PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-277/2021
781
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. októbra 2021
o pridelení zákona zo 7. októbra 2021, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A. p r i d e ľ u j e m
zákon zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 752), doručený 25. októbra 2021
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci s tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch,
2. lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výbore vrátane v gestorskom výbore do začiatku rokovania o tomto vrátenom zákone na schôdzi Národnej rady
Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.