VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
38. schôdza výboru
Č. CRD-1579/2021
71
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 19. októbra 2021
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.súhlasí
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666) s pozmeňujúcimi návrhmi, uvedenými v prílohe uznesenia,
C.poveruje
podpredsedu výboru Petra Polláka spracovať výsledky rokovania výborov o predmetnom návrhu zákona do písomnej spoločnej správy výborov a predložiť ju na schválenie gestorskému výboru.
Eva Hudecová Peter Pollák
György Gyimesi podpredseda výboru
overovateľ
Príloha k uzn. č. 71
Pozmeňujúce návrhy
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666)
1. V Čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 2 ods. 2 sa za slová „zoznam označení obcí” vkladajú slová „a ich častí”.
2. V § 4 ods. 1 sa za slová „názve obce”, „označenie obce”, „začiatok obce” a „koniec obce” vkladajú slová „a jej časti“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Obce majú v zmysle zákona povinnosť označiť začiatok obce a koniec obce v jazyku menšiny, avšak v zákone chýba možnosť resp. povinnosť takto označiť časť tejto obce. Takto dochádza k absurdnej situácii, keď v jazyku menšiny je označený začiatok a koniec obce, avšak možnosť označiť časť takejto obce v zákone chýba. Týmto ustanovením sa odstraňuje táto prekážka a zjavná nelogickosť zákona.
2. V Čl. I bod 1 znie:
„1. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) V obci3ab) podľa § 2 ods. 1 sa môžu na navádzanie účastníkov cestnej premávky k vyznačeným cieľom používať informačné dopravné značky 3ac) s názvami vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.”.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ab a 3ac znejú:
3ab) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
3ac) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom
značení.“.“.
V pôvodnom návrhu novely zákona sa obciam dávala možnosť za účelom navádzania účastníkov cestnej premávky k vyznačeným cieľom používať šípové smerníky popri názve v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny, avšak šípový smerník je popri tabuľovom smerníku a jednoduchom smerníku len jedným špecifickým typom dopravnej značky ( pomerne novým typom značky, v súčasnosti nie často používaným), ktoré sa súhrnne označujú ako „informačné dopravné značky“. Nadôvažok šípový smerník je možné použiť len pri vyznačení smeru vpravo, alebo vľavo, nie je na ňom možné označiť smer jazdy rovno, zároveň sa nepoužíva pred križovatkou, ale za ňou. Za účelom dosiahnutia účelu zákona sa navrhuje nahradiť slová „šípový smerník“ súhrnným názvom „informačné dopravné značky“. Ďalej sa v prvej vete navrhuje zmeniť slovo obec na slová v obci, z dôvodu, že
cez mnohé obce prechádzajú cesty, ktorých správcom nie je obec. Správca bude mať na požiadanie obce možnosť osadiť danú tabuľu s vyznačeným názvom cieľa aj v jazyku menšiny.
3. V Čl. I bod 2 znie:
„V § 4 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Takýmito nápismi a oznamami sú aj informácie určené účastníkom cestnej premávky prostredníctvom dopravných značiek, vrátane označení obcí a iných vžitých a zaužívaných geografických názvov v jazyku národnostnej menšiny.“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa opravuje zrejmá chyba pôvodného návrhu zákona vynechaním slova „nie“ v prvej vete. Pôvodné znenie by okrem šípových smerníkov nedovoľovalo používanie žiadnych oznamov týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku pri cestách a nad nimi, čo by bolo v rozpore s § 4 ods. 6 platného znenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Zároveň sa za účelom precizovania možnosti používania názvov v jazyku menšiny navrhuje expressis verbis vložiť veta „označení obcí a iných vžitých a zaužívaných geografických názvov v jazyku národnostnej menšiny“ z dôvodu, aby sa na dopravných tabuliach zabezpečila možnosť používania názvov obcí aj iných než tých, ktoré uvedené v zozname obcí, ktorý vedie ministerstvo vnútra.