NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1577/2021
665a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bol určený ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
V zmysle § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podáva informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona a návrhy na ďalší postup.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 976 zo 6. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné
menšiny.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
K návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona 19. októbra 2021 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh zákona 18. októbra 2021 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh zákona 14. októbra 2021 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo dňa 18. októbra 2021 o uvedenom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny dňa 18. októbra 2021 o uvedenom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
IV.
Návrh spoločnej správy výborov, vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona, prerokoval gestorský výbor na svojej 49. schôdzi dňa 19. októbra 2021.
Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
3
Uznesením č. 135 zo 14. októbra 2021 výbor určil Petra Cmoreja ako spoločného spravodajcu, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podal informáciu o výsledku rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup.
Bratislava 19. októbra 2021
Vladimír Ledecký v.r
predseda výboru