1
Návrh
VYHLÁŠKA
z ..........................2021,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tejto vyhláške:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).“.
2. V § 2 odsek 4 znie:
„(4) Podpora formou úveru sa môže poskytnúť po
a) zabezpečení splácania istiny úveru a príslušenstva úveru zábezpekou schválenou Environmentálnym fondom,
b) po splnení Environmentálnym fondom stanovených zmluvných podmienok.“.
3. § 3 sa vypúšťa.
4. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2022
Žiadosti o podporu vrátane náležitostí žiadostí o podporu doručené Environmentálnemu fondu do 31. januára 2021 budú posudzované podľa predpisov účinných do 31. januára 2021.“.
2
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.