Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
76. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1445/2021 - VHZ
225
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 18. októbra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
76. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 225
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627)
1.K čl. I, 3. bodu
V čl. I, 3. bode, § 12 ods. 3 sa za slovo „uplatneného“ vkladajú slová „nároku na úhradu“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky koriguje navrhované znenie v zmysle § 12 ods. 3 platného znenia zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok).
2.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 3. vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. V § 12 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.“.
Doterajšie body 4 až 45 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh koriguje vnútorný odkaz v dôsledku vloženia nového odseku 3 v § 12 (čl. I, 3. bod návrhu zákona).
3.K čl. I, 24. bodu
V čl. I, 24. bode, § 53d ods. 1 a 2 sa za slová „konca mesiaca“ vkladá slovo „nasledujúceho“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo spresňuje citované ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, v akej lehote je daňový úrad povinný si splniť predmetnú povinnosť.
4.K čl. I, 24. bodu
V čl. I, 24. bode, § 53d ods. 4 sa slová „zásada spôsobu“ nahrádzajú slovami „zásad a spôsobu“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
5.K čl. I, 33. bodu
V čl. I, 33. bode (§ 84 ods. 5) úvodná veta znie:
„33. § 84 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:“.
Pozmeňujúci návrh precizuje znenie úvodnej vety v zmysle 26. bodu Prílohy č. 2 (Legislatívno-technické pokyny) Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z.
6.K čl. I, 41. bodu
V čl. I, 41. bode, § 157a ods. 1 písm. b) sa slová „priznanie na dani“ nahrádzajú slovami „priznanie k dani“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy precizuje navrhovaný text v zmysle terminológie zaužívanej v platnom znení zákona (napr. § 16 ods. 3, § 52 ods. 9, § 165g ods. 3 a 4).
7.K čl. I, 45. bodu
V čl. I, 45. bode, § 165m ods. 2 a 3 sa slová „§ 53d ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 53d ods. 1“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
8.K čl. II, 2. bodu
V čl. II, 2. bode (§ 18 ods. 7) sa vypúšťa slovo „vyhodnotenia“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa zmätočné a tým aj nadbytočné slovo, nakoľko daňovému subjektu pridelený index daňovej spoľahlivosti sa v zmysle § 2 písm. h) zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok) považuje za hodnotenie daného subjektu a ďalej vyhodnocovaniu nepodlieha.
9.K čl. III, 19. bodu
V čl. III, 19. bode 43 ods. 2) sa za slovo „zastupovanie“ vkladajú slová „splnomocnencom pre zásielkový obchod“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované ustanovenie uvedením plného znenia názvu povolenia na zastupovanie, nakoľko v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov nebola zavedená jeho legislatívna skratka.
10.Za doterajší článok VI sa vkladá nový článok VII, ktorý znie:
„Čl. VII
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 348/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 362/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V § 8 ods. 7 a § 32 ods. 7 sa vypúšťajú tretia veta a štvrtá veta.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
2.V § 8 odsek 9 znie:
„(9) Oprávnený spotrebiteľ elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) c) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a) doplní pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu, alebo
b) pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu zruší a vydá nové povolenie na oslobodenú elektrinu; odsek 7 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
3.V § 11 odsek 5 znie:
„(5) Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z elektriny a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z elektriny preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zjednocujú lehoty na vydanie rozhodnutia podľa zákona s daňovým poriadkom.
4.V § 11 ods. 6 druhá veta znie:
Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane z elektriny; odsek 5 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
5.V § 11 odsek 8 znie:
„(8) Platiteľ dane z elektriny, ktorému bola podľa odseku 6 doplnená registrácia platiteľa dane z elektriny alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane z elektriny, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
6.V § 11 ods. 9 a 11, § 23 ods. 12 a 14 a § 35 ods. 12 a 14 sa slová „odníme osvedčenie“ nahrádzajú slovami „zruší rozhodnutie“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
7.V § 11 ods. 9 písm. f), § 23 ods. 12 písm. f) a § 35 ods. 12 písm. f) sa slová „odňatie osvedčenia“ nahrádzajú slovami „zrušenie rozhodnutia“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
8.V § 11 odsek 10 znie:
„(10) Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušiť registráciu platiteľa dane z elektriny, ak platiteľ dane z elektriny nevykonával činnosť ako platiteľ dane z elektriny, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane z elektriny, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
9.V § 20 odsek 5 znie:
„(5) Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa uhlia a vydaním rozhodnutia o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenie na oslobodené uhlie, a to do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia. Koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, ktorý chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 ods. 1 písm. h), vzniká nárok na oslobodené uhlie dňom predloženia prehlásenia podľa odseku 8 druhej vety dodávateľovi uhlia.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
10.V § 20 odsek 7 znie:
„(7) Oprávnený spotrebiteľ uhlia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 4 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a) doplní pôvodné povolenie na oslobodené uhlie, alebo
b) pôvodné povolenie na oslobodené uhlie zruší a vydá nové povolenie na oslobodené uhlie; odsek 5 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
11.V § 23 ods. 6 a § 35 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
12.V § 23 odsek 8 znie:
„(8) Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z uhlia a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
13.V § 23 ods. 9 druhá veta znie:
„Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane z uhlia; odsek 8 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
14.V § 23 odsek 11 znie:
„(11) Platiteľ dane z uhlia, ktorému bola podľa odseku 9 doplnená registrácia platiteľa dane z uhlia alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane z uhlia, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi uhlia najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
15.V § 23 odsek 13 znie:
„(13) Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušiť registráciu platiteľa dane z uhlia, ak platiteľ dane z uhlia nevykonával činnosť ako platiteľ
dane z uhlia, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane z uhlia, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
16.V § 32 odsek 9 znie:
„(9) Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) c) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a) doplní pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn, alebo
b) pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn zruší a vydá nové povolenie na oslobodený zemný plyn; odsek 7 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
17.V § 35 odsek 8 znie:
„(8) Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane zo zemného plynu a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
18.V § 35 ods. 9 druhá veta znie:
„Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane zo zemného plynu; odsek 8 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
19.V § 35 odsek 11 znie:
„(11) Platiteľ dane zo zemného plynu, ktorému bola podľa odseku 9 doplnená registrácia platiteľa dane zo zemného plynu alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane zo zemného plynu, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi zemného plynu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
20.V § 35 odsek 13 znie:
„(13) Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušiť registráciu platiteľa dane zo zemného plynu, ak platiteľ dane zo zemného plynu nevykonával činnosť ako platiteľ dane zo zemného plynu, a to v priebehu 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane zo zemného plynu, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
21.V § 39a odsek 8 znie:
„(8) Na registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, vydanie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, zrušenie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a zrušenie registrácie platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 35 primerane.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
22.Slovo „osvedčenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „rozhodnutie“ v príslušnom tvare okrem § 48 ods. 4, 8 a 12, § 48b ods. 1 a 2, § 48c ods. 1 a 2, § 48e ods. 2 a § 48g ods. 1, 2 a 3.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
Doterajšie články VII a nasl. je potrebné primerane prečíslovať.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti návrhu zákona.