1
z 27. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 45/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písmeno h) znie:
„h) indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými plnenia jeho povinností
2
voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,2) a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Pri preukazovaní ušlého zárobku a hotových výdavkov a rozhodovaní o sume uplatneného nároku na úhradu ušlého zárobku a hotových výdavkov sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.11)“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) § 72 75 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 12 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.
5.V § 15 ods. 3 prvej vete sa slovo „určí“ nahrádza slovami „je oprávnený určiť“.
6.V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
7.§ 19a sa vypúšťa.
8.V § 20 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predvolaná osoba je povinná s ospravedlnením predložiť aj dôkazy preukazujúce tieto dôvody alebo okolnosti.“.
9.V § 23 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „po prijatí žiadosti o nazretie do spisu sprístupní správca dane spis daňového subjektu nasledujúci pracovný deň.“.
10.V § 23 ods. 1 poslednej vete sa za slovom „konaní“ vypúšťa čiarka a slová „a do súhrnného protokolu podľa § 19a“.
3
11.V § 24 ods. 4 druhej vete sa za slovo „kontrolách,“ vkladajú slová „protokoly o určení dane podľa pomôcok,“.
12.§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Na účely dokazovania môže správca dane úkony, ktorými najmä ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov a oboznamovanie sa s dôkazmi, vykonávať aj spoločne.“.
13.§ 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Správca dane môže uskutočniť vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie; podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.
14.§ 25a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Správca dane môže uskutočniť vypočutie znalca prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie; podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.
15.V § 38 ods. 5 piatej vete a § 46 ods. 6 tretej vete sa za slovo „konania“ vkladajú slová „alebo ak tieto boli poskytnuté Kriminálnemu úradu finančnej správy, Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní“.
16.V § 49 ods. 1 prvá veta znie: „Správca dane zašle daňovému subjektu protokol o určení dane podľa pomôcok, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie.“.
17.V § 49 ods. 2 prvej vete sa slová „výzvy správcu dane na vyjadrenie sa k protokolu o určení dane podľa pomôcok“ nahrádzajú slovami „protokolu o určení dane podľa pomôcok, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie“.
18.V § 52 ods. 3 písm. a) sa slová „jej trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „adresa jej trvalého pobytu“.
19.V § 52 ods. 5 druhej vete sa slová „meno, priezvisko, trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,“.
20.V § 52 ods. 6 písm. a), ods. 11 druhej vete, ods. 12 písm. a) a ods. 14 písm. a) sa slová „jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu“ nahrádzajú slovami „adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu“.
21.V § 52 ods. 10 sa za slovo „vývoj“ vkladá čiarka a slová „odpočet výdavkov (nákladov) na investície“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37ab a 37ac znejú:
37ab) § 13a, 13b, 30c a § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37ac) § 13a ods. 6, § 13b ods. 7, § 30c ods. 8 a § 30e ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4
22.V § 52 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16 až 18, ktoré znejú:
„(16) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb podľa toho, ktorý platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený.
(17) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt.
(18) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, a index daňovej spoľahlivosti.“.
Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 19.
23.V § 52 odsek 19 znie:
„(19) Údaje, ktoré finančné riaditeľstvo zverejňuje v zoznamoch, a údaje, ktoré finančné riaditeľstvo sprístupňuje, sa zverejňujú a sprístupňujú v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje ich cielené vyhľadávanie a ďalšie automatizované spracovanie.“.
24.V § 53a ods. 3 prvej vete sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „desiatich“ a slovo „ôsmich“ sa nahrádza slovom „desiatich“.
25.§ 53c znie:
㤠53c
(1)Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške 1 000 eur; vysoko spoľahlivý daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko polovicu tejto sumy.
(2)Úhrada podľa odseku 1 sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko a v určenej výške podľa odseku 1, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného riaditeľstva na jej zaplatenie. Ak úhradu daňový subjekt nezaplatí v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá; túto skutočnosť finančné riaditeľstvo oznámi daňovému subjektu.
5
(3)Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu; túto skutočnosť oznámi finančné riaditeľstvo daňovému subjektu. Finančné riaditeľstvo vráti daňovému subjektu zaplatenú úhradu podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety.“.
26.§ 53d vrátane nadpisu znie:
㤠53d
Index daňovej spoľahlivosti
(1)Daňový úrad zašle daňovému subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti obsahuje odôvodnenie, v ktorom sa uvedú dôvody určenia indexu.
(2)Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad zašle daňovému subjektu podľa odseku 1 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok.
(3)Proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti môže daňový subjekt podať námietku do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená. Podanie námietky odkladný účinok. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť.
(4)Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu uverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
(5)Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane
a)vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak splnené zákonné podmienky podľa § 47a,
b)určí lehotu najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
(6)Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti nespoľahlivý daňový subjekt, správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo výkonom miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.“.
27.V § 67 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.
28.V § 67 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.
29.V § 67 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
6
30.V § 67 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
31.V § 67 ods. 12 sa slová „správcovi dane, daňovník“ nahrádzajú slovami „alebo sprístupňuje finančnej správe, daňový subjekt“.
32.V § 68 ods. 1 prvej vete, druhej vete a tretej vete sa slová „protokolu s výzvou“ nahrádzajú slovami „protokolu, ktorého súčasťou je výzva“.
33.V § 69 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
34.V § 84 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) nasledujúcim po uplynutí šiestich rokov od
1.vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára podľa štvrtej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48) a to v rozsahu nevymáhateľných daňových nedoplatkov; rovnako zanikajú aj neprihlásené pohľadávky a pohľadávky nezaradené v splátkovom kalendári určenom súdom,
2.vyhlásenia konkurzu, ak sa uplatnil postup podľa osobitného predpisu,48a) a to v rozsahu pohľadávok, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené bez ohľadu na to, či boli do konkurzu prihlásené,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
48a) § 206f ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.“.
35.§ 84 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ustanovenie odseku 1 písm. g) sa neuplatní, ak ide o daňový nedoplatok z daňového priznania, na podanie ktorého lehota uplynula do začatia reštrukturalizačného konania, pričom v tejto lehote nebolo podané; takýto daňový nedoplatok sa považuje za pohľadávku vzniknutú po začatí reštrukturalizačného konania.“.
36.V § 149 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) zadržaním vodičského preukazu.“.
37.V § 151 ods. 2 písm. b) sa slová „e) a h)“ nahrádzajú slovami „e), h) a i)“.
38.V § 155 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na index daňovej spoľahlivosti“.
39.V § 155 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13) Správca dane pokutu podľa odseku 1 daňovému subjektu neuloží
a)po vyhlásení konkurzu za správny delikt, ktorého sa dopustil do vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48)
b)po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“) za správny delikt, ktorého sa dopustil do rozhodujúceho dňa,
c)po začatí reštrukturalizačného konania za správny delikt, ktorého sa dopustil do začatia reštrukturalizačného konania a účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu trvajú.“.
7
Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 16.
40.V § 156 ods. 2 piatej vete sa vypúšťajú slová „alebo do dňa začatia reštrukturalizačného konania“.
41.V § 156 ods. 2 sa za piatu vetu vkladá nová šiesta veta, ktorá znie: „Ak nebol úrok z omeškania správcom dane vyrubený právoplatným rozhodnutím do vyhlásenia konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa, správca dane vypočíta úrok z omeškania za obdobie do vyhlásenia konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa; takto vypočítaný úrok z omeškania sa považuje za vyrubený dňom predchádzajúcim vyhláseniu konkurzu, začatiu reštrukturalizačného konania alebo dňom predchádzajúcim rozhodujúcemu dňu.“.
42.V § 156 sa odsek 6 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e) v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48)
f) z dlžnej sumy podľa odseku 1 prihlásenej podľa všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48) počas reštrukturalizácie a po skončení reštrukturalizácie, ak trvajú účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu, a to aj ak ide o neprihlásenú pohľadávku,
g) po rozhodujúcom dni z dlžnej sumy podľa odseku 1 vzniknutej do rozhodujúceho dňa.“.
43.Za § 157 sa vkladá § 157a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠157a
Rozhodnutie o vylúčení
(1)Správca dane vydá rozhodnutie o vylúčení,93aa) ak daňový subjekt
a)mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a daňový nedoplatok a nedoplatok na inom peňažnom plnení v úhrne aspoň 5000 eur viac ako jeden rok, alebo ak
b)podal daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie a daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu36a) týkajúca sa tohto zdaňovacieho obdobia bola ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).
(2)Rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1 písm. a) je vylúčená fyzická osoba,93aa) ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu daňového subjektu. Rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1 písm. b) je vylúčená fyzická osoba, ktorá bola štatutárnym orgánom alebo bola členom štatutárneho orgánu v čase, keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).
(3)Fyzická osoba je vylúčená odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení a doba vylúčenia je tri roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4)Fyzická osoba, ktorá je vylúčená, nemôže podať voči rozhodnutiu o vylúčení podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania.
8
(5)Správca dane doručí príslušnému súdu93ab) rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom po uplynutí 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak bola podaná správna žaloba podľa správneho súdneho poriadku, správca dane doručí rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o odmietnutí priznania odkladného účinku alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí správnej žaloby; o podaní správnej žaloby podľa Správneho súdneho poriadku fyzická osoba bezodkladne informuje správcu dane.
(6)Diskvalifikačným listom sa na účely tohto zákona rozumie oznámenie správcu dane, ktoré obsahuje tieto údaje:
a)meno a priezvisko vylúčenej osoby,
b)dátum narodenia a rodné číslo vylúčenej osoby, ak jej bolo pridelené,
c)bydlisko vylúčenej osoby,
d)označenie správcu dane, ktorý vydal rozhodnutie o vylúčení, číslo a dátum tohto rozhodnutia,
e)dobu vylúčenia.
(7)Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na daňový subjekt, ak
a)sa voči daňovému subjektu vedie daňová exekúcia na daňový nedoplatok, na iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím, na exekučné náklady a hotové výdavky podľa
§ 149
uspokojované aj po jednom roku od jeho splatnosti,
b)bol daňovému subjektu povolený odklad platenia dane alebo daňového nedoplatku alebo povolené splátky podľa § 57,
c)je voči daňovému subjektu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93aa a 93ab znejú:
93aa) § 13a Obchodného zákonníka.
93ab) § 82i ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2016 Z. z.“.
44. V § 158 ods. 3 sa slová „kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“)“ nahrádzajú slovami „rozhodujúci deň“.
45.V § 165j ods. 2 sa slová „februára 2022“ nahrádzajú slovami „februára 2023“, slová „31. decembru 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembru 2022“, slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“ a slová „31. decembri 2021“ sa nahrádzajú slovami „31. decembri 2022“.
46.V § 165j ods. 3 sa číslo „2022“ nahrádza číslom „2023“.
47.Za § 165l sa vkladá §165m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)Zoznam podľa § 52 ods. 18 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. júna 2022.
9
(2)Daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa § 53d ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.
(3)Daňovým subjektom, ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31. decembra 2019 a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa § 53d ods. 1v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.
(4)Ustanovenie § 53c v znení účinnom od 1. januára 2022 sa uplatní na žiadosti o záväzné stanoviská podané od 1. januára 2022, pričom ustanovenie § 53c ods. 1 časť vety za bodkočiarkou sa uplatní na žiadosti podané po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovému subjektu.
(5)Daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenému úroku z omeškania alebo nezaplatenej pokute, evidovaný k 31. decembru 2021, zaniká 1. januára 2022, ak úrok z omeškania bol vyrubený alebo pokuta bola uložená po rozhodujúcom dni, pričom nárok na vyrubenie úroku z omeškania alebo uloženie pokuty nastal do rozhodujúceho dňa.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona
10
č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) Napríklad § 152 Zákonníka práce.“.
2.V § 17 ods. 31 a § 22 ods. 9 tretej vete sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
3.V § 18 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „úhrada sa u daňovníka, ktorý je v čase podania žiadosti na základe indexu daňovej spoľahlivosti podľa osobitného predpisu81) považovaný za vysoko spoľahlivého, znižuje na polovicu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81 znie:
81) § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 22 ods. 6 písm. e) sa za slová „1 700 eur“ vkladajú slová „a technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 vyššie ako 1 700 eur, ak je zaradené do užívania alebo do obchodného majetku v inom zdaňovacom období, ako je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku hmotný majetok uvedený v prílohe č. 3, na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e“.
5.V § 25 ods. 2 sa za slovo „ceny“ vkladá čiarka a slová „ak § 22 ods. 6 písm. e) neustanovuje inak,“.
6.V § 30c ods. 1 sa číslo „200“ nahrádza číslom „100“.
7.Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30e
Odpočet výdavkov (nákladov) na investície
(1)Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii investičného plánu možno po splnení podmienok podľa odseku 2 odpočítať ustanovené percento výdavku (nákladu) z odpisu podľa § 22 29 z investície podľa odseku 5, ktorého výška závisí od plánovanej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej priemernej hodnoty investícií ustanovených v investičnom pláne, a to:
11
Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. eur
Preinvestovaná priemerná
hodnota investícií v percentách
viac ako 1 do 20 vrátane
viac ako 20 do 50 vrátane
viac ako 50
od 700 % - do 1 399,99 %
15 %
25 %
50 %
od 1 400 % a viac
20 %
30 %
55 %
(2)Odpočet podľa odseku 1 môže daňovník uplatniť na investíciu zaradenú do užívania alebo do obchodného majetku počas obdobia investičného plánu. Odpočet výdavkov (nákladov) na investíciu, ktorá spĺňa podmienky pre tento odpočet v zdaňovacom období jej zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, si môže daňovník uplatniť počas doby odpisovania tohto majetku, avšak najviac počas desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, pričom počas obdobia investičného plánu nie je možné prerušiť odpisovanie tohto hmotného majetku podľa § 22 ods. 9. Na účely uplatnenia odpočtu podľa prvej vety sa hodnota investície podľa odseku 5 alebo úhrn hodnôt týchto investícií v príslušnom zdaňovacom období posudzuje vždy k priemernej hodnote investícií podľa odseku 4. Zdaňovacie obdobie daňovníka počas obdobia investičného plánu musí trvať nepretržite 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)Pri odpočte podľa odsekov 1 a 2 postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 a ide o investíciu podľa odseku 5 obstaranú a zaradenú do obchodného majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.
(4)Priemerná hodnota investícií musí byť vyššia ako nula a vypočíta sa ako aritmetický priemer výdavkov (nákladov) vynaložených daňovníkom na obstaranie:
a) hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3 kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou1) zaradeného do užívania alebo do obchodného majetku za obdobie troch zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom začína obdobie investičného plánu,
b) technického zhodnotenia vykonaného na majetku uvedeného v prílohe č. 3 a počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou1) zaradeného do užívania alebo do obchodného majetku za obdobie troch zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom začína obdobie investičného plánu a
c) technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou1) zaradeného do užívania alebo do obchodného majetku za obdobie troch zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom začína obdobie investičného plánu.
(5)Na účely odsekov 1 a 2 sa investíciou rozumie investícia do výrobného systému a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej techniky a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobného procesu a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom
12
poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného procesu a logistického procesu, pričom ide o investíciu do
a)hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou,1) ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný,
b)iného majetku podľa § 22 ods. 6 písm. e), ak ide o technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3,
c)počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou,1) ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku.
(6)Od základu dane možno podľa odsekov 1 a 2 odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka.
(7)Odpočet podľa odsekov 1 a 2 nemôže využiť
a)fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie počas troch zdaňovacích období zahrňovaných do výpočtu priemernej hodnoty investícií podľa odseku 4,
b)daňovník na majetok podľa odseku 5, ktorého odpis podľa § 22 29 zahrnuje úplne alebo čiastočne do odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c,
c)daňovník na majetok podľa odseku 5, na ktorý bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, okrem návratných foriem pomoci podľa osobitného predpisu.120t)
(8)Investičným plánom, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odsekov 1 a 2, sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí celkovú hodnotu plánovanej investície podľa odseku 5, časové vymedzenie obdobia plánovanej investície, predpokladaný harmonogram realizácie plánovanej investície, výpočet priemernej hodnoty investícií podľa odseku 4, plánovanú výšku preinvestovania priemernej hodnoty investícií v peňažnom vyjadrení a percentuálnom vyjadrení podľa odseku 1 a stručný technický popis prepojenia obstarávanej investície s digitalizáciou a automatizáciou výrobných procesov a logistických procesov podľa odseku 5. Obdobie, na ktoré sa investičný plán vypracováva, musí trvať u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januára 2022, a posledným zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré končí 31. decembra 2025. Obdobie, na ktoré sa investičný plán vypracováva, musí trvať u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína v roku 2022, a posledným zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína v priebehu roka 2025. Daňovník môže mať iba jeden investičný plán. Investičný plán obsahuje najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, obchodné meno alebo názov, sídlo a daňové identifikačné číslo, a u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania a dátum začiatku realizácie investičného plánu. Investičný plán musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka podľa § 13 Obchodného zákonníka v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si prvýkrát uplatní odpočet výdavkov (nákladov) na investície. Pri
13
daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie investičného plánu. Lehota na predloženie investičného plánu daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.
(9)Finančné riaditeľstvo do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii investičného plánu uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2, tieto údaje:
a)meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, daňové identifikačné číslo,
b)výšku uplatneného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,
c)hodnotu investície podľa odseku 5 zaradenú do užívania alebo obchodného majetku v príslušnom zdaňovacom období,
d)plánovanú výšku preinvestovania priemernej hodnoty investícií v percentách.
(10)Nárok na uplatnenie odpočtu podľa odsekov 1 a 2 alebo jeho neuplatnenej časti v príslušnom zdaňovacom období zaniká, ak daňovník vykázal
a)daňovú stratu,
b)základ dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, nižší, ako je odpočet podľa odsekov 1 a 2,
c)základ dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, po znížení o odpočet daňovej straty nižší, ako je odpočet podľa odsekov 1 a 2, alebo
d)základ dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, po znížení o odpočet daňovej straty a po odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, ak daňovník prvotne odpočíta odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, nižší ako odpočet podľa odsekov 1 a 2.
(11)Ak daňovník počas obdobia investičného plánu nezaradí do užívania alebo do obchodného majetku investíciu podľa odseku 5 v úhrne najmenej vo výške plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií uvedenej v investičnom pláne a uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2, stráca nárok na odpočet podľa odsekov 1 a 2 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote podľa osobitného predpisu;128) v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.
(12)Daňovník stráca nárok na odpočet podľa odsekov 1 a 2 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2, ak v období investičného plánu
a)sa zrušuje s likvidáciou,
b)sa zrušuje bez likvidácie,
c)je naňho vyhlásený konkurz,
d)je v reštrukturalizácii,
e)dôjde k predaju podniku alebo jeho časti, k nepeňažnému vkladu podniku alebo jeho časti,
14
f)predá alebo iným spôsobom vyradí majetok podľa odseku 5, okrem vyradenia tohto majetku v dôsledku škody, pred uplynutím doby odpisovania,
g)dôjde k vykázaniu kratšieho zdaňovacieho obdobia ako je 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia, alebo
h)u daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 dochádza k skončeniu podnikania daňovníka 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti 6) podľa § 17 ods. 9, okrem daňovníka, u ktorého dochádza k skončeniu podnikania daňovníka 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti 6) podľa § 17 ods. 9 z dôvodu úmrtia.
(13)Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie podľa odseku 12 za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2, a to v lehote podľa osobitného predpisu;128) v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 120t znie:
120t) Napríklad Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 368/2015 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) 22,17 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku,“.
9.V § 39 ods. 11 druhej vete sa slová „v lehote“ nahrádzajú slovami „do piatich dní po uplynutí lehoty“.
10.V § 49 ods. 8 prvej vete sa za slovo „povinnosti“ vkladá čiarka a slová „okrem povinnosti uvedenej v § 39 ods. 9 písm. a),“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: V lehote do 30 dní po uplynutí lehoty podľa prvej vety je povinný podať daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie a daň aj zaplatiť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvého bodu, ktorému daňovník podľa prvej vety vyplácal príjmy zo závislej činnosti a tento daňovník nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, pričom, ak tento daňovník podá dodatočné daňové priznanie, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu132a) na príjem zo závislej činnosti prisúditeľnej k stálej prevádzkarni.“.
11.V § 52zzc sa slovo „r)“ nahrádza slovom „o)“.
12.V § 52zzi ods. 5 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
13.V § 52zzk ods. 1 sa za slová „49a“ vkladajú slová „ods. 9 až 11“.
14.V § 52zzk odsek 3 znie:
15
(3) Ustanovenie § 49a ods. 1 8 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatní v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2023.“.
15.Za § 52zzl sa vkladá § 52zzm, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zzm
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)Ustanovenie § 18 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát použije na žiadosti podané po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovému subjektu.
(2)Ustanovenie § 39 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát použije pri prehľade za kalendárny mesiac december 2021, ktorý je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný podať do konca kalendárneho mesiaca január 2022.
(3)Ustanovenia § 22 ods. 6 písm. e), § 25 ods. 2, § 30e a príloha č. 3 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatnia na hmotný majetok, počítačový program (softvér) a iný majetok zaradený do užívania alebo zaradený do obchodného majetku v období, na ktoré sa vypracováva investičný plán, pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr po 31. decembri 2021.
(4)Ustanovenie § 30c ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatní na výdavky (náklady) na výskum a vývoj vynaložené v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2022.
(5)Ustanovenie § 33 ods. 1 písm. a) v časti, ktorá ustanovuje vek vyživovaného dieťaťa, v znení účinnom od 1. januára 2022, sa uplatní pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021.“.
16.V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 9 sa označujú ako body 1 až 8.
17.Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k zákonu č. 595/2003 Z. z.
Hmotný majetok na účely uplatnenia § 30e
16
Položka
KP
Názov
1-1
25.3
Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
1-2
26.2
Počítače a periférne zariadenia
1-3
26.3
Komunikačné zariadenia
1-4
26.51
Meracie, testovacie a navigačné zariadenia
1-5
26.7
Optické a fotografické prístroje a zariadenia
1-6
27.1
Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem - 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
1-7
27.2
Batérie a akumulátory
1-8
27.3
Drôty a elektroinštalačné zariadenia
1-9
27.9
Ostatné elektrické zariadenia
1-10
27.11.31
Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
1-11
28.3
Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
1-12
28.4
Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie
1-13
28.11.2
Turbíny
1-14
28.11.12
Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory
1-15
28.11.13
Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
1-16
28.12
Zariadenia na kvapalný pohon
1-17
28.13
Ostatné čerpadlá a kompresory
1-18
28.21.1
Pece, horáky a ich časti
1-19
28.22
Zdvíhacie a manipulačné zariadenia
1-20
28.25
Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem
- 28.25.13 – Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
1-21
28.25.13
Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
1-22
28.29
Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde neuvedené okrem
- 28.29.1 – Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
- 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
1-23
28.29.1
Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
1-24
28.29.3
Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
1-25
28.91
Stroje pre metalurgiu
1-26
28.92
Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
1-27
28.93
Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
1-28
28.94
Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
1-29
28.95
Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky
1-30
28.96
Stroje na výrobu plastov a gumy
1-31
28.99
Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené.“.
17
Čl. III
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 12 písm. e) druhom bode sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „a c)“.
2.V § 11 ods. 12 písm. e) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. odseku 6 písm. d) do 15 dní; to platí pri zmene odberateľa minerálneho oleja uvedenom v odseku 3 písm. c) alebo pri zmene dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,“.
Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 4 až 6.
3.V § 11 ods. 12 písm. e) piaty bod znie:
„5. odseku 7 písm. e) do 15 dní odo dňa jej zmeny; to platí len pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,“.
4.V § 19a ods. 1 druhej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
30b) § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 19a ods. 1 a § 25a ods. 5 písmeno a) znie:
„a) adresu umiestenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie totožné s jeho sídlom alebo trvalým pobytom.“.
6.V § 21 ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) a f) a odseku 4 písm. g) do 15 dní odo dňa jej vzniku“ a vkladá sa nová druhá veta a nová tretia veta, ktoré znejú: „Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. f) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní od zmeny odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5.“.
7.V § 25 odsek 14 znie:
„(14) Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja, zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred jej vznikom. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný
18
oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.“.
8.V § 25a ods. 5 úvodnej vete a § 25b ods. 3 a 6 úvodnej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“.
9.V § 25a ods. 9 písmeno a) znie:
„a) oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa
1.odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.odseku 5 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku,
3.odseku 6 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
4.odseku 6 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred jej vznikom,
5.odseku 6 písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,“.
10.V § 25b ods. 3 písm. a) a ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „identifikačné údaje žiadateľa a“.
11.V § 25b ods. 14 písmeno g) znie:
„g) oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3
1.písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie minerálneho oleja,
3.písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa alebo odberateľa minerálneho oleja,
4.písm. d) do 15 dní odo dňa jej vzniku; to platí pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,“.
12.V § 25b ods. 15 písmeno e) znie:
„e) oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6
1.písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím predaja minerálneho oleja,
3.písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa minerálneho oleja,
4.písm. e) do 15