DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu je – nie je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
- navrhovaný materiál nie je upravený v práve Európskej únie
b)v sekundárnom práve
- navrhovaný materiál nie je upravený v práve Európskej únie
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
- navrhovaný materiál nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného zákona je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.