Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
37. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1560/2021
118
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 19. októbra 2021
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 658a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658a);
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C.určuje
1.poslanca Radovana Slobodu
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658)
a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru;
2.poslanca Radovana Marcinčina, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu;
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Jozef Habánik Richard Vašečka
overovateľ výboru predseda výboru