1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
744
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
S cieľom eliminácie možného omeškania výstavby niektorých stavieb plánovanej diaľničnej siete Slovenskej republiky definovanej v prílohe k zákonu č. 669/2007 Z. z. a s tým spojeným nežiaducimi negatívnymi sociálnymi, hospodárskymi a dopravnými vplyvmi sa Národnej rade SR navrhuje, aby prijala predkladané legislatívne opatrenia zamerané na optimalizáciu procesov pri výstavbe diaľnic s cieľom dosiahnuť sociálno-ekonomické benefity rozvoja diaľničnej siete.
V nadväznosti na uvedené, berúc do úvahy skutočnosť, že náležitý rozvoj diaľničnej siete predstavuje dôležitý predpoklad pre socio-ekonomický rozvoj krajiny a za účelom aplikácie požiadavky hodnoty za peniaze realizovaných projektov sa pristupuje k legislatívnym opatreniam zameraným na akceleráciu, zefektívnenie a zjednodušenie procesov spojených s výstavbou diaľnic tak, aby bol zabezpečený riadny a včasný nábeh spoločenských benefitov spojených s užívaním diaľničnej siete.
V súlade s uvedeným a z dôvodu, že neprijatie navrhovaných opatrení v súvislosti s procesom výstavby diaľnic v SR môže spôsobiť značné hospodárske škody a zamedzenie
2
dosiahnutia spoločenských benefitov spojených s užívaním plánovanej diaľničnej siete sa podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona.
Bratislava 14. októbra 2021
Eduard Heger, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Andrej Doležal, v. r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky