu.
(2) Čerpaním údajov sa podľa tohto zákona rozumie akákoľvek automatizovaná analytická technika zameraná na analýzu údajov v digitálnej forme s cieľom získať vzory, trendy, korelácie a podobné výsledky.
(3) Rozmnoženiny diel vykonané v súlade s odsekom 1 sa uchovávajú s primeranou úrovňou bezpečnosti a môžu sa uchovávať na účely výskumu vrátane overovania výsledkov výskumu. Autor môže žiadať uplatňovanie primeraných opatrení na zaistenie bezpečnosti a integrity sietí a databáz, v ktorých sa nachádzajú jeho diela.
§ 51c
Použitie diela pri čerpaní údajov
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny dielo pri čerpaní údajov, ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené.
(2) Rozmnoženiny získané podľa odseku 1 sa môžu uchovávať po dobu, po ktorú je to potrebné na účely čerpania údajov.“.
18.V § 60 ods. 4 sa za slovom „§ 49“ vkladá čiarka a slová „49a, 51b, 51c“.
7
19.Za § 64 sa vkladajú § 64a až 64f, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Použitie diela poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line
§ 64a
Povinnosti a zodpovednosť poskytovateľa služby zdieľania obsahu on-line
(1) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos diela, ak nepreukáže, že
a) vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie,
b) v súlade s vysokými odvetvovými štandardami odbornej starostlivosti vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zaistenie nedostupnosti diela, o ktorom mu autor poskytol relevantné a nevyhnutné informácie, a
c) bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla a vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zamedzenie jeho budúcemu nahratiu v súlade s písmenom b).
(2) Pri posudzovaní, či poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line splnil svoje povinnosti podľa odseku 1, sa primerane zohľadní najmä
a) druh a rozsah služby, veľkosť jej cieľovej skupiny a typ diela nahraného užívateľom,
b) dostupnosť vhodných a účinných prostriedkov a ich nákladov pre poskytovateľa služby zdieľania obsahu on-line,
c) typ obsahu nahrávaného užívateľmi.
(3) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line sa v prípade verejného prenosu diela nemôže dovolávať obmedzenia zodpovednosti podľa osobitného predpisu.26a)
§ 64b
(1) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line, ktorého služby pôsobia na trhu na území Slovenskej republiky, členského štátu alebo zmluvného štátu kratšie ako tri roky a ktorého ročný obrat nepresiahne 10 miliónov eur, nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos diela, ak nepreukáže, že
a) vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie a
b) bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla.
(2) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line podľa odseku 1, u ktorého priemerný mesačný počet jedinečných návštevníkov služieb vypočítaný na základe predchádzajúceho kalendárneho roka prekročí päť miliónov, súčasne s preukázaním podľa odseku 1 aj
8
povinnosť preukázať, že vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zamedzenie budúcemu nahratiu diela, o ktorom mu autor vopred poskytol relevantné a nevyhnutné informácie.
(3) V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 sa ustanovenie § 64a neuplatní.
§ 64c
Obmedzená zodpovednosť podľa § 64a a 64b sa neuplatní v prípade poskytovateľa služby zdieľania obsahu on-line, ktorého jedným z hlavných účelov je vykonávať alebo uľahčovať neoprávnené použitie diel.
§ 64d
(1) Konanie na splnenie podmienok podľa § 64a a 64b nesmie obmedziť využitie výnimiek a obmedzení majetkových práv podľa štvrtej hlavy, základných práv a slobôd, použitie v rámci udelenej licencie, použitie voľného diela a predmetov podľa § 5; poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line poskytne užívateľovi informáciu o možnosti použiť dielo podľa § 37 až 57 prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok.
(2) Konanie na splnenie podmienok podľa § 64a a 64b nesmie viesť k identifikácii jednotlivých užívateľov ani k spracúvaniu osobných údajov inak ako v súlade s osobitným predpisom26b).
§ 64e
(1) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line je povinný
a) poskytnúť autorovi na jeho žiadosť primerané informácie o postupoch uvedených v § 64a a 64b,
b) poskytnúť autorovi informácie o použití diela na základe súhlasu udeleného v licenčnej zmluve podľa § 65.
(2) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line je povinný zaviesť účinný a rýchly postup na riešenie sťažností a žiadostí o nápravu, ktorý bude môcť využiť užívateľ jeho služby zdieľania obsahu on-line v prípade sporov týkajúcich sa znemožnenia prístupu k ním nahranému dielu alebo jeho odstránenia.
(3) Sťažnosť podľa odseku 2 musí byť vybavená bez zbytočného odkladu.
(4) Posúdenie znemožnenia prístupu k nahranému dielu alebo odstránenia nahraného diela na základe sťažnosti podľa odseku 2 nesmie podliehať postupu, ktorý je výhradne automatizovaný.
(5) Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line, užívateľ tejto služby alebo autor môže využiť na riešenie sporov s iným poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line, užívateľom tejto služby alebo nositeľom práv postupy podľa osobitných predpisov26c).
§ 64f
9
Šírenie diela poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line sa považuje za verejný prenos aj vtedy, ak bolo nahrané užívateľom tejto služby. Ak autor udelil poskytovateľovi služby zdieľania obsahu on-line súhlas na verejný prenos diela, vzťahuje sa v rovnakom rozsahu tento súhlas aj na úkony verejného prenosu diela vykonané užívateľom tejto služby; to sa nevzťahuje na také úkony podľa prvej vety, ktoré vykonáva užívateľ v rámci výkonu svojho povolania, podnikania alebo ak takéto úkony vytvárajú významné príjmy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26a,26b a 26c znejú:
26a) „§ 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
26b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119/1,
4.5.2016 ) a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
26c) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..“.
20.V § 65 ods. 1 sa za slovom „odmenu“ vkladajú slová „za udelenie licencie“.
21.§ 67 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak sa licenčná zmluva uzatvára na území Slovenskej republiky na použitie diel obsiahnutých v doplnkovej on-line službe, považuje sa za územný rozsah licencie územie všetkých zmluvných štátov, ak licenčná zmluva neurčuje inak; tým nie je dotknuté uplatnenie osobitného predpisu.26d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26d znie:
26d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti on-line obsahových služieb na vnútornom trhu (Ú. v. L 168, 30.6.2017).“.
22.V § 69 ods. 1 sa za slovo „odmena“ vkladajú slová „za udelenie licencie“ a na konci sa pripája táto veta: „Táto odmena zodpovedať očakávanému ekonomickému zhodnoteniu diela a byť proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele.“.
23.V § 69 ods. 2 sa za slovom „odmeny“ vypúšťa čiarka a slová „ak nie je dohodnuté inak“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 81. V prípade, že neboli dosiahnuté žiadne príjmy ani výnosy z využitia licencie, nadobúdateľ poskytne informáciu aspoň o tejto skutočnosti.“
24.V § 69 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Odmena podľa prvej vety môže byť dohodnutá ako jednorazová platba, najmä ak
a) je časový rozsah licencie najviac jeden rok,
b) ide o použitie diela s časovým rozsahom licencie najviac päť rokov a s vecne obmedzeným rozsahom licencie,
10
c) v čase udelenia licencie je možné vyčísliť očakávané príjmy alebo výnosy, ktoré možno využitím licencie dosiahnuť; tieto príjmy alebo výnosy v licenčnej zmluve výslovne vyčíslené a odmena zodpovedá týmto príjmom alebo výnosom a je proporcionálna,
d) ide o použitie diela novinárskej povahy,
e) ide o použitie diela na propagačný, marketingový, reklamný účel alebo na účel korporátnej identity,
f) ide o použitie počítačového programu alebo databázy,
g) ide o použitie diela na nekomerčný účel.“.
25.V § 69 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak nadobúdateľ licencie nemá všetky informácie, ktoré potrebné na uplatnenie ustanovenia odseku 2, autori a výkonní umelci alebo ich zástupcovia majú právo informácie na požiadanie získať od držiteľov sublicencie, a to prostredníctvom nadobúdateľa licencie, vrátane identity držiteľa sublicencie.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
26.§ 69 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak odmena podľa odseku 1 je proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele, ale celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor právo na dodatočné vyrovnanie. Autor môže právo na dodatočné vyrovnanie uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Na účely uplatnenia tohto práva autor právo na informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia a vyúčtovanie odmeny; odseky 2 a 5 sa použijú primerane. To sa nevzťahuje na autora počítačového programu a na zmluvy podľa § 76 až 81.“.
27.V § 70 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
28.V § 70 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Autor je povinný nadobúdateľa výhradnej licencie informovať o predchádzajúcom udelení nevýhradnej licencie tretej osobe.“.
29.V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú slová „hoci je na to povinný“ a slová „v tej časti, v ktorej sa porušenie povinnosti využiť výhradnú licenciu týka,“ a na konci sa pripájajú slová „ ,ktorých nápravu možno od autora spravodlivo požadovať.“.
30.V § 73 ods. 2 v prvej a druhej vete sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“ a v druhej vete v časti za bodkočiarkou sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „piatich“.
31.V § 73 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon tohto práva v prípade diel, ku ktorým patria práva viacerým nositeľom práv, sa primerane použije § 15 ods. 2 a 3.“.
32.§ 73 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na autora počítačového programu.“
11
33.V § 75 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Licenčná zmluva na vydanie diela obsahuje najmä odhad hrubých príjmov z verejného rozširovania rozmnoženín diela alebo sprístupňovania diela verejnosti.“.
34.V § 79 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára rozšírené hromadné licenčné zmluvy, informuje nositeľov práv na svojom webovom sídle o podmienkach udelenia licencie a uzavretia licenčnej zmluvy podľa odseku 1, vrátane práva vylúčiť kolektívnu správu svojich majetkových práv.“.
35.§ 80 znie:
㤠80
(1) Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas len na
a) technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia; to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,
b) použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva na nekomerčné účely,
c) živé predvedenie literárnych diel a vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva a verený prenos literárneho diela v rozsahu potrebnom na účel propagácie živého predvedenia,
d) vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
e) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho diela,
f) nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,
g) verejný prenos uskutočňovaný poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line ,
h) sprístupňovanie hudobného diela, literárneho diela, diela výtvarného umenia alebo periodika verejnosti,
i) vyhotovenie rozmnoženiny diela na účely použitia diela podľa písmena h),
j) vyhotovenie rozmnoženiny hudobného diela vo forme notového záznamu,
k) použitie diel obsiahnutých v doplnkovej on-line službe vyhotovením rozmnoženiny a verejným prenosom.
(2) Nadobúdateľom licencie podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) so sídlom v Slovenskej republike.
12
(3) Obchodne nedostupné dielo môže knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu8a) použiť na základe rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy uzavretej podľa odseku 1 písm. b) aj na území zmluvného štátu.
(4) Nadobúdateľom licencie podľa odseku 1 písm. k) sa rozumie vysielateľ so sídlom v Slovenskej republike.“.
36.V § 86 ods. 1 sa za slovami „vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak“ vkladá slovo „preukázateľne“.
37.§ 86 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Výrobca originálu audiovizuálneho diela môže zabezpečením prevodu odmeny za káblovú retransmisiu v prospech autora audiovizuálneho diela podľa odseku 2 písm. b) písomne poveriť organizáciu kolektívnej správy, ktorá odmenu vybrala.“.
38.V § 89 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý bez súhlasu autora použije počítačový program vyhotovením rozmnoženiny, spracovaním alebo verejným rozširovaním a použije výsledok jeho spracovania vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným rozširovaním na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel.
(6) Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý bez súhlasu autora počítačového programu použije počítačový program vyhotovením rozmnoženiny a spracovaním v prípade podľa § 51c.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
39.V § 89 ods. 7 sa za slová „§ 37, 44“ vkladajú slová „ods. 1, § 49a“.
40.V § 97 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) retransmisia záznamu umeleckého výkonu, okrem káblovej retransmisie.“.
41.V § 99 ods. 2 písm. b) sa slová „sprístupňovania záznamu umeleckého výkonu verejnosti“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 3 písm. e) a f)“.
42.V § 106 sa slová „11, 13, 14“ nahrádzajú slovami „11 14“ a slová „§ 58 64“ sa nahrádzajú slovami „§ 58 až 64f“.
43.V § 109 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) retransmisia zvukového záznamu okrem káblovej retransmisie.“.
44.V § 110 písm. b) sa slová „vysielania a sprístupňovania verejnosti“ nahrádzajú slovami „§ 109 ods. 3 písm. c) až e)“.
45.V § 114 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 69 ods. 2, 5 a 8 a § 73“.
13
46.V § 115 sa slová 9 11, 13 nahrádzajú slovami „9 13“ a slová „§ 58 64“ sa nahrádzajú slovami „§ 58 až 64f“.
47.V § 118 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) retransmisia audiovizuálneho záznamu okrem káblovej retransmisie.“.
48.V § 119 sa slová „vysielania a sprístupňovania verejnosti“ nahrádzajú slovami „§ 118 ods. 3 písm. d), e) a f)“.
49.V § 122 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 69 ods. 2, 5 a 8 a § 73.“.
50.V § 123 sa slová „9, 13“ nahrádzajú slovami „9, 12, 13“ a slová „§ 58 64“ sa nahrádzajú slovami „§ 58 až 64f“.
51.V § 125 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) verejný prenos vysielania pomocou priameho vstupu.“.
52.Za § 125 sa vkladá § 125a, ktorý znie:
㤠125a
(1) Vysielateľ a prevádzkovateľ retransmisie, ktorý prejaví záujem o použitie vysielania retransmisiou, vedú rokovania o uzavretí licenčnej zmluvy v dobrej viere. Ak vysielateľ poverí zastupovaním a uzatváraním licenčnej zmluvy tretiu osobu, je vysielateľ alebo táto tretia osoba povinná túto skutočnosť preukázať prevádzkovateľovi retransmisie.
(2) Ak medzi vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie nedôjde k uzavretiu licenčnej zmluvy na použitie vysielania retransmisiou, každá strana je oprávnená využiť na riešenie tohto sporu postup podľa osobitného predpisu.30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
30a) Zákon č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
53.V § 128 sa za slovom „vysielateľa“ vkladajú slová „a jeho vysielanie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem § 69 ods. 2, 5 a 8, § 73 a § 80 ods. 1 písm. k)“.
54.V § 129 sa slová „9, 13“ nahrádzajú slovami „9, 12, 13“ a slová „§ 58 64“ sa nahrádzajú slovami „§ 58 až 64f“.
55.Za § 129 sa vkladá piata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA HLAVA
PRÁVA VYDAVATEĽA PERIODIKA
§ 129a
Periodikum a vydavateľ periodika
14
(1) Na účely tohto zákona je periodikum samostatný súbor zložený prevažne z literárnych diel novinárskej povahy, iných diel a iných predmetov ochrany
a) ktorý je pravidelne najmenej raz ročne aktualizovaný pod jedným názvom, ako noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného zamerania,
b) ktorého účelom je poskytovanie informácií verejnosti týkajúcich sa spravodajstva alebo iných tém a
c) ktorý je vydaný alebo sprístupnený verejnosti v akejkoľvek forme z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb podľa odseku 3.
(2) Periodické publikácie, ktoré sa vydávajú alebo sprístupňujú verejnosti na vedecké účely alebo akademické účely, ako vedecké časopisy, sa nepovažujú za periodikum podľa tohto zákona.
(3) Vydavateľ periodika je na účely tohto zákona poskytovateľ služieb usadený v zmluvnom štáte, ktorý z vlastného podnetu a pod svojou kontrolou vydáva alebo sprístupňuje verejnosti periodikum podľa odseku 1.
§ 129b
Obsah práva vydavateľa periodika
Právo vydavateľa periodika zahŕňa výhradné majetkové práva.
Výhradné majetkové práva vydavateľa periodika
§ 129c
(1) Vydavateľ periodika právo použiť svoje periodikum a právo udeliť súhlas na použitie svojho periodika.
(2) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti30b) môže periodikum použiť iba so súhlasom vydavateľa periodika, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Použitím periodika, na ktoré udeľuje vydavateľ periodika poskytovateľovi služieb informačnej spoločnosti súhlas podľa odseku 1, je
a) vyhotovenie rozmnoženiny periodika on-line,
b) sprístupňovanie periodika on-line.
(4) Práva podľa odseku 3 sa nevzťahujú na
a) používanie periodika individuálnym používateľom pre súkromnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný,
b) nakladanie s hypertextovým odkazom,
15
c) použitie nadpisu, individuálnych slov alebo veľmi krátkeho úryvku z periodika, ktorý nie je schopný byť náhradou za celé dielo.
(5) Právami podľa odseku 3 nie dotknuté práva autorov a iných nositeľov práv v súvislosti s dielami a inými predmetmi ochrany, ktoré zahrnuté do periodika; to platí aj vtedy, ak je predmet ochrany podľa § 141 ods. 1 zahrnutý do periodika na základe nevýhradnej licencie. Vydavateľ periodika nemôže zakázať použitie tých častí periodika, ktoré spĺňajú podmienky ustanovenia § 9.
(6) Majetkové práva vydavateľa periodika sú prevoditeľné.
§ 129d
Trvanie majetkových práv vydavateľa periodika
(1) Majetkové práva vydavateľa periodika trvajú dva roky od zverejnenia.
(2) Trvanie majetkových práv vydavateľa periodika sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
§ 129e
Na výnimky a obmedzenia majetkových práv vydavateľa periodika sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
§ 129f
Na vydavateľa periodika sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti okrem § 69 ods. 2, 5 a 8 a § 73.
§ 129g
Na vydavateľa periodika a jeho periodikum sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, § 20 ods. 1 a 3, § 21, 27, 30, § 58 až 64f a § 91.
§ 129h
Vydavateľ periodika je povinný zaplatiť nositeľom práv k predmetom ochrany zahrnutým do periodika primeraný podiel z odmien za udelenie licencie poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti do šiestich mesiacov od uplynutia doby ochrany podľa § 129d.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
30b) § 2 písm. b) zákona č. 55/2018 Z. z“.
56.V § 134 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Do autorského práva k databáze nezasahuje osoba oprávnená užívať databázu, ktorá bez súhlasu autora databázy použije databázu vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom, verejným vykonaním, verejným vystavením alebo spracovaním, ako aj výsledok jej spracovania v prípade podľa § 44 ods. 2.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
16
57.V § 134 ods. 3 sa na konci vkladajú slová „ , a § 44 ods. 2“.
58.V § 138 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d) extrakciu alebo reutilizáciu na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel a uvedie sa označenie zhotoviteľa databázy a prameň,
e) extrakciu alebo reutilizáciu použitím podľa § 49a, 51b a 51c.“.
59.V § 140 sa slová „§ 9, § 20“ nahrádzajú slovami „§ 9, 12, § 20“ a slová „§ 58 64“ sa nahrádzajú slovami „§ 58 64f“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem § 69 ods. 2, 5 a 8 a § 73“.
60.V § 141 ods. 1 sa za slová „audiovizuálnemu záznamu“ vkladá čiarka a slovo „periodiku“.
61.§ 142 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Nezávislý subjekt správy oznámi ministerstvu informáciu o výkone správy práv na území Slovenskej republiky najneskôr do konca tretieho mesiaca od začiatku svojej činnosti. Ministerstvo na svojom webovom sídle vedie evidenciu nezávislých subjektov správy podľa prvej vety.“.
62.V § 146 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa slovo „káblovou“.
63. V § 146 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g), h) a i), ktoré znejú:
„g) použitie umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu ich uvedením na verejnosti retransmisiou okrem káblovej retransmisie, na ktorú sa uplatní písmeno d),
h) použitie diela verejným prenosom pomocou priameho vstupu,
i) výber primeranej odmeny za verejný prenos umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu pomocou priameho vstupu.“
64.V § 147 ods. 1 sa slová „§ 146 ods. 2 písm. d) alebo písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 146 ods. 2 písm. d), f), g), h) alebo písm. i)“.
65.V § 147 ods. 2 sa slovo „výberu“ nahrádza slovami „písomne určiť“ a v celom texte sa vypúšťa slovo „káblovou“.
66.§ 147 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Organizácia kolektívnej správy poverená podľa § 175 ods. 1 písm. c) rozdelí vybratý príjem z kolektívnej správy práv medzi účastníkov dohody o spoločnej správe. Ak kolektívnu správu práv v odbore podľa § 146 ods. 2 písm. d), f) a g) k určitému druhu predmetu ochrany vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, platí, že vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie zastupovaní podľa § 164 ods. 1, poverená organizácia kolektívnej správy podľa prvej vety vyplatí za týchto nositeľov práv príjem z výkonu kolektívnej správy práv tej organizácii kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac
17
nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4; tým nie je obmedzená možnosť nositeľa práv určiť organizáciu kolektívnej správy podľa odseku 2.
(5) Organizácia kolektívnej správy, ktorá je uvedená v evidencii podľa odseku 4, prerozdelí príjem z výkonu kolektívnej správy vyplatený od poverenej organizácie kolektívnej správy a uhradí organizácii kolektívnej správy, ktorú nositeľ práv písomne určil podľa odseku 2 alebo ktorá zastupuje nositeľov práv k rovnakému druhu predmetu ochrany na základe § 164 ods. 1, zodpovedajúcu časť príjmu z výkonu kolektívnej správy práv pre týchto nositeľov práv.“.
67.V § 152 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) informáciu o tom, ktorá organizácia kolektívnej správy je povinná prerozdeliť nositeľom práv, ktorí nie zastupovaní podľa § 164 ods. 1, príjem z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 147 ods. 4.“.
68.V § 160 ods. 2 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a r), ktoré znejú:
„p) rozhoduje o výške podielu podľa § 36 ods. 4,
r) rozhoduje o vytvorení rezervného fondu z vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a príjmov z bezdôvodného obohatenia tak, aby sa zabezpečil dostatočný rozsah rezervného fondu na uspokojenie nárokov vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok vyplácania finančných prostriedkov z tohto fondu,“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno s).
69.V §165 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Odo dňa podania návrhu na začatie konania podľa odseku 8 do právoplatnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia neplynie.“.
70.§ 165 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Ustanovenia odsekov 8 11 sa môžu primerane uplatniť na zmluvy medzi vydavateľom periodika a poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line.“
71.V § 169 ods. 2 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
72.§ 169 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) v prípade doplnkovej on-line služby jej vlastnosti, najmä trvanie jej dostupnosti, jej publikum a poskytované jazykové verzie; tým nie je dotknuté určenie výšky odmien na základe príjmov vysielateľa.
73.§ 170 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Organizácia kolektívnej správy zastupujúca nositeľov práv, ktorí nie zastupovaní podľa § 164 ods. 1, je povinná vytvárať rezervný fond z vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a príjmov z bezdôvodného obohatenia.
18
(6) Nositeľ práv, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k predmetu ochrany nie je zastupovaný organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, sa môže domáhať vydania odmeny alebo primeranej odmeny, ak sa jeho predmet ochrany použil, alebo vydania náhrady odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy, ktorá je povinná vytvárať rezervný fond podľa tohto zákona na také účely; tým nie sú dotknuté nároky nositeľa práv podľa piatej hlavy druhej časti tohto zákona.
(7) Organizácia kolektívnej správy je povinná nevyplatené prostriedky z rezervného fondu po uplynutí troch rokov presunúť do fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb podľa odseku 4 alebo do príjmov podľa § 172.“.
