ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
92. schôdza
Číslo: CRD-1579/2021
368
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. októbra 2021
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskoších predpisov (tlač 666) schváliť s touto zmenou:
V čl. I, bode 3 7b písm. f)] a bode 4 7b písm. g)] sa za slová „§ 7b“ vkladajú slová „ods. 1“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text navrhovanej právnej úpravy sa precizuje.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona gestorskému Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok