ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2018
Časová verzia predpisu účinná od: 21. 7.2020
Obsah dokumentu je právne záväzný.
157
ZÁKON
z 15. mája 2018
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a meradiel v oblasti metrológie upravuje
a)pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,
b)meraciu jednotku a jej používanie,
c)skupiny meradiel,
d)požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným etalónom,
e)certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,
f)požiadavky na určené meradlo,
g)použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,
h)práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,
i)práva a povinnosti používateľa určeného meradla,
j)práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,
k)požiadavky na spotrebiteľské balenie,
l)povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,
m)spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu a kalibráciu,
n)podmienky úradného merania,
o)požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,
p)požiadavky na dezignovanú organizáciu,
q)autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,
r)registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,
Vyhlásené: 7. 6. 2018
Strana 2Zbierka zákonov Slovenskej republiky157/2018 Z. z.
s)dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
t)ukladanie pokút,
u)vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) k zahraničiu a informačnú povinnosť úradu.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) meracou jednotkou reálna skalárna veličina definovaná a prijatá konvenciou, s ktorou je možné porovnávať akúkoľvek veličinu rovnakého druhu na vyjadrenie pomeru dvoch veličín v podobe čísla,
b) sústavou meracích jednotiek Medzinárodná sústava jednotiek SI založená na Medzinárodnej sústave veličín, ich názvoch a symboloch vrátane násobkov, ich názvoch a symboloch spolu s pravidlami ich používania, ktorú prijala Generálna konferencia pre váhy a miery,
c) meradlom materializovaná miera alebo zariadenie používané na realizáciu meraní, samostatné alebo v spojení s jedným prídavným zariadením alebo s viacerými prídavnými zariadeniami,
d) druhom meradla skupina meradiel, ktoré určené na meranie tej istej veličiny, založené na rovnakom princípe merania a majú spoločné niektoré charakteristické vlastnosti,
e) typom meradla konečné vyhotovenie meradla určitej konštrukcie podľa technickej dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na tento typ meradla, ktorého všetky súčasti s vplyvom na technické charakteristiky a metrologické charakteristiky definované v technickej dokumentácii, pričom je vyrobené tým istým výrobcom,
f) etalónom meradlo určené na realizáciu definície veličiny s ustanovenou hodnotou veličiny a priradenou neistotou merania, používané ako referencia,
g) kalibráciou meradla súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systémom alebo hodnotami reprezentovanými materializovanou mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami veličín, ktoré sú realizované etalónom,
h) určeným meradlom meradlo určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo na posúdenie zhody,1)
i) povinne kalibrovaným meradlom meradlo alebo určený výrobok2) určený na povinnú kalibráciu,
j) používateľom určeného meradla orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba,3) ktorá používa určené meradlo alebo hodnotu indikovanú určeným meradlom pri meraní, ktoré súvisí s platbami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, pri príprave spotrebiteľského balenia, v inej oblasti verejného života, kde môže vzniknúť konfliktný záujem na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujem fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti alebo ak tak ustanovujú osobitné predpisy,4)
k) používaním určeného meradla meranie určeným meradlom používateľom určeného meradla,
l) opomenutím používania určeného meradla nepoužívanie určeného meradla používateľom určeného meradla, ak potreba jeho používania vyplýva z charakteru činnosti vykonávanej používateľom určeného meradla,
m) prídavným zariadením zariadenie určené na vykonávanie určitej funkcie, ktoré sa priamo podieľa na spracovaní, prenose, ukladaní alebo na zobrazovaní výsledku merania,
n) nadväznosťou etalónu alebo nadväznosťou meradla vzťah hodnoty etalónu, hodnoty materializovanej miery alebo indikovanej hodnoty meradla k národnému etalónu, medzinárodnému etalónu alebo k inému etalónu najvyššej metrologickej úrovne, preukázaný prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnaní s vypočítanými neistotami,
o) meracím rozsahom súbor hodnôt, pre ktoré sa predpokladá, že chyba meradla sa nachádza v určených medziach,
p) referenčným materiálom látka, ktorej zloženie alebo vlastnosti určené s dostatočnou presnosťou a ktorá sa používa na overovanie alebo kalibráciu meradiel, vyhodnocovanie meracích metód a určovanie kvantitatívnych vlastností materiálov,
q) dezignovanou organizáciou právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá realizuje a uchováva národný etalón,
r) metrologickou kontrolou kontrola určených meradiel pred ich uvedením na trh a počas používania určených meradiel,
s) určenou organizáciou Slovenská legálna metrológia, n. o. určená rozhodnutím úradu na výkon činnosti podľa tohto
zákona; rozhodnutie úradu obsahuje najmenej rozsah činnosti v oblasti metrológie, ktorú na základe určenia vykonáva,
157/2018 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 3
t)s uvedením meradla na trh okamih, keď meradlo prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo
dovozu do etapy distribúcie alebo do etapy používania a je určené pre potreby iných osôb alebo pre vlastnú potrebu,
u)t) spotrebiteľským balením celok, ktorý pozostáva z výrobku a zo samostatného obalu, do ktorého je výrobok zabalený,
v)u) uvedením spotrebiteľského balenia na trh okamih, keď spotrebiteľské balenie prvýkrát prechádza odplatne alebo
bezodplatne z etapy balenia alebo z etapy dovozu do etapy distribúcie,
w)v) menovitou hmotnosťou množstvo výrobku uvádzané v jednotkách hmotnosti vyznačené na spotrebiteľskom balení,
ktoré má spotrebiteľské balenie obsahovať,
x)w) menovitým objemom množstvo výrobku uvádzané v jednotkách objemu, vyznačené na spotrebiteľskom balení, ktoré
má spotrebiteľské balenie obsahovať,
y)x) menovitým množstvom menovitá hmotnosť alebo menovitý objem,
z)y) skutočným obsahom množstvo výrobku uvádzané v jednotke hmotnosti alebo v jednotke objemu, ktoré v skutočnosti
spotrebiteľské balenie obsahuje,
aa)z) označeným spotrebiteľským balením spotrebiteľské balenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a je označené
značkou „e“,
ab)aa) neoznačeným spotrebiteľským balením spotrebiteľské balenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a nie je
označené značkou „e“,
ac)ab) zápornou chybou spotrebiteľského balenia množstvo výrobku, o ktoré je skutočný obsah menší ako menovité
množstvo,
ad)ac) dovolenou zápornou chybou spotrebiteľského balenia záporná chyba spotrebiteľského balenia prípustná pre
jednotlivý rad menovitého množstva,
ae)ad) najväčšou dovolenou chybou meradla extrémna hodnota chyby dovolená vzhľadom na referenčnú hodnotu veličiny,
uvedená v špecifikáciách alebo v osobitnom predpise5) pre meranie alebo pre meradlo,
af)ae) fľašou ako odmernou nádobou fľaša vyrobená zo skla alebo z iného materiálu rovnakej pevnosti a stability, ktorý
poskytuje rovnaké metrologické vlastnosti ako sklo, ktorej jednotnosť výroby, metrologické charakteristiky a konštrukčné charakteristiky umožňujú používať fľašu ako odmernú nádobu na plnenie požiadaviek na množstvo výrobku pri spotrebiteľskom balení s menovitým množstvom vyjadreným v jednotkách objemu,
ag)af) metrologickým dozorom dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
ah)ag) overovacou značkou značka určená na potvrdenie, že určené meradlo vyhovelo pri overení,
ai)ah) značkou čiastočného overenia značka určená na potvrdenie, že časť určeného meradla, na ktorej je táto značka
umiestnená, vyhovela požiadavkám na čiastočné overenie,
aj)ai) zabezpečovacou značkou značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávnenému zásahu do určeného
meradla, ktorý môže ovplyvniť jeho metrologické charakteristiky,
ak)aj) zabezpečovacou značkou opravára značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávanému zásahu do
určeného meradla, ktorý môže ovplyvniť jeho metrologické charakteristiky po oprave určeného meradla,
al)ak) dočasnou zabezpečovacou značkou opravára zabezpečovacia značka určená na potvrdenie, že sa určené meradlo v
čase od ukončenia opravy do jeho overenia môže používať,
am)al) zabezpečovacou značkou montážnika značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávnenej
demontáži určeného meradla alebo jeho časti po vykonanej montáži určeného meradla,
an)am) spôsobilosťou v oblasti metrológie súhrn odborných vedomostí, praktických schopností a znalosť predpisov z
oblasti, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie,
ao)an) členským štátom členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom
priestore alebo štát, ktorý s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu publikovanú v Úradnom vestníku Európskej únie,
ap)ao) opravou určeného meradla súbor činností na dosiahnutie zhody určeného meradla v používaní s technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčnými požiadavkami pre daný druh určeného meradla a umiestnenie zabezpečovacej značky opravára alebo dočasnej zabezpečovacej značky opravára, ak ju má pridelenú,
aq)ap) montážou určeného meradla súbor činností spojených s umiestnením a inštaláciou určeného meradla na miesto
Strana 4Zbierka zákonov Slovenskej republiky157/2018 Z. z.
používania a umiestnenie zabezpečovacej značky montážnika.
§ 3
Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie
Orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie sú
a)úrad a
b)Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“).
§ 4Úrad
Úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti metrológie na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania
a) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto členstva, a koordinuje účasť orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo fyzických osôb na plnení týchto úloh, ako aj úloh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv pre oblasť metrológie, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b) vyhlasuje národné etalóny, mení ich vyhlásenie a zrušuje ich vyhlásenie,
c) určuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel, a spôsob ich metrologickej kontroly, a požiadavky štatistickej kontroly určených meradiel,
d) rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania a vedie zoznam autorizovaných osôb,
e) rozhoduje o registrácii, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie označených spotrebiteľských balení, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení, a vedie zoznam registrovaných osôb,
f) usmerňuje činnosť v oblasti metrológie,
g) uverejňuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“)
1.vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia národného etalónu,
2.schválenie typu určeného meradla (ďalej len „schválenie typu“) podľa § 19 ods. 2 písm. a), pozastavenie platnosti rozhodnutia o schválení typu a zrušenie rozhodnutia o schválení typu podľa § 24,
3.oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o zmene autorizácie alebo rozhodnutia o zrušení
autorizácie oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o predĺžení autorizácie, rozhodnutia o
pozastavení autorizácie, rozhodnutia o zrušení pozastavenia autorizácie, rozhodnutia o zmene autorizácie alebo rozhodnutia o zrušení autorizácie,
4.oznámenie o zániku autorizácie, ak sa o zániku autorizácie úrad dozvedel,
5.uznanie prvotného overenia nového určeného meradla podľa § 56 ods. 3,
6.povolenie o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky podľa § 15 ods. 2,
7.požiadavku na najväčšiu dovolenú chybu meradla, ak nie je ustanovená osobitnými predpismi,6)
h) uverejňuje na webovom sídle úradu a na ústrednom portáli verejnej správy zoznam
1.národných etalónov,
2.schválených typov,
3.autorizovaných osôb,
4.rozhodnutí o pozastavení autorizácie,
5.registrovaných osôb,
6.rozhodnutí o pozastavení registrácie,
7.laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie podľa § 56 ods. 3 písm. c),
8.povolení o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky podľa § 15 ods. 2,
9.oznámenie o predlžení času používania určeného meradla od ukončenia jeho opravy do jeho následného overenia
157/2018 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 5
podľa § 27 ods. 9,
i) vydáva a uverejňuje na webovom sídle úradu metodické postupy o autorizácii, o registrácii a o spôsobilosti v oblasti metrológie,
j) poveruje právnickú osobu vykonávaním školenia spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 7 a odníma takéto poverenie,
i)k) vytvára podmienky na výkon činností v oblasti metrológie,
j)l) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Slovenského metrologického ústavu (ďalej len „ústav“) a inšpektorátu,
k)m) prideľuje overovaciu značku, značku čiastočného overenia, zabezpečovaciu značku, zabezpečovaciu značku opravára,
dočasnú zabezpečovaciu značku opravára alebo zabezpečovaciu značku montážnika,
l)n) kontroluje podľa § 34 splnenie autorizačných požiadaviek v spolupráci s ústavom alebo s určenou organizáciou a
kontroluje podľa § 45 splnenie registračných požiadaviek v spolupráci s ústavom alebo s určenou organizáciou.
§ 5
Inšpektorát
(1)Inšpektorát je rozpočtová organizácia.7)
(2)Inšpektorát je orgán metrologického dozoru a pri výkone metrologického dozoru je oprávnený vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu.7a)
(3)Inšpektorát vykonáva dozor nad plnením povinnosti orgánu verejnej moci, podnikateľa, inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby (ďalej len „dozorovaná osoba“) podľa tohto zákona.
(4)Inšpektorát plní aj funkciu orgánu dohľadu8) pre oblasť meradiel.
(5)Inšpektorát riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.
§ 6Ústav
(1)Ústav je príspevková organizácia.7)
(2)Ústav ako národná metrologická inštitúcia
a)rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie,
b)uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie,
c)zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách, ktorých je členom, a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto členstva,
d)zabezpečuje medzinárodné uznávanie národného etalónu a certifikovaného referenčného materiálu,
e)navrhuje etalón na jeho vyhlásenie za národný etalón, zmenu vyhlásenia alebo na zrušenie vyhlásenia,
f)vykonáva dohľad nad rozvojom, uchovávaním a používaním národného etalónu, ktorý uchováva dezignovaná organizácia,
g)vykonáva dohľad nad plnením podmienok dezignovanou organizáciou,
h)zabezpečuje realizáciu, uchovávanie, rozvoj a medzinárodné porovnávanie národného etalónu a prenos hodnôt jednotiek na meradlo,
i)koordinuje postup schvaľovania národného etalónu,
j)certifikuje referenčný materiál,
k)schvaľuje typ určeného meradla, overuje určené meradlo, kalibruje povinne kalibrované meradlo a ostatné meradlo a vykonáva úradné meranie,
l)poveruje určenú organizáciu na vykonanie činnosti podľa § 20 ods. 8 poveruje autorizovanú osobu na vykonanie
Strana 6Zbierka zákonov Slovenskej republiky157/2018 Z. z.
činnosti podľa § 20 ods. 8,
m)preveruje spôsobilosť fyzickej osoby v oblasti metrológie vykonaním skúšky a predlžuje platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie vykonaním skúšky alebo absolvovaním školenia,
n)vydáva fyzickej osobe doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie a vedie zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý obsahuje najmenej číslo vydaného dokladu, dátum vydania dokladu a platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,
o)zasiela úradu rozhodnutie o schválení typu podľa § 21 až 24 do 30 dní od jeho vydania,
p)zasiela úradu zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý obsahuje najmenej číslo vydaného
dokladu, dátum vydania dokladu a platnosť dokladu, a kópie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie do piatich
pracovných dní od ich vydania,
q)kontroluje splnenie autorizačných požiadaviek osoby podľa § 33 ods. 1 a splnenie registračných požiadaviek osoby podľa § 44 ods. 1,
r)poskytuje odborné služby v oblasti metrológie,
s)vykonáva medzilaboratórne porovnávacie meranie v oblasti metrológie,
t)môže vykonávať v určenom rozsahu skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,9)
u)môže vykonávať činnosť autorizovanej osoby na základe rozhodnutia úradu podľa osobitného predpisu,10)
v)môže v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,
w)vykonáva štatistickú kontrolu určených meradiel a zodpovedá za vykonanie štatistickej výberovej skúšky pri štatistickej kontrole určených meradiel,
x)môže poveriť autorizovanú osobu na vykonanie činnosti podľa § 27a ods. 14.
§ 7
Zákonné meracie jednotky
Zákonnou meracou jednotkou podľa tohto zákona je
a)základná jednotka sústavy meracích jednotiek (ďalej len „základná jednotka“):
1.meter ako meracia jednotka dĺžky, ktorej symbolom je m,
2.kilogram ako meracia jednotka hmotnosti, ktorej symbolom je kg,
3.sekunda ako meracia jednotka času, ktorej symbolom je s,
4.ampér ako meracia jednotka elektrického prúdu, ktorej symbolom je A,
5.kelvin ako meracia jednotka termodynamickej teploty, ktorej symbolom je K,
6.mól ako meracia jednotka látkového množstva, ktorej symbolom je mol,
7.kandela ako meracia jednotka svietivosti, ktorej symbolom je cd,
b)odvodená jednotka od základnej jednotky,
c)násobok základnej jednotky a násobok odvodenej jednotky od základnej jednotky,
d)iná povolená jednotka, ako je uvedená v písmenách a) až c) a
e)zložená jednotka.
§ 8
Skupiny meradiel
(1)Meradlá sa na účely tohto zákona zaraďujú do skupín:
a)národné etalóny a ostatné etalóny,
b)certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,
157/2018 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 7
c)určené meradlá a povinne kalibrované meradlá,
d)ostatné meradlá.
(2)Ostatné meradlo je meradlo, ktoré nie je národným etalónom, ostatným etalónom, certifikovaným referenčným materiálom, ostatným referenčným materiálom, určeným meradlom a povinne kalibrovaným meradlom.
§ 9
Národný etalón a ostatný etalón
(1)Národný etalón realizuje, uchováva a reprodukuje hodnoty meracích jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych veličín a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike a poskytuje základ správnosti a jednotnosti merania na jej území. Národný etalón musí byť medzinárodne porovnaný alebo nadviazaný na medzinárodný etalón vyhlásený Medzinárodným úradom pre váhy a miery alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť merania vykonaného v Slovenskej republike s meraním v inom štáte.
(2)Za systém tvorby, rozvoj a uchovávanie národných etalónov zodpovedá úrad.
(3)Za národný etalón je možné vyhlásiť etalón realizovaný a uchovávaný ústavom alebo dezignovanou organizáciou a ktorý spĺňa požiadavky na národný etalón podľa odseku 6. Uchovávaním etalónu všetky úkony potrebné na zachovanie technických charakteristík a metrologických charakteristík etalónu v ustanovených medziach.
(4)Odborným garantom fyzikálnej realizácie a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, uchovávania a odovzdávania hodnôt národných etalónov a ich stupníc na meradlá podľa § 8 ods. 1 je ústav alebo dezignovaná organizácia.
(5)Na ochranu národného etalónu môže úrad rozhodnutím na žiadosť ústavu alebo dezignovanej organizácie zriadiť v okolí uchovávania národného etalónu ochranné pásmo podľa osobitného predpisu.11) Účastníci konania o vyhlásení ochranného pásma upovedomení o začatí konania formou verejnej vyhlášky. Doručenie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma sa vykoná verejnou vyhláškou. Úrad v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa vyhlasuje územie za ochranné pásmo, zašle potrebné údaje okresnému úradu.
(6)Etalón je možné vyhlásiť za národný etalón, ak
a)jeho technická realizácia a technická realizácia etalónového zariadenia určeného na definovanie, uchovávanie a odovzdávanie hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt z národného etalónu na príslušné etalóny bola ukončená na zodpovedajúcej a medzinárodne akceptovateľnej úrovni a výsledky výskumu a vývoja spojeného s jeho realizáciou, funkčnosťou, metrologickými charakteristikami a používaním, boli odborne posúdené a potvrdené ústavom,
b)je úplne a jednoznačne určený, najmä jeho technická zostava alebo prístrojová zostava, určené podmienky používania a uchovávania a dokumentované jeho metrologické charakteristiky a technické charakteristiky, pričom tieto požiadavky musí spĺňať aj etalónové príslušenstvo, ktoré k nemu patrí a ktoré zabezpečuje prenos hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt na meradlá podľa § 8 ods. 1,
c)sa vykonali medzinárodné porovnávania etalónu alebo jeho priame nadviazanie na medzinárodný etalón vyhlásený Medzinárodným úradom pre váhy a miery alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery, ktoré dostatočne preukazujú jeho technické charakteristiky a metrologické charakteristiky a medzinárodnú ekvivalenciu,
d)je určená a na medzinárodnej úrovni potvrdená schopnosť merania a odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice hodnôt na meradlá podľa § 8 ods. 1,
e)ústav alebo dezignovaná organizácia vytvorený, dokumentovaný a preukázaný systém kvality, ktorý zabezpečuje trvalé zachovávanie technických charakteristík a metrologických charakteristík etalónu a schopnosť prenosu hodnôt na medzinárodne akceptovateľnej úrovni.
(7)Návrh na schválenie národného etalónu, ktorý predkladá ústavu právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ, ktorá chce realizovať a uchovávať národný etalón (ďalej len „žiadateľ o dezignáciu“) alebo návrh na zmenu národného etalónu alebo návrh na zrušenie národného etalónu, ktorý predkladá ústavu dezignovaná organizácia, obsahuje najmenej
Strana 8Zbierka zákonov Slovenskej republiky157/2018 Z. z.
a)dokumentáciu o technickej realizácii etalónu,
b)špecifikáciu metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice hodnôt na meradlo,
c)špecifikáciu technickej zostavy alebo prístrojovej zostavy etalónu a etalónového zariadenia, ktoré patrí k etalónu,
d)pravidlá používania a uchovávania etalónu,
e)doklady o medzinárodnom porovnaní etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f)doklady, ktoré preukazujú technické charakteristiky a metrologické charakteristiky etalónu a výsledky medzinárodných porovnaní.
(8)Ústav posúdi návrh na schválenie národného etalónu a návrh schváli, ak etalón spĺňa požiadavky podľa odseku 6. Ústav postupuje primerane pri návrhu na zmenu národného etalónu alebo pri návrhu na zrušenie národného etalónu.
(9)Úrad na návrh ústavu vyhlási národný etalón rozhodnutím, zmení rozhodnutie o vyhlásení národného etalónu alebo zruší rozhodnutie o vyhlásení národného etalónu.
(10)Rozhodnutie o vyhlásení národného etalónu úrad zruší rozhodnutím aj bez návrhu ústavu, ak úrad zistí, že národný etalón nespĺňa alebo prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 6.
(11)Ústav alebo dezignovaná organizácia používa národný etalón podľa schválených pravidiel používania a uchovávania etalónu. Pri používaní národného etalónu nesmie dôjsť k zhoršeniu jeho technických charakteristík alebo metrologických charakteristík.
(12)Ústav pri dohľade nad národným etalónom môže od dezignovanej organizácie požadovať všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na preukázanie metrologických charakteristík, technických charakteristík, spôsobu uchovávania a používania národného etalónu. Dezignovaná organizácia musí pri dohľade ústavu umožniť vstup poverenému zamestnancovi ústavu do priestorov, v ktorých je národný etalón realizovaný a uchovávaný.
(13)Ostatný etalón najvyššej metrologickej úrovne v Slovenskej republike v odboroch merania, v ktorých nie je národný etalón alebo ktorý je mimo rozsahu národného etalónu, sa používa na zabezpečenie metrologickej nadväznosti meradla.
§ 10
Certifikovaný referenčný materiál a ostatný referenčný materiál
(1)Certifikovaný referenčný materiál ako meradlo je referenčný materiál certifikovaný ústavom. Certifikáciou referenčného materiálu ústav potvrdzuje, že hodnota fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnej veličiny, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom, získané postupom, ktorý zabezpečuje nadväznosť certifikovaných hodnôt fyzikálnych veličín na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.
(2)Certifikovaný referenčný materiál poskytuje základ správnosti a jednotnosti merania a používa sa pri činnosti, ktorá vyžaduje nadväznosť na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.
(3)Ústav pri certifikácii referenčného materiálu potvrdzuje hodnoty určených vlastností spolu s príslušnými neistotami. Ústav ku každému certifikovanému referenčnému materiálu pripojí certifikát referenčného materiálu a prevezme do úschovy vzorku certifikovaného referenčného materiálu, ktorú uchováva počas platnosti certifikátu referenčného materiálu.
(4)Ak výrobcom referenčného materiálu nie je ústav, návrh na certifikáciu referenčného materiálu predkladá žiadateľ o certifikáciu referenčného materiálu (ďalej len „žiadateľ o certifikáciu“) ústavu a tento návrh obsahuje
a)súhrnnú správu o referenčnom materiáli,
b)návrh štítku a
c)informáciu o systéme kvality výrobcu referenčného materiálu.
(5)O výsledku posúdenia návrhu podľa odseku 4 ústav vypracuje protokol o certifikácii referenčného materiálu, ktorý
157/2018 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 9
obsahuje
a)hodnotenie splnenia požiadaviek na certifikovaný referenčný materiál,
b)identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu a
c)identifikačné údaje ústavu.
(6)Na základe výsledkov posúdenia návrhu na certifikáciu referenčného materiálu ústav vydá certifikát referenčného materiálu, alebo nevydá certifikát referenčného materiálu. Ak ústav vydá certifikát referenčného materiálu, odovzdá žiadateľovi o certifikáciu originál certifikátu referenčného materiálu a ústav uchováva kópiu vydaných dokladov počas platnosti certifikátu referenčného materiálu a desať rokov po uplynutí platnosti certifikátu referenčného materiálu.
(7)Za certifikovaný referenčný materiál ústav uzná referenčný materiál certifikovaný v inom štáte, ak bol certifikovaný
a)stranou medzinárodného dohovoru o uznávaní certifikátov a referenčný materiál je uvedený v prílohe C databázy Medzinárodného úradu pre váhy a miery alebo
b)osobou z iného štátu, ak žiadateľ o certifikáciu predloží výsledky tejto certifikácie a dokumenty, ktoré preukazujú nadväznosť certifikovaných hodnôt referenčného materiálu na medzinárodne uznávanú realizáciu meracích jednotiek, v ktorých sú vyjadrené hodnoty vlastností referenčného materiálu.
(8)Na základe výsledkov posúdenia certifikácie referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte vydá ústav rozhodnutie o uznaní certifikátu referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte alebo rozhodnutie o neuznaní certifikátu referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte, ktoré obsahuje
a)identifikačné údaje certifikátu vydaného v inom štáte,
b)identifikačné údaje žiadateľa o certifikáciu,
c)identifikačné údaje ústavu a
d)výsledky posúdenia certifikácie referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte.
(9)Certifikovaný referenčný materiál sa používa na overenie určeného meradla alebo na kalibráciu povinne kalibrovaného meradla. Ak nie je certifikovaný referenčný materiál, možno so súhlasom úradu na návrh ústavu použiť ostatný referenčný materiál.
(10)Ostatný referenčný materiál je základom správnosti a jednotnosti merania v odboroch merania a meracích rozsahoch, v ktorých nie je certifikovaný referenčný materiál. Výrobca alebo dovozca, ktorý ostatný referenčný materiál uvádza na trh, je povinný v sprievodnej dokumentácii a technickej dokumentácii uviesť metrologické charakteristiky ostatného referenčného materiálu a zdokumentovať zabezpečenie nadväznosti hodnôt fyzikálnych veličín, ktorých je ostatný referenčný materiál nositeľom.
§ 11
Určené meradlo
(1)O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie
a)pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
b)pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,
c)pri príprave spotrebiteľského balenia,
d)v inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo
e)pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.4)
(2)Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie
a)v obchodných vzťahoch,
b)na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo
c)na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných
Strana 10Zbierka zákonov Slovenskej republiky157/2018 Z. z.
platieb.
(3)Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody1) sa určené meradlo nesmie uviesť na trh a používať.
(4)Pri používaní určeného meradla na účel podľa odsekov 1 a 2 je hodnotou meranej veličiny hodnota materializovanej miery alebo hodnota indikovaná určeným meradlom.
§ 12
Značka schváleného typu a osobitná značka
(1)Značka schváleného typu je
a)národná značka schváleného typu,
b)značka schváleného typu ES,
c)národná značka schváleného typu s obmedzením,
d)značka schváleného typu ES s obmedzením,
e)národná značka schváleného typu pre určené meradlo, ktoré nepodlieha národnému prvotnému overeniu, a
f)značka schváleného typu ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu ES.
(2)Osobitná značka je
a)národná značka pre určené meradlo, ktoré nepodlieha národnému schváleniu typu, a
b)značka ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu ES.
(3)Výrobca alebo dovozca je povinný pred uvedením určeného meradla na trh umiestniť na určené meradlo značku schváleného typu, ak to ustanoví osobitný predpis5) alebo ak sa pre druh určeného meradla nevyžaduje prvotné overenie; inak je výrobca alebo dovozca oprávnený umiestniť na určené meradlo značku schváleného typu.
(4)Značku schváleného typu môže výrobca alebo dovozca umiestniť na určené meradlo len vtedy, ak určené meradlo spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a na typ určeného meradla je vydané rozhodnutie o schválení typu.
(5)Značka schváleného typu sa umiestňuje na každé určené meradlo a na každé prídavné zariadenie určeného meradla, ktoré zodpovedá schválenému typu podľa rozhodnutia o schválení typu.
(6)Ak druh určeného meradla nepodlieha schváleniu typu, výrobca alebo dovozca môže na vlastnú zodpovednosť na určené meradlo, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona, umiestniť osobitnú značku, ktorá označuje určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu.
(7)Značka schváleného typu alebo osobitná značka musí byť umiestnená na viditeľnom mieste na určenom meradle a na každom prídavnom zariadení určeného meradla, ktoré podlieha overeniu. Značka schváleného typu a osobitná značka musia byť čitateľné, neodstrániteľné a nepoškodené.
(8)Umiestňovanie značky na určené meradlo, ktorá by mohla viesť k zámene so značkou schváleného typu alebo s osobitnou značkou a k uvedeniu do omylu, je zakázané.
§ 13
Overovacia značka
(1)Overovacia značka je
a)národná overovacia značka,
b)značka prvotného overenia ES,
c)národná značka čiastočného overenia a
d)značka čiastočného overenia ES.
(2)Overovaciu značku môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na určené meradlo len
157/2018 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 11
vtedy, ak určené meradlo spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(3)Umiestňovanie značky na určené meradlo, ktorá môže viesť k zámene s overovacou značkou a k uvedeniu do omylu, je zakázané.
(4)Pri overení určeného meradla môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na určené
meradlo namiesto zabezpečovacej značky overovaciu značku.
§ 14
Spotrebiteľské balenie
(1)Výrobok v spotrebiteľskom balení sa považuje za spotrebiteľsky balený, ak je vložený do obalu bez prítomnosti spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnutého v obale určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote, a nemôže byť zmenené bez otvorenia obalu alebo bez jeho viditeľného porušenia.
(2)Pri označenom spotrebiteľskom balení je menovité množstvo
a)rovné hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,
b)vyjadrené v jednotke hmotnosti alebo jednotke objemu,
c)najmenej 5 g alebo 5 ml a najviac 10 kg alebo 10 l.
(3)Pri neoznačenom spotrebiteľskom balení je menovité množstvo
a)rovné hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,
b)vyjadrené v jednotke hmotnosti alebo jednotke objemu,
c)najviac 50 kg alebo 50 l.
(4)Ak ide o potraviny,12) menovitá hmotnosť alebo menovitý objem neoznačeného spotrebiteľského balenia je najmenej 5 g alebo 5 ml; to neplatí, ak ide o koreniny a byliny.
(5)Spotrebiteľské balenie musí byť vyhotovené tak, aby
a)skutočný obsah nebol v priemere nižší ako menovité množstvo,
b)počet spotrebiteľských balení so zápornou chybou spotrebiteľského balenia väčšou, ako je dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia, musí v dávke spotrebiteľských balení spĺňať požiadavky referenčnej metódy a
c)žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať zápornú chybu spotrebiteľského balenia väčšiu ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského balenia.
(6)Spotrebiteľské balenie musí byť označené, ak ide o kvapalný výrobok, údajom o menovitom objeme alebo ak ide o iný ako kvapalný výrobok, údajom o menovitej hmotnosti, ak medzinárodné zvyklosti nevyžadujú označenie spotrebiteľského balenia menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom inak.
(7)Menovitá hmotnosť alebo menovitý objem musí zodpovedať hodnotám menovitého množstva pre určité výrobky v spotrebiteľskom balení ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom.
(8)Spotrebiteľské balenie môže byť pred uvedením na trh označené značkou „e“, ak spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(9)Spotrebiteľské balenie musí mať za bežných podmienok vystavovania spotrebiteľského balenia viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na obale vyznačené
a)menovité množstvo vyjadrené v kilogramoch, gramoch, litroch, centilitroch alebo mililitroch a symbol jednotky alebo názov jednotky; ak ide o označené spotrebiteľské balenie vyznačené číslicami s výškou písma najmenej
1.2 mm v rozsahu do 50 g vrátane alebo do 5 cl vrátane,
2.3 mm v rozsahu nad 50 g do 200 g vrátane alebo nad 5 cl do 20 cl vrátane,
Strana 12Zbierka zákonov Slovenskej republiky157/2018 Z. z.
3.4 mm v rozsahu nad 200 g do 1 000 g vrátane alebo nad 20 cl do 100 cl vrátane,
4.6 mm v rozsahu nad 1 000 g alebo nad 100 cl,
b)značku alebo nápis, ktorý umožňuje zistiť prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia, osobu, ktorá nariadila balenie, alebo dovozcu spotrebiteľského balenia; prevádzkovateľom baliarne môže byť prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa osobitného predpisu13) a
c)ak ide o označené spotrebiteľské balenie značku „e“ s výškou písma najmenej 3 mm umiestnenú na tom istom mieste ako označenie menovitého množstva.
(10)Označenie hodnoty menovitého množstva na dvoch miestach alebo na viacerých miestach spotrebiteľského balenia musí byť zhodné; ak ide o označené spotrebiteľské balenie, značka „e“ musí byť umiestená na každom mieste, na ktorom je umiestnené označenie menovitého množstva podľa odseku 9 písm. a).
(11)Každé spotrebiteľské balenie po uvedení na trh musí spĺňať požiadavku podľa odseku 5 písm. c).
(12)Spotrebiteľské balenie a fľaša ako odmerná nádoba podlieha metrologickému dozoru podľa § 52 a 53.
§ 15
Používanie zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky
(1)Orgán verejnej moci, podnikateľ14) alebo iná osoba je povinná používať zákonnú meraciu jednotku a jej symbol podľa tohto zákona.
(2)V odôvodnených prípadoch môže úrad na základe písomnej žiadosti rozhodnutím povoliť v určenej oblasti dočasné používanie aj inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky.
(3)Používanie zákonnej meracej jednotky ako aj inej meracej jednotky podľa odseku 2 sa vzťahuje na a) používané meradlo,
b) vykonávané meranie, hodnoty materializovanej miery, indikovanie hodnoty meradlom a zaznamenanie výsledku merania alebo
c)označenie hodnoty veličiny vyjadrenej v meracej jednotke.
(4)V medzinárodnom styku je možné použiť aj inú meraciu jednotku ako zákonnú meraciu jednotku, ak táto zodpovedá medzinárodným obchodným zvyklostiam.
(5)Na označenie výrobku je možné použiť aj doplnkový údaj v inej meracej jednotke ako v zákonnej meracej jednotke. Doplnkový údaj nemôže byť väčší ako údaj uvedený v zákonnej meracej jednotke.
(6)V oblasti leteckej dopravy, námornej dopravy a železničnej dopravy je možné použiť aj inú meraciu jednotku ako zákonnú meraciu jednotku, ak táto iná meracia jednotka je určená na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 16
Používanie určeného meradla
(1)Určené meradlo je možné používať na účel podľa § 11 ods. 1, len ak má platné overenie, ak sa toto vyžaduje.
(2)Používateľ určeného meradla je povinný
a)používať určené meradlo, ak je jeho používanie ustanovené podľa § 11 a na účel merania podľa § 11 ods. 1 je druh určeného meradla ustanovený osobitným predpisom,1) ak osobitné predpisy15) neustanovujú inak; alebo ak úrad rozhodnutím na základe odôvodnenej písomnej žiadosti používateľa meradla nepovolí používanie povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla na účel merania podľa § 11 ods. 1,
b)udržiavať používané určené meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho
157/2018 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 13
metrologické charakteristiky v rozsahu metrologických požiadaviek,
c)predkladať každé používané určené meradlo na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,
d)používať určené meradlo toho druhu, a meracieho rozsahu, ktorý je na daný účel použitia určený,
e)viesť evidenciu každého používaného určeného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého používaného určeného meradla s uvedením miesta jeho používania a každý dátum jeho overenia, a uchovávať doklad o každej oprave určeného meradla podľa § 51 ods. 1 písm. d),
f)určovať výšku platby podľa hodnoty materializovanej miery ako platne overeného určeného meradla alebo hodnoty indikovanej platne overeným určeným meradlom, ak sa takéto určené meradlo na meranie vyžaduje,
g)mať taký druh určeného meradla, ktorý vyplýva z charakteru činnosti vykonávanej používateľom určeného meradla počas vykonávania tejto činnosti bez ohľadu na skutočnosť, či ho aj použije pri svojej činnosti.
(3)Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie značky schváleného typu, platnej overovacej značky, značky čiastočného overenia, zabezpečovacej značky, zabezpečovacej značky opravára, dočasnej zabezpečovacej značky opravára alebo zabezpečovacej značky montážnika je zakázané.
(4)Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel podľa osobitného predpisu,5) podlieha metrologickej kontrole. Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná písomne objednať jeho overenie najneskôr v lehote 90 dní od jeho zaradenia do skupiny určených meradiel.
(5)Ak je podmienkou pri metrologickej kontrole pri uvádzaní meradla na trh podľa odseku 4 schválenie typu a typ meradla podľa odseku 4 nevyhovuje určeným technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám, ústav typ neschváli a meradlo tohto typu sa nesmie používať ako určené meradlo.
(6)Ak fyzická osoba alebo právnická osoba podozrenie, že určené meradlo nespĺňa metrologické požiadavky, je oprávnená požiadať formou písomnej žiadosti používateľa určeného meradla o zistenie chyby určeného meradla. Používateľ určeného meradla bezodkladne požiada ústav alebo určenú organizáciu formou písomnej žiadosti o zistenie chyby určeného
meradla a vydanie dokladu o chybe určeného meradla, a to na náklady používateľa určeného meradla ako žiadateľa o vydanie dokladu o chybe určeného meradla. Používateľ určeného meradla musí doručiť písomnú žiadosť o zistenie chyby určeného meradla najneskôr posledný deň platnosti overenia určeného meradla súčasne s určeným meradlom.
(7)Určené meradlo sa podľa odseku 6 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí najväčšiu dovolenú chybu v používaní ustanovenú v osobitnom predpise.5)
§ 17
Používanie povinne kalibrovaného meradla
(1)Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná
a)používať povinne kalibrované meradlo, ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov16) a nevykonáva sa určeným meradlom,
b)udržiavať povinne kalibrované meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky v rozsahu metrologických požiadaviek,
c)predkladať povinne kalibrované meradlo na kalibráciu, predkladať alebo sprístupniť povinne kalibrované meradlo na
kalibráciu v intervale určenom používateľom povinne kalibrovaného meradla na príslušný účel merania, ak nie je ustanovený iný interval kalibrácie podľa osobitného predpisu,16)
d)viesť evidenciu každého používaného povinne kalibrovaného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého povinne kalibrovaného meradla s uvedením miesta jeho používania, intervalu kalibrácie a každý dátum jeho kalibrácie a
e)uchovávať doklad o kalibrácii.
(2)Používané povinne kalibrované meradlo musí
a)vyhovovať na príslušný účel merania svojimi technickými charakteristikami a metrologickými charakteristikami a
b)byť kalibrované v meracom rozsahu vhodnom na príslušný účel merania.
Strana 14Zbierka zákonov Slovenskej republiky157/2018 Z. z.
(3)Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonáva ústav, určená organizácia alebo akreditované kalibračné
laboratórium okrem kalibrácie podľa odseku 4 alebo odseku 5.
(4)Kalibrácia povinne kalibrovaného meradla používaného pri technickej kontrole alebo emisnej kontrole sa vykonáva spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.17)
(5)Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla používaného pri kontrole ovzdušia18) vykonáva oprávnená osoba podľa osobitného predpisu.19)
(6)Výnimočne so schválením úradu môže kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonať kalibračné laboratórium, ktoré preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónu na národný etalón alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery, ak vykonanie kalibrácie je neodkladné pre zabezpečenie merania podľa odseku 1 písm. a) a pre oblasť kalibrácie nie je akreditované kalibračné laboratórium alebo ústav alebo
určená organizácia takúto kalibráciu nevykonáva.
(7)Osoba, ktorá vykonala kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vydá doklad o kalibrácii.
§ 18
Povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia
(1)Prevádzkovateľ baliarne spotrebiteľského balenia alebo dovozca spotrebiteľského balenia je zodpovedný za to, že spotrebiteľské balenie spĺňa požiadavky podľa § 14.
(2)Za skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia zodpovedá prevádzkovateľ baliarne označeného spotrebiteľského balenia alebo dovozca označeného spotrebiteľského balenia, ktorý musí zabezpečiť jeho meranie v každom označenom spotrebiteľskom balení alebo štatistickú kontrolu skutočného obsahu v prevádzke (ďalej len „kontrola v prevádzke“). Meranie alebo kontrola v prevádzke sa musia vykonávať určeným meradlom a povinne kalibrovaným meradlom vhodným na tento účel. Ak sa nemeria skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia, kontrola v prevádzke sa vykoná takým spôsobom, aby skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia zodpovedal vyznačenému menovitému množstvu.
(3)Požiadavky podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak prevádzkovateľ baliarne označeného spotrebiteľského balenia alebo dovozca označeného spotrebiteľského balenia vykonáva kontrolu v prevádzke spôsobom, ktorý zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek podľa § 14 ods. 5 a ak uchováva dokumenty, ktoré obsahujú výsledky kontrol v prevádzke na potvrdenie toho, že kontrola v prevádzke spolu s nevyhnutnými korekciami a nastavením dávkovacieho alebo plniaceho zariadenia je vykonaná správne.
(4)Dovozca označeného spotrebiteľského balenia namiesto merania a kontroly v prevádzke podľa odseku 2 môže predložiť doklady, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na označené spotrebiteľské balenia prevádzkovateľom baliarne z iného štátu ako členského štátu alebo dodávateľom z iného štátu ako členského štátu.
(5)Pri spotrebiteľskom balení, ktorého menovité množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu, je jednou z metód splnenia požiadaviek na množstvo výrobku v spotrebiteľskom balení použitie fľaše ako odmernej nádoby a dodržanie požiadaviek podľa § 14.
(6)Výrobca fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozca fľaše ako odmernej nádoby je zodpovedný za to, že fľaša ako odmerná nádoba spĺňa požiadavky na fľašu ako odmernú nádobu.
(7)Fľaša ako odmerná nádoba môže byť na zodpovednosť výrobcu pred uvedením na trh označená značkou ES, ktorá označuje meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu podľa osobitného predpisu5) s výškou najmenej 3 mm, len ak spĺňa požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.
(8)Výrobca fliaš ako odmerných nádob predkladá úradu na schválenie značku, ktorá umožňuje jeho identifikáciu.
§ 19
Metrologická kontrola
(1)Metrologická kontrola sa uskutočňuje
157/2018 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 15
a)pred uvedením určeného meradla na trh,
b)počas používania určeného meradla.
(2)Metrologická kontrola pred uvedením určeného meradla na trh je a) schválenie typu, ktorým je národné schválenie typu alebo schválenie typu ES, b) prvotné overenie určeného meradla, ktorým je národné prvotné overenie alebo prvotné overenie
ES (ďalej len „prvotné overenie“).
(3)Ak sa schválenie typu nevyžaduje, určené meradlo podlieha len prvotnému overeniu. Ak sa prvotné overenie určeného meradla schváleného typu nevyžaduje, je možné ho uviesť na trh.
(4)Nesmie sa brániť uvedeniu určeného meradla na trh, ak určené meradlo spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu5) a je označené
a)značkou podľa § 12 ods. 1 písm. b), d), f) alebo ods. 2 písm. b) a
b)značkou podľa § 13 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), ak sa vyžaduje prvotné overenie určeného meradla.
(5)Metrologická kontrola počas používania určeného meradla je následné overenie určeného meradla (ďalej len „následné overenie“).
§ 20
Podmienky schválenia typu
(1)Schválením typu sa potvrdzuje, že typ určeného meradla vyhovuje svojimi technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením požiadavkám na druh určeného meradla.
(2)Schvaľovanie typu vykonáva ústav. Pri určenom meradle špecifickej aplikácie, keď hospodárnosť schválenia typu alebo jeho technická vykonateľnosť nie je úmerná významu schválenia typu, môže ústav rozhodnúť, že tento typ schváleniu typu nepodlieha.
(3)Písomnú žiadosť o schválenie typu podáva ústavu výrobca určeného meradla z členského štátu alebo ním určený dovozca alebo dovozca určeného meradla poverený výrobcom z iného štátu ako členského štátu (ďalej len „žiadateľ o schválenie typu“).
(4)Písomná žiadosť o schválenie typu ES pre typ určeného meradla sa podáva len v jednom členskom štáte. Kópiu písomnej žiadosti žiadateľ o schválenie typu ES súčasne zašle príslušným orgánom ostatných členských štátov.
(5)Ústav môže požadovať od žiadateľa o schválenie typu poskytnutie potrebného počtu vzoriek určeného meradla, ako aj etalóny, pomôcky, materiál a súčinnosť zamestnancov žiadateľa o schválenie typu a doklady alebo prehlásenia, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek podľa odseku 8 písm. e). Žiadateľ o schválenie typu je povinný uhradiť ústavu náklady spojené so schválením typu.
(6)Ústav je oprávnený požadovať uloženie vzorky určeného meradla, na ktoré je vydané rozhodnutie o schválení typu. Táto skutočnosť sa uvedie v rozhodnutí o schválení typu. Namiesto vzorky určeného meradla, na ktoré je vydané rozhodnutie o schválení typu, je možné uložiť súčasť určeného meradla, výkres určeného meradla alebo model stupnice určeného meradla.
(7)Nápis na určenom meradle ustanovený v osobitnom predpise5) musí byť v štátnom jazyku.
(8)Ústav, autorizovaná