74.§ 171 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Organizácia kolektívnej správy je povinná prerozdeliť a vyplatiť náhradu odmeny vybratú podľa § 36 ods. 3 zamestnávateľovi, ktorý vykonáva práva podľa § 90 ods. 4 po preukázaní tejto skutočnosti.“.
75.V § 175 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
76.V § 175 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
77.V § 175 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) retransmisiou.“.
78.§ 175 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak je to možné, organizácia kolektívnej správy poverená podľa § 174 ods. 2 písm. a) udelí súhlas na použitie predmetov ochrany technickým predvedením predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia podľa odseku 1 písm. a) uzatvorením rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy podľa § 80 ods. 1 písm. a).“.
79.V § 176 ods. 2 sa odkaz 37 nahrádza odkazom 26c a odkaz 37a sa nahrádza odkazom 30a. Poznámky pod čiarou k odkazom 37 a 37a sa vypúšťajú.
80.V § 189 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Na riešenie sporov medzi nositeľmi práv, používateľmi a organizáciami kolektívnej správy sa primerane použijú postupy podľa osobitného predpisu30a).
(4) Ministerstvo koordinuje kultúrny dialóg zainteresovaných strán.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
81.Za § 190a sa vkladá § 190b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠190b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.marca 2022
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. marcom 2022, pričom vznik týchto vzťahov vrátane nárokov z nich vyplývajúcich, ako aj
19
práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov z nich vyplývajúcich sa posudzujú podľa predpisu účinného do 28. februára 2022; to neplatí, ak odseky 2 až 12 ustanovujú inak.
(2) Do lehoty podľa § 12 ods. 1 písm. c) sa počíta aj doba od zverejnenia na portáli, ktorá plynula pred účinnosťou tohto zákona.
(3) Na súhlas udelený na použitie diel verejným prenosom pomocou priameho vstupu účinný pred 7. júnom 2021, sa ustanovenie § 27 ods. 3 prvýkrát použije 7. júna 2025. Na iné predmety ochrany sa prvá veta použije primerane.
(4) Ustanovenie § 36 ods. 4 sa prvýkrát uplatní vo vzťahu k uhradenej náhrade odmeny za rok 2021. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť podľa § 160 ods. 2 písm. p) na svojom najbližšom zasadnutí.
(5) Na zmluvy, ktoré boli uzatvorené a účinné pred 7. júnom 2021, sa ustanovenie § 80 ods. 1 písm. k) v spojení s § 67 ods. 4 prvýkrát použije 7. júna 2023.
(6) Povinnosť podľa § 69 ods. 2 sa vzťahuje na zmluvy uzavreté najskôr 7. júna 2022.
(7) Rozšírené hromadné licenčné zmluvy na použitie obchodne nedostupných diel uzatvorené podľa predpisov účinných do 28. februára 2022 platia do 31. decembra 2022.
(8) Ustanovenie § 129c sa nevzťahuje na periodikum, ktoré bolo prvý raz vydané do 6. júna 2019.
(9) Ustanovenie § 129h sa prvýkrát uplatní vo vzťahu k odmenám za udelenie licencie poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti za rok 2022.
(10) Nezávislý subjekt správy vykonávajúci na území Slovenskej republiky správu práv k 1. marcu 2022, je povinný splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 142 ods. 3 do 30.septembra 2022.
(11) V konaní podľa § 165 ods. 5 začatom podľa predpisov účinných do 28. februára 2022 do právoplatnosti rozhodnutia súdu o návrhu podľa § 165 ods. 8 premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia neplynie.
(12) Nárok nezastupovaného nositeľa práv na výplatu z rezervného fondu, ktorý nadobudol podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2022, je nárokom podľa tohto zákona.
(13) Organizácia kolektívnej správy umožní uzatvárať zmluvy v režime podľa § 175 ods. 1 písm. c) prvýkrát na rok 2023.“.
82.Príloha č. 3 sa dopĺňa dvanástym a trinástym bodom, ktoré znejú:
„12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (Ú. v. L 130, 17.5.2019).
20
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2022.