NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení zákona č.
581/2004 Z. z.
, zákona č.
538/2005 Z. z.
, zákona č.
539/2005 Z. z.
, zákona č.
570/2005 Z. z.
, zákona č.
250/2007 Z. z.
, zákona č.
326/2007 Z. z.
, zákona č.
85/2008 Z. z.
, zákona č.
245/2008 Z. z.
, zákona č.
384/2008 Z. z.
, zákona č.
448/2008 Z. z.
, zákona č.
400/2009 Z. z.
, zákona č.
568/2009 Z. z.
, zákona č.
48/2011 Z. z.
, zákona č.
388/2011 Z. z.
, zákona č.
32/2013 Z. z.
, zákona č.
307/2014 Z. z.
a zákona č.
378/2015 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 sa za slová: „zdravotného postihnutia,“ vkladajú slová: „nepodrobenia sa očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo odmietania takéhoto očkovania,“.
2.V § 2a ods. 11 sa vkladá nové písm. e), ktoré znie:
„e) nepodrobenia sa očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo odmietania takéhoto očkovania sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe, ktorá sa nepodrobila očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo takéto očkovanie odmieta.“.
3.V § 8 ods. 1 sa na konci pripája veta: „To neplatí, ak ide o rozdielne zaobchádzanie z dôvodu nepodrobenia sa očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo odmietania takéhoto očkovania.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.