strana 1 z 30
(Informatívne konsolidované znenie)
Zákon
č. 213/2019 Z. z.
o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: zákon č. 90/2020 Z. z., zákon č. 341/2020 Z. z.
Zmena: novela
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) postup a pravidlá na určovanie systému odplát za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových služieb1) (ďalej len „letisková odplata“) a postup a pravidlá na určovanie výšky letiskovej odplaty,
b) postup a pravidlá na určovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckej navigačnej služby,2)
c) štátny odborný dozor (ďalej len „dozor“) nad systémom letiskových odplát a nad systémom výkonnosti a spoplatňovania leteckých navigačných služieb,3)
d) účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania príspevku v oblasti civilného letectva,
e) zverejňovanie informácií o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.
1) Čl. 2 ods. 147 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
2) Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení.
§ 2 písm. m) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 390/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií (Ú. v. EÚ L 128, 9. 5. 2013).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 391/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ L 128, 9. 5. 2013).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/317 z 11. februára 2019, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti a spoplatňovania v jednotnom európskom nebi a ktorým sa zrušujú vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 390/2013 a (EÚ) č. 391/2013 (Ú. v. EÚ L 56, 25. 2. 2019).
strana 2 z 30
PRVÁ ČASŤ
ODPLATY
§ 2
Letiskové odplaty
(1) Osoba, ktorá prevádzkuje verejné letisko,4) z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava,5) ktorá je držiteľom platného prevádzkového povolenia6) alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa letiska7) a ktorá poskytuje letiskové služby leteckým dopravcom8) (ďalej len „prevádzkovateľ letiska“), je oprávnená vyberať letiskové odplaty v súlade s týmto zákonom alebo s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2) Prevádzkovateľ letiska, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava a na ktorom je ročne odbavených viac ako päť miliónov cestujúcich a prevádzkovateľ letiska s najväčším počtom odbavených cestujúcich, postupuje pri určovaní letiskovej odplaty podľa § 3 a 4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) zverejní vo svojej rezortnej zbierke a na svojom webovom sídle zoznam letísk na území Slovenskej republiky, na ktoré sa vzťahuje táto povinnosť.
(3) Ustanovenia § 3 a 4 sa nevzťahujú na odplaty vyberané za približovaciu službu riadenia9) a letiskovú službu riadenia10) (ďalej len „terminálne letecké navigačné služby“) a za oblastnú službu riadenia,11) na odplaty vyberané za služby pozemnej obsluhy a platby, ktoré sa vyberajú na financovanie pomoci zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou.
§ 3
Konzultácie
(1) Prevádzkovateľ letiska najmenej raz ročne uskutoční konzultácie s leteckými dopravcami alebo so združením leteckých dopravcov (ďalej len „združenie“), ktorí sa prihlásili na výzvu podľa § 4 ods. 1 o
a) fungovaní systému letiskových odplát,
b) výške letiskových odplát,
c) kvalite poskytovaných letiskových služieb,
4) § 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. L 293, 31. 10. 2008) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).
6) § 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
7) Bod ADR.AR.C.035 prílohy II nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014) v platnom znení.
8) Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.
§ 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z.
9) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
10) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
11) Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
strana 3 z 30
d) plánoch novej letiskovej infraštruktúry12) ešte pred ich dokončením.
(2) Ak prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie uzavrú dohodu, ktorej obsahom aj konzultácie podľa odseku 1 na obdobie dlhšie ako jeden rok, konzultácie sa uskutočňujú podľa tejto dohody.
(3) Leteckí dopravcovia, ktorí založili združenie, povinní bezodkladne doručiť prevádzkovateľovi letiska oznámenie o vzniku združenia, najneskôr však do 30 dní od jeho registrácie.
(4) Prevádzkovateľ letiska predloží leteckým dopravcom alebo združeniu každý návrh na zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát spolu s odôvodnením navrhovanej zmeny najneskôr 120 dní pred nadobudnutím platnosti týchto zmien. Prevádzkovateľ letiska nie je povinný návrh na zmenu predložiť v lehote podľa prvej vety, ak mu v tom bránia výnimočné okolnosti, ktoré musí leteckým dopravcom alebo združeniu odôvodniť. Prevádzkovateľ letiska konzultuje návrh na zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát s leteckými dopravcami alebo so združením a ich stanoviská posúdi pred uskutočnením tejto zmeny.
(5) Ak sa prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie dohodnú na zmene v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát, zmena v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát nadobudne platnosť po uplynutí 60 dní od jej zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa letiska.
(6) Ak sa prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie nedohodnú na zmene v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát, prevádzkovateľ letiska odôvodní zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát s ohľadom na stanoviská leteckých dopravcov alebo stanovisko združenia. Zmena v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát nadobudne platnosť po uplynutí 60 dní od jej zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa letiska.
(7) Ak nedôjde k dohode podľa odseku 6, leteckí dopravcovia alebo združenie môžu do 30 dní od zverejnenia zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát podať na Dopravný úrad návrh na jej preskúmanie, inak toto právo zanikne. Dopravný úrad upovedomí prevádzkovateľa letiska o doručení návrhu na preskúmanie do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto návrhu. Dňom doručenia návrhu na preskúmanie Dopravnému úradu lehota podľa odseku 6 prestáva plynúť a postupuje sa podľa odsekov 8 až 11.
(8) Prevádzkovateľ letiska predloží Dopravnému úradu správu o výsledku konzultácií s leteckými dopravcami alebo so združením do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia o doručení návrhu na preskúmanie. Dopravný úrad preskúma, či boli pri prijímaní zmeny v systéme letiskových odplát, alebo vo výške letiskových odplát dodržané postupy a pravidlá ustanovené týmto zákonom, zásada zákazu diskriminácie a zásada transparentnosti.
(9) Dopravný úrad zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát potvrdí alebo zruší v lehote do 30 dní od podania návrhu na jej preskúmanie. V zložitých prípadoch Dopravný úrad rozhodne najneskôr do 60 dní; o predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia písomne upovedomí leteckého dopravcu alebo združenie a prevádzkovateľa letiska.
12) Čl. 2 ods. 144 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
strana 4 z 30
(10) Ak ide o potvrdenie zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát táto zmena nadobudne platnosť po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Dopravného úradu o potvrdení zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát prevádzkovateľovi letiska a leteckému dopravcovi alebo združeniu, ktorí podali návrh na preskúmanie. Prevádzkovateľ letiska v tejto lehote zverejní potvrdenú zmenu spolu s rozhodnutím Dopravného úradu na svojom webovom sídle.
(11) Ak ide o zrušenie zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát, je prevádzkovateľ letiska povinný opätovne vykonať konzultácie podľa odseku 4. Prevádzkovateľ letiska je povinný začať opätovné konzultácie do 30 dní od doručenia rozhodnutia Dopravného úradu o zrušení zmeny a v novom návrhu zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát zohľadniť rozhodnutie Dopravného úradu.
§ 4
Transparentnosť a kvalita letiskových služieb
(1) Prevádzkovateľ letiska pred konzultáciami podľa § 3 ods. 1 vyzve leteckých dopravcov alebo združenie, aby mu do 45 dní od doručenia výzvy poskytli tieto informácie:
a) prognózy svojej prevádzky na príslušnom verejnom letisku,
b) prognózy v súvislosti so zložením a s predpokladaným využitím ich lietadlového parku,
c) svoje plánované rozvojové projekty na príslušnom verejnom letisku,
d) svoje požiadavky voči príslušnému prevádzkovateľovi letiska.
(2) Prevádzkovateľ letiska poskytne leteckým dopravcom alebo združeniu informácie o položkách, ktoré slúžia ako základ na určenie systému letiskových odplát alebo výšky letiskových odplát, ktoré na verejnom letisku vyberá tak, aby sa leteckí dopravcovia alebo združenie mali možnosť s nimi oboznámiť pred konzultáciami podľa § 3 ods. 1.
(3) Informácie podľa odseku 2 obsahujú najmä
a) zoznam letiskových služieb a letiskovej infraštruktúry poskytovaných za letiskovú odplatu,
b) metodiku použitú na určenie letiskových odplát,
c) celkovú štruktúru nákladov na letiskové služby a letiskovú infraštruktúru, na ktoré sa vzťahujú letiskové odplaty,
d) výnosy z letiskových odplát a celkové náklady na letiskové služby, na ktoré sa vzťahujú,
e) financovanie letiskových služieb a letiskovej infraštruktúry orgánmi verejnej správy, na ktoré sa vzťahujú letiskové odplaty,
f) prognózy týkajúce sa výšky letiskových odplát, nárastu prevádzky a navrhovaných investícií na verejnom letisku,
g) využívanie letiskovej infraštruktúry a zariadení letiska za príslušné časové obdobie,
h) predpokladaný výsledok významných navrhovaných investícií s ohľadom na ich vplyv na kapacitu verejného letiska.
(4) Ak prevádzkovateľ letiska alebo letecký dopravca označil informácie alebo niektorú z informácií poskytovaných podľa odsekov 1 3 za dôverné informácie13) alebo za predmet obchodného tajomstva alebo jeho súčasť, nemôžu byť tieto informácie bez jeho súhlasu poskytnuté alebo
13) § 40 ods. 5 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
strana 5 z 30
sprístupnené tretím stranám okrem kontrolných orgánov. Tým nie dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.14)
(5) Ak sa letecký dopravca alebo združenie neprihlási na výzvu prevádzkovateľa letiska podľa odseku 1 alebo na základe tejto výzvy nepredloží prevádzkovateľovi letiska informácie uvedené v odseku 1, nie je prevádzkovateľ letiska povinný pri rozhodovaní o systéme letiskových odplát alebo výške letiskových odplát prihliadať na ich stanovisko.
(6) Ak v dôsledku plánovaných významných zmien v oblasti odbavovania lietadiel na verejnom letisku alebo v oblasti letiskovej infraštruktúry možno predpokladať potrebu úpravy systému letiskových odplát alebo výšky letiskových odplát, prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie rokujú o uzatvorení dohody o kvalite letiskových služieb poskytovaných na verejnom letisku. Tieto rokovania môžu byť súčasťou konzultácií podľa § 3 ods. 1. V dohode o kvalite letiskových služieb poskytovaných na verejnom letisku sa zohľadní kvalita letiskových služieb vo vzťahu k systému letiskových odplát a výške letiskových odplát.
(7) Prevádzkovateľ letiska môže meniť kvalitu a rozsah poskytovaných letiskových služieb a rozsah poskytovaných odbavovacích budov alebo častí odbavovacích budov s cieľom poskytovať letiskové služby na mieru alebo poskytovať vyhradenú odbavovaciu budovu alebo časť odbavovacej budovy. Výška letiskových odplát sa môže odlišovať na základe kvality a rozsahu poskytovaných letiskových služieb a nákladov na tieto služby alebo na inom objektívnom a transparentnom základe.
(8) Prevádzkovateľ letiska zabezpečí, aby každý letecký dopravca alebo združenie, ktoré chce využívať letiskové služby na mieru, vyhradenú odbavovaciu budovu alebo časť odbavovacej budovy, mal prístup k týmto letiskovým službám, k odbavovacej budove alebo k časti odbavovacej budovy. Ak taký prístup chce využívať viac leteckých dopravcov alebo združení, ako môže prevádzkovateľ letiska uspokojiť z dôvodu obmedzenej kapacity, prístup určí prevádzkovateľ letiska na základe relevantných, objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií, ktoré schvaľuje Dopravný úrad.
§ 5
Odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb
(1) Osoba, ktorá poskytuje letecké navigačné služby (ďalej len „poskytovateľ leteckých navigačných služieb“),15) je za poskytnuté letecké navigačné služby oprávnená vyberať odplaty v súlade s týmto zákonom, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo osobitným predpisom.16)
14) § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
§ 18 ods. 7 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
15) Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
16) Čl. 14 a 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 391/2013.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/317.
strana 6 z 30
(2) Poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb17) v traťovej zóne spoplatňovania18) podľa osobitného predpisu.19)
(3) Poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb v terminálnej zóne spoplatňovania20) (ďalej len „terminálna odplata“) podľa tohto zákona a nariadenia vlády Slovenskej republiky podľa odseku 8, ak osobitný predpis21) neustanovuje inak.
(4) Ak Dopravný úrad vydal správu o posúdení,22) že poskytovanie terminálnej leteckej navigačnej služby, leteckej telekomunikačnej služby,23) leteckej meteorologickej služby,24) leteckej informačnej služby25) alebo dátových služieb manažmentu letovej prevádzky podlieha trhovým podmienkam a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,26) poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie týchto služieb podľa tohto zákona a nariadenia vlády Slovenskej republiky podľa odseku 8, ak osobitný predpis27) neustanovuje inak. Správu podľa prvej vety uverejní Dopravný úrad na svojom webovom sídle.
(5) Terminálna odplata sa nesmie použiť na financovanie iných aktivít poskytovateľa leteckých navigačných služieb, ako je poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb.
(6) Poskytovateľ leteckých navigačných služieb konzultuje systém určovania výšky terminálnej odplaty so zástupcami používateľov vzdušného priestoru,28) pričom zohľadňuje zásady podľa osobitného predpisu.29) Konzultácie vykonávané najmenej dva mesiace pred zmenou výšky terminálnej odplaty.
(7) Návrh plánu výkonnosti podľa osobitného predpisu30) schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
17) Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 8 zákona č.143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) Čl. 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 2 ods. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
19) Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 391/2013.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/317.
20) Čl. 2 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 2 ods. 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
21) Čl. 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 390/2013.
Čl. 1 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 1 ods. 3, 4 a 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
22) Čl. 35 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
23) Čl. 2 ods. 16, 30 a 38 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 10 zákona č.143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24) Čl. 2 ods. 29 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 11 zákona č.143/1998 Z. z.
25) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 9 zákona č.143/1998 Z. z.
26) Čl. 35 ods. 3 písm. b) až d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
27) Čl. 35 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
28) Čl. 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
29) Čl. 15 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
30) Čl. 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
strana 7 z 30
(8) Postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb, podrobnosti o rozsahu a spôsobe konzultácií, podklady na konzultácie a zóny spoplatňovania ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 6
Účtovníctvo poskytovateľa leteckých navigačných služieb
(1) Poskytovateľ leteckých navigačných služieb účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa poskytovania leteckej navigačnej služby v súlade s osobitným predpisom31) v členení osobitne podľa jednotlivých leteckých navigačných služieb a zón spoplatňovania, ak osobitný predpis32) neustanovuje inak.
(2) Poskytovateľ leteckej navigačnej služby zostavuje33) ročnú účtovnú závierku a vyhotovuje34) výročnú správu minimálne v rozsahu podľa osobitného predpisu,35), ktoré overené štatutárnym audítorom 36) a uložené do registra účtovných závierok.37)
§ 7
Oslobodenie od odplát
Letiskové odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb sa nevyberajú pri letoch oslobodených od odplát
a) podľa osobitného predpisu,38)
b) podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo
c) ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 8
Pôsobnosť Dopravného úradu
Dopravný úrad
a) vykonáva dozor podľa § 9 nad
1. dodržiavaním postupu a pravidiel pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových odplát,
2. systémom výkonnosti a spoplatňovania leteckých navigačných služieb,
b) ukladá pokuty podľa § 10.
§ 9
Dozor
(1) Dozor vykonávajú zamestnanci Dopravného úradu na základe písomného poverenia na výkon dozoru (ďalej len „poverený zamestnanec“).
31) Zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
32) Čl. 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
33) Čl. 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
34) Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
35) Čl. 12 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
36) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
37) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38) Čl. 10 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 31 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
strana 8 z 30
(2) Poverený zamestnanec je pri výkone dozoru oprávnený, ak splnené ustanovenia osobitného predpisu,39)
a) požadovať vyjadrenie, informácie, údaje a vysvetlenie,
b) vykonávať potrebné zisťovania,
c) predvolávať osoby na podanie vysvetlenia,
d) vyžadovať predloženie dokladov a iných písomností a nahliadať do nich,
e) odoberať originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov a vyhotovovať z nich kópie,
f) vstupovať na pozemky, do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov osoby podliehajúcej výkonu dozoru.
(3) Poverený zamestnanec je pri výkone dozoru povinný
a) preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením na výkon dozoru,
b) vydávať osobe podliehajúcej výkonu dozoru, ktorej odoberie doklady alebo iné písomnosti podľa odseku 2 písm. e), potvrdenie o ich prevzatí a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,
c) vrátiť bezodkladne osobe podliehajúcej výkonu dozoru doklady a iné písomnosti odobraté podľa odseku 2 písm. e), ak nie sú potrebné na ďalšie konanie,
d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone dozoru, okrem poskytnutia takto získaných informácií v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej správy,
e) dodržiavať osobitné predpisy na ochranu utajovaných skutočností a osobných údajov.40)
(4) Dozor je neverejný. Ak Dopravný úrad prizve k výkonu dozoru špecialistu, ten sa môže zúčastniť výkonu dozoru na základe písomného poverenia vydaného Dopravným úradom a len pod vedením povereného zamestnanca. Špecialista oprávnenia podľa odseku 2 písm. a), b), d) a f) a je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 3 písm. d).
(5) Dopravný úrad vykonáva dozor nezávisle od riadiacich orgánov prevádzkovateľa letiska, leteckých dopravcov a poskytovateľa leteckých navigačných služieb.
(6) Osoba podliehajúca výkonu dozoru je pri výkone dozoru povinná, ak splnené podmienky podľa osobitného predpisu,
39
)
a) strpieť výkon dozoru, poskytnúť poverenému zamestnancovi súčinnosť,
b) podať vysvetlenia a informácie,
c) umožniť vykonávanie potrebných zisťovaní,
d) dostaviť sa na predvolanie Dopravného úradu a podať vysvetlenie,
e) predložiť požadované doklady a iné písomnosti,
f) umožniť poverenému zamestnancovi nahliadnuť do dokladov a iných písomností,
g) umožniť odobratie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov,
39) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
strana 9 z 30
h) umožniť poverenému zamestnancovi vstup na pozemky, do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov osoby podliehajúcej výkonu dozoru.
(7) Poverený zamestnanec vypracuje z výkonu dozoru zápis o vykonaní dozoru (ďalej len „zápis“), ktorý obsahuje
a) označenie orgánu dozoru,
b) identifikačné údaje osoby podliehajúcej výkonu dozoru,
c) miesto a dátum výkonu dozoru,
d) predmet dozoru,
e) výsledky dozoru,
f) dátum vypracovania zápisu,
g) meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca a špecialistu, ak sa dozoru zúčastnil,
h) podpis osoby podliehajúcej výkonu dozoru.
(8) Poverený zamestnanec je povinný oboznámiť so zápisom osobu podliehajúcu výkonu dozoru. Osoba podliehajúca výkonu dozoru právo vyjadriť sa k obsahu zápisu v lehote, ktorú určí poverený zamestnanec. Poverený zamestnanec môže na základe odôvodnenej žiadosti osoby podliehajúcej výkonu dozoru predĺžiť lehotu na vyjadrenie. Ak osoba podliehajúca výkonu dozoru uplatní k zápisu námietky týkajúce sa kontrolných zistení, poverený zamestnanec vypracuje dodatok k zápisu. Ak sa osoba podliehajúca výkonu dozoru nevyjadrí k zápisu v lehote na vyjadrenie, rozumie sa tým, že k zápisu nemá námietky.
(9) Ak osoba podliehajúca výkonu dozoru porušila povinnosti v oblasti postupov a dodržiavania pravidiel pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových odplát alebo v oblasti systému výkonnosti, alebo spoplatňovania leteckých navigačných služieb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,41) je povinná v lehote určenej povereným zamestnancom v zápise vypracovať plán nápravných opatrení a preventívnych opatrení s uvedením lehoty plnenia takýchto opatrení a predložiť tento plán Dopravnému úradu na odsúhlasenie.
(10) Osoba podliehajúca výkonu dozoru je povinná doručiť Dopravnému úradu písomnú správu o vykonaní opatrenia do 14 dní odo dňa jeho vykonania.
(11) Dozor je ukončený podpísaním zápisu alebo podpísaním dodatku k zápisu povereným zamestnancom a osobou podliehajúcou výkonu dozoru; ak osoba podliehajúca výkonu dozoru odmietne podpísať zápis, dozor je ukončený dňom odmietnutia podpísania zápisu.
(12) Dopravný úrad vypracúva a pravidelne prehodnocuje plány dozoru a vedie evidenciu o vykonaných dozoroch.
(13) Prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie poskytnú Dopravnému úradu informácie potrebné na preskúmanie dôvodov, ktoré viedli prevádzkovateľa letiska k zmene v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát a poskytnú mu k tejto zmene svoje stanoviská.
41) Nariadenie (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 390/2013.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 391/2013.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/317.
strana 10 z 30
(14) Dopravný úrad zverejňuje výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát na svojom webovom sídle.
§ 10
Sankcie
(1) Dopravný úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur osobe, ktorá nesplní
a) povinnosť uloženú týmto zákonom pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových odplát,
b) povinnosť uloženú týmto zákonom alebo osobitným predpisom
41
) v systéme výkonnosti alebo v systéme spoplatňovania leteckých navigačných služieb.
(2) Dopravný úrad uloží poriadkovú pokutu do 3 000 eur osobe, ktorá marí alebo sťažuje výkon dozoru alebo ktorá marí nápravu zistených nedostatkov. Poriadkovú pokutu môže Dopravný úrad uložiť aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote.
(3) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Dopravný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Poriadkovú pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4) Dopravný úrad je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo, najmä závažnosť následkov, trvanie protiprávneho stavu, ako aj to, či ide o opakované konanie alebo opomenutie. Ak ide o opakovaný správny delikt tej istej osoby do dvoch rokov od právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia, možno uložiť pokutu do výšky dvojnásobku hornej sadzby pokuty podľa odseku 1.
(5) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 11
(1) Ak ide o opakované neuhradenie letiskovej odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb je prevádzkovateľ letiska alebo poskytovateľ leteckých navigačných služieb oprávnený neposkytnúť ďalšie služby. Veliacemu pilotovi, veliteľovi lietadla alebo prevádzkovateľovi lietadla,42) leteckému prevádzkovateľovi43) alebo leteckému dopravcovi sa oznámi, že lietadlo až do ďalšieho oznámenia nemá povolenie vykonať let.
(2) Ak je prevádzkovateľ letiska prijímateľom verejných prostriedkov, môže poskytnúť leteckému dopravcovi výhody, len ak je to v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.44)
42) § 2 písm. e) zákona č. 143/1998 Z. z.
43) § 2 písm. f) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. L 114, 26. 4. 2012) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. L 352, 24. 12. 2013), nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
strana 11 z 30
(3) Týmto zákonom nie je dotknuté právo prevádzkovateľa letiska vyberať letiskové odplaty aj od prevádzkovateľa lietadla alebo leteckého prevádzkovateľa.
DRUHÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU
§ 12
Účel poskytnutia príspevku
(1) Príspevok sa môže poskytnúť na projekt z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy ako výdavok štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce na podporu civilného letectva za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.
44
)
(2) Projektom podľa odseku 1 sa rozumie súhrn aktivít alebo výkon činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku na účel podľa odseku 3, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť“) a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku (ďalej len „zmluva“).
(3) Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok na
a) bezpečnostnú ochranu letiska,
b) výkon záchranných a hasičských služieb na letisku,
c) prevádzku letiskovej infraštruktúry (ďalej len „prevádzková pomoc“),
d) investície do letiskovej infraštruktúry (ďalej len „investičná pomoc“),
e) odbavenie letov oslobodených od odplát,
f) refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.
(4) Vyšší územný celok alebo obec môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok podľa odseku 3 písm. b) až d).45)
Podmienky poskytnutia príspevku
§ 13
(1) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) e) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je osoba prevádzkujúca verejné letisko podľa osobitného predpisu46) (ďalej len „letisková spoločnosť“) alebo osoba, ktorá uzavrela s letiskovou spoločnosťou zmluvu o nájme letiskovej infraštruktúry vo vlastníctve tejto letiskovej spoločnosti alebo zmluvu umožňujúcu využívanie letiskovej infraštruktúry žiadateľom bez zmeny vlastníctva letiskovej infraštruktúry a poskytuje letiskové služby leteckým dopravcom.
(2) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je poskytovateľ leteckých navigačných služieb podľa § 5 ods. 1 poskytujúci letové prevádzkové služby.
45) § 7 ods. 1 písm. i) a § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46) § 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
strana 12 z 30
§ 14
(1) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) možno poskytnúť žiadateľovi,
a) ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
d) ktorý nie je v likvidácii,
e) ktorý neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
f) ktorý nemá evidované nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
g) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní,47)
h) ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
i) ktorý nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť prevádzkového povolenia
6
) alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa letiska,
7
)
j) ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
k) ktorý nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec a nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitného predpisu,48)
l) ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
(2) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. a).
(3) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. c) a d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak mu v predchádzajúcich troch rokoch pred podaním žiadosti nebola vypovedaná zmluva o poskytnutí prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci.
(4) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
c) nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť osvedčenia49) alebo poverenia na poskytovanie letových prevádzkových služieb,50)
d) poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
e) nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec a nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitného predpisu,
48
)
47) § 17 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z.
48) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49) Čl. 7 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
50) Čl. 7 a 8 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
§ 8 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
strana 13 z 30
f) nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. f).
(5) Príspevok možno poskytnúť žiadateľovi podľa
a) § 12 ods. 3 písm. a), b) a e) až do výšky 100 % oprávnených nákladov,
b) § 12 ods. 3 písm. c) a d) do výšky ustanovenej osobitným predpisom,51) zohľadňujúc majetkovú účasť poskytovateľa u žiadateľa alebo iný podiel poskytovateľa na majetku alebo podnikaní u žiadateľa v čase podania žiadosti,
c) § 12 ods. 3 písm. f) až do výšky 100 % oprávnených výdavkov.
(6) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno použiť len na refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(7) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) nemožno poskytnúť ani použiť na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie v súlade s účelom podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e),
d) úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s projektom,
e) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(8) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) nemožno poskytnúť ani použiť na
a) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
b) úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s účelom poskytnutia príspevku.
(9) Príspevok nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak v rozpočtovom roku, ktorý predchádza rozpočtovému roku, v ktorom bola žiadosť podaná
a) neumožnil oprávnenej osobe52) vykonať kontrolu hospodárenia s poskytnutým príspevkom,
b) nepredložil vyúčtovanie poskytnutého príspevku v určenom termíne,
c) predložil poskytovateľovi nepravdivé informácie vo vyúčtovaní poskytnutého príspevku,
d) poskytovateľ odstúpil od zmluvy z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom; ďalší príspevok nemožno poskytnúť počas dvoch rokov po odstúpení od zmluvy.
e) predložil poskytovateľovi nepravdivé informácie vo vyúčtovaní dotácie, ktorá mu bola poskytnutá do 31. júla 2019 podľa osobitného predpisu.53)
(10) Investičnú pomoc možno použiť na úhradu nákladov na
a) obstaranie stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení,
b) obstaranie práv duševného vlastníctva alebo softvéru,
c) geologické práce,54)
51) Napríklad čl. 56a ods. 16 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
52) § 2 písm. g) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
53) Zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54) § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
strana 14 z 30
d) vybrané geodetické a kartografické činnosti,55)
e) projektovú dokumentáciu.
(11) Prevádzkovú pomoc možno použiť v súlade s účelom aj na úhradu nákladov na nájom stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov alebo zariadení alebo nákladov na ich výpožičku.
(12) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) možno použiť v súlade s účelom aj na úhradu nákladov na
a) obstaranie stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení,
b) obstaranie práv duševného vlastníctva alebo softvéru,
c) geologické práce,
d) vybrané geodetické a kartografické činnosti,
e) projektovú dokumentáciu,
f) nájom stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov alebo zariadení alebo nákladov na ich výpožičku.
§ 15
(1) Stavby a pozemky musia byť obstarané za trhových podmienok a umiestnené v mieste realizácie projektu. Stroje, prístroje a zariadenia musia byť obstarané za trhových podmienok, umiestnené v mieste realizácie projektu a využívané výhradne prijímateľom v súlade s projektom a s účelom poskytnutia príspevku. Práva duševného vlastníctva a softvér musia byť obstarané za trhových podmienok od osôb iných ako tých, ktoré majú voči prijímateľovi postavenie partnerského podniku alebo prepojeného podniku podľa osobitného predpisu,56) musia byť zahrnuté do majetku prijímateľa a odpisované a využívané len prijímateľom v mieste realizácie projektu.
(2) Ak sa poskytnutie príspevku žiada na výstavbu alebo na projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou poskytnutia príspevku je
a) vlastnícke právo alebo iné právo žiadateľa k pozemku57) a
b) písomný záväzok žiadateľa, ak osobitný predpis58) neustanovuje inak, že
1. práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmenia najmenej po dobu 20 rokov od dňa odovzdania stavby do užívania,
2. dokončenú stavbu bude využívať na účel, na ktorý bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 rokov od dňa odovzdania stavby do užívania a
3. nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky stavbu alebo pozemok najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania.
(3) Ak sa poskytnutie príspevku žiada na zmenu stavby, na stavebné úpravy alebo na projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou poskytnutia príspevku je
a) vlastnícke právo alebo iné právo žiadateľa k stavbe
57
) a
b) písomný záväzok žiadateľa, ak osobitný predpis
58
) neustanovuje inak, že
1. práva podľa písmena a) sa nezmenia po dobu 20 rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy,
55) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
56) Čl. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
57) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
58) Napríklad § 3 ods. 1 a 5 a § 13 ods. 3 zákona č. 136/2004 Z. z. v znení zákona č. 9/2013 Z. z.
strana 15 z 30
2. zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania zrekonštruovanej stavby do užívania a
3. nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky zrekonštruovanú stavbu najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania zrekonštruovanej stavby do užívania.
(4) Ak sa poskytnutie príspevku požaduje na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, podmienkou poskytnutia príspevku je písomný záväzok žiadateľa, že nezmení vlastnícke právo k stroju, prístroju alebo zariadeniu, na ktoré bol prijímateľovi poskytnutý príspevok, obstarané stroje, prístroje alebo zariadenia bude využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý a že ich neprenajme alebo neprenechá do výpožičky najmenej po dobu ich odpisovania; v prípade nájmu alebo výpožičky najmenej po dobu piatich rokov odo dňa poskytnutia príspevku.
(5) Stavby a stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s realizáciou projektu musia spĺňať podmienky na ochranu životného prostredia.
(6) Prijímateľ je povinný o poskytnutom príspevku viesť účtovnú evidenciu na každý účel oddelene v súlade s osobitným predpisom.
31
)
(7) Náklady na obstaranie pozemku, stavbu, stavebné úpravy alebo na prípravné práce, na obstaranie strojov, prístrojov alebo zariadení, k obstaraniu ktorých došlo pred podaním žiadosti sa nepovažujú za oprávnené, ak osobitný predpis neustanovuje inak.59)
(8) Vlastník podielu u prijímateľa nie je oprávnený vykonať prevod tohto podielu na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Prijímateľ nesmie vykonať zlúčenie alebo splynutie prijímateľa s inou obchodnou spoločnosťou, rozdelenie prijímateľa alebo prevod podniku prijímateľa alebo jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.
§ 16
Žiadosť a jej prílohy
(1) Príspevok možno poskytnúť na základe žiadosti. Žiadosť spolu s prílohami predkladá žiadateľ v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na základe výzvy na predloženie žiadosti uverejnenej na webovom sídle poskytovateľa v termíne, vo forme a spôsobom, ktoré určí poskytovateľ vo výzve na predloženie žiadosti.
(2) Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) obsahuje
a) identifikáciu žiadateľa v rozsahu
1. názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
2. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
3. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b) vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok požaduje,
c) výšku požadovaného príspevku,
59) Napríklad čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
strana 16 z 30
d) číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
e) popis projektu,
f) štruktúrovaný rozpočet projektu a podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,
g) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2. nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. a),
3. nie je v likvidácii,
4. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia príspevku,
5. voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,
6. poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
7. nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
(3) Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. f) obsahuje
a) náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až d),
b) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2. nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel,
3. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia príspevku.
(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je
a) prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky predchádzajúce roku podania žiadosti, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi,
b) kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok poukazuje,
c) informácia o výške požadovaných alebo poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo informácia o iných finančných prostriedkov od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. b) až e),
d) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
f) potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
g) potvrdenie miestne príslušného správcu dane, ktorým je obec a daňového úradu alebo colného úradu, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec alebo finančnej správe,
strana 17 z 30
h) výpis z registra trestov právnickej osoby alebo údaje potrebné na vyžiadanie tohto výpisu z registra trestov žiadateľa,
i) iný doklad potrebný na posúdeniu žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve na predloženie žiadosti.
(5) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú údaje a doklady podľa odseku 4 písm. a), b), a g).
(6) Prílohou k žiadosti, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. a), b) a d), okrem dokladov podľa odseku 4 aj
a) ak ide o výstavbu
1. údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo iného práva žiadateľa k pozemku,
2. výpis z pozemkovej knihy alebo inej obdobnej evidencie s identifikáciou parciel podľa katastra nehnuteľností, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva,
3. zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti; zmluvu možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
4. výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty,
b) ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1. údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
2. zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov odo dňa odovzdania zrekonštruovanej stavby do užívania, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti; zmluvu možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
3. výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty,
c) ak ide o nájom alebo výpožičku strojov, prístrojov alebo zariadení zmluva o nájme alebo zmluva o výpožičke najmenej na obdobie piatich rokov odo dňa poskytnutia príspevku; zmluvu možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
d) ak ide o výkup pozemkov pod letiskovou infraštruktúrou, znalecký posudok na stanovenie trhovej hodnoty pozemkov vypracovaný odborne spôsobilou osobou,60) nie starší ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti,
e) písomný záväzok žiadateľa o tom, že
1. ak ide o stavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1a. nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo neurobí úkon smerujúci k zániku iného práva k nehnuteľnosti po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo zrekonštruovanej stavby do užívania, zmeny stavby alebo stavebnej úpravy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,61)
1b. dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo zrekonštruovanej stavby do užívania, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
61
)
1c. nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo zrekonštruovanej stavby do užívania, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
61
)
2. ak ide o stroje, prístroje alebo zariadenia
2a. nezmení vlastnícke právo k stroju, prístroju alebo zariadeniu, na ktoré bol prijímateľovi poskytnutý príspevok najmenej po dobu ich odpisovania,
2b. obstarané stroje, prístroje alebo zariadenia bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu ich odpisovania; ak ide o nájom alebo výpožičku najmenej po dobu piatich rokov odo dňa poskytnutia príspevku,
60) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
61) § 3 ods. 5 zákona č. 136/2004 Z. z.
strana 18 z 30
2c. nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky najmenej po dobu ich odpisovania,
f) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so zmenou stavby alebo so stavebnými úpravami, ak má žiadateľ nehnuteľnosť v nájme alebo vo výpožičke,
g) právoplatný súhlas podľa osobitného predpisu,62) ak sa vyžaduje,
h) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia vydaného príslušným stavebným úradom alebo oznámenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby alebo úradne osvedčená kópia oznámenia stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby, ak sa vyžaduje.
(7) Žiadateľ predloží prílohy podľa odsekov 4 a 5 len vtedy, ak údaje v nich obsiahnuté nemôže poskytovateľ získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.63)
(8) Údaje podľa odseku 4 písm. h) poskytovateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(9) Vzor žiadosti a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo dopravy.
§ 17
Vyhodnocovanie žiadostí a schvaľovanie poskytnutia príspevku
(1) Ak je poskytovateľom príspevku ministerstvo dopravy, žiadosť vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) ako svoj poradný orgán.
(2) Člen komisie ani jemu blízka osoba64) nesmie byť
a) žiadateľom alebo zaujatý voči žiadateľovi,
b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c) spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d) zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom alebo členom,
e) konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.65)
(3) Člen komisie preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 2 čestným vyhlásením.
(4) Poskytnutie príspevku schvaľuje minister na základe návrhu komisie.
(5) Podrobnosti o zložení komisie, o jej činnosti a o postupe pri rozhodovaní komisie ustanoví štatút, ktorý schvaľuje minister.
62) § 27 ods. 1 alebo ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
64) § 116 Občianskeho zákonníka.
65) § 19 zákona č. 315/2016 Z. z.
strana 19 z 30
(6) Ak je poskytovateľom príspevku vyšší územný celok alebo obec, na zriadenie komisie na vyhodnocovanie žiadosti a na schvaľovanie poskytnutia príspevku sa vzťahujú osobitné predpisy.66) Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia pre vyšší územný celok a obec rovnako.
§ 18
Zmluva
(1) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a žiadateľom.
(2) Prijímateľom príspevku je žiadateľ odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
(3) Zmluva obsahuje
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) účel poskytnutia príspevku,
c) výšku poskytnutého príspevku,
d) číslo účtu žiadateľa vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
e) podmienky poskytnutia príspevku, podmienky čerpania, použitia zúčtovania a kontroly poskytnutého príspevku,
f) termín odvodu nepoužitej časti príspevku a výnosov z príspevku a číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v Štátnej pokladnici, na ktorý sa nepoužitá časť príspevku a výnosy z príspevku poukázať,
g) práva a povinnosti zmluvných strán,
h) zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností,
i) podmienky odstúpenia od zmluvy,
j) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
k) záväzok prijímateľa, že poskytnutý príspevok alebo príslušnú časť poskytnutého príspevku vráti, ak mu v príslušnom rozpočtovom roku boli alebo budú poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy, alebo od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel,
l) povinnosť oznámiť zmenu identifikačných údajov prijímateľa.
Osobitné ustanovenia o prevádzkovej pomoci a o investičnej pomoci
§ 19
(1) Prevádzková pomoc alebo investičná pomoc sa poskytuje na základe schválenej schémy pomoci67) alebo ako pomoc ad hoc.68)
(2) Poskytovateľom prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci je
a) ministerstvo dopravy, ak ide o prevádzkovú pomoc alebo investičnú pomoc poskytnutú podľa odseku 1,
b) vyšší územný celok alebo obec s majetkovou účasťou u žiadateľa alebo s iným podielom u žiadateľa, ak ide o prevádzkovú pomoc alebo investičnú pomoc poskytnutú ako pomoc ad hoc.
66) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
67) § 7 a 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
68) § 8 a 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
strana 20 z 30
(3) Vyšší územný celok alebo obec, ako poskytovateľ prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci, je pred poskytnutím prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci povinný poskytnúť ministerstvu dopravy informácie minimálne o výške poskytovanej prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci s podrobným popisom projektu a so stanoviskom koordinátora pomoci, ak sa vyžaduje.
§ 20
(1) Pri vypracovaní návrhu schémy pomoci, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu,69) postupuje ministerstvo dopravy podľa osobitného predpisu.70) Schému pomoci schvaľuje minister na základe stanoviska71) koordinátora pomoci72) potvrdzujúceho súlad návrhu schémy pomoci s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.
44
)
(2) Ak je prevádzková pomoc alebo investičná pomoc pomocou ad hoc, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu,
69
) poskytovateľ požiada koordinátora pomoci o stanovisko podľa osobitného predpisu73) pred schválením poskytnutia prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci podľa § 17.
(3) Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc podľa odseku 2 je v súlade s osobitným predpisom pre skupinové výnimky,74) poskytovateľ schváli poskytnutie prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci podľa § 17 a uzavrie zmluvu so žiadateľom.
(4) Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc podľa odseku 2 nie je v súlade s osobitným predpisom pre skupinové výnimky,
74
) poskytovateľ žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.
§ 21
(1) Ak prevádzková pomoc alebo investičná pomoc podlieha notifikácii, poskytovateľ zabezpečí notifikáciu štátnej pomoci v súlade s osobitným predpisom.
69
)
(2) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ po doručení konečného rozhodnutia Európskej komisie uzavrie zmluvu so žiadateľom. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.
69) § 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
70) § 7 zákona č. 358/2015 Z. z.
71) § 7 ods. 4 zákona č. 358/2015 Z. z.
72) § 2 ods. 1 zákona č. 358/2015 Z. z.
73) § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 358/2015 Z. z.
74) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
strana 21 z 30
§ 22
Kontrola
(1) Poskytovateľ vykonáva finančnú kontrolu75) hospodárenia s poskytnutým príspevkom a kontrolu dodržania podmienok dohodnutých v zmluve.
(2) Pôsobnosť orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi76) nie je týmto zákonom dotknutá.
(3) Ak prijímateľ verejných prostriedkov porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.77)
(4) Ak je poskytovateľom príspevku ministerstvo dopravy, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje a sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu ukladá a vymáha orgán podľa osobitného predpisu.78)
(5) Ak je poskytovateľom príspevku vyšší územný celok, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje a sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami vyššie územného celku ukladá a vymáha vyšší územný celok.
(6) Ak je poskytovateľom príspevku obec, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje a sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami obce ukladá a vymáha obec.
(7) Dopravný úrad poskytuje poskytovateľovi alebo orgánu podľa odsekov 4 6 súčinnosť pri kontrole plnenia povinností prijímateľa a podmienok, za ktorých bol príspevok poskytnutý. Súčinnosťou sa rozumie najmä poskytnutie informácií majúcich vplyv na realizáciu projektu alebo na plnenie povinností prijímateľa alebo podmienok, za ktorých bol príspevok poskytnutý.
(8) Prijímateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi alebo orgánu podľa odsekov 4 6, a to najmä predