Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
53. schôdza výboru
Číslo: CRD-1560/2021
Z á z n a m
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) bol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolaný na 18. októbra 2021.
O návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný (z celkového počtu 12 bolo prítomných 6 poslancov).
V Bratislave 18. októbra 2021
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru