1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne ako podpora stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky.
Návrh zákona prioritne rieši úpravy a doplnenia účelu, na ktorý môžu byť poskytnuté a použité finančné prostriedky z rozpočtu Environmentálneho fondu, pričom navrhované zmeny posilňujú hlavný zámer a cieľ Environmentálneho fondu podporovať starostlivosť o životné prostredie a budú mať dlhodobý pozitívny vplyv na životné prostredia.
Upravujú sa aj schémy zverejňovania špecifikácií činností a podávania žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie, pričom výsledkom navrhovanej zmeny byť jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania podpory formou dotácie a/alebo úveru žiadateľom, sprehľadnenie a zefektívnenie postupov poskytovania podpory Environmentálnym fondom a zabezpečenie možnosti Environmentálneho fondu operatívne reagovať na požiadavky zo strany žiadateľov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a schopnosti prijímať operatívne opatrenia.
Účelom úpravy je aj zvýšenie kontroly a preverovania si subjektov, ktorým byť poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu ako aj účelu, na ktorý byť podpora poskytnutá. Navrhované zmeny by mali zabezpečiť vyššiu ochranu prostriedkov z Environmentálneho fondu pred ich zneužitím v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky.
Účelom návrhu zákona je flexibilnejšej zabezpečiť flexibilnejšiu možnosť úpravy náležitostí žiadostí o poskytnutie podpory, predovšetkým z dôvodu snahy o zjednodušenie administratívneho zaťaženia žiadateľov o poskytnutie podpory.
Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na životné prostredie a podnikateľské prostredie. Nepredpokladá vplyv na služby verejnej správy pre občana a ani na procesy služieb vo verejnej správe, vplyv na informatizáciu, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a sociálny vplyv.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.