1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Šebová a Eva Horváthová.
Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na poznatky o pretrvávajúcich nedostatkoch v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ťažkým zdravotným postihnutím. V praxi totiž často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie (nedostatok zmyslových alebo duševných schopností) je prítomnosť blízkej osoby nutná, aby zdravotnícki pracovníci vedeli ako s touto osobou zaobchádzať. Zároveň to môže byť aj odľahčujúce pre zdravotníckeho pracovníka, nakoľko takáto osoba vie poskytnúť pomoc s manipuláciou a bežnými úkonmi, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje. Prítomnosť blízkej osoby je veľmi prospešná pre takéhoto pacienta. Pozitívne pôsobí predovšetkým na jeho celkovú psychickú pohodu a ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.
Predkladaný návrh zákona nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na životné prostredie. Návrh zákona pozitívne vplyvy na rodinu.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
2
B.Osobitná časť
K Čl. I
Pri zdravotnej starostlivosti poskytovanej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je nespôsobilá dať informovaný súhlas sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby.
Podľa § 6 ods. 6 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. informovaný súhlas dáva zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.
Toto právo sa nebude uplatňovať pri všetkých formách poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale iba pri ambulantnej a ústavnej starostlivosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 576/2004 Z. z.
Z okruhu adresátov návrhu zákona, a teda osôb, ktorým návrh zákona priznáva právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, vylúčené osoby vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.
K Čl. II
So zohľadnením legisvakančnej lehoty sa účinnosť návrhu zákona navrhuje od 1. apríla 2022.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Šebová a Eva Horváthová
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vyššie uvedené je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu možno badať v tom, že prítomnosť blízkej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi s ťažkým zdravotným postihnutím je veľmi prospešná. Pozitívne pôsobí predovšetkým na jeho celkovú psychickú pohodu a ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.