Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Environmentálny fond
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
júl 2021 – júl 2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
august 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Návrh zákona bol pripravený z dôvodu identifikovania nasledovných problémov a nedostatkov v aktuálne platnom znení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 587/2004 Z. z.“) :
a)§ 4 ods. 1 pís. g) zákona č. 587/2004 Z. z. zmena znenia pôvodného ustanovenia na nové, navrhované
znenie Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na odvod do príjmov štátneho rozpočtu na plnenie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku
Potreba vymedziť použitie prostriedkov z Environmentálneho fondu na odvod do príjmov štátneho rozpočtu výlučne na plnenie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky 4 ods. 1 pís. g) zákona č. 587/2004 Z. z./. Tieto prostriedky sa podľa aktuálneho znenia zákona môžu použiť na odvod do príjmov štátneho rozpočtu bez stanovenia povinnosti využiť tieto prostriedky výlučne na environmentálny účel, čo je v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky;
b)§ 4 ods. 1 písm. s) zákona č. 587/2004 Z. z. zmena znenia ustanovenia na nové, navrhované znenie
Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na úhradu zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov“
Aktuálne znenie § 4 ods. 1 písm. s) zákona č. 587/2004 Z. z. nereflektuje na úpravy v súvisiacich právnych predpisoch, konkrétne ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (ďalej len „zákon o lesoch“). Na základe aktuálneho znenia § 4 ods. 1 písm. s) nie je možné požiadať o refinancovanie výdavkov, ktoré vznikli z dôvodu vykonania opatrení na ochranu lesov v zmysle § 28 ods. 3 zákona o lesoch a boli vynaložené na zabezpečenie potrebných opatrení. Na potreby zabránenia nadmerného šírenia a premnoženia škodcov, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov vyplývajúcich z osobitného zákona, je potrebné reagovať bezodkladne. Aktuálne znenie ustanovenia § 4 ods. 1 písm. s) neposkytuje žiadateľovi možnosť realizovať nevyhnutné opatrenia v čase, keď je to potrebné z iných zdrojov a následne požiadať o ich refinancovanie formou dotácie z Environmentálneho fondu, čo je v rozpore s pôvodným zámerom a účelom tohto ustanovenia;
c)§ 4 ods. 1 písm. al) zákona č. 587/2004 Z. z. doplnenie nového ustanovenia, ktorého navrhované znenie
nasledovne: Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia v národných parkoch a podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí.“
Nakoľko ochrana prírody je nadradená nad ostatné činnosti a teda aj nad hospodárske zameranie využívania územia národných parkov, bez ohľadu na stupeň ochrany, je cieľom Slovenskej republiky vyplývajúcim o.i.
Príloha č. 1
2
aj z programového vyhlásenia vlády 2021-2024, realizácia zonácií národných parkov, ktorou sa zabezpečí ich účinná ochrana s ohľadom na medzinárodné kritériá IUCN. Zonácia národných parkov bude mať za následok zmenu kategorizácie lesov, z pôvodných hospodárskych lesov na lesy ochranné. V dôsledku tejto zmeny obce, ktorých katastrálne územia zasahujú do národných parkov, prichádzajú o príjmy z dane z nehnuteľností 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov). Zámerom a cieľom doplnenia vyššie uvedeného nového účelu do zákona č. 587/2004 Z. z., je zabezpečenie nového zdroja financovania týchto obcí.
d)§ 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. zmena schémy zverejňovania špecifikácie činností a podávania žiadostí
na poskytnutie podpory formou dotácie
Administratívne náročný mechanizmus poskytovania podpory formou dotácie/úverov, ktorý nereflektuje na potreby žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie a úverov, čo spôsobuje problémy v aplikačnej praxi. Zverejňovanie špecifikácií pre všetky činnosti v jednom dokumente v presne zákonom stanovenom termíne ako aj podávanie žiadostí v presne zákonom stanovenom termíne je neoperatívne a administratívne náročné. Všetky oblasti činností musia byť aktuálne zapracované v jednom dokumente špecifikácii činností, pričom tento dokument je z uvedeného dôvodu pre žiadateľom neprehľadný, zmätočný. V prípade jednotného termínu na podávanie žiadostí musia zamestnanci Environmentálneho fondu spracovať žiadosti na všetky oblasti činností v krátkom časovom úseku. Termíny podávania žiadostí a v nadväznosti na to termíny aj realizácií jednotlivých činností nie je možné upravovať podľa potrieb žiadateľov, nakoľko zákonom stanovené termíny na zverejňovanie špecifikácie a podávanie žiadostí nie je možné meniť;
e)§ 4 ods. 6 zákona č. 587/2004 Z. z. potreba navýšenia prostriedkov Environmentálneho fondu z pôvodných
2 % na 3 %
Aktuálna výška prostriedkov na správu fondu nie je dostatočná na to, aby bolo možné zabezpečiť zriadenie elektronickej schránky pre Environmentálny fond ako orgán verejnej moci (ďalej len „elektronická schránka OVM“) podľa zákona č. 305/2013 Z. z. - o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorá umožní na Environmentálnom fonde elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu Environmentálneho fondu v súlade so zámerom elektronizácie štátnej a verejnej správy, využívanie elektronickej schránky Environmentálneho fondu, automatizáciu procesov súvisiacich s kontrolnými mechanizmami pri posudzovaní žiadostí o podporu z rozpočtu Environmentálneho fondu a v súvislosti s uvedeným aj zabezpečenie podporných služieb a komunikáciu Environmentálneho fondu s inými orgánmi verejnej moci, za účelom získavania informácií a podkladov potrebných k vyhodnocovaniu žiadostí podaných za účelom poskytnutia podpory Environmentálnym fondom. Na zabezpečenie predmetného cieľa je nevyhnutné financovať investičné aktivity vo väzbe na elektronizáciu v rámci informačného systému Environmentálneho fondu.
V súvislosti s uvedeným je potrebné z prostriedkov na hospodárenie Environmentálneho fondu zabezpečiť dokončenie procesu automatizácie poskytovania finančných prostriedkov prostredníctvom dotácií a príspevkov vrátane procesu posudzovania žiadostí o podporu z rozpočtu fondu; napojenie na portál slovensko.sk a taktiež zrealizovať integračné práce s existujúcim informačným systémom fondu a v neposlednom rade zabezpečiť aj nevyhnutné služby IT bezpečnosti.
Umožnením nastavenia možnosti navýšenia použiteľného percenta prostriedkov na správu Environmentálneho fondu z prírastku príjmov bude Environmentálny fond schopný realizovať výdavky vrátane ďalších rozvojových plánov, nakoľko v najbližšom období začne zabezpečovať proces spracovávania žiadostí o podporu z rozpočtu fondu súvisiaci aj s rozšírením o nové oblasti činností podpory.
f)§ 13 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z. a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“) – vypustenie zoznamu príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie
Zákon č. 587/2004 Z. z, a samotná vyhláška upravujú zoznam náležitosti a povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré žiadatelia povinní predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory, bez ohľadu na to či ich Environmentálny fond na posúdenie žiadosti nevyhnutne potrebuje alebo si ich vie Environmentálny fond sám zabezpečiť. Uvedená úprava neumožňuje operatívnu úpravu náležitostí jednotlivých žiadostí pre každú oblasť činností samostatne a administratívne zaťažuje žiadateľov o poskytnutie dotácie.
3.Ciele a výsledný stav
Príloha č. 1
3
Týmto návrhom zákona sa má dosiahnuť nasledovný stav a ciele:
a)§ 4 ods. 1 pís. g) zákona č. 587/2004 Z. z. zmena znenia pôvodného ustanovenia na nové, navrhované
znenie Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na odvod do príjmov štátneho rozpočtu na plnenie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku
Nové, navrhované umožní prostriedky fondu poskytnúť a použiť na odvod do príjmov štátneho rozpočtu výlučne na plnenie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky, čo je hlavným poslaním Environmentálneho fondu. Tieto prostriedky sa podľa aktuálneho znenia zákona mohli použiť na odvod do príjmov štátneho rozpočtu bez stanovenia povinnosti využiť tieto prostriedky výlučne na environmentálny účel. Poskytovanie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky. Účelom tejto zmeny je zabezpečenie vyššieho príjmu pre oblasť environmentálnej politiky;
b)§ 4 ods. 1 písm. s) zákona č. 587/2004 Z. z. zmena znenia ustanovenia na nové, navrhované znenie
Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na úhradu zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov“
Nové, navrhované umožní prostriedky fondu poskytnúť a použiť na úhradu zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov s odkazom na § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (ďalej len „zákon o lesoch“) a to formou financovania ako aj refinancovania výdavkov, ktoré vznikli z dôvodu vykonania opatrení na ochranu lesov v zmysle § 28 ods. 3 zákona o lesoch. Cieľom je zároveň zabezpečiť aj väčšiu právnu istotu pre žiadateľov, že v prípade ak na tento účel budú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky a bude dodržaný postup uvedený v § 28 ods. 3 zákona o lesoch, budú finančné prostriedky na tento účel poskytnuté vo forme dotácie bez povinnosti vypracovania projektu, len na základe žiadosti žiadateľa;
c)§ 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. zmena schémy zverejňovania špecifikácie činností a podávania žiadostí
na poskytnutie podpory formou dotácie
Navrhovaný zákon ukladá Environmentálnemu fondu povinnosť zverejniť do 31.03. príslušného kalendárneho roka zoznam činností, na ktoré bude následne v priebehu kalendárneho roka zverejnená konkrétna špecifikácia činností. Táto špecifikácia bude pripravená pre každú oblasť činností samostatne, v dôsledku čoho bude pre žiadateľov zrozumiteľnejšia a prehľadnejšia. Termín predkladania žiadostí bude stanovovať Environmentálny fond pre každú oblasť v príslušnej špecifikácii tak, aby termíny predkladania žiadostí reflektovali na potreby a požiadavky žiadateľov vo vzťahu a v nadväznosti na činnosti, na ktoré požadujú poskytnutie dotácie.
Tým, že žiadosti na poskytnutie dotácie sa budú podávať v rôznych termínoch sa odstráni aj administratívne zaťaženie zamestnancov Environmentálneho fondu, výsledkom čoho budú lepšie kontrolné mechanizmy existujúcich zamestnancov fondu, výsledkom čoho bude dôslednejšia kontrola podaných žiadostí, zefektívni sa výkon zamestnancov fondu a komunikácia so žiadateľmi.
Výsledkom navrhovanej zmeny byť jednoduchší a rýchlejší proces poskytovania podpory formou dotácie a/alebo úveru žiadateľom, sprehľadnenie a zefektívnenie postupov poskytovania podpory Environmentálnym fondom a zabezpečenie možnosti Environmentálneho fondu operatívne reagovať na požiadavky zo strany žiadateľov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a prijímať operatívne opatrenia;
d)§ 4 ods. 6 zákona č. 587/2004 Z. z. potreba navýšenia prostriedkov Environmentálneho fondu z pôvodných
2 % na 3 %
Navýšenie prostriedkov na správu fondu z pôvodných 2 % na 3 % umožní zabezpečiť Environmentálnemu fondu zriadenie elektronickej schránky pre Environmentálny fond ako orgán verejnej moci (ďalej len „elektronická schránka OVM“) podľa zákona č. 305/2013 Z. z. - o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Zriadením elektronickej schránky OVM sa zvýši efektivita, transparentnosť a účelnosť poskytovania prostriedkov z Environmentálneho fondu a zníži počet vyradených žiadateľov pri formálnej kontrole žiadostí pre nedoloženie potrebných príloh.
Navýšenie percenta prostriedkov na správu nesmeruje do navýšenia počtu zamestnancov Environmentálneho fondu. Naopak nárast elektronizácie v procesoch Environmentálneho fondu zlepší kontrolné mechanizmy existujúcich zamestnancov fondu a zefektívni výkon zamestnancov fondu.
Zabezpečením financovania investičných aktivít vo väzbe na zvýšenie elektronizácie v rámci informačného systému fondu zabezpečí zvýšenie efektivity, transparentnosti a účelnosti pri poskytovaní prostriedkov Environmentálneho fondu.
Príloha č. 1
4
e)§ 13 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z. a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“) – vypustenie zoznamu príloh k žiadosti o poskytnutie podpory
Definovanie náležitostí žiadosti o poskytnutie podpory v samotnej špecifikácii činností vydanej pre každú oblasť činností samostatne, by umožnilo Environmentálnemu fondu upraviť povinné náležitosti a prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory tak, aby reflektovali na povahu a účel činnosti, na ktorú sa žiadosť podáva. Zároveň uvedená úprava reflektuje na snahu Environmentálneho fondu zjednodušiť administratívne zaťaženie žiadateľov o poskytnutie podpory zriadením elektronickej schránky OMV, ktorá umožní Environmentálnemu fondu zabezpečiť si veľkú časť príloh a potvrdení potrebných k žiadosti od iných orgánov verejnej moci. Kontrolný mechanizmus pri posudzovaní žiadostí o podporu z rozpočtu Environmentálneho fondu by sa tým značne zjednodušil a znížil by sa počet vyradených žiadateľov pri formálnej kontrole žiadostí pre nedoloženie potrebných príloh.
4.Dotknuté subjekty
V rámci návrhu zákona budú dotknutými subjektami žiadatelia o poskytnutie príspevku formou dotácie a/alebo úverov v zmysle § 6 ods. 1 a 2, § 8 zákona . 587/2004 Z. z..
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenie 0 – problémy definované v bode 2 /Definovanie problému/ tohto dokumentu nie je možné odstrániť iným spôsobom, ako novým navrhovaným znením zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ciele a výsledný stav definovaný v bode 3 sa v prípade neschválenia novely zákona č. 587/2004 Z. z. v navrhovanom znení nedajú dosiahnuť iným zákonným spôsobom.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Navrhovaná zmena sa dotkne vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“). Z vyhlášky sa vypustia ustanovenia, ktoré upravujú náležitosti príloh žiadosti o podporu /§ 3 a § 4 vyhlášky/ a upravia sa podmienky, za ktorých sa poskytuje podpora formou dotácie a podpora formou úveru.
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti
K preskúmaniu účinnosti a účelnosti prijatého návrhu zákona by sa malo pristúpiť nasledujúci kalendárny rok po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 587/2004 Z. z. v navrhovanom znení, pričom kritériá na preskúmanie účinnosti a účelnosti novely zákona č. 587/2004 Z. z. by mali byť nasledovné:
-preskúmanie účelu, na aký boli použité finančné prostriedky z Environmentálneho fondu v zmysle /§ 4 ods. 1 písm. g), § 4 ods. 1 písm. s), 4 ods. 1 písm. al) zákona č. 587/2004 Z./
-zriadenie elektronickej schránky pre OMV
-elektronická komunikácia so žiadateľmi a inými orgánmi verejnej moci
-efektivita novej schémy a procesov zverejňovania špecifikácií činností v priebehu príslušného kalendárneho roka
-počet vyradených subjektov pre formálne nedostatky – nedoloženie príloh k žiadosti
-znížený počet vyradených subjektov z dôvodov, že sa subjekty žiadajúce o poskytnutie dotácie dopustili trestných činov hospodárskej povahy alebo voči týmto subjektom eviduje Environmentálny fond splatnú pohľadávku
-počet zmenených rozhodnutí ministra životného prostredia SR v prípade, ak po vydaní rozhodnutia ministra životného prostredia SR vyjdú najavo nové závažné skutočnosti, ktoré ak by boli vopred známe, mali by vplyv na rozhodnutie ministra životného prostredia SR
-počet subjektov, ktorým sa poskytla podpora vo forme úveru.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
Príloha č. 1
5
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Mgr. Martin Janík, vedúci odboru práva
Ing. Andrea Štefániková, MBA, vedúci odboru ekonomických činností
12.Zdroje
Pri príprave návrhu zákona sme spolupracovali s členmi pracovnej skupiny pre prípravu návrhu zákona:
Janette Smažáková - poverená zastupovaním, riaditeľa odboru legislatívy
Peter Medveď - riaditeľ nadácie Ekopolis
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá - členka rady Environmentálného fondu
Mgr. Katarína Butkovská – člen (MŽP SR), generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody
Ing. Lýdia Bekerová – člen (MŽP SR), dlhoročný referent zo sekcie vôd
Ing. Gabriela Fischerová – člen (MŽP SR), generálna riaditeľka sekcie ochrany ovzdušia
Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 137/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
Stanovisko komisie:
V predkladacej aj dôvodovej správe sa uvádza, že materiál bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak v doložke vybraných vplyvov je uvedený len pozitívny vplyv na rozpočet, čo žiada Komisia zosúladiť.
Vyhodnotenie:
Environmentálny fond v zmysle požiadavky komisie na zosúladenie nezrovnalostí konštatuje, že vykonal nápravu a v doložke vybraných vplyvov totožne uviedol „negatívny“ vplyv na rozpočet verejnej správy.
Stanovisko komisie:
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy od roku 2022 kvantifikované výdavky vo výške 4,3 mil. eur každoročne, uvedené ako rozpočtovo zabezpečené. Zmeny v sume 3,3 mil. eur sa týkajú navýšenia percenta
Príloha č. 1
6
prostriedkov na správu fondu, ktoré by nesmeli prekročiť 3% z ročného príjmu fondu. Dôvodom navýšenia percenta z 2% na 3% je prechod EF na plne elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu fondu v súlade so zámerom elektronizácie verejnej správy a automatizácia procesov súvisiacich s kontrolnými mechanizmami pri posudzovaní žiadostí o podporu z rozpočtu fondu. Výdavky v objeme 1 mil. eur určené na zvyšovanie výmery bezzásahových území v nadväznosti na legislatívne podmienky, ako aj politické záväzky, pričom v uvedených výdavkoch je zohľadnený aj úbytok z príjmov z dane nehnuteľnosti, ktorý sa bude uhrádzať obciam.
Podľa názoru Komisie si predkladateľ pri zdôvodnení navýšenia prostriedkov na správu fondu z 2% na 3% logicky odporuje, pretože v analýze vplyvov v časti 2. 2. 1. uvádza, že „navýšenie percenta prostriedkov na správu fondu nemá mať za následok zníženie výšky finančných prostriedkov určených na poskytovanie nenávratných finančných výpomocí z rozpočtu EF oprávneným subjektom z dôvodu, že dopyt po tejto forme pomoci je enormný predovšetkým z oblasti územnej samosprávy.“ Zároveň navrhuje ako zdroj financovania vyšších výdavkov na správu v ďalších rokoch zostatok prostriedkov predchádzajúceho roka resp. z príjmov z pokút za porušenie starostlivosti o životné prostredie. Z uvedeného dôvodu žiada Komisia dopracovať kvantifikáciu vplyvov aj za obce a VÚC.
Vyhodnotenie:
Navýšenie percenta finančných prostriedkov určených na správu fondu z 2 % na 3 % nebude mať za následok negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy po úpravách analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu po úprave zo strany predkladateľa.
Uvedené navýšenie výdavkov na správu Environmentálneho fondu nebude mať negatívny dopad na rozpočet obcí a VÚC. V predmetnom prípade kvantifikácia vplyvov na obce a VÚC nie je relevantná.
Stanovisko komisie:
V návrhu zákona sa rozširujú možnosti pre použitie prostriedkov fondu o možnosť ich poskytnutia na úhradu zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov a možnosť ich poskytnúť na ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia v národných parkoch a podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí. V návrhu sa uvažuje o rozšírení účelu pre poskytnutie dotácií bez zreálnenia vplyvov. Komisia sa domnieva, že v tomto prípade sa jedná len o dočasné podporné riešenie pri výpadku príjmov obcí dotknutých zmenou kategorizácie lesov (vzhľadom na znenie „môže byť sanovaný“ v dôvodovej správe k čl. I bodu 9.) a vyžaduje sa aj iné systémové riešenie.
Vyhodnotenie:
V súčasnosti je navrhované riešenie nevyhnutné, najmä vzhľadom na ciele Slovenskej republiky vyplývajúcim o.i. aj z programového vyhlásenia vlády 2021-2024, realizácia zonácií národných parkov, ktorou sa zabezpečí ich účinná ochrana s ohľadom na medzinárodné kritériá IUCN, aj keď aktuálne ako čiastočne systémové. Envirorezort nevylučuje a je otvorený systematickejším riešeniam aj v spolupráci s relevantnými subjektmi so zameraním vo vzťahu k oceňovaniu ekosystémových služieb, zmeny klímy a v tomto kontexte prípadnej zmeny daňovej politiky štátu.
Stanovisko komisie:
Komisia upozorňuje, že aktuálny návrh limitu výdavkov Environmentálneho fondu na roky 2022 2024 nezohľadňuje vplyv z navrhovaného zákona a preto nie je možné súhlasiť s konštatovaním, že predmetný materiál bude mať rozpočtovo zabezpečený vplyv. V nadväznosti na uvedené Komisia zásadne žiada materiál prepracovať takým spôsobom, aby nezakladal žiadne nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy a aby výdavky z neho vyplývajúce boli zabezpečené v rámci schválených limitov subjektu na jednotlivé roky.
Vyhodnotenie:
Environmentálny fond v zmysle pripomienok komisie a po konzultácii s Ministerstvom financií SR upravil v rámci predloženého materiálu a doložky vplyvov návrh ako rozpočtovo nezabezpečený, nakoľko aktuálne limity výdavkov Environmentálneho fondu na roky 2022 2024 v zmysle pripravovaného rozpočtu na uvedené roky ešte nezohľadňujú predmetné finančné nároky. Uvádzame však, že finančné nároky vyplývajúce z predmetného návrhu navrhujeme kryť zo zostatku z prostriedkov z predchádzajúceho roka (príjmových finančných operácií Environmentálneho fondu), ktoré predstavujú kumulovaný prebytok hospodárenia fondu za všetky rozpočtové roky, resp. z príjmov z pokút za porušenie predpisov v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Stanovisko komisie:
Komisia žiada predkladateľa premiestniť do časti 3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie, náklady regulácií vyčíslené v tabuľke č. 2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií v časti 3.1.2 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie spolu s Doplňujúcimi informáciami k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií.
Príloha č. 1
7
V tejto súvislosti je potrebné upraviť tabuľku 3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, tak aby obsahovala len 0-vé hodnoty. Komisia žiada predkladateľa, aby upravil vyznačenie v riadku 9 Doložky vybraných vplyvov v časti Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov sa uplatňuje: na „nie“.
Vyhodnotenie:
Pripomienky komisie k vplyvom na podnikateľské prostredie Environmentálny fond v plnej miere akceptoval a zapracoval ich do materiálu a vybraných doložiek.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: