Bratislava november 2021
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-24215/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
759
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky