VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-21937/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
744
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava október 2021