KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený, hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 1873-4/2021/OPSVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368 19.10.2021  
Bratislava  
Vec:  
Vysvetlenie v rámci prípravných trhových konzultácií - Digitálny konferenčný systém - zaslanie  
hospodársky subjekt a zverejnenie v profile.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času  
prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet  
budúcej zákazky: „Digitálny konferenčný systém“ (ďalej v texte aj ako len „DKS“).  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 15.10.2021 pod číslom (značkou) 2021/S 201-523632;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2021 zo dňa 18.10.2021 pod číslom (značkou)  
47132 - POS.  
Jeden z potencionálnych účastníkov predmetných prípravných trhových konzultácií požiadal  
elektronicky (e-mailom) dňa 18.10.2021 o 09:01 hod. o vysvetlenie údajov, ktoré boli zahrnuté v rámci  
Prílohy č. 2 - Okruh otázok a PHZ.  
Žiadosť o vysvetlenie údajov (presná/doslovná textácia):  
„V tabuľkách uvádzate merné jednotky skratkou "MDs". Čo táto skratka presne znamená ?“  
Vysvetlenie verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že skratka „MDs“ znamená „man days – človekodní“. Ide o jednotku,  
ktorá vyjadruje počet dní práce jedného človeka za účelom splnenia úlohy/aktivity/činnosti so  
zreteľom na danú fázu projektu a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.  
S pozdravom  
.......................................................  
v. z. JUDr. Ivan Kanda  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Strana 1 z 1