VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
36. schôdza výboru
Č. CRD-1577/2021
Záznam
k prerokovaniu návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) bola schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolaná na 18. októbra 2021.
O uvedenom návrhu výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Peter Pollák
podpredseda výboru