1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
B. Osobitná časť
K čl. I bodu 1 [§ 2 ods. 2, § 5 ods. 3 a § 10 ods. 4]
Na čele fondu bude generálny riaditeľ. Jedná sa o zosúladenie postavenia a pomenovania riaditeľa fondu vo vzťahu k iným orgánom verejnej moci a vo vzťahu k rozsahu pôsobnosti a personálnej veľkosti fondu.
K čl. I bodu 2 [§ 3 písm. m)]
V zmysle úpravy textácie celého paragrafu 4c sa jedná o zosúladenie odkazu na § 4 ods. 9.
K čl. I bodu 3 [§ 3]
Dopĺňa sa nové písmeno w) ako nová položka príjmov Environmentálneho fondu.
Prostriedky z Modernizačného fondu sa dopĺňajú do zdrojov príjmu Environmentálneho fondu.
Modernizačný fond (ďalej len „MoF“) je nízkouhlíkový podporný mechanizmus zriadený v zmysle čl. 10d smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (ďalej len „smernica EU ETS“), ktorý slúži na podporu investícií, vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch s hrubým domácim produktom na obyvateľa v trhových cenách nižším ako 60 % priemeru Únie v roku 2013 na obdobie rokov 2021 až 2030 vrátane Slovenskej republiky.
Prostriedky pridelené Slovenskej republike v rámci MoF spravuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, pričom v kompetencii komisie pre Modernizačný fond je určiť výšku prostriedkov z MoF, ktoré budú zaslané na účet fondu na financovanie oprávnených investičných návrhov (môžu to byť individuálne projekty alebo schémy štátnej pomoci) v zmysle relevantnej a národnej legislatívy (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice EU ETS, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov a zákon č. 414/212 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Komisia pre Modernizačný fond je zložená z piatich členov za MŽP SR a piatich členov za MH SR a bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky a riadi sa vlastným organizačným a rokovacím poriadkom. Úlohou tejto komisie je nastaviť správne fungovanie MoF v Slovenskej republike a zadefinovať podmienky poskytovania podpory z prostriedkov MoF.
K čl. I bodu 4 4 ods. 1 písm. a), m), § 4b ods. 3, § 4d ods. 5 písm. h) a § 9 ods. 1 písm. h)]
Jedná sa o špecifikovanie a zosúladenie terminológie používanej v rámci textu zákona.
K čl. I bodu 5 [Poznámka pod čiarou k odkazu 10]
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia zosúlaďuje s aktuálnym platným a účinným zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
K čl. I bodu 6 [§ 4 ods. 1 písm. g)]
Cieľom úpravy je, aby ak dôjde na strane výdavkov Environmentálneho fondu k odvodu do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, boli tieto prostriedky odvedené za účelom plnenia cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky.
K čl. I bodu 7 [§ 4 ods. 1 písm. o)]
Správca vodohospodársky významných vodných tokov poplatky nevyberá a preto ani prostriedky fondu nemožno poskytnúť na úhradu nákladov spojených s ich výberom podľa § 4 ods. 1 písm. o). Vyberanie a vymáhanie poplatkov je v pôsobnosti Environmentálneho fondu.
K čl. I bodu 8 [Poznámka pod čiarou k odkazu 11b]
V poznámke pod čiarou k odkazu 11b sa dopĺňa citácia na zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 9 [§ 4 ods. 1 písm. s)]
Aktuálne platné znenie nereflektuje na legislatívne zmeny v súvisiacich právnych predpisoch, ako je § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, nakoľko aktuálne sa podpora z Environmentálneho fondu poskytne na základe žiadosti s tým, že po poskytnutí podpory môže žiadateľ pristúpiť k realizácii opatrení pred šírením škodlivých činiteľov, čo sa v praxi javí ako problémové a neefektívne. Jedná sa o precizovanie znenia textácie zákona v súlade s úpravou v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 10 [§ 4 ods. 1 písm. ad)]
Znenie § 4 ods. 1 písm. ad) reflektuje na aktuálnu potrebu praxe s tým, že obsolentné ustanovenia boli vypustené a v platnosti ostalo využívané ustanovenie, v zmysle ktorého sa môžu financovať riešenia mimoriadne závažných environmentálnych situácií. Uvedené ustanovenie nadväzuje na § 4 ods. 4, v rámci ktorého pre zefektívnenie procesu schvaľovania a skrátenia času, môže rozhodnúť priamo minister bez predchádzajúceho odporučenia rady fondu.
K čl. I bodu 11 [§ 4 ods. 1 písm. al) až an)]
Cieľom právnej úpravy v § 4 ods. 1 písm. al) je podpora obcí, ktorých katastrálne územia zasahujú do národných parkov, ako najvýznamnejšieho prírodného dedičstva, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Podpora môže byť zameraná na podporu modernej a ekologickej infraštruktúry, zníženia svetelného znečistenia, podpory spracovania rozvojových dokumentov a štúdií, podpory informačných centier zameraných na ochranu národných parkov, podpory foriem turizmu a podpory environmentálneho vzdelávania, praktickej starostlivosti a manažmentu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Cieľom schválenej stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 je aj zabezpečenie zonácie národných parkov, kde zónu bez zásahu človeka tvoriť do roku 2025 50% z celkovej rozlohy národného parku. Súčasne zmenou kategorizácie z lesov hospodárskych na lesy osobitného určenia prichádzajú tieto obce o výpadok príjmov z dane z nehnuteľnosti 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 460/2019 Z. z.). Uvedený výpadok z príjmov obcí môže byť rovnako sanovaný podporou.
V § 4 ods. 1 písmeno am) sa ustanovuje, že zo zdrojov Environmentálneho fondu zadefinovaných v novelizačnom bode 3 bude Environmentálny fond poskytovať podporu
3
z prostriedkov MoF na financovanie investičných návrhov (môžu to byť individuálne projekty alebo schémy štátnej pomoci) s cieľom modernizácie energetických systémov a zlepšenia energetickej efektívnosti, a to vo výške a spôsobom, ktorý určí komisia pre Modernizačný fond a informuje o tom fond prostredníctvom písomného rozhodnutia.
Povinnosťou pre obhospodarovateľov lesa v treťom. piatom stupni ochrany je hospodáriť v lesoch prírode blízkym spôsobom. Prírode blízke hospodárenie v lesoch je považované za významné adaptačné, ako aj mitigačné opatrenie v súvislosti s účinkami klimatickej zmeny. Realizáciou šetrných a ekologických foriem pestovania lesov, ako aj ťažby dreva, predstavuje optimálnu syntézu oprávnených spoločenských nárokov na les, avšak najmä v počiatočných fázach prebudovy lesa na tento spôsob hospodárenia je charakteristické aj zvýšenými nákladmi na obhospodarovanie, v porovnaní s bežným hospodárením v lesoch. Z uvedeného dôvodu je do § 4 ods. 1 doplnené nové písmeno an), podľa ktorého možno podporiť obhospodarovateľov lesa, ak hospodária prírode blízkym spôsobom v treťom piatom stupni ochrany prírody.
K čl. I bodu 12 [§ 4 ods. 2]
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na doplnenie nových písmen al) a an) v § 4 ods. 1.
K čl. I bodu 13 [§ 4 ods. 3]
Aktuálna právna úprava zásadne mení spôsob zverejňovania jednotlivých špecifikácií, a to tak, že Environmentálny fond zverejní do 31. marca príslušného roku zoznam činností, na ktoré následne v priebehu roka zverejní samotné špecifikácie na predkladanie žiadostí. Zverejnený zoznam činností obsahuje aj predpokladané termíny zverejnenia jednotlivých špecifikácií. Žiadatelia tak budú začiatkom roku disponovať informáciou, kedy môžu očakávať zverejnenie tej ktorej špecifikácie, na ktorú chcú podať žiadosť o podporu, a tak si budú vedieť lepšie naplánovať prípravu žiadostí o podporu, s dostatočným časovým predstihom. Súčasne budú jednotlivé špecifikácie činností zverejňované samostatne a nie ako jeden dokument pre všetky činnosti, ako tomu bolo doteraz, v dôsledku čoho budú jednotlivé špecifikácie pre žiadateľov prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie. Pre zefektívnenie procesu rozširovania zoznamu s činnosťami, na ktoré bude zverejnená špecifikácia na podávanie žiadostí o podporu, je oprávnený Environmentálnemu fondu navrhnúť rozšírenie zoznamu aj minister životného prostredia Slovenskej republiky.
K čl. I bodu 14 [§ 4 ods. 4 a 5]
Nadväzujúc na ustanovenie § 4 ods. 3 obsahuje zverejnený zoznam činností predpokladané termíny zverejnenia jednotlivých špecifikácií, pre lepšie plánovanie a prípravu žiadateľov k podaniu žiadostí o podporu. Súčasne je Environmentálny fond viazaný zverejniť všetky špecifikácie na činnosti podľa zverejneného zoznamu alebo podľa rozšírenia zoznamu o nové činnosti.
Jednotlivé špecifikácie musia obsahovať minimálne určenie okruhu oprávnených žiadateľov o podporu, presné vymedzenie činnosti, na ktorú sa bude podpora poskytovať s tým, že činnosť musí byť vymedzená tak, aby nebola zameniteľná s inou činnosťou a aby žiadateľ vedel posúdiť, že jeho projekt o podporu ktorého požiada, spadá do rozsahu predmetnej špecifikácie činnosti alebo nie. Špecifikácia činnosti súčasne určuje povinné prílohy, ktoré musia žiadatelia predložiť k žiadosti o podporu. Rozsah príloh určuje sám Environmentálny fond, pričom nie je viazaný vykonávacím predpisom, vyhláškou č. 157/2005 Z. z., ktorou sa
4
vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorá neurčuje zoznam povinných príloh k žiadosti o podporu. Rozsah a forma príloh k žiadosti o podporu bude určená osobitne pre každú špecifikáciu činnosti od aktuálnych potrieb a povinností žiadateľov o podporu.
K čl. I bodu 15 [§ 4 ods. 6]
Ustanovenie nadväzuje na § 4 ods. 1 písm. ad), kde v rámci financovania riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou môže rozhodnúť priamo minister životného prostredia Slovenskej republiky, a to aj bez predchádzajúceho odporučenia rady fondu. Uvedené zabezpečuje riešenie mimoriadne závažných environmentálnych situácií v bezprostrednom časovom slede. Ustanovenie rovnako nadväzuje na § 4c, ktorý prezumuje oprávnenosť rozhodnúť o podpore priamo ministrom životného prostredia Slovenskej republiky.
V odseku 6 sa odzrkadľujú aj nové písmená al) a an) doplnené do § 4 ods. 1.
K čl. I bodu 16 [Poznámka pod čiarou k odkazu 12]
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa upravuje chyba pri číslovaní zákona, zákon
č. 553/2003 Z. z.
K čl. I bodu 17 [§ 4 ods. 11]
V súvislosti s kompetenciami vyplývajúcimi zo zákona o vodách a nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z. je ustanovené, aby oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd za predchádzajúci rok správca vodohospodársky významných vodných tokov vôbec mohol zaslať ministrovi do 15. mája kalendárneho roka na základe relevantných skutočných údajov získaných od Environmentálneho fondu. Správca vodohospodársky významných vodných nemá v súčasnosti k dispozícii informácie o skutočnej úhrade poplatkov a o výške ich úhrad, keďže správcom poplatkov je EF a spoplatňované subjekty uhrádzajú poplatky za užívanie vôd priamo na účet fondu.
K čl. I bodu 18 [§ 4 ods. 12]
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na doplnenie nových odsekov 4 a 5.
K čl. I bodu 19 [§ 4 ods. 15]
Jedná sa o zosúladenie ustanovenia so zmenou v ustanovení §4 ods. 1 písm. s), v rámci ktorého na rozdiel od pôvodnej úpravy poskytovania podpory formou výziev, došlo k poskytovanou podpory formou úhrady zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov na základe rozhodnutia ministra. Vzhľadom na uvedené ustanovenie sa §4 ods. 15 už nemôže týkať §4 ods. 1 písm. s), ale len písm. r).
K čl. I bodu 20 [§ 4 ods. 19]
Účelom právnej úpravy je precizovať pôsobenie Environmentálneho fondu v procese vymáhania jednak vlastných pohľadávok ako aj pohľadávok, ktoré v správe. Environmentálny fond, ako štátny účelový fond zriadený zákonom, mať postavenie subjektu, ktorý realizuje vymáhanie pohľadávok vo vlastnej réžii a nedochádza ku konsolidácii pohľadávok. Uvedenému procesu musí zodpovedať predpokladaná personálna a odborná vybavenosť fondu, ktorú je povinný zabezpečiť na plnenie povinností spojených s vymáhaním pohľadávok. Cieľom zákonodarcu je, aby Environmentálny fond vymáhal pohľadávky vrátane
5
pohľadávok, ktoré v správe bez potreby ich konsolidácie na iný určený orgán verejnej moci a bez ohľadu na formu a spôsob ich uplatnenia a vymáhania.
K čl. I bodu 21 [Poznámka pod čiarou k odkazu 12e]
V poznámke pod čiarou k odkazu 12e sa aktualizuje citácia na nový zákon č. 358/2015 Z. z., ktorý zrušil a nahradil zákon č. 231/1999 Z. z.
K čl. I bodu 22 [§ 4a ods. 1]
Jedná sa o zosúladenie lehoty na predkladanie žiadostí s novým ustanovením §4 ods. 5 písm. d) zákona, v zmysle ktorého je lehota na predkladanie žiadostí minimálne dva mesiace. Žiadateľovi sa poskytuje dlhšie obdobie na prípravu a podanie žiadosti.
K čl. I bodu 23 [§ 4a ods. 9]
Ide o legislatívno-technickú úpravu. Zosúlaďuje sa terminológia v texte zákona vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 24 [§ 4a ods. 11]
Jedná sa o zosúladenie a špecifikovanie terminológie používanej v rámci textu zákona pri odkaze na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Súčasne sa špecifikuje, ktorým žiadateľom nie je možné podporu poskytnúť odkazom na § 9 ods. 10.
K čl. I bodu 25 [§ 4b nadpis]
Jedná sa o zosúladenie a špecifikovanie terminológie používanej v rámci textu zákona.
K čl. I bodu 26 [§ 4b ods. 1]
Dopĺňa sa oprávnený subjekt pre poskytnutie prostriedkov Environmentálneho fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky SR, a to o právnickú osobu poverenú MŽP SR vykonávaním schémy štátnej pomoci. Ministerstvo hospodárstva SR je vykonávateľ schémy štátnej pomoci Ministerstva životného prostredia SR: „Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie“ v zmysle smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, ako aj vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov. Uvedené legislatívne akty však neumožňujú pre realizáciu schémy štátnej pomoci čerpať prostriedky na administratívnu pomoc priamo z Modernizačného fondu. Riešením je financovanie výdavkov na zabezpečenie administratívnych činností súvisiacich s realizáciou podpory z prostriedkov Modernizačného fondu uvoľnením finančných prostriedkov z príjmov do výdavkov Environmentálneho fondu v rámci rozpočtu Environmentálneho fondu.
K čl. I bodu 27 [§ 4b ods. 5]
Dopĺňa sa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa postupuje pri poskytovaní prostriedkov podľa § 4b ods. 1.
6
K čl. I bodu 28 [§ 4c]
Ustanovenie § 4c nadväzuje na dôvody legislatívnej zmeny uvedené k § 4 ods. 1 písm. ad). Nakoľko došlo k úprave pôvodného znenia § 4 ods. 1 písm. ad) o vylúčenie obsolentných ustanovení, došlo k zosúladeniu ustanovenia celého § 4c.
K čl. I bodu 29 [§ 4d ods. 5]
Ustanovenie nadväzuje na § 4 ods. 5, v rámci ktorého Environmentálny fond v zverejnenej špecifikácii činnosti určí termín na predkladanie žiadostí o podporu pre žiadateľov. Uvedené sa týka aj špecifikácii pre činnosť podľa § 4 ods. 1 písm. ah). Žiadosti tak žiadatelia predkladajú podľa termínu určeného v špecifikácii činnosti a nie fixne v termíne do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka.
K čl. I bodu 30 [§ 4d ods. 5 písm. k)]
Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť doklady a údaje, ktoré určené v špecifikácii činnosti v zmysle § 4 ods. 5.
K čl. I bodu 31 [§ 4d ods. 10]
Jedná sa o zosúladenie a špecifikovanie terminológie používanej v rámci textu zákona pri odkaze na všeobecne záväzné právne predpisy. Súčasne sa špecifikuje, ktorým žiadateľom nie je možné podporu poskytnúť odkazom na § 9 ods. 10.
K čl. I bodu 32 [§ 4e ods. 1 písm. b)]
Ustanovenie presne vymedzuje, ktorých záujmových združení právnických osôb, ktorých členmi len obce, sa týka, a to odkazom 12oa na osobitné právne normy, ktorými § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
K čl. I bodu 33 [§ 4e ods. 7]
Špecifikuje sa, ktorým žiadateľom nie je možné podporu poskytnúť odkazom na § 9 ods. 10. Zároveň sa zjednocuje terminológia vo vzťahu k pojmu „vykonávací predpis“ a „správny poriadok“.
K čl. I bodom 34 a 36 [§ 4f ods. 1 a 5]
V odseku 1 sa dopĺňa nový oprávnený subjekt „Ministerstvo obrany SR“ pre poskytovanie dotácie na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Úlohou Vojenskej polície v spolupráci so zložkami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky zefektívniť boj proti environmentálnej kriminalite posilnením medzirezortnej spolupráce. Vojenská polícia prispieva k odhaľovaniu environmentálnej protiprávnej činnosti v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky, čo je významné pri zabezpečovaní zdravého a bezpečného životného prostredia. Doplnenie Vojenskej polície medzi subjekty, ktorým môže byť poskytnutá dotácia, je nevyhnutné najmä z hľadiska zefektívnenia ochrany prírodného bohatstva, lesov a vôd na území vojenských obvodov. Vojenská polícia sa tak stane jedným z pilierov garancie ochrany prírodného bohatstva. V súvislosti so sprísnením kontrol na civilných územiach vzniká riziko zvýšeného výskytu environmentálnej trestnej činnosti vo vojenských obvodoch. Vojenská polícia vykonáva pravidelné hliadky na území vojenských obvodov a objektov. Aj takýmto spôsobom Ministerstvo obrany SR a Vojenská polícia prínosné pre odhaľovanie a predchádzanie environmentálnej protiprávnej činnosti.
7
K čl. I bodom 35 a 37 [§ 4f ods. 2, § 4f ods. 6 a 7]
Ide o úpravu so zámerom umožniť poskytovať podporu opakovane v rámci činnosti Environmentálneho fondu.
K čl. I bodom 38 [§ 4f ods. 7]
Zosúlaďuje terminológia používaná v rámci textu zákona pri odkaze na vykonávací predpis a správny poriadok.
K čl. I bodu 39 [§ 4i]
V nadväznosti na doplnenie nového písmena am) v § 4 ods. 1 a osobitnej úpravy poskytovania dotácií na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu, bolo nutné doplnenie nového § 4i, v ktorom zadefinované postup, podmienky a spôsob poskytovania dotácií zo strany fondu na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu. Fond bude dotácie z prostriedkov MoF poskytovať oprávneným príjemcom na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, kde budú bližšie definované podmienky pre čerpania týchto prostriedkov.
K čl. I bodu 40 [§ 5 ods. 5]
V ustanovení sa precizuje postup Environmentálneho fondu pri posudzovaní a hodnotení bonity žiadateľa, bonity zabezpečenia a prínosu a zhodnotenia projektu v prípade poskytnutia podpory formou úveru. Posudzuje sa prínos a zhodnotenie projektu, ktoré lepšie vyjadruje účel úveru ako posúdenie bonity projektu. Fond je oprávnený určiť rozsah posúdenia jednotlivých bonít alebo prínosu a zhodnotenia projektu, súčasne je oprávnený určiť, iba ktorú z uvedených položiek bude posudzovať. V prípade ak fond nie je schopný z personálneho alebo odborného hľadiska predmetné posúdenia vykonať sám, je oprávnený obrátiť sa na tretie subjekty, ktoré však musia byť na to odborne zdatné.
K čl. I bodu 41 [Poznámka pod čiarou k odkazu 16]
Aktualizovaná poznámka pod čiarou k odkazu 16 z dôvodu aktuálneho zákona č. 357/2015 Z. z., ktorý zrušil a nahradil zákon č. 502/2001 Z. z.
K čl. I bodu 42 [Poznámka pod čiarou k odkazu 19]
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa upravuje aktuálny právny predpis, ktorým je zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
K čl. I bodu 43 [§ 8 ods. 3]
Ustanovenie presne vymedzuje, ktorých záujmových združení právnických osôb sa právna norma týka a to tých, ktorými členmi len obce. Rovnako aj v tomto prípade platí poznámka pod čiarou pri odkaze 12oa.
K čl. I bodu 44 [§ 8 ods. 5 a § 9 ods. 11]
Cieľom právnej úpravy je precizovať existujúci právny stav a výslovne vymieniť, že oprávneným žiadateľom o podporu môže byť aj samotné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ak sa majú prostriedky použiť na podporu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme. Úprava sa týka oboch ustanovení § 8 ods. 5 a § 9 ods. 11 zákona.
8
K čl. I bodu 45 [§ 9 ods. 1 písm. m)]
Žiadateľ o podporu je povinný spolu so žiadosťou predložiť prílohy vymedzené v špecifikácii činnosti, ktorú fond zverejnil. Náležitosti špecifikácie činnosti vymedzené v § 4 ods. 5.
K čl. I bodu 46 [§ 9 ods. 2 písm. b) a c)]
Žiadateľ o podporu je povinný v žiadosti o podporu v zmysle § 4 ods. 1 písm. e) určiť opis havárie alebo účel použitia podpory, ak nie je možné určiť presný opis havárie. Opis účelu použitia podpory však musí byť v súlade s § 4 ods. 1 písm. e). Súčasne je žiadateľ povinný v žiadosti uviesť predpokladané opatrenia, ktoré sa majú realizovať, ak nie je možné v žiadosti uviesť presné opatrenia, ktoré sa majú realizovať.
V písmene c) sa jedná o predbežné vyčíslenie škody vzhľadom na skutočnosť, že presnú výšku škody bude možné pravdepodobne presne ustáliť po odstránení následkov havárie. Rovnako v prípade nákladov na odstránenie následkov havárie ich je žiadateľ povinný v žiadosti o podporu určiť v prípade, ak ich vie ustáliť. Ak uvedené nie je možné, v žiadosti uvedie predpokladané náklady na odstránenie následkov havárie.
K čl. I bodu 47 [§ 9 ods. 3]
Ustanovenie § 4 ods. 5 dáva Environmentálnemu fondu oprávnenie pri každej špecifikácii činnosti určiť termín na predkladanie žiadostí o podporu. Termín predkladania žiadostí o podporu nie je určený fixne zákonne. Za týmto účelom bolo potrebné zosúladiť postup upravený v § 9 ods. 3, teda že žiadatelia musia žiadosti o podporu doručiť fondu v takto určenej lehote. Rovnako je fondom určená aj lehota na predkladanie žiadostí podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a v prípade rozšírenia zoznamu činností o nové činnosti v zmysle § 4 ods. 3.
K čl. I bodu 48 [§ 9 ods. 6]
Rozsah príloh a potvrdení k žiadosti o podporu určuje fond v zmysle špecifikácie činnosti, ktorú fond zverejnil. Náležitosti špecifikácie činnosti vymedzené v § 4 ods. 5. Súčasne bolo potrebné upraviť situáciu, ak sa po rozhodnutí ministra životného prostredia Slovenskej republiky vyskytnú nové relevantné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na samotné rozhodnutie ministra, nakoľko Environmentálny fond je viazaný rozhodnutím ministra a po rozhodnutí o udelení podpory musí fond so žiadateľom uzavrieť zmluvu o poskytnutí podpory. Ustanovenie preto rieši možnosť fondu, aj po rozhodnutí ministra, odmietnuť so žiadateľom podpísať zmluvu o poskytnutí podpory a opätovne sa obrátiť na ministra. Podmienkou však je, že sa objavia také relevantné skutočnosti, pri ktorých možno dôvodiť, že ak by existovali pred rozhodnutím ministra, minister by predmetné rozhodnutie neprijal alebo by ho prijal v inom znení. Minister môže opätovne požiadať radu fondu o stanovisko.
K čl. I bodu 49 [§ 9 ods. 7]
Špecifikuje sa spôsob zverejňovania rozhodnutí o poskytnutí podpory tak, že tento zoznam zverejňuje na svojom webovom sídle iba Environmentálny fond. Obsah zoznamu je daný tým, že obsahuje všetkých žiadateľov o podporu s určením, či danému žiadateľovi podpora bola alebo nebola poskytnutá. Zaručuje sa tým aj transparentnosť vo vzťahu k všetkým žiadateľom, samozrejme s výnimkou žiadateľov fyzických osôb, ktoré sa nezverejňujú, ale doručujú osobne.
9
K čl. I bodu 50 [§ 9 ods. 9]
Ide o precizovanie textu a zosúladenie s terminológiou zákona vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 51 [§ 9 ods. 10]
Zákon precizuje problémy pri aplikácii zákona v praxi tým, že upresňuje, ktorým žiadateľom a za akých podmienok nie je možné poskytnúť podporu. Environmentálny fond v tomto prípade je podmienkami zákona viazaný. V prípade, ak žiadateľ porušil finančnú disciplínu v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o podporu, nemôže mu byť podpora poskytnutá, aj keby spĺňal všetky ostatné podmienky poskytnutia podpory. Dvojročná lehota sa pritom javí ako dostatočná v rámci postihu.
K čl. I bodu 52 [§ 10 ods. 2 písm. b)]
Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru musí obsahovať okrem iného aj určenie splátok istiny, úrokov a lehoty a spôsob ich splácania. Nakoľko predmetné zmluvy nadobúdajú účinnosť najskôr ich zverejnením v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, je poskytnutie prostriedkov ako aj termíny ich splácania, viazané na toto zverejnenie. Keďže v čase uzatvárania zmluvy nie je možné vždy presne určiť termín jej účinnosti, pripúšťa zákon možnosť upraviť v zmluve spôsob určenia výšky splátok istiny, úrokov a termínov ich splácania.
K čl. I bodu 53 [§ 10 ods. 3]
Ustanovenie § 4 ods. 3 bolo zmätočné a duplicitné. Ustanovenia § 10 ods. 1 ustanovujú náležitosti pre všetky zmluvy o poskytnutí podpory, tak pre poskytnutie podpory formou dotácie alebo úveru. Ustanovenie § 10 ods. 2 ustanovuje náležitosti pre zmluvy o poskytnutí podpory formou úveru nad rámec náležitostí uvedených v § 10 ods. 1.
K čl. I bodu 54 [§ 10 ods. 3]
V odseku 3 (pôvodný odsek 4) sa upravuje oprávnenosť rozhodovať o predĺžení časového intervalu čerpania prostriedkov s cieľom zefektívnenia pôvodnej úpravy, a to tak, aby oprávnenie rozhodovať o predĺžení lehoty mal generálny riaditeľ, ak sa lehota predlžuje do jedného roku. O predĺžení lehoty na viac ako 12 mesiacov rozhoduje taktiež generálny riaditeľ, avšak po prechádzajúcom odporučení Rady fondu, v rámci ktorej sa posúdi objektívnosť a účelnosť predĺženia doby čerpania.
K čl. I bodom 55 a 57 [§ 11 a § 15e]
Nové znenie § 11precizuje existujúci právny stav postavenia Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení a presne vymedzuje pôsobenie Environmentálneho fondu pri vykonávaní finančnej kontroly ním poskytnutých prostriedkov. Súčasne sa prezumuje pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR ako inštancie vykonávajúcej finančnú kontrolu a audit Environmentálneho fondu.
Zákon predmetným ustanovením precizuje vedenie správneho konania v prípade zistenia porušenia finančnej disciplíny v rámci prvostupňového konania a odvolacieho konania. Environmentálny fond je správnym orgánom vo vzťahu k prostriedkom Environmentálneho fondu pri porušení finančnej disciplíny zo strany prijímateľa, čiže rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny a ukladá a vymáha odvod, penále a pokutu podľa osobitného predpisu s uvedením odkazu na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri prostriedkoch podľa zákona č. 587/2004 Z. z. Zároveň je ustanovené, že táto úprava neplatí, ak
10
sa postupuje podľa osobitného predpisu s odkazom na § 4 ods. 4 písm. b) e) zákona č. 357/2015 Z. z. (v prípade, ak ako správny orgán koná pri porušení finančnej disciplíny Úrad vládneho auditu).
V odseku 5 úprava nadväzuje na novelizované ustanovenie § 4 ods. 1 písm. am), ktoré umožňuje využívanie prostriedkov Modernizačného fondu. Nakoľko zákonodarca predpokladá investície na špecifické projekty v rámci hospodárstva je nevyhnutné umožniť Environmentálnemu fondu externalizovať, teda umožniť poveriť tretí subjekt, ktorým môže byť výlučne iný orgán verejnej správy na vykonanie finančnej kontroly poskytnutia finančných prostriedkov. Zámerom úpravy je zabezpečiť efektívne a odborné vykonanie finančnej kontroly poskytnutých prostriedkov. Právna úprava nadväzuje na úpravu zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň je doplnené prechodné ustanovenie s ohľadom na začaté finančné kontroly alebo vnútorné audity v § 15e.
K čl. I bodu 56 [§ 13]
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, upravuje podmienky poskytovania a používania podpory. Náležitosti príloh žiadostí o podporu a dokladov potrebných na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí podpory ustanovuje špecifikácia činností zverejnená v zmysle § 4 ods. 5. Vykonávací predpis tieto podmienky neobsahuje.
K čl. II
V čl. II sa novelizuje zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prvé dva body predstavujú legislatívno-technickú úpravu názvu „Modernizačný fond“.
V bode 3 sa dopĺňajú nové odseky v § 18.
Nový odsek 12 definuje možné oblasti podpory z prostriedkov Modernizačného fondu, ktoré musia byť v súlade s článkom 10d smernice 2003/87/ES a s vykonávacím nariadením č. (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov.
V odseku 13 je nové ustanovenie o zriadení komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu (ďalej len „komisia pre MoF“), ktorej úlohou je nastavenie podmienok a zabezpečenie správneho fungovania Modernizačného fondu v SR v zmysle platnej a národnej legislatívy. Komisia pre MoF je zložená z piatich členov za MŽP SR a piatich členov za MH SR vrátane štátnych tajomníkov za spomenuté ministerstvá.
Komisia pre MoF je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky a riadi sa vlastným organizačným a rokovacím poriadkom.
Nový odsek 14 bližšie definuje, že v kompetencii komisie pre MoF je určiť výšku prostriedkov z Modernizačného fondu, ktoré budú zaslané na účet Environmentálneho fondu a na samostatný účet Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (v súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na financovanie schválených investičných návrhov (môžu to byť individuálne projekty alebo schémy štátnej pomoci) v zmysle relevantnej a národnej legislatívy. Zároveň komisia pre MoF schvaľuje systém finančného riadenia prostriedkov
11
pridelených Slovenskej republike z prostriedkov MoF vrátane nastavenia systému bankových účtov pre príjem týchto prostriedkov od Európskej investičnej banky.
V bode 4 sa upravuje názov Modernizačný fond a doplneňuje, že ministerstvo bude prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu spravovať v súlade s rozhodnutím prijatým komisiou pre MoF.
V bode 5 sa vypúšťajú slová „na notifikáciu“ z dôvodu, že tento pojem definuje konkrétny posudzovací postup schém štátnej pomoci (ďalej len „schéma“) zo strany Európskej komisie. Nie všetky schémy, ktoré sa budú pripravovať pre poskytovanie podpory z prostriedkov Modernizačného fondu budú notifikované. Niektoré schémy môžu byť predmetom posudzovacieho konania len zo strany Protimonopolného úradu SR, ako koordinátora pre štátnu pomoc a oznámené Európskej komisii podľa nariadenia Komisie č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.
Pre účely Modernizačného fondu sa bude pripravovať viacero schém, takže sa mení slovo „schéma“ na „schémy“.
K čl. III [účinnosť]
Navrhuje sa účinnosť 1. februára 2022 z dôvodu dostatočnej legisvakačnej lehoty a dostatočného oboznámenia so zmenenou právnou úpravou.
V Bratislave dňa 3. novembra 2021
Eduard Heger v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Budaj v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky