PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1582/2021
778
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. októbra 2021
k návrhu zákona podaného skupinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 31. augusta 2021 podala návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 668).
Na základe uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorému som podaný návrh zákona postúpil na zaujatie stanoviska z hľadiska oprávnenosti jeho podania (uznesenie výboru zo 16. septembra 2021 č. 349)
k o n š t a t u j e m, že
uvedený poslanecký návrh zákona (tlač 668) nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, nakoľko ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 529), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 849 z 29. júna 2021 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota.
Z uvedeného dôvodu nie je možné tento návrh zákona zaradiť do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.