Bratislava, október 2021
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-21107/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
736
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .......... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky