NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ..... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z. a zákona č. 420/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa odseku 1 písm. c) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. c) až e)“.
2.V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 8 písm. c) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 písm. c) až e)“.
3.Za § 30b sa vkladajú § 30c a 30d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠30c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2022
(1)Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 28. februára 2022 zostávajú v platnosti v rozsahu a za podmienok tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)Konania o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci začaté a neukončené do 28. februára 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. marca 2022.
§ 30d
Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 1. marca 2022
(1)Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 28. februára 2022 a o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. marca 2022 prijímateľom môže byť aj fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu;38) ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) prvá časť vety, § 15 ods. 3 a § 28 ods. 5 sa nepoužijú.
2
(2)Povinnosť prijímateľa podľa § 22 ods. 10 sa nevzťahuje na nové pracovné miesto vytvorené po podaní žiadosti alebo po vydaní rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ak pracovné miesto zaniklo počas platnosti výnimky podľa osobitného predpisu,39) najskôr však k 12. marcu 2020; táto výnimka platí rovnako na investičné zámery s oprávnenými mzdovými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a) a na investičné zámery s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(3) Ustanovenie odseku 2 sa použije aj na investičnú pomoc schválenú podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak tým nedôjde k poskytnutiu neoprávnenej výhody prijímateľovi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38 a 39 znejú:
38) Napríklad čl. 1 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
39) Napríklad čl. 14 ods. 9 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2022.