1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) predkladá predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 157/2018 Z. z.“) je rámcovým zákonom pre metrológiu, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie, zákonné meracie jednotky a ich používanie, členenie a používanie meradiel, národné etalóny a dohľad nad národnými etalónmi, certifikované referenčné materiály, požiadavky na určené meradlá a povinne kalibrované meradlá, spôsob metrologickej kontroly určených meradiel a povinne kalibrovaných meradiel, spotrebiteľské balenia, subjekty, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu, úradné meranie, montáž a opravu určených meradiel a balenie alebo dovoz spotrebiteľských balení, výkon metrologického dozoru, ukladanie pokút a vzťah k zahraničiu.
Návrhom zákona sa zabezpečiť zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel. Ďalej sa precizuje spôsobilosť v oblasti metrológie v rámci výkonu overovania určených meradiel, úradného merania, opravy a montáže určených meradiel alebo balenia a dovozu označených spotrebiteľských balení. Zároveň sa upravujú ustanovenia zákona č. 157/2018 Z. z. týkajúce sa autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania a registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení za účelom zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti. Súčasťou návrhu zákona je aj racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút.
Návrhom zákona sa dosiahnuť aplikácia takých legislatívnych zmien, ktoré budú odrážať aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax, zavedú pluralitu trhu v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie a zabezpečia zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálny vplyv, nemá vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pričom vyhodnotenie vplyvu na podnikateľské prostredie je uvedené v doložke vybraných vplyvov a následne vo vypracovanej analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami a inými
2
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“).
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“)
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
25.01.2021 – 05.02.2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
apríl 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
september 2021
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrhom zákona sa zabezpečiť úprava zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 157/2018 Z. z.“) tak, aby odrážala aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax.
Úpravy zákona č. 157/2018 Z. z. sa vykonávajú za účelom zavedenia plurality trhu, ktorou sa zrovnoprávni postavenie subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie a zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Predmetom návrhu zákona bude najmä zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel. Ďalej sa bude precizovať spôsobilosť v oblasti metrológie v rámci výkonu overovania určených meradiel, úradného merania, opravy a montáže určených meradiel alebo balenia a dovozu označených spotrebiteľských balení. Zároveň sa upravujú ustanovenia zákona č. 157/2018 Z. z. týkajúce sa autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania a registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení za účelom zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti. Súčasťou návrhu zákona je aj racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k
4
ukladaniu pokút.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Slovenský metrologický ústav, Slovenský metrologický inšpektorát, určená organizácia (Slovenská legálna metrológia n. o.), autorizované osoby na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania, registrované osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení, používatelia určených meradiel a povinne kalibrovaných meradiel.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívnym riešením je ponechanie súčasného stavu. V tomto prípade by podnikatelia naďalej znášali byrokratickú záťaž, boli regulovaní pri výkone overovania určených meradiel len na niektoré druhy, nebola by zavedená štatistická kontrola určených meradiel na účely predĺženia času platnosti overenia určených meradiel, ktorá sa využíva vo veľa členských štátov Európskej únie a nebola by zabezpečená potrebná racionalizácia metrologického dozoru čo sa týka ukladania pokút, čo v súčasnosti za následok nižšiu efektivitu výberu pokút.
Ponechaním súčasného stavu by sa však nezabezpečilo vytvorenie priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie a neznížila by sa byrokratická záťaž na podnikateľské prostredie, a tým pádom by nedošlo k naplneniu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 2024, preto predkladateľ nie je za alternatívne riešenie, nakoľko návrh zákona preukázateľne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Podľa splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 59 návrhu zákona –
novela vyhlášky ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Nejedná sa o transpozíciu.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
5
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Vplyvy na podnikateľské prostredie zlepšenie poskytovania a rozšírenie využívania služieb
a činností v oblasti metrológie právnickými osobami a fyzickými osobami vykonávajúcimi/využívajúcimi služby a činnosti v oblasti metrológie; umožní sa reagovať na podnety a potreby praxe, a zároveň sa zabezpečí zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.
Nové povinnosti a kompetencie, ktoré boli v rámci návrhu zákona pridané Slovenskému metrologickému ústavu budú zabezpečené z vlastných finančných prostriedkov a súčasnými zamestnancami Slovenského metrologického ústavu, to znamená, že nebudú požadované dodatočné finančné prostriedky nad rámec schváleného limitu výdavkov a limitu počtu zamestnancov kapitoly ÚNMS SR. Touto úpravou sa zabezpečiť, že úrad nebude požadovať od podnikateľských subjektov zasielanie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie ale bude ich získavať priamo od Slovenského metrologického ústavu, ktorý ich vydáva, čím sa zníži byrokratická záťaž na podnikateľské prostredie.
Súčasťou návrhu zákona je aj racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút. V tomto prípade ostáva rozsah porušení, za ktoré môže byť udelená pokuta nezmenený iba sa umožňuje Slovenskému metrologickému inšpektorátu udeliť blokovú pokutu za nepoužívanie určeného meradla a aj pre viac ako len jedno porušenie zákona o metrológii, kedy sa bloková pokuta môže udeliť. Takouto úpravou sa zabezpečiť zlepšenie aplikačnej praxe pri ukladaní blokových pokút, čo bude mať za následok väčšiu možnosť uloženia blokových pokút a zároveň zvýšenie efektivity výberu pokút. Týmto krokom sa Slovenský metrologický inšpektorát môže vyhnúť zdĺhavému administratívnemu správnemu konaniu.
11.Kontakt na spracovateľa
6
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Erika Kraslanová,
erika.kraslanova@normoff.gov.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Spolupráca a konzultácie s odborníkmi, zväzmi a združeniami v oblasti metrológie. Dostupné informácie Slovenského metrologického ústavu.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila k materiálu súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie.
K doložke vybraných vplyvov:
Komisia predkladateľovi odporúča prepracovať časť 5. Alternatívne riešenia Doložky vybraných vplyvov v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Porovnanie alternatív je potrebné bez ohľadu na to, aké vplyvy sú v jednotlivých analýzach identifikované.
Vyhodnotenie:
ÚNMS SR na základe návrhu stálej pracovnej komisie dopracoval časť 5. Alternatívne riešenia, kde uviedol ako alternatívne riešenie ponechanie súčasného stavu spolu so zdôvodnením, že súčasný stav nie je súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024.
7
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) budú dotknuté všetky podnikateľské subjekty (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia), ktorí vykonávajú, využívajú alebo poskytujú služby a činnosti v oblasti metrológie.
Autorizované osoby na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania – 62.
Registrované osoby na opravu alebo montáž určených meradiel a balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení – 1121.
Používatelia určených meradiel.
Používatelia povinne kalibrovaných meradiel.
Distribučné spoločnosti (napr. ZSE, SPP a ďalšie).
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie k návrhu zákona prebiehali v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov azačali dňa 07.12.2020 a trvali do 07.01.2021. Konzultácie prebehli za účasti nasledovných podnikateľských subjektov: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská aliancia moderného obchodu, Únia váharov Slovenskej republiky, B-HYDROSERVIS, Západoslovenská distribučná a. s., Východoslovenská distribučná a. s., Zväz obchodu Slovenskej republiky, Homola spol. s r. o. a Slovenská metrologická spoločnosť. Počas konzultácii boli predstavené zmeny v rámci prípravy návrhu zákona týkajúce sa zabezpečenia aktuálneho stavu vyplývajúceho z aplikačnej praxe, zavedenia plurality trhu pre zrovnoprávnenia postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, vytvorenia priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie, a neposlednom rade zníženia byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024.V rámci týchto konzultácií nebol zistený žiaden negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Subjekty, ktoré sa zúčastnili konzultácii sa pozitívne vyjadrili k návrhu zákona, resp. k pripravovaným zmenám, nakoľko prináša uvoľnenie poskytovania a rozšírenie využívania služieb a činností v oblasti metrológie právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi a zároveň znižuje byrokratickú záťaž voči
8
podnikateľskému prostrediu prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov. Ďalší pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie je v súvislosti so zavedením štatistickej kontroly určených meradiel. Uvedené pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie umožnia reagovať na podnety a potreby praxe.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nie
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona nezaťažuje podnikateľské subjekty v súvislosti s nákladmi na zamestnávanie, nákupom tovaru a služieb.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Dochádza k odstráneniu existujúcich informačných povinností zrušením povinnosti predkladať niektoré dokumenty - vypúšťa povinnosť priložiť k žiadosti o autorizáciu a k žiadosti o registráciu kópie dokladov (zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny, doklady o spôsobilosti oblasti metrológie, čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek zákona, kópia osvedčenia o akreditácii) a vypúšťa sa povinnosť pre autorizované osoby informovať o kontrolách a výsledkoch kontrol vykonaných SMI a dohľadoch a výsledkoch dohľadov vykonaných SNAS, čím sa zosúladí návrh zákona so zákonom č. 117/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), podľa ktorého orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (www.oversi.gov.sk).
Na základe tejto legislatívnej úpravy sa predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vzhľadom k tomu, že sa znižuje počet povinných príloh k žiadosti o autorizáciu a registráciu.
V súvislosti so zisteným pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie (zníženie byrokratickej záťaže) konštatujeme, že dochádza k zníženiu finančných nákladov súvisiacich s administratívou.
Spôsob výpočtu bol vykonaný na základe jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov – kalkulačka nákladov regulácie.
9
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
-9.-€
-10 647.-€
Celkové náklady regulácie
-9.-€
-10 647.-€
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nie
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nie
10
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
čl. 34, 36 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom práve
Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby (Ú. v. ES L 42, 15. 2. 1975; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 2); gestor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Ú. v. ES L 46, 21. 2. 1976; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3) v platnom znení; gestor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Ú. v. ES L 39, 15. 2. 1980; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6) v platnom znení; gestor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. L 106, 28. 4. 2009) v platnom znení; gestor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. L 96, 29. 3. 2014); gestor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
11
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. L 96, 29. 3. 2014) v platnom znení; gestor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení; gestor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. L 169, 25. 6. 2019); gestor Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, spolugestor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
bezpredmetné
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
uviesť lehotu na prebranie príslušného lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)
informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
nebolo začaté konanie proti SR
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5.
Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne
12
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zosúlaďujú sa technické možnosti prídavného zariadenia s praktickým vyhotovením, ktoré plní určitú funkciu spolu s určeným meradlom, nakoľko prídavné zariadenia okrem spracovania, prenosu alebo zobrazenia výsledku merania tieto výsledky merania aj ukladajú.
K bodu 2
Vypúšťa sa pojem určená organizácia, ktorou podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 157/2018 Z. z.) je Slovenská legálna metrológia n. o., ktorá je určená rozhodnutím úradu na výkon činností podľa zákona č. 157/2018 Z. z.. Touto právnou úpravou sa zavádza pluralita trhu, ktorou sa zrovnoprávni postavenie subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie. Predpokladané uvoľňovanie trhu v rámci činností podľa tohto zákona je v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024. Slovenskej legálnej metrológii n. o. touto právnou úpravou nebude zamedzený výkon činnosti, ktorú doteraz vykonávala, nakoľko po splnení požiadaviek ustanovených v § 33 môže mať postavenie autorizovanej osoby vykonávajúcej overovanie určených meradiel alebo úradné meranie. Ostatné činnosti podľa tohto zákona bude vykonávať Slovenský metrologický ústav (ďalej len „ústav“) ako národná metrologická inštitúcia.
K bodu 3
Dopĺňajú sa definície pojmov „oprava určeného meradla“ a „montáž určeného meradla“.
K bodu 4
Ide o zaktualizovanie poznámky pod čiarou.
K bodu 5
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ďalej len „úrad“) ako ústrednému orgánu štátnej správy pre oblasť metrológie, sa pridáva kompetencia ustanoviť požiadavky pre štatistickú kontrolu určených meradiel za účelom predĺženia času platnosti overenia vybraných druhov určených meradiel.
K bodu 6
Dopĺňajú sa typy rozhodnutí, ktoré úrad zverejniť vo vestníku. Účelom tejto úpravy je zvýšiť informovanosť verejnosti o všetkých vydaných rozhodnutiach vo veci autorizácie.
K bodu 7
Ide o zaktualizovanie poznámky pod čiarou.
13
K bodu 8
Ustanovuje sa povinnosť úradu vydávať a uverejňovať na svojom webovom sídle metodické postupy o autorizácii, o registrácii a o spôsobilosti v oblasti metrológie na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní žiadosti vo veci autorizácie, žiadosti vo veci registrácie a žiadosti o spôsobilosť v oblasti metrológie. Metodické postupy tiež ustanovujú postup na výkon kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, postup na výkon kontroly splnenia registračných požiadaviek a postup udelenia a predĺženia spôsobilosti v oblasti metrológie.
Ustanovuje sa úradu oprávnenie poverovať právnickú osobu vykonávaním školenia na predĺženie spôsobilosti v oblasti metrológie a odňať takéto poverenie.
K bodu 9
Zmena súvisí s čiastočnou implementáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. L169/1, 25.6.2019), ktorým sa ustanovuje kompetencia pre Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) vykonávať činnosti podľa tohto nariadenia.
K bodu 10
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 84, vypustením určenej organizácie sa kompetencia vykonať skúšky na schválenie typu meradla na základe poverenia ústavu dáva autorizovanej osobe.
K bodu 11
Touto právnou úpravou sa ústavu upravuje kompetencia v rámci udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie. Spôsobilosť v oblasti metrológie sa udeľuje na základe úspešného absolvovania skúšky. Predĺženie spôsobilosti v oblasti metrológie pre zástupcov autorizovaných osôb, osôb vykonávajúcich overovanie určených meradiel a osôb vykonávajúcich úradné meranie sa vykonáva na základe úspešného absolvovania skúšky. Predĺženie spôsobilosti v oblasti metrológie pre zástupcov registrovaných osôb sa vykonáva na základe absolvovania školenia.
K bodu 12
Dopĺňa sa povinnosť ústavu viesť zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom presne zadefinované náležitosti pre tento zoznam ako číslo vydaného dokladu, dátum vydania dokladu a platnosť dokladu.
K bodu 13
Dopĺňa sa povinnosť ústavu zasielať úradu kópie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie. Táto zmena bude viesť k zníženiu administratívnej záťaže pre žiadateľov pri podávaní žiadosti o autorizáciu a registráciu, nakoľko od nich nebude vyžadované zasielať k žiadosti o autorizáciu alebo k žiadosti o registráciu doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie.
14
K bodu 14
Touto právnou úpravou sa pridáva ústavu kompetencia vykonávať štatistickú kontrolu určených meradiel na účely predĺženia času platnosti overenia niektorých druhov určených meradiel. V rámci uvedeného sa pridáva ústavu povinnosť vykonať štatistickú kontrolu určených meradiel a zodpovednosť za vykonanie skúšky určených meradiel v rámci štatistickej kontroly určených meradiel alebo jej zabezpečenie poverením autorizovanej osoby na vykonanie skúšky určených meradiel v rámci štatistickej kontroly určených meradiel.
K bodu 15
Bližšie sa špecifikuje požiadavka pre používateľa určeného meradla používať určené meradlo toho druhu aj meracieho rozsahu, ktorý je na daný účel použitia určený, nakoľko z hľadiska správneho používania určených meradiel je potrebné používať určené meradlo vhodného druhu a s takým meracím rozsahom, ktorý umožňuje správne merať zodpovedajúce hodnoty veličín.
K bodu 16
Ustanovuje sa, aby používateľ povinne kalibrovaného meradla predkladal povinne kalibrované meradlo na kalibráciu v ním určenom intervale, ktorý zodpovedá konkrétnemu účelu používania tohto meradla s ohľadom na frekvenciu, opotrebenie, citlivosť meradla alebo prostredie, v ktorom sa meradlo používa, ak nie je určený kalibračný interval osobitným predpisom inak.
K bodu 17
Touto právnou úpravou sa v nadväznosti na novelizačný bod 16 zavádza požiadavka viesť v evidencii každého používaného povinne kalibrovaného meradla okrem jednoznačnej identifikácie každého povinne kalibrovaného meradla s uvedením miesta jeho používania a každého dátumu jeho kalibrácie aj interval kalibrácie. Interval kalibrácie je dôležitý pre zabezpečenie rekalibrácie povinne kalibrovaného meradla v správnom čase, aby bola zabezpečená jednotnosť a správnosť merania.
K bodu 18
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 84. Vypustením určenej organizácie sa kompetencie vykonávať skúšky na schválenie typu meradla a vykonávať prvotné overenie určeného meradla vo viacerých etapách a meradla nepodliehajúcemu schváleniu typu dávajú pre autorizované osoby.
K bodu 19
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 18 a odloženú účinnosť prechodného ustanovenia vzťahujúceho sa k vypusteniu určenej organizácie.
K bodu 20
Právnou úpravou sa umožní ústavu využiť po udelenom súhlase úradom na účel overenia určeného meradla výsledok skúšky vykonanej nie len v zahraničí ale aj v Slovenskej republike, ak na overenie určeného meradla nie je autorizovaná osoba alebo ústav takéto overovanie
15
nevykonáva. V prípade niektorých meradiel ústav nie je schopný zabezpečiť následné overenie určeného meradla z technického alebo metrologického hľadiska, z tohto dôvodu sa ústavu umožňuje využiť na výkon skúšky v rámci následného overenie aj výsledky skúšok inej relevantnej inštitúcie v rámci Slovenskej republiky. Posúdenie správnosti technických a metrologických charakteristík a nameraných výsledkov vykonáva ústav.
K bodu 21
Bližšie sa špecifikuje obsah zamietacieho listu.
K bodu 22
Precizuje sa následné overenie, aby zahrnulo všetky možnosti, ktorými môže byť určené meradlo uvedené na trh.
K bodu 23
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 84. Vypustením určenej organizácie sa kompetencie vykonávať následné overenie meradla označeného dočasnou zabezpečovacou značkou opravára dáva pre autorizované osoby .
K bodu 24
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 23 a odloženú účinnosť prechodného ustanovenia vzťahujúceho sa k vypusteniu určenej organizácie.
K bodu 25
Zavádza sa štatistická kontrola určených meradiel (ďalej len „štatistická kontrola“) na účel možnosti predĺženia času platnosti overenia vybraných druhov určených meradiel. Keďže fyzikálne princípy merania v moderných elektronických meradlách poskytujú vyššiu mieru stability ich metrologických charakteristík, ako pri meradlách mechanických alebo elektromechanických, ustanovuje sa možnosť štatistickej kontroly takýchto vybraných druhov určených meradiel. Štatistická kontrola umožní predĺžiť čas platnosti overenia určených meradiel pri pozitívnom výsledku štatistickej kontroly vybranej vzorky týchto určených meradiel, bez nutnosti fyzickej demontáže všetkých meradiel rovnakého typu.
Ustanovuje sa, že štatistická kontrola sa vykonáva na základe vyplnenej žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly, ktorú doručí žiadateľ o štatistickú kontrolu ústavu. Žiadosť o vykonanie štatistickej kontroly sa podáva najneskôr 2 roky a najskôr 1 rok pred uplynutím času platnosti overenia určeného meradla z dôvodu náročnosti procesu prípravy a realizácie štatistickej kontroly.
Ďalej sa ustanovuje, že ústav môže v odôvodnených prípadoch odmietnuť žiadosť o štatistickú kontrolu, a to najmä z dôvodov neúplnosti žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly alebo iných okolností, ktoré znemožňujú vykonať štatistickú kontrolu v súlade s týmto zákonom. Čas na vyjadrenie ústavu k žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly sa ustanovuje na 21 dní. Ďalej sa ustanovujú náležitosti, ktoré ústav určí žiadateľovi o štatistickú kontrolu najneskôr do 15 dní od potvrdenia žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly a určuje sa lehota 120 dní na predloženie meradiel, ktoré budú predmetom výberu a náhradného výberu tak, aby žiadateľ mal
16
dostatočný čas na demontáž určených meradiel.
Ustanovuje sa, že zodpovednosť za technický stav a kontrolu určených meradiel do okamihu ich odovzdania na účely štatistickej kontroly nesie žiadateľ o štatistickú kontrolu, nakoľko ústav nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným skladovaním, prepravou alebo neodbornou demontážou určeného meradla.
Ďalej sa ustanovuje, že všetkým určeným meradlám, ktoré súčasťou základného súboru, sa predĺži čas platnosti overenia, najviac však o 5 rokov, ak výsledok štatistickej kontroly je kladný, to znamená, že sa preukáže zhoda so všetkými požiadavkami ustanovenými pre štatistickú kontrolu. Podrobnosti o predĺžení času platnosti overenia a požiadavky ustanovené pre štatistickú kontrolu upraví úrad v osobitnom predpise. Ustanovuje sa, že všetky určené meradlá, ktoré súčasťou výberu, sa nemôžu používať ani do skončenia času platnosti ich overenia, ak výsledok štatistickej kontroly je negatívny, teda ak sa preukáže nezhoda s akoukoľvek požiadavkou ustanovenou pre štatistickú kontrolu osobitným predpisom, ktorý vydá úrad.
Ustanovuje sa lehota na vystavenie dokladu o predĺžení času platnosti overenia alebo na vydanie zamietacieho listu.
Ďalej sa ustanovuje, že po vykonanej štatistickej kontrole, musí žiadateľ o štatistickú kontrolu alebo ústav vedieť preukázať na základe jednoznačnej identifikácie meradla, najmä výrobného čísla určeného meradla a miesta jeho inštalácie, pre ktoré určené meradlá a na aké obdobie sa predĺžil ich čas platnosti overenia a to vtedy, ak o to požiada úrad alebo inšpektorát. Toto ustanovenie sa zavádza z dôvodu dohľadu úradu nad štatistickou kontrolou, ako národného regulátora a z dôvodu metrologického dozoru nad ústavom podľa § 52 ods. 1 písm. d).
K bodu 26
Precizuje sa spôsob udelenia spôsobilosti v oblasti metrológie.
V odseku 1 je špecifikované, že spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 6 ods. 2 písm. m) tohto zákona preveruje skúškou ústav ako národná metrologická inštitúcia na náklady žiadateľa o udelenie spôsobilosti v oblasti metrológie.
Odsek 2 ustanovuje, že ústav najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie vykoná preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie.
Odsek 3 špecifikuje vydanie dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie žiadateľovi o udelenie spôsobilosti v oblasti metrológie ústavom na základe úspešného absolvovania skúšky v lehote 15 dní odo dňa vykonania skúšky.
Odsek 4 ustanovuje druhy dokladov spôsobilosti v oblasti metrológie. V oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania sa vydáva doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie pre zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby, doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva overovanie určeného meradla alebo doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva úradne meranie. V oblasti registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení sa vydáva doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie pre zástupcu registrovanej osoby.
17
Odsek 5 upravuje čas platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý je stanovený na päť rokov od preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie.
V odseku 6 ustanovené požiadavky týkajúce sa predĺženia doby platnosti dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa odseku 3. Držiteľom dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorí vykonávajú autorizovanú činnosť podľa tohto zákona, bude možné predĺžiť platnosť o päť rokov od úspešného absolvovania skúšky vykonanej v ústave. Držiteľom dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorí vykonávajú registrovanú činnosť podľa tohto zákona, bude možné predĺžiť platnosť o päť rokov od absolvovania školenia z oblasti metrológie v rozsahu udelenej spôsobilosti v oblasti metrológie. Školenia z oblasti metrológie podľa predchádzajúcej vety vykonáva ústav ako národná metrologická inštitúcia, čím je zabezpečená požadovaná úroveň znalosti školených osôb z oblasti metrológie alebo právnická osoba, ktorú úrad poverí po preukázaní splnenia úradom stanovených požiadaviek. Táto právna úprava sa vykonáva na základe poznatkov z aplikačnej praxe, z ktorých vychádza, že v rámci osôb vykonávajúcich registrovanú činnosť je absolvovanie školenia v Slovenskom metrologickom ústave alebo u právnickej osoby poverenej úradom na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie dostatočným predpokladom na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. Zároveň sa touto právnou úpravou zjednoduší proces predĺženia doby platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie pre osoby vykonávajúce registrovanú činnosť podľa tohto zákona.
V odseku 7 úrad umožňuje právnickej osobe písomne požiadať úrad o poverenie na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie. Ďalej spresňuje požiadavky na túto právnickú osobu, ktorá musí preukázať, že vzdelávací program v súlade so školením spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedajúcim predmetu činnosti školenej registrovanej osoby spolu so zoznamom učebných materiálov, vzdelávací program na účely školenia spôsobilosti v oblasti metrológie akreditovaný podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam lektorov s odbornými predpokladmi preukázanými osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurz vydaného vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania alebo iný doklad o absolvovaní pedagogického štúdia, vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestoru na praktické cvičenie, ktoré zo stavebno-technického hľadiska a z hľadiska vybavenia vyhovuje výučbe a praktickému cvičeniu a má kontrolný systém sledovania výučby a praktického cvičenia.
V odseku 8 sa ustanovuje za akých podmienok úrad odníme poverenie právnickej osobe poverenej výkonom školenia spôsobilosti v oblasti metrológie.
V odseku 9 sa určuje úradu povinnosť vydať metodický postup o podrobnostiach procesu udelenia spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý bude zverejnený na webovom sídle úradu.
K bodu 27
Jednoznačne sa špecifikuje, že žiadateľ o dezignáciu môže realizovať a uchovávať národný etalón iba pre veličinu, pre ktorú nie je vyhlásený národný etalón, pretože pre každú veličinu sa v danom rozsahu vyhlasuje len jeden národný etalón ako meradlo s najvyššou metrologickou úrovňou.
18
K bodu 28
Touto právnou úpravou sa znížením počtu určených meradiel, na ktoré sa autorizácia neudeľuje, uvoľňuje trh v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel. Rozšírením druhov určených meradiel, pre ktoré bude možné požiadať o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel, sa predpokladá vytvorenie nových príležitostí pre podnikateľské subjekty za účelom vytvorenia zdravého konkurenčného prostredia pri overovaní určených meradiel, čo je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 2024. Požiadavky na udelenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel dôsledne kontrolované pred udelením autorizácie úradom a dodržiavanie povinnosti autorizovaných osôb počas platnosti autorizácie kontrolované úradom a inšpektorátom. Zároveň požiadavky na kvalitu výkonu overovania určených meradiel v súčasnej podobe zákona o metrológii nastavené a kontrolované tak, že je vytvorený dostatočný priestor pre uvoľnenie trhu na výkon overovania určených meradiel.
K bodu 29
Vypúšťa sa povinnosť priložiť k žiadosti o autorizáciu kópiu zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny, kópiu dokladu o spôsobilosti zodpovedného zástupcu v oblasti metrológie, kópiu dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. h), j) a k) a o tom, že odmeny zodpovedného zástupcu a fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, nezávisia od výsledkov merania, čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 ods. 1 písm. n), kópiu osvedčenia o akreditácii podľa § 33 ods. 1 písm. d), ak je predmetom žiadosti o autorizáciu výkon overovania určených meradiel. Vypustením kópie zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny, ako prílohy žiadosti o autorizáciu, sa zosúladí toto ustanovenie zákona so zákonom č. 117/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), podľa ktorého orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (www.oversi.gov.sk). Vypustenie povinnosti žiadateľa o autorizáciu priložiť k žiadosti o autorizáciu doklad spôsobilosti v oblasti metrológie pre zodpovedného zástupcu a pre osoby vykonávajúce činnosť, ktorá je predmetom autorizácie súvisí s novelizačným bodom 13, ktorého cieľom je zníženie administratívnej záťaže žiadateľov o autorizáciu. Vypustením čestných vyhlásení štatutárneho orgánu o splnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. h), j), k) a n), ako príloh k žiadosti o autorizáciu, sa odstráni duplicita, nakoľko preukázanie splnenia autorizačných požiadaviek obsahuje dokumentácia podľa § 33 ods. 1 písm. p), ktorú prikladá žiadateľ k žiadosti o autorizáciu. Vypustením kópie osvedčenia o akreditácii podľa § 33 ods. 1 písm. d), ak je predmetom žiadosti o autorizáciu výkon overovania určených meradiel, ako prílohy žiadosti o autorizáciu, sa zníži administratívna záťaž pre žiadateľov o autorizáciu, nakoľko predmetný dokument vie úrad získať z databázy akreditovaných subjektov Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“). Na základe tejto legislatívnej úpravy sa predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vzhľadom k tomu, že sa znižuje počet povinných príloh k žiadosti o autorizáciu.
K bodu 30
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
19
K bodu 31
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 32
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 33
Touto právnou úpravou sa ruší povinnosť vlastniť technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. Táto právna úprava umožní autorizovaným osobám mať technické vybavenie aj v prenájme alebo zakúpené formou leasingu, čím sa rozšíria možnosti na obstaranie technického vybavenia, ktoré je predmetom autorizácie. Zároveň táto právna úprava precizuje používanie daného technického vybavenia len jednou autorizovanou osobou. Podrobnosti upraví metodický postup o autorizácii, ktorý bude zverejnený na webovom sídle úradu.
K bodu 34
Ruší sa autorizačná požiadavka pre žiadateľa o autorizáciu byť povinne akreditovaný a autorizačná požiadavka nemať vydané rozhodnutie o registrácii.
Táto právna úprava umožňuje podnikateľom vybrať si možnosť, či sa dajú akreditovať a následne pri udelení autorizácie bude proces udelenia autorizácie jednoduchší a rýchlejší alebo podajú žiadosť o autorizáciu bez akreditácie a úrad bude posudzovať žiadosť ako doteraz s využitím kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa ústavom. ÚNMS SR ďalej uvádza, že aktuálne povinnosť akreditácie je len jednou z autorizačných požiadaviek, ktorou sa preukazuje zavedenie dokumentovaného systému práce vypracovaného v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“.
Vypustením § 33 ods. 1 písm. l) sa ruší zákaz súbehu autorizácie a registrácie v jednom podnikateľskom subjekte.
K bodu 35
V súlade s novelizačným bodom 33 bude môcť byť autorizovaná osoba zároveň aj registrovanou osobou, avšak bude musieť mať vyčlenenú samostatnú organizačnú jednotku pre autorizovanú činnosť a samostatnú organizačnú jednotku pre registrovanú činnosť. Zároveň ostáva v platnosti, že zamestnanci autorizovanej osoby zainteresovaní na úlohách,