Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona reflektuje na pretrvávajúcu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, ktorá zásadným a nepredvídateľným spôsobom ovplyvnila podnikateľské subjekty vrátane tých, ktoré prijímateľmi investičnej pomoci. Pri tejto skupine podnikateľských subjektov pandémia COVID-19 naviac priamo ovplyvnila ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, resp. rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
Porušenie povinností a podmienok na poskytnutie investičnej pomoci by mohlo viesť k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, resp. rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, pričom v rámci prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 bolo ustálené, že „hromadné“ rušenie podpory inak prosperujúcich a riadne realizovaných investičných zámerov by bolo neželaným javom.
Na uvedené veľmi adresne reflektovala novelizácia zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z decembra 2020 (zákon č. 420/2020 Z. z.) tým, že zmiernila vybrané povinnosti a podmienky, ktoré mali prijímatelia investičnej pomoci plniť v čase priamych aj nepriamych obmedzení, resp. v čase pretrvávajúceho dopadu pandémie.
Súčasne, vzhľadom na akútnu potrebu podpory hospodárskeho rozvoja v súvislosti s ozdravením ekonomiky, novela taktiež dočasne zmiernila niektoré vybrané povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prospech nových investícií, ktoré sa o investičnú pomoc uchádzajú počas pandémie.
Uvedenú právnu úpravu dopĺňa tento návrh zákona (nadväzujúci na zmenu v legislatíve Európskej únie).
Nakoľko pandémia COVID-19 vo všeobecnosti priamy i nepriamy vplyv na schopnosť podnikateľských subjektov udržať pracovné miesta, cieľom návrhu zákona je uľahčiť prijímateľom investičnej pomoci plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru podľa § 22 ods. 10 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak k zániku vytvoreného nového pracovného miesta došlo v období vymedzenom osobitným predpisom nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení“) – pracovné miesto sa považuje za udržané.
Ďalej, návrh zákona zavádza dočasnú výnimku, v zmysle ktorej možno poskytnúť investičnú pomoc aj takému subjektu, ktorý je podnikom v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení. Podmienkou je, že sa stal podnikom v ťažkostiach v období pandémie COVID-19, konkrétne v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021, a nebol podnikom v ťažkostiach k 31. decembru 2019.
Obe navrhované výnimky formulované spôsobom, ktorý je dostatočne určitý a zároveň zabezpečuje možnosť priamej aplikácie nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, v prípade, že by v dôsledku pretrvávajúcej pandémie došlo k predĺženiu obdobia, počas ktorých možno výnimky uplatniť.
Ambíciou návrhu zákona nie je poskytnúť prijímateľom investičnej pomoci podporu nad rámec iných opatrení vlády Slovenskej republiky prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Návrh sa opätovne zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok investičnej pomoci z hmotného a časového hľadiska.
Súčasťou navrhovanej úpravy je taktiež odstránenie nepresnosti v § 7 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje od 1. marca 2022.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, ani na podnikateľské prostredie, a taktiež nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Cieľom zmeny v § 7 ods. 2 písm. c) a d) zákona o regionálnej investičnej pomoci sa sleduje oprava chyby v zákone.
V prípade investičných zámerov realizovaných v priemyselnej výrobe kombinovanej s technologickým centrom je logickou požiadavka, aby sa na časť zámeru realizovanú v priemyselnej výrobe vzťahovali všetky podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe 7 ods. 1) a zároveň, aby sa na časť zámeru v technologickom centre vzťahovali všetky podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v technologickom centre (§ 8).
Z uvedeného dôvodu bolo znenie § 7 ods. 2 písm. c) a d) zákona o regionálnej investičnej pomoci, upravený tak, aby pre investičné zámery v priemyselnej výrobe kombinovanej s technologickým centrom platila podmienka vytvorenia minimálneho počtu nových pracovných miest podľa § 7 ods. 1 písm. d) a podľa § 8 písm. d) zákona o regionálnej investičnej pomoci.
Prijímatelia investičnej pomoci, ktorým bola poskytnutá investičná pomoc na podporu realizácie tohto typu investičného zámeru v období pred účinnosťou tejto zmeny platí povinnosť vytvorenia nových pracovných miest deklarovaných v žiadosti o investičnú pomoc. Uvedená povinnosť vyplýva z rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci a z § 22 ods. 9 zákona o regionálnej investičnej pomoci.
K bodu 3
§ 30c
Prechodné ustanovenie sa týka investičných stimulov a investičnej pomoci, ktoré boli schválené do 28. februára 2022. Investičné stimuly a investičná pomoc schválené do 28. februára 2022 zostávajú v platnosti v rozsahu a za podmienok tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
Ďalej, prechodné ustanovenie upravuje režim konaní o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, ktoré boli začaté a neukončené do 28. februára 2022. Tieto konania sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. marca 2022.
§ 30d
S ohľadom na dôsledky pretrvávajúcej pandémie, sa s účinnosťou od 1. marca 2022 zavádzajú dočasné výnimky z pravidiel poskytovania investičnej pomoci na základe zákona o regionálnej investičnej pomoci.
Prvou je výnimka z pravidla, podľa ktorého investičnú pomoc nemožno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktoré majú status podniku v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení. Podľa prechodných ustanovení možno poskytnúť investičnú pomoc fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe v takomto postavení, ak spĺňa
podmienky týkajúce sa statusu podniku v ťažkostiach ustanovené v čl. 1 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
Výnimka sa použije na konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 28. februára 2022 a na konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. marca 2022.
Druhou je výnimka z povinnosti prijímateľa investičnej pomoci udržať vytvorené nové pracovné miesto podľa § 22 ods. 10 zákona o regionálnej investičnej pomoci, pričom platí rovnako pre investičné zámery s oprávnenými mzdovými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a) a na investičné zámery s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. b).
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, výnimka z povinnosti udržania pracovných miest sa vzťahuje výlučne na nové pracovné miesta vytvorené v rámci realizácie investičného zámeru. Podmienkou uplatnenia výnimky je, že k zániku pracovného miesta došlo v časovom období vymedzenom nariadením (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nie však skôr ako bol v Slovenskej republike vyhlásený mimoriadny stav v súvislosti s pandémiou COVID-19, t. j. nie skôr ako 12. marca 2020.
Obe výnimky formulované spôsobom, ktorý je dostatočne určitý a zároveň zabezpečuje možnosť priamej aplikácie nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, v prípade, že by v dôsledku pretrvávajúcej pandémie COVID-19 došlo k predĺženiu obdobia, počas ktorých možno výnimky uplatniť.
K Čl. II
Ustanovuje sa účinnosť zákona od 1. marca 2022.