Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
53. schôdza výboru
Číslo: CRD-1577/2021
Z á z n a m
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) bol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolaný na 18. októbra 2021.
O návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný (z celkového počtu 12 bolo prítomných 6 poslancov).
V Bratislave 18. októbra 2021
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru