1
Návrh
Vyhláška
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z ... 2021,
o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa
§ 59 písm. b)
l)
,
n) a o) zákona č. 157/2018 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa dopĺňajú nové písmená l) až r), ktoré znejú:
„l)náležitosti žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly,
m)kritéria určenia základného súboru, rozsahu výberu a náhradného výberu,
n)požiadavky na manipuláciu, skladovanie a prepravu určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber,
o)podrobnosti o kontrole úplnosti a stavu výberu,
p)požiadavky na štatistickú výberovú skúšku a vyhodnotenie,
q)podrobnosti záznamu výsledkov štatistickej výberovej skúšky,
r)podrobnosti o štatistickej výberovej skúške.“.
2.Za § 4 sa vkladajú § 4a až § 4g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Štatistická kontrola
Štatistická kontrola sa môže vykonať pri druhu určeného meradla, pri ktorom ustanovené požiadavky v konkrétnej prílohe na daný druh určeného meradla.
§ 4b
Žiadosť o vykonanie štatistickej kontroly
Žiadosť o vykonanie štatistickej kontroly obsahuje
a)obchodné meno a sídlo, ak ide o žiadateľa o štatistickú kontrolu alebo používateľa určeného meradla, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o žiadateľa o štatistickú kontrolu alebo používateľa určeného meradla, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ,
2
b)typ určeného meradla a základné technické parametre a metrologické parametre vzťahujúce sa k danému typu určeného meradla,
c)značku schváleného typu, číslo certifikátu ES (EÚ) skúšky typu alebo číslo certifikátu ES (EÚ) preskúmania návrhu,
d)rok posledného overenia určených meradiel alebo rok, v ktorom je vykonané posúdenie zhody určených meradiel zo základného súboru,
e)informáciu o súčasnom umiestnení určených meradiel zo základného súboru,
f)návrh typu štatistickej výberovej skúšky,
g)počet kusov a zoznam výrobných čísel určených meradiel zo základného súboru, ak základný súbor vznikne zlúčením určených meradiel od viacerých distribučných spoločností, musí byť tiež uvedená identifikácia používateľa určeného meradla,
h)predbežný termín kontroly výberu, ak je dohodnutý,
i)vyhlásenie o tom, že základný súbor ani jeho časť, neboli skôr podrobené štatistickej kontrole s negatívnym výsledkom,
j)vyhlásenie o tom, že určené meradlá zo základného súboru neboli skôr podrobené štatistickej výberové skúške v inom základnom súbore,
k)vyhlásenie o tom, že určené meradlá zo základného súboru nie používané za natoľko odlišných pracovných podmienok, za ktorých by zovšeobecnenie výsledku vyhodnotenia výberu a náhradného výberu voči celému základnému súboru bolo neoprávnené.
§ 4c
Kritéria určenia základného súboru, rozsahu výberu a náhradného výberu
(1)Základný súbor tvoria určené meradlá od jedného výrobcu, rovnakého typu s rovnakými technickými a metrologickými charakteristikami.
(2)Základný súbor môžu tvoriť určené meradlá od viacerých používateľov určeného meradla, ak pre to vytvorené technicko-organizačné podmienky a je splnená požiadavka podľa odseku 1.
(3)Určené meradlo zaradené do jedného základného súboru nemožno zaradiť do iného základného súboru.
(4)Rok posledného overenia alebo posúdenia zhody určených meradiel v základnom súbore sa môže líšiť najviac o jeden rok.
(5)Základný súbor obsahuje najmenej 500 ks určených meradiel.
(6)Počet určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber sa určuje v závislosti od typu štatistickej výberovej skúšky a od veľkosti základného súboru.
(7)Určené meradlá, ktoré tvoria výber a náhradný výber sa určia
a)pomocou náhodných poradových čísiel alebo
b)využitím počítačového generátora tak, že do výberu a náhradného výberu zaradené určené meradlá z rôznych častí základného súboru bez subjektívneho ovplyvnenia pracovníkom ústavu, ktorý generuje výber a náhradný výber.
3
§ 4d
Požiadavky na manipuláciu, skladovanie a prepravu
(1)Pri skladovaní, preprave alebo pri inej manipulácii s určenými meradlami, ktoré tvoria výber a náhradný výber sa dodržiavajú požiadavky, že
a)nie prípustné zásahy do určených meradiel, ako je najmä oprava, údržba, nastavenie,
b)je potrebné zamedziť preklopeniu, nárazu, pádu alebo neprimeraným otrasom určených meradiel pri preprave.
(2)Výber a náhradný výber možno dodať na štatistickú kontrolu v jednej alebo vo viacerých dodávkach.
(3)Dodací list dodávky výberu a náhradného výberu obsahuje
a)obchodné meno a sídlo, ak ide o žiadateľa o štatistickú kontrolu alebo používateľa určeného meradla, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o žiadateľa o štatistickú kontrolu ale používateľa určeného meradla, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ,
b)typ určeného meradla, základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určené ústavom a počet určených meradiel v dodávke,
c)dátum expedície dodávky,
d)zoznam všetkých určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber, ktorý obsahuje najmä výrobné číslo určeného meradla, rok posledného overenia alebo posúdenia zhody a stav počítadla, kde posledná platná číslica je informatívna.
(4)Kontajnery alebo iné obaly s výberom alebo s náhradným výberom sa označia viditeľne nápisom „určené meradlá na štatistickú kontrolu“.
§ 4e
Kontrola úplnosti a stavu výberu
(1)Z výberu sa vyradia určené meradlá, ktoré vykazujú chybu ktorou je
a)mechanické poškodenie určeného meradla,
b)určené meradlo s nečitateľným počítadlom,
c)určené meradlo so svorkovnicou poškodenou mechanicky, koróziou alebo zahorením,
d)určené meradlo s poškodenou, porušenou, nečitateľnou, sfalšovanou alebo chýbajúcou overovacou značkou alebo s odstráneným, porušeným alebo nečitateľným označením zhody, doplnkovým metrologickým značením a číslom notifikovanej osoby, alebo zabezpečovacou značkou výrobcu a vyhotoví o tom zápis.
(2)Vyradené určené meradlo z výberu sa nahradí určeným meradlom z náhradného výberu.
(3)Ak je celkový počet určených meradiel vo výbere, ktoré nie nájdené, alebo ktoré podľa odseku 1 vyradené, vyšší ako počet náhradných určených meradiel, štatistická kontrola sa ukončí ako nevyhovujúca.
4
§ 4f
Požiadavky na štatistickú výberovú skúšku a vyhodnotenie
(1)Štatistická výberová skúška sa vykonáva
a)jedným výberom alebo
b)dvojitým výberom.
(2)Štatistickou výberovou skúškou sa posudzuje zhoda určených meradiel vo výbere a v náhradnom výbere s požiadavkami tejto vyhlášky a to pozorovaním, posudzovaním a meraním alebo skúšaním.
(3)Určené meradlo sa považuje za nezhodné, ak výsledok štatistickej výberovej skúšky nespĺňa kritérium prijatia ustanovené v konkrétnej prílohe na daný druh určeného meradla.
(4)Výber určených meradiel sa považuje za vyhovujúci, ak výsledok štatistickej výberovej skúšky spĺňa kritérium prijatia ustanovené v konkrétnej prílohe na daný druhy určeného meradla.
(5)Ak sa výber určených meradiel považuje za vyhovujúci, všetky určené meradlá zo základného súboru sa považujú za vyhovujúce okrem určených meradiel, ktoré nie zhodné alebo sú vyradené podľa § 4e ods. 1.
§ 4g
Záznam výsledkov štatistickej skúšky výberu
(1)Namerané hodnoty sa zaznamenajú formou záznamu o skúške pri overení určeného meradla.
(2)Dokladom o výsledku štatistickej výberovej skúšky je skúšobný protokol, ktorý obsahuje najmenej
a)evidenčné číslo protokolu a dátum jeho vystavenia,
b)identifikačné údaje žiadateľa o štatistickú kontrolu alebo používateľa určených meradiel,
c)typ určeného meradla,
d)výrobné číslo a rok výroby určeného meradla,
e)rok posledného overenia určených meradiel alebo rok, v ktorom je vykonané posúdenie zhody určených meradiel,
f)stav počítadla určeného meradla pri začiatku a ukončení štatistickej výberovej skúšky,
g)hodnota chyby pri jednotlivých skúškach výberu,
zhodnotenie výsledku štatistickej výberovej skúšku určených meradiel, ktoré skúšané.“.
3.V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Národnou overovacou značkou je overovacia značka
a)ústavu alebo
5
b)autorizovanej osoby na výkon overovania určených meradiel (ďalej len „overovacia značka autorizovanej osoby“).
(2) Overovaciu značku ústavu tvoria dvojkríž a tri vrcholy umiestnené v kruhu s evidenčným číslom 0.“.
4.V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo určenej organizácie“.
5.V § 7 ods. 6 sa za slovom „ústavu“ vypúšťa čiarka a slová „určenej organizácie“.
6.V § 7 ods. 8 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „a určenej organizácie“.
7.V prílohe č. 1 štvrtý bod vrátane nadpisu znie:
„4. ELEKTRICKÉ VELIČINY
metrologická kontrola
položka
druh určeného meradla
národné schválenie typu
národné prvotné overenie
podľa osobitného predpisu*)
štatistická kontrola
čas platnosti overenia v rokoch**)
číslo prílohy
4.1
Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na priame meranie elektrickej energie striedavého prúdu (ďalej len „elektrickej energie“)
áno
áno
áno
áno
16
49
4.2
Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu
áno
áno
áno
áno
12
49
4.3
Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu a napätia
áno
áno
áno
áno
12
49
4.4
Jednofázový a viacfázový statický elektromer určený na priame meranie elektrickej energie alebo na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu
áno
áno
áno
áno
12
49
4.5
Statický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu a napätia
áno
áno
áno
nie
5
49
4.6
Prístrojový transformátor prúdu a napätia používaný v spojení s elektromerom
áno
áno
nie
nie
bez obmedzenia
50
**) čas platnosti overenia sa predlžuje na základe kladného výsledku štatistickej kontroly pri elektromere podľa položky 4.1 o 5 rokov, pri elektromere podľa položky 4.2 až 4.4 o 4 roky.“.
6
8.V prílohe č. 2 časť B v bodoch 1.1 a 1.5 sa vypúšťajú slová „alebo určenej organizácie“.
9.V prílohe č. 49 v časti A sa vkladajú nové body 1.8 až 1.10, ktoré znejú:
„1.8 Na predĺženie času platnosti overenia elektromerov podľa bodov 1.3 a 1.5 sa použije štatistická výberová skúška podľa desiateho bodu.
1.9 Pri elektromere podľa bodu 1.3 sa na štatistickú výberovú skúšku vykoná skúška v rozsahu následného overenia podľa § 27 ods. 6 zákona.
1.10 Pri elektromere podľa bodu 1.5 sa na štatistickú výberovú skúšku vykoná skúška v rozsahu následného overenia podľa bodu 9.3.“.
10.V prílohe č. 49 sa časť A dopĺňa novým desiatym bodom, ktorý znie:
„10. Štatistická výberová skúška
10.1 Štatistická výberová skúška jedným výberom.
10.1.1 Štatistická výberová skúška jedným výberom sa vykonáva podľa preberacieho plánu s jedným výberom (pozri tabuľku č. 1).
10.1.2 Počet kontrolovaných určených meradiel sa musí rovnať rozsahu výberu podľa preberacieho plánu.
10.1.3 Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je
a)rovný alebo menší ako kritérium prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu,
b)rovný alebo väčší ako kritérium zamietnutia, dávka sa zamietne.
Tabuľka č. 1
Počet chybných kusov
Počet kusov v základom súbore
Počet kusov
Kritérium prijatia
Kritérium zamietnutia
Počet kusov v náhradnom výbere
500 - 1 200
50
1
2
10
1 201 – 3 200
80
3
4
16
3 201 – 10 000
125
5
6
25
10 000 – 35 000
200
10
11
40
10.2 Štatistická výberová skúška dvoma výbermi
10.2.1 Štatistická výberová skúška dvoma výbermi sa vykonáva podľa preberacieho plánu s dvoma výbermi (pozri tabuľku č. 2).
10.2.2 Počet kontrolovaných určených meradiel v prvom kroku sa musí rovnať rozsahu prvého výberu podľa preberacieho plánu.
10.2.3 Ak počet chybných kusov zistených v prvom výbere
7
a)sa rovná prvému kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,
b)sa rovná alebo je väčší ako prvé kritérium zamietnutia, dávka sa zamietne,
c)sa nachádza medzi prvým kritériom prijatia a prvým kritériom zamietnutia, kontroluje sa v druhom kroku druhý výber, ktorého rozsah je uvedený v preberacom pláne.
10.2.4 Chybné kusy z prvého a druhého výberu sa spočítajú. Ak súčet chybných kusov je rovný alebo
a)menší ako druhé kritérium prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,
b)väčší ako druhé kritérium zamietnutia, dávka sa zamietne.
Tabuľka č. 2
Výbery
Počet chybných kusov
Počet kusov v základom súbore
Poradie výberu
Počet kusov
Súhrnný počet
kusov
Kritérium prijatia
Kritérium zamietnutia
Počet kusov v náhradnom výbere
prvý
32
32
0
2
6
500 - 1 200
druhý
32
64
1
2
6
prvý
50
50
1
4
10
1 201 – 3 200
druhý
50
100
4
5
10
prvý
80
80
2
5
16
3 201 – 10 000
druhý
80
160
6
7
16
prvý
125
125
5
9
25
10 000 – 35 000
druhý
125
250
12
13
25“
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť xx. xx 2021.