1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Predkladateľ: Environmentálny fond
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
0
D. Administratívne náklady
0
0
Spolu = A+B+C+D
0
0
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
0
2
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
Out
Out
Out
3
4
3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním
Vzhľadom na povahu navrhovaných zmien /zmeny výlučne v prospech podnikateľského prostredia/ nebolo potrené uvedené zmeny konzultovať s podnikateľskými subjektmi.
3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu
Navrhované zmeny nebudú mať vplyv na konkurencieschopnosť a produktivitu podnikateľského prostredia.
Konkurencieschopnosť:
Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:
zvyšuje X nemení znižuje
Produktivita:
Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?
Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:
zvyšuje X nemení znižuje
3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo vzťahu k schéme poskytovania podpory zo strany Environmentálneho fondu je bližšie opísaný nižšie v časti „Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov“ tohto dokumentu.
5
Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1
Zmena schémy zverejňovania
špecifikácie činností a podávania
žiadostí na poskytnutie podpory formou
dotácie
Nová schéma zverejňovania špecifikácií činností bude reflektovať na požiadavky žiadateľov najmä z časového hľadiska vo vzťahu k realizácii jednotlivých projektov
587/2004 Z. z.
§ 4 ods. 3
SK
01.02.2022
podnikateľské subjekty / právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ/ so zameraním na environmentálnu politiku
40
40
36
1 421
Out
2
Potreba navýšenia prostriedkov fondu z
pôvodných 2 % na 3 %
Navýšenie prostriedkov na správu Environmentálneho fondu umožní finančne zabezpečiť Environmentálnemu fondu zriadenie elektronickej schránky pre Environmentálny fond ako orgán verejnej moci (ďalej len „elektronická schránka OVM“) podľa zákona č. 305/2013 Z. z. - o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
587/2004 Z. z.
§ 4 ods. 6
SK
01.02.2022
podnikateľské subjekty / právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ/ so zameraním na environmentálnu politiku
40
40
71
2 834
Out
3
Vypustenie zoznamu povinných príloh k žiadosti poskytnutie dotácie.
587/2004 Z. a vyhláška
§ 13 písm. b) zákona 587/2004 a
SK
01.02.2022
podnikateľské subjekty / právnická osoba
40
40
23
919
Out
6
MŽP SR č. 157/2005 Z. z.
§ 1 pís. b), § 3 a § 4 vyhlášky
a fyzická osoba-podnikateľ/ so zameraním na environmentálnu politiku
7
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
1.§ 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 587/2004 Z. z.“) zmena schémy zverejňovania
špecifikácie činností a podávania žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie
Pri výpočte vplyvu na podnikateľské subjekty vychádzal predkladateľ návrhu z interných informácií Environmentálneho fondu.
Definícia kategórie dotknutých subjektov bola stanovená na základe subjektov oprávnených žiadať o poskytnutie dotácie v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z., v zmysle ktorého môžu byť žiadateľom o podporu právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ1 so sídlom na území Slovenskej republiky“, pričom tieto subjekty oprávnené žiadať finančné prostriedky formou podpory z Environmentálneho fondu len na niektorý z environmentálnych účelov definovaných v § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z..
Pri stanovení počtu dotknutých subjektov vychádzal Environmentálny fond z internej štatistiky počtu podporených podnikateľských subjektov ročne v priemere za obdobie posledných 10 rokov /2011 – 2021/ .
Navrhovaná zmena bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu, že sa zjednoduší a zefektívni systém prekladania špecifikácií činností zo strany Environmentálneho fondu. Špecifikácia pre každú oblasť sa bude vydávať samostatne, pričom termín jej zverejnenia a aj následného podávania žiadostí bude reflektovať požiadavky žiadateľov. Špecifikácie činností budú vydávané v časovom harmonograme, ktorý poskytne žiadateľom ako aj zamestnancom Environmentálneho fondu dostatočný časový priestor na prípravu podkladov, podávanie žiadostí a následne aj vykonávanie formálnej kontroly a vyzývanie žiadateľov na ich doplnenie. Zároveň bude zabezpečená lepšia komunikácia a spolupráca so zamestnancami Environmentálneho fondu, nakoľko zamestnanci nebudú vyťažení spracovávaním a formálnou kontrolou žiadostí z iných oblastí činností.
Uvedená zmena bude mať pozitívny dopad na administratívne náklady, a to najmä pri poskytovaní nasledovných informačných povinností poskytovanie súčinnosti , overenie súladu, podávanie žiadostí, návrhov.
2.§ 4 ods. 6 zákona č. 587/2004 Z. z. - potreba navýšenia prostriedkov fondu z pôvodných 2
% na 3 %
Pri výpočte vplyvu na podnikateľské subjekty vychádzal predkladateľ návrhu z interných informácií Environmentálneho fondu.
Definícia kategórie dotknutých subjektov bola stanovená na základe subjektov oprávnených žiadať o poskytnutie dotácie v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z., v zmysle ktorého môžu byť žiadateľom o podporu právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ2 so sídlom na území Slovenskej republiky“, pričom tieto subjekty oprávnené žiadať finančné prostriedky formou podpory z Environmentálneho fondu len na niektorý z environmentálnych účelov definovaných v § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z..
1 Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2 Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
8
Pri stanovení počtu dotknutých subjektov vychádzal Environmentálny fond z internej štatistiky počtu podporených podnikateľských subjektov ročne v priemere za obdobie posledných 10 rokov /2011 – 2021/ .
Navrhovaná zmena zriadenie elektronickej schránky OMV, ktorá umožní na Environmentálnom fonde elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu Environmentálneho fondu v súlade so zámerom elektronizácie štátnej a verejnej správy, využívanie elektronickej schránky Environmentálneho fondu, automatizáciu procesov súvisiacich s kontrolnými mechanizmami pri posudzovaní žiadostí o podporu z rozpočtu Environmentálneho fondu a v súvislosti s uvedeným aj zabezpečenie podporných služieb a komunikáciu Environmentálneho fondu s inými orgánmi verejnej moci, za účelom získavania informácií a podkladov potrebných k vyhodnocovaniu žiadostí podaných za účelom poskytnutia podpory Environmentálnym fondom, bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Žiadateľom o poskytnutie dotácie sa výrazne znížia administratívne náklady, zároveň sa zníži aj počet vyradených žiadostí z dôvodu, že sa podali oneskorene alebo neobsahovali náležitosti a prílohy, ktoré si bude Environmentálny fond môcť zabezpečiť/vyžiadať od tretích subjektov aj sám prostredníctvom elektronickej schránky OMV.
Uvedená zmena bude mať pozitívny dopad na administratívne náklady, a to najmä pri poskytovaní nasledovných informačných povinností poskytovanie súčinnosti , overenie súladu, podávanie žiadostí, návrhov, predloženie dokladu/dokumentu elektronicky.
3.§ 13 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z. a vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“)
Pri výpočte vplyvu na podnikateľské subjekty vychádzal predkladateľ návrhu z interných informácií Environmentálneho fondu.
Definícia kategórie dotknutých subjektov bola stanovená na základe subjektov oprávnených žiadať o poskytnutie dotácie v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z., v zmysle ktorého môžu byť žiadateľom o podporu právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ3 so sídlom na území Slovenskej republiky“, pričom tieto subjekty oprávnené žiadať finančné prostriedky formou podpory z Environmentálneho fondu len na niektorý z environmentálnych účelov definovaných v § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z..
Pri stanovení počtu dotknutých subjektov vychádzal Environmentálny fond z internej štatistiky počtu podporených podnikateľských subjektov ročne v priemere za obdobie posledných 10 rokov /2011 – 2021/ .
Definovanie náležitostí žiadosti o poskytnutie podpory v samotnej špecifikácii činností vydanej pre každú oblasť činností samostatne umožní Environmentálnemu fondu upraviť povinné náležitosti a prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie tak, aby reflektovali na povahu a účel činnosti, na ktorú sa žiadosť podáva. Zároveň uvedená úprava reflektuje na snahu Environmentálneho fondu zjednodušiť administratívne zaťaženie žiadateľov o poskytnutie podpory zriadením elektronickej schránky OMV, ktorá umožní Environmentálnemu fondu zabezpečiť si veľkú časť príloh a potvrdení potrebných k žiadosti od iných orgánov verejnej moci.
3 Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
9
Uvedená zmena bude mať pozitívny dopad na administratívne náklady, a to najmä pri poskytovaní nasledovných informačných povinností podávanie žiadostí, návrhov, predloženie dokladu/dokumentu elektronicky.