Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1586/2021
657a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 903 zo 16. septembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 360 zo 14. októbra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 220 z 18. októbra 2021.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I v 6. bode, § 6a ods. 1 sa slová „sa vydáva na základe žiadosti osoby, ktorá“
nahrádzajú slovami „vydáva ministerstvo na základe žiadosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý“.
Legislatívno-technická úprava spresňuje ustanovenie v súlade s terminológiou používanou v zákone č. 56/2012 Z. z. § 41 ods. 1 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z. a s nariadením (ES) č. 1072/2009, podľa ktorého sa osvedčenie vodiča vydáva na základe žiadosti dopravcu, ktorý je držiteľom licencie Spoločenstva, pričom osoba, ktorá zamestnáva vodičov, ako termín navrhnutý v návrhu zákona, s ním nemusí byť totožná.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I v 8. bode, § 7 písm. m) sa slová „orgánu, ktorý ho vydal, ak prestali platiť
podmienky“ nahrádzajú slovami „ministerstvu, ak vodič prestal spĺňať podmienky“.
Legislatívno-technická úprava spresňuje ustanovenie v súlade s bodom 6. návrhu zákona, s § 41 ods. 1 písm. m) a s platným sankčným ustanovením v § 48 písm. l) zákona č. 56/2012 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I 9. bode, § 7a ods. 5 poznámke pod čiarou k odkazu 30i sa vypúšťajú slová „v
platnom znení“ a na konci sa pripájajú slová „v platnom znení“.
3
Legislatívno-technická úprava opravujúca nesprávnu citáciu právne záväzných aktov EÚ v poznámke pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I 14. bode, § 37a ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „a“.
Legislatívno-technická úprava vypúšťa nadbytočnú spojku v súvislosti s povinnosťou poverenej organizácie mať uzatvorené poistenie podľa druhu výkonu činnosti počas celej doby poverenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I 14. bode, § 37a ods. 1 písm. h) sa vypúšťa slovo „písomne“.
Legislatívno-technická úprava vypúšťa nadbytočné slovo v súvislosti s povinnosťou poverenej organizácie informovať o vykonávanej činnosti v elektronickej podobe alebo listinnej podobe.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I 17. bode, § 41 ods. 1 písm. l) druhom bode sa slová „podľa osobitného
predpisu55a)“ presúvajú na začiatok pred slovo „informácie“.
Legislatívno-technická úprava precizuje ustanovenie v súlade s informačnou povinnosťou podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009, ktorej obsahom nielen informácie o zaslaných žiadostiach, ale aj informácie o obdržaných odpovediach a o prijatých opatreniach, a preto je potrebné presunutie odkazu na osobitný predpis, ktorým je nariadenie (ES) č. 1071/2009.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
7.V čl. I 17. bode, § 41 ods. 1 písm. l) druhom bode v poznámke pod čiarou k odkazu
55a sa slová „Čl. 18 ods. 4 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady“ nahrádzajú
slovami „Čl. 18 ods. 4 až 7 a čl. 26 ods. 3 nariadenia“.
Legislatívno-technická úprava precizuje ustanovenie ustanovujúce informačnú povinnosť podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009 presným určením relevantných ustanovení nariadenia (ES) č. 1071/2009 a doplnením o čl. 26 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009, ktorý rovnako ustanovuje povinnosť predkladať správy Európskej komisii s uvedenými informáciami.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I 31. bode, § 48 ods. 5 v poznámke pod čiarou k odkazu 62b sa vypúšťajú slová
„Európskeho parlamentu a Rady“ a na konci sa pripájajú slová „v platnom znení“.
Legislatívno-technická úprava opravujúca nesprávnu citáciu právne záväzných aktov EÚ v poznámke pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. I 39. bod znie:
„39. Príloha sa dopĺňa deviatym a desiatym bodom, ktoré znejú:
„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. L 249, 31. 7. 2020).
10. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1833 z 2. októbra 2020, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES, pokiaľ ide o prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 408, 4. 12. 2020).“.“.
Legislatívno-technická úprava dopĺňa ustanovenie v súvislosti s
5
transpozíciou smernice (EÚ) 2020/1057, ktorú návrh zákona preberá v obsahovo relevantnej časti. V súlade s čl. 9 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/1057 uvedú členské štáty v prijatých opatreniach odkaz na túto smernicu, ktorý v návrhu zákona absentuje.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 230 z 19. októbra 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Vonsa predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 19. októbra 2021
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti