Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
67. schôdza
1445/2021
238
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 18. októbra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Tomáš Lehotský
náhradný overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 238
67. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.K čl. I bodu 1
V doterajšom bode 1, § 2 písm. h) sa za slová „príjmov, na základe“ vkladajú slová „kritérií, ktorými sú“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje znenie definície indexu daňovej spoľahlivosti.
2.K čl. I, 3. bodu
V čl. I, 3. bode, § 12 ods. 3 sa za slovo „uplatneného“ vkladajú slová „nároku na úhradu“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky koriguje navrhované znenie v zmysle § 12 ods. 3 platného znenia zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok).
3.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 3. vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. V § 12 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.“.
Doterajšie body 4 až 45 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh koriguje vnútorný odkaz v dôsledku vloženia nového odseku 3 v § 12 (čl. I, 3. bod návrhu zákona).
4.K čl. I, 24. bodu
V čl. I, 24. bode, § 53d ods. 1 a 2 sa za slová „konca mesiaca“ vkladá slovo „nasledujúceho“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo spresňuje citované ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, v akej lehote je daňový úrad povinný si splniť predmetnú povinnosť.
5.K čl. I bodu 24
V doterajšom bode 24, § 53d ods. 4 prvá veta znie: „Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Navrhovanou úpravou sa spresňuje znenie splnomocňovacieho ustanovenia tak, aby vykonávací predpis mohol ustanoviť, plnenie ktorých povinností voči finančnej správe sa bude hodnotiť pri určení indexu daňovej spoľahlivosti.
6.K čl. I bodu 24
V doterajšom bode 24 sa v § 53d ods. 4 za slovo „nárokov,“ vkladajú slová „ekonomických ukazovateľov,“.
Z dôvodu právnej istoty sa navrhuje, aby boli podrobnosti o ekonomických ukazovateľoch uverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva a zároveň ide aj o sprecizovanie textu s ohľadom na používanú terminológiu.
7.K čl. I, 24. bodu
V čl. I, 24. bode, § 53d ods. 4 sa slová „zásada spôsobu“ nahrádzajú slovami „zásad a spôsobu“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
8.K čl. I bodu 24
V doterajšom bode 24 sa v § 53d vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označí ako odsek 6.
Nakoľko index daňovej spoľahlivosti bude prehodnocovaný v rámci polročného hodnotiaceho obdobia, navrhuje sa ponechať benefity počas celého obdobia, až do zmeny indexu.
9.K čl. I, 33. bodu
V čl. I, 33. bode (§ 84 ods. 5) úvodná veta znie:
„33. § 84 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:“.
Pozmeňujúci návrh precizuje znenie úvodnej vety v zmysle 26. bodu Prílohy č. 2 (Legislatívno-technické pokyny) Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z..
10.K čl. I, 41. bodu
V čl. I, 41. bode, § 157a ods. 1 písm. b) sa slová „priznanie na dani“ nahrádzajú slovami „priznanie k dani“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy precizuje navrhovaný text v zmysle terminológie zaužívanej v platnom znení zákona (napr. § 16 ods. 3, § 52 ods. 9, § 165g ods. 3 a 4).
11.K čl. I, 45. bodu
V čl. I, 45. bode, § 165m ods. 2 a 3 sa slová „§ 53d ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 53d ods. 1“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
12.K čl. I bodu 45
V doterajšom bode 45 sa v § 165m ods. 5 slová „do účinnosti tohto zákona, zaniká dňom nasledujúcim po nadobudnutí účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami k 31. decembru 2021, zaniká 1. januára 2022“.
Úprava znenia sa navrhuje v záujme zabezpečenia jednoznačnosti prechodného ustanovenia.
13.K čl. II, nový bod
Za doterajší bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 17 ods. 31 a § 22 ods. 9 tretej vete sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.“.
Doterajšie body 2 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 2 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Ide o legislatívno-technickú úpravu týkajúcu sa uplatňovania daňových odpisov u mikrodaňovníka v súvislosti so zmenou číslovania odsekov v § 26 zákona z dôvodu vypustenia ustanovenia, na základe ktorého sa uplatňoval osobitný spôsob daňových odpisov budov, v ktorých sa poskytovala kúpeľná starostlivosť.
14.K čl. II, 2. bodu
V čl. II, 2. bode (§ 18 ods. 7) sa vypúšťa slovo „vyhodnotenia“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa zmätočné a tým aj nadbytočné slovo, nakoľko daňovému subjektu pridelený index daňovej spoľahlivosti sa v zmysle § 2 písm. h) zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok) považuje za hodnotenie daného subjektu a ďalej vyhodnocovaniu nepodlieha.
15.K čl. II, nový bod
Za doterajší bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) 22,17 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku,“.“.
Doterajšie body 3 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 3 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa závisí výlučne od veku dieťa. Navrhovanou úpravou sa na účel uplatnenia nároku na daňový bonus spresňuje (dopĺňa) veková hranica aj pre vyživované deti, ktoré dosiahli 15 rokov. K tomuto spresneniu sa pristupuje za účelom dosiahnutia právnej istoty a zabránenia nesprávnej interpretácie novely zákona č. 544/2010 Z. z. Aplikačná prax ukázala, že po nadobudnutí účinnosti uvedenej novely zákona (1. august 2021) v niektorých prípadoch
mohlo nesprávne dochádzať k súčasnému uplatňovaniu nároku na dotáciu na stravu dieťaťa a zároveň na „základnú sumu“ daňového bonusu, čo nebolo zámerom tejto legislatívnej úpravy.
16.K čl. II, nové body
Za doterajší bod 3 sa vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
„4. V § 49 ods. 8 prvej vete sa za slovo „povinnosti“ vkladá čiarka a slová „okrem povinnosti uvedenej v § 39 ods. 9 písm. a),“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: V lehote do 30 dní po uplynutí lehoty podľa prvej vety je povinný podať daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie a daň aj zaplatiť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvého bodu, ktorému daňovník podľa prvej vety vyplácal príjmy zo závislej činnosti a tento daňovník nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, pričom, ak tento daňovník podá dodatočné daňové priznanie, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu132a) na príjem zo závislej činnosti prisúditeľnej k stálej prevádzkarni.“.
5. V § 52zzc sa slovo „r)“ nahrádza slovom „o)“.“.
Doterajšie body 4 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nové body 4 a 5 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
K novému bodu 4
Navrhovanou úpravou dochádza k legislatívnej úprave s účinnosťou od 1.1.2022 v prípade, ak daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou vznikla stála prevádzkareň podľa § 49 ods. 8 zákona a zamestnanec tejto stálej prevádzkarne sa rozhodne podať si daňové priznanie v nadväznosti na zdaniteľnosť jeho príjmov zo závislej činnosti na území Slovenskej republiky.
Tento daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie v lehote do 30 dní po uplynutí trojmesačnej lehoty od kedy vznikla stála prevádzkareň jeho zamestnávateľovi na území SR.
K novému bodu 5
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s vypustením písmen n) a o) zákonom č. 416/2020 Z. z.
17.K čl. II, nový bod
V čl. II sa za doterajší bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 52zzk odsek 3 znie:
„(3) Ustanovenie § 49a ods. 1 8 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatní v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2023.“.“.
Doterajšie body 6 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 6 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s posunutím uplatnenia automatickej registrácie na daň z príjmov.
18.K čl. II, doterajší bod 6
V doterajšom bode 6 úvodná veta znie: „Za § 52zzl sa vkladá § 52zzm, ktorý vrátane nadpisu znie:“ a vypúšťa sa § 52zzn.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s posunutím uplatnenia automatickej registrácie na daň z príjmov.
19.K čl. II, doterajší bod 6
V doterajšom bode 6 sa § 52zzm dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2022 si daňovník môže uplatniť pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021.“.
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa závisí výlučne od veku dieťa. Navrhovanou úpravou sa na účel uplatnenia nároku na daňový bonus spresňuje (dopĺňa) veková hranica aj pre vyživované deti, ktoré dosiahli 15 rokov. K tomuto spresneniu sa pristupuje za účelom dosiahnutia právnej istoty a zabránenia nesprávnej interpretácie novely zákona č. 544/2010 Z. z. Aplikačná prax ukázala, že po nadobudnutí účinnosti uvedenej novely zákona (1. august 2021) v niektorých prípadoch mohlo nesprávne dochádzať k súčasnému uplatňovaniu nároku na dotáciu na stravu dieťaťa a zároveň na „základnú sumu“ daňového bonusu, čo nebolo zámerom tejto legislatívnej úpravy.
20.K čl. III, 19. bodu
V čl. III, 19. bode 43 ods. 2) sa za slovo „zastupovanie“ vkladajú slová „splnomocnencom pre zásielkový obchod“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované ustanovenie uvedením plného znenia názvu povolenia na zastupovanie, nakoľko v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov nebola zavedená jeho legislatívna skratka.
21.K čl. V, bodu 4
V bode 4, § 4b odsekoch 6 a 7 slová „nasledujúci deň po dni“ nahrádzajú slovami „ku dňu“.
Ide o spresnenie legislatívneho textu, aby bolo zrejmé, že deň, kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny je deň, od ktorého skupina pôsobí bez člena, ktorý sa rozhodol vystúpiť, alebo bez právneho nástupcu člena, ktorý zanikol bez likvidácie a jeho právny nástupca nespĺňa podmienky podľa § 4a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V tento deň sa zároveň tieto osoby stávajú samostatnými platiteľmi dane.
22.K čl. V, bodu 9
V bode 9 v § 11 ods. 13 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.
Ide o legislatívno – technickú úpravu.
23.K čl. V, bodu 12
V bode 12, § 44 písm. b) sa slová „a 11“ nahrádzajú slovami „a 13“.
Ide o legislatívno – technickú úpravu.
24.K čl. V, bodu 14
V bode 14 sa v § 48 pred odsek 11 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Oslobodený od dane je dovoz tovaru Európskou komisiou, agentúrou alebo orgánom zriadeným podľa práva Európskej únie, ak je tento tovar určený na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19; to neplatí, ak Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použije dovážaný tovar okamžite alebo neskôr na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.
(12) Ak sa prestali plniť podmienky na oslobodenie od dane v súvislosti s dovozom tovaru podľa odseku 11, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie povinné o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať colný úrad; colný úrad vyrubí daň podľa sadzby dane, ktorá bola platná v danom čase.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.
Nové odseky 11 a 12 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Keďže doterajší právny rámec bol nedostatočný, a vzhľadom na existujúcu naliehavú potrebu prijať opatrenia zlepšujúce pripravenosť Európskej komisie, agentúry, alebo iného orgánu zriadeného právom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19, došlo dňa 13. júla 2021 k prijatiu smernice Rady (EÚ) 2021/1159, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. Cieľom prijatej smernice je podporiť opatrenia prijaté na úrovni Európskej únie vo verejnom záujme, najmä v prípadoch, keď Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie svojím konaním plnia mandát na nákup tovaru s cieľom následne ich bezodplatne distribuovať členským štátom v súlade s ich naliehavými potrebami.
Oslobodenie od dane pri dovoze pre tieto subjekty sa navrhuje z dôvodu, že uplatnením bežného režimu zdanenia pri dovoze by došlo k navýšeniu finančných prostriedkov, čo by v konečnom dôsledku viedlo k tomu, že by sa členským štátom poskytlo bezodplatne menej tovaru.
Ak by následne v súvislosti s dovážaným tovarom prestali byť splnené podmienky pre oslobodenie od dane pri dovoze tovaru, inštitúcia Európskej únie, ktorá tovar do tuzemska doviezla, bude povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať colný úrad dovozu, ktorý následne v súvislosti s tovarom, pri ktorom prestali byť splnené tieto podmienky, zruší oslobodenie od dane a vyrubí daň pri dovoze tovaru.
25.K čl. V, nový bod
V článku V sa za doterajší bod 17 vkladá nový bod 18, ktorý znie:
„18. Za § 62a sa vkladá § 62aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62aa
Vrátenie dane Európskej komisii, agentúre
alebo orgánu zriadenému podľa práva Európskej únie
(1) Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie majú nárok na vrátenie dane z vnútroštátnych nákupov tovarov alebo služieb určených na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19; to neplatí, ak Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použije tovar alebo služby okamžite alebo neskôr na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.
(2) Nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 sa uplatňuje podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava. K žiadosti o vrátenie dane sa musia doložiť doklady o kúpe tovarov a služieb, v ktorých je uvedená suma dane v eurách.
(3) Daňový úrad Bratislava rozhodne o žiadosti o vrátenie dane do 60 dní od podania žiadosti o vrátenie dane a vráti daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(4) Ak sa po podaní žiadosti podľa odseku 2 prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 1, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie povinné o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Daňový úrad Bratislava.
(5) Ak sa prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 1 a rozhodnutie o vrátení dane bolo vydané, Daňový úrad Bratislava toto rozhodnutie zruší. Ak sa prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 1 len čiastočne, Daňový úrad Bratislava novým rozhodnutím zruší rozhodnutie o vrátení dane a určí sumu dane, na vrátenie ktorej Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie nárok.
(6) Ak bolo rozhodnutie zrušené podľa odseku 5 a ak bola daň vrátená, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie povinné vrátiť vrátenú daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5; ak bola určená suma dane na vrátenie podľa odseku 5 druhej vety, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie povinné vrátiť rozdiel medzi pôvodne vrátenou sumou dane a daňou, na vrátenie ktorej nárok, do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5.“.“.
Doterajšie body 18 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 18 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Keďže doterajší právny rámec bol nedostatočný, a vzhľadom na existujúcu naliehavú potrebu prijať opatrenia zlepšujúce pripravenosť Európskej komisie, agentúry, alebo iného orgánu zriadeného právom Európskej únie na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19, došlo dňa 13. júla 2021 k prijatiu smernice Rady (EÚ) 2021/1159, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. Cieľom prijatej smernice je podporiť opatrenia prijaté na úrovni Európskej únie vo verejnom záujme, najmä v prípadoch, keď Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Únie svojím konaním plnia mandát na nákup tovaru a služieb s cieľom následne ich
bezodplatne distribuovať členským štátom v súlade s ich naliehavými potrebami.
Vrátenie dane zaplatenej pri vnútroštátnych dodávkach tovarov alebo služieb sa navrhuje z dôvodu, že bez možnosti vrátenia dane by došlo k navýšeniu finančných prostriedkov, čo by v konečnom dôsledku viedlo k tomu, že by sa členským štátom poskytlo bezodplatne menej tovaru.
Súčasne sa navrhuje ustanoviť mechanizmus vrátenia dane, ktorú Daňový úrad Bratislava príslušnej inštitúcii Európskej únie na základe jej žiadosti vrátil, ak sa v súvislosti s nakúpenými tovarmi alebo službami po vrátení dane prestali plniť podmienky ustanovené v navrhovanom § 62aa ods. 1.
26.K čl. V, bodu 29
V článku V bode 29 sa § 68ca dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Osoba podľa odseku 6 je povinná v lehote na podanie osobitného tlačiva podľa odseku 6 písm. a) c) zaplatiť daň vypočítanú z údajov uvedených podľa odseku 7 písm. a) alebo vyplývajúcu z opravy podľa odseku 7 písm. b).“.
V súvislosti s touto zmenou sa v čistopise schváleného zákona primerane upraví úvodná veta 29. bodu.
Navrhuje sa doplniť, že v lehote, v ktorej je osoba, ktorá uplatňuje alebo uplatňovala osobitnú úpravu podľa § 68a §68c alebo podľa zodpovedajúcich ustanovení zákona platného v inom členskom štáte, povinná podať osobitné tlačivo, je splatná aj predmetná daň.
27.K čl. V, bodu 31
V článku V bod 31 znie:
„31. V § 69 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov oznámených podľa § 6 ods. 1 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5; za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, kedy platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb alebo zahraničnému poskytovateľovi platobných služieb pokyn k vkladu alebo prevodu finančných prostriedkov ako protihodnotu za plnenie na účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb.“.“.
Z dôvodu právnej istoty sa navrhuje, vzhľadom na obsah legislatívnej skratky „bankový účet“, spresniť legislatívny text tak, že domnienka o tom, že platiteľ dane, ktorý je alebo bude príjemcom zdaniteľného plnenia od iného platiteľa dane (dodávateľ), vedieť mal alebo vedieť mohol, že dodávateľ z tohto plnenia nezaplatí daň alebo jej časť v prípade, že príjemca zdaniteľného plnenia zaplatí protihodnotu na akýkoľvek iný platobný účet, ako je bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov oznámených Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky. Z rovnakého dôvodu sa navrhuje upraviť aj definíciu dňa uskutočnenia platby.
28.K čl. V, nový bod
V článku V sa za doterajší bod 41 vkladá nový bod 42, ktorý znie:
„42. V § 79a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „na bankový účet oznámený podľa § 6 ods. 1 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5; ak platiteľ nesplnil takúto povinnosť, daňový úrad zaplatí úrok z nadmerného odpočtu do 15 dní odo dňa, kedy platiteľ takúto povinnosť dodatočne splnil.“.“.
Doterajšie body 42 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 42 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Navrhuje sa doplniť, aby daňový úrad v prípade, keď platiteľovi dane vznikne nárok na úrok z nadmerného odpočtu zadržaného počas výkonu daňovej kontroly, tento úrok zaplatil len na bankový účet, ktorý bol platiteľom dane oznámený Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky v súlade s navrhovaným § 6 alebo § 85kk.
29.K čl. V, bodu 48
V bode 48, § 85kk sa za slovami „bankový účet“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý používa na podnikanie“.
Vzhľadom na skutočnosť, že legislatívna skratka „bankový účet“ obsahuje podmienku, že musí ísť o účet, ktorý sa bude platiteľom dane používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, navrhuje sa v § 85kk vypustiť tieto slová ako nadbytočné.
30.K čl. V, bodu 48
V bode 48 v § 85kl sa za doterajší odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 8, ktoré znejú:
„(4) Colný úrad na základe žiadosti vráti daň zaplatenú pri dovoze tovaru, ktorý bol dovezený v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 Európskou komisiou, agentúrou alebo orgánom zriadeným podľa práva Európskej únie, ak tento tovar je určený alebo bol určený a použitý na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19; to neplatí, ak Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použila alebo použije dovezený tovar na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.
(5) Ak sa po podaní žiadosti podľa odseku 4 prestali plniť podmienky na vrátenie dane v súvislosti s dovozom tovaru podľa odseku 4, Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie povinné o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať colný úrad.
(6) Ak sa prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 4 a rozhodnutie o vrátení dane už bolo vydané, colný úrad toto rozhodnutie zruší.
(7) Ak bolo rozhodnutie zrušené podľa odseku 6 a ak bola daň vrátená, colný úrad vyrubí daň podľa sadzby dane, ktorá bola platná v danom čase; ak sa prestali plniť podmienky na vrátenie dane podľa odseku 4 len čiastočne, colný úrad vyrubí daň podľa sadzby dane, ktorá bola platná v danom čase, vo výške rozdielu medzi pôvodne vrátenou sumou dane a daňou, na vrátenie ktorej majú Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie nárok.
(8) Ustanovenie § 62aa sa použije na tovary alebo služby dodané v tuzemsku od 1. januára 2021 Európskej komisii, agentúre alebo orgánu zriadenému podľa práva Európskej únie,
ak tieto tovary alebo služby alebo boli určené na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19; to neplatí, ak Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použila alebo použije tieto tovary alebo služby na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 9 až 13.
Nové odseky 4 8 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Vzhľadom na naliehavosť situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19, nadobudla smernica Rady (EÚ) 2021/1159, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, účinnosť spätne od 1. januára 2021. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa v prechodných ustanoveniach účinných od 1. januára 2022 podľa novo navrhnutých pravidiel upravili pravidlá v súvislosti s dovozom tovaru a vnútroštátnymi nákupmi tovarov alebo služieb, ku ktorým došlo v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 tak, aby sa zabezpečil cieľ sledovaný predmetnou smernicou Rady. Pri dovezených a nakúpených tovaroch a službách sa okrem splnenia podmienky osobnej pôsobnosti subjektu (Európska únia alebo iný oprávnený orgán) a časového hľadiska (dovoz tovaru a nákup tovaru alebo služby uskutočnený v čase od 1. januára 2021 do 31.decembra 2021) bude zároveň posudzovať aj nesplnenie podmienky ďalšieho (následného) dodania týchto tovarov alebo služieb za protihodnotu, a to v čase od 1. januára do okamihu podania žiadosti o vrátenie dane.
31.K čl. V, bodu 49
V článku V bod 49 znie:
„49. Príloha č. 6 sa dopĺňa bodmi 25 až 27, ktoré znejú:
„25. Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. L 336, 30. 12. 2019).
26. Smernica Rady (EÚ) 2020/1756 z 20. novembra 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku (Ú. v. EÚ L 396, 25. 11. 2020).
27. Smernica Rady (EÚ) 2021/1159 z 13. júla 2021, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 250, 15. 7. 2021).“.“.
Bod 25. nadobúda účinnosť 1. júla 2022 a body 26. a 27. nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
V súvislosti s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2021/1159, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 sa navrhuje doplniť prílohu č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z. Taktiež sa z dôvodu zosúladenia zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie navrhuje doplniť do tejto prílohy aj smernicu Rady (EÚ) 2020/1756 z 20. novembra 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku.
32.Za doterajší článok VI sa vkladajú nové články VII a VIII, ktoré znejú:
„Čl. VII
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 348/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 362/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V § 8 ods. 7 a § 32 ods. 7 sa vypúšťajú tretia veta a štvrtá veta.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
2.V § 8 odsek 9 znie:
„(9) Oprávnený spotrebiteľ elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) c) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a) doplní pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu, alebo
b) pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu zruší a vydá nové povolenie na oslobodenú elektrinu; odsek 7 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
3.V § 11 odsek 5 znie:
„(5) Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z elektriny a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z elektriny preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zjednocujú lehoty na vydanie rozhodnutia podľa zákona s daňovým poriadkom.
4.V § 11 ods. 6 druhá veta znie:
Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane z elektriny; odsek 5 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
5.V § 11 odsek 8 znie:
„(8) Platiteľ dane z elektriny, ktorému bola podľa odseku 6 doplnená registrácia platiteľa dane z elektriny alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane z elektriny, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
6.V § 11 ods. 9 a 11, § 23 ods. 12 a 14 a § 35 ods. 12 a 14 sa slová „odníme osvedčenie“ nahrádzajú slovami „zruší rozhodnutie“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
7.V § 11 ods. 9 písm. f), § 23 ods. 12 písm. f) a § 35 ods. 12 písm. f) sa slová „odňatie osvedčenia“ nahrádzajú slovami „zrušenie rozhodnutia“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
8.V § 11 odsek 10 znie:
„(10) Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušiť registráciu platiteľa dane z elektriny, ak platiteľ dane z elektriny nevykonával činnosť ako platiteľ dane z elektriny, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane z elektriny, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
9.V § 20 odsek 5 znie:
„(5) Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa uhlia a vydaním rozhodnutia o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenie na oslobodené uhlie, a to do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia. Koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, ktorý chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 ods. 1 písm. h), vzniká nárok na oslobodené uhlie dňom predloženia prehlásenia podľa odseku 8 druhej vety dodávateľovi uhlia.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
10.V § 20 odsek 7 znie:
„(7) Oprávnený spotrebiteľ uhlia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise 16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 4 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a) doplní pôvodné povolenie na oslobodené uhlie, alebo
b) pôvodné povolenie na oslobodené uhlie zruší a vydá nové povolenie na oslobodené uhlie; odsek 5 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
11.V § 23 ods. 6 a § 35 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
12.V § 23 odsek 8 znie:
„(8) Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z uhlia a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
13.V § 23 ods. 9 druhá veta znie:
„Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane z uhlia; odsek 8 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
14.V § 23 odsek 11 znie:
„(11) Platiteľ dane z uhlia, ktorému bola podľa odseku 9 doplnená registrácia platiteľa dane z uhlia alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane z uhlia, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi uhlia najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
15.V § 23 odsek 13 znie:
„(13) Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušiť registráciu platiteľa dane z uhlia, ak platiteľ dane z uhlia nevykonával činnosť ako platiteľ dane z uhlia, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane z uhlia, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
16.V § 32 odsek 9 znie:
„(9) Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) c) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a) doplní pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn, alebo
b) pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn zruší a vydá nové povolenie na oslobodený zemný plyn; odsek 7 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
17.V § 35 odsek 8 znie:
„(8) Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane zo zemného plynu a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
18.V § 35 ods. 9 druhá veta znie:
„Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane zo zemného plynu; odsek 8 týmto nie je dotknutý.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
19.V § 35 odsek 11 znie:
„(11) Platiteľ dane zo zemného plynu, ktorému bola podľa odseku 9 doplnená registrácia platiteľa dane zo zemného plynu alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane zo zemného plynu, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi zemného plynu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
20.V § 35 odsek 13 znie:
„(13) Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušiť registráciu platiteľa dane zo zemného plynu, ak platiteľ dane zo zemného plynu nevykonával činnosť ako platiteľ dane zo zemného plynu, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane zo zemného plynu, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
21.V § 39a odsek 8 znie:
„(8) Na registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, vydanie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, zrušenie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a zrušenie registrácie platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 35 primerane.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
22.Slovo „osvedčenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „rozhodnutie“ v príslušnom tvare okrem § 48 ods. 4, 8 a 12, § 48b ods. 1 a 2, § 48c ods. 1 a 2, § 48e ods. 2 a § 48g ods. 1, 2 a 3.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s daňovým poriadkom.
„Čl. VIII
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z., zákona č. 270/2017 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 188/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa za písmeno y) vkladajú nové písmená z) a aa), ktoré znejú:
„z) službou Over doklad služba finančného riaditeľstva, ktorá prostredníctvom QR kódu na pokladničnom doklade umožňuje overovať správnosť údajov uvedených na pokladničnom doklade uložených v systéme e-kasa, okrem unikátneho identifikátora kupujúceho, sprístupňovať a získavať tieto údaje,
aa) overovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je po splnení podmienok podľa § 17 ods. 11 použitím služby Over doklad oprávnená overovať správnosť údajov uvedených na pokladničnom doklade, okrem unikátneho identifikátora kupujúceho a získavať tieto údaje,“.
Doterajšie písmená z) až az) sa označujú ako písmená ab) až bb).
2. V § 17 odsek 1 znie:
„(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa osobitných predpisov,
18d)
ak
odsek 3 neustanovuje inak, pričom na účely kontroly môže byť využitý aj pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa osobitných predpisov
18e)
získaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou aj inak ako postupom podľa
osobitného predpisu;
20)
rovnako môžu byť využité aj všetky informácie uložené v systéme e-
kasa. Pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa osobitných predpisov
18e)
podľa druhej vety predložený orgánu finančnej správy,
informácie uložené v systéme e-kasa a údaje zaslané finančnému riaditeľstvu pri použití služby Over doklad sa považujú za dôkaz získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
3. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Finančné riaditeľstvo umožní verejnosti prostredníctvom služby Over doklad overiť, či boli údaje z pokladničných dokladov vyhotovených pokladnicou e-kasa klient zaslané do systému e-kasa. Podnikateľ je povinný strpieť sprístupnenie údajov, ktoré uložené v systéme e-kasa, finančným riaditeľstvom prostredníctvom služby Over doklad.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
4. V § 17 ods. 10 prvej vete sa za slovo „kupujúceho“ vkladá čiarka a slovo „overovateľa“ a na konci sa pripája táto veta: „Osobné údaje podnikateľa uvedené na pokladničnom doklade, ktoré uložené v systéme e-kasa, možno sprístupniť prostredníctvom služby Over doklad len na účely overovania správnosti údajov uvedených na pokladničnom doklade.“.
5. § 17 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Overovateľ je povinný pred začatím používania služby Over doklad oznámiť finančnému riaditeľstvu IP adresu, z ktorej bude k službe Over doklad pristupovať. Overovateľ je povinný
zasielať pravdivé výsledky overenia a získania správnosti údajov uvedených na pokladničnom doklade finančnému riaditeľstvu. Podmienky používania služby Over doklad overovateľom a podmienky komunikácie so službou Over doklad zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.“.
Doterajšie články VII a nasl. je potrebné primerane prečíslovať.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti návrhu zákona.
Navrhované zmeny a doplnky vyplynuli z požiadaviek rôznych subjektov, napr. účtovnícke firmy (ďalej len „tretie strany“), a to s cieľom upraviť podmienky automatického sprístupnenia údajov uložených v systéme e-kasa pre jednotlivých používateľov prostredníctvom využitia služby Over doklad.
Základným cieľom zavedenia pokladnice e-kasa klient bolo zvýšenie výberu daní v Slovenskej republike. Služba Over doklad slúžiť ako podpora tohto cieľa, pričom jeho efektivita stúpa priamo úmerne s počtom overených pokladničných dokladov.
Prínosom navrhovanej úpravy by malo byť jednak rozšírenie skupiny „overovateľov“ pokladničných dokladov s cieľom zabezpečenia čo najvyššieho odvodu daní do štátneho rozpočtu, ale tiež zníženie administratívnej záťaže.
Okrem overovateľov (tretích strán) sa navrhuje poskytovanie údajov aj orgánom verejnej správy (napr. sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, okresné úrady a orgány samosprávy).
K bodu 1
Definujú sa nové pojmy, a to „služba Over doklad“ a „overovateľ“.
Pomocou služby Over doklad sa navrhuje umožniť prostredníctvom QR kódu overovať správnosť údajov na pokladničnom doklade okrem unikátneho identifikátora kupujúceho uložených v systéme e-kasa, sprístupňovať a získavať tieto údaje uložené v systéme e-kasa v rozsahu akom zasielané a uložené v systéme e-kasa podľa zákona.
Overovateľom na účely zákona bude osoba, ktorá za splnených podmienok bude prostredníctvom QR kódu overovať údaje z pokladničného dokladu a získavať údaje od finančnej správy v štruktúrovanej forme, napr. na účely účtovníctva.
K bodu 2
Z dôvodu prehľadnosti sa navrhuje v § 17 rozdeliť odsek 1 na dva odseky.
V odseku 1 sa navrhuje doplniť, aby sa aj údaje zaslané finančnému riaditeľstvu pri použití služby Over doklad považovali za dôkaz získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom; ide o údaje, ktoré v aplikácii Over doklad a ktoré pri overovaní zaslané finančnej správe.
K bodu 3
V odseku 2 sa navrhuje, aby finančné riaditeľstvo umožnilo verejnosti prostredníctvom služby Over doklad overiť, či údaje uvedené na pokladničnom doklade boli zaslané do systému e-kasa a aby podnikateľ strpel sprístupnenie údajov z ním vystaveného pokladničného dokladu.
K bodu 4
V ustanovení sa navrhuje, aby orgány finančnej správy boli oprávnené v informačných systémoch spracúvať aj osobné údaje overovateľa.
Zároveň sa taxatívne navrhuje, že osobné údaje podnikateľa uvedené na pokladničnom doklade sa sprístupňujú len na účely overovania správnosti údajov.
K bodu 5
Pre overovateľa sa navrhuje ustanoviť podmienky používania služby Over doklad, ako napr. oznámenie IP adresy, zasielanie pravdivých výsledkov overenia a získania správnosti údajov uvedených na pokladničnom doklade, pričom podmienky používania služby Over doklad a komunikácie so službou Over doklad zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
33.K doterajším čl. III, čl. IV a čl. VII
Doterajšie čl. III, čl. IV a čl. VII nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Ide o legislatívno-technické spresnenie v súvislosti s nadobudnutím účinnosti bodov, ktoré sa týkajú rušenia osvedčení o registrácii.