NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Dušana Jarjabka, Jozefa Habánika
na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladajú:
Dušan Jarjabek v.r.
Jozef Habánik v.r.
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka, Jozefa Habánika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bratislava november 2021
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z … 2021,
ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 18 ods. 7 sa na konci textu dopĺňa veta Zabezpečenie spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov podľa prvej vety sa nevzťahuje na verejné vysoké školy“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky: Dušan Jarjabek, Jozef Habánik.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zlepšenie prístupu verejných vysokých škôl k finančným prostriedkom poskytovaných prostredníctvom Fondu na podporu umenia.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Predloženým návrhom zákona sa zlepší prístup verejných vysokých škôl k finančným prostriedkom poskytovaných prostredníctvom Fondu na podporu umenia.
K Čl. II
Účinnosť sa navrhuje od 1. apríla 2022.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladatelia návrhu právneho predpisu poslanci Národnej rady SR:, Dušan Jarjabek, Jozef Habánik.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.
Dušan Jarjabek, Jozef Habánik,
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Podateľňa
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Vec: Predloženie návrhu zákona
V prílohe listu predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh obsahuje nasledovné materiály:
-Úvodná strana
-Návrh zákona
-Dôvodová správa
-Doložka zlučiteľnosti
-Doložka vybraných vplyvov
V Bratislave, dňa 4.11.2021
.............................................................
podpisy poslancov