ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
92. schôdza
Číslo: CRD-1576/2021
378
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. októbra 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika DRDULA, Jozefa PROČKA, Marcela MIHALIKA, Romany TABÁK a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 664)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika DRDULA, Jozefa PROČKA, Marcela MIHALIKA, Romany TABÁK a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 664);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika DRDULA, Jozefa PROČKA, Marcela MIHALIKA, Romany TABÁK a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 664) schváliť s touto zmenou:
K čl. I
V čl. I 2. bod 76 ods. 7) sa za slová „§ 75 ods. 5 písm. b)“ vkladajú slová „oprávňuje viesť“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa formulačne zjednocuje znenie navrhovaného ustanovenia so súčasným znením zákona (napr. s formuláciou § 76 ods. 5 zákona o cestnej premávke).
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok