N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________________
č. CRD-1579/2021
666a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666):
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2021 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666):
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Zároveň určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny za gestorský výbor.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu zákona (§75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666) určené výbory prerokovali s týmto výsledkom:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 368 z 19. októbra 2021 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 71 z 19. októbra 2021 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce návrhy:
1.V Čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 2 ods. 2 sa za slová „zoznam označení obcí” vkladajú slová „a ich častí”.
2. V § 4 ods. 1 sa za slová „názve obce”, „označenie obce”, „začiatok obce” a „koniec obce” vkladajú slová „a jej časti“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Obce majú v zmysle zákona povinnosť označiť začiatok obce a koniec obce v jazyku menšiny, avšak v zákone chýba možnosť resp. povinnosť takto označiť časť tejto obce. Takto dochádza k absurdnej situácii, keď v jazyku menšiny je označený začiatok a koniec obce, avšak možnosť označiť časť takejto obce v zákone chýba. Týmto ustanovením sa odstraňuje táto prekážka a zjavná nelogickosť zákona.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V Čl. I bod 1 znie:
„1. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) V obci3ab) podľa § 2 ods. 1 sa môžu na navádzanie účastníkov cestnej premávky k vyznačeným cieľom používať informačné dopravné značky 3ac) s názvami vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.”.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ab a 3ac znejú:
3ab) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
3ac) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom
značení.“.“.
V pôvodnom návrhu novely zákona sa obciam dávala možnosť za účelom navádzania účastníkov cestnej premávky k vyznačeným cieľom používať šípové smerníky popri názve v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny, avšak šípový smerník je popri tabuľovom smerníku a jednoduchom smerníku len jedným špecifickým typom dopravnej značky ( pomerne novým typom značky, v súčasnosti nie často používaným), ktoré sa súhrnne označujú ako „informačné dopravné značky“. Nadôvažok šípový smerník je možné použiť len pri vyznačení smeru vpravo, alebo vľavo, nie je na ňom možné označiť smer jazdy rovno, zároveň sa nepoužíva pred križovatkou, ale za ňou. Za účelom dosiahnutia účelu zákona sa navrhuje nahradiť slová „šípový smerník“ súhrnným názvom „informačné dopravné značky“. Ďalej sa v prvej vete navrhuje zmeniť slovo obec na slová v obci, z dôvodu, že cez mnohé obce prechádzajú cesty, ktorých správcom nie je obec. Správca bude mať na požiadanie obce možnosť osadiť danú tabuľu s vyznačeným názvom cieľa aj v jazyku menšiny.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V Čl. I bod 2 znie:
„V § 4 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Takýmito nápismi a oznamami aj informácie určené účastníkom cestnej premávky prostredníctvom dopravných značiek, vrátane označení obcí a iných vžitých a zaužívaných geografických názvov v jazyku národnostnej menšiny.“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa opravuje zrejmá chyba pôvodného návrhu zákona vynechaním slova „nie“ v prvej vete. Pôvodné znenie by okrem šípových smerníkov nedovoľovalo používanie žiadnych oznamov týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku pri cestách a nad nimi, čo by bolo v rozpore s § 4 ods. 6 platného znenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Zároveň sa za účelom precizovania možnosti používania názvov v jazyku menšiny navrhuje expressis verbis vložiť veta „označení obcí a iných vžitých a zaužívaných geografických názvov v jazyku národnostnej menšiny“ z dôvodu, aby sa na dopravných tabuliach zabezpečila možnosť používania názvov obcí aj iných než tých, ktoré uvedené v zozname obcí, ktorý vedie ministerstvo vnútra.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I, bode 3 7b písm. f)] a bode 4 7b písm. g)] sa za slová „§ 7b“ vkladajú slová „ods. 1“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text navrhovanej právnej úpravy sa precizuje.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča o uvedených pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne a odporúča tieto návrhy schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 72 z 19. októbra 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Jarmilu Vaňovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Peter Pollák v. r
podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Bratislava 2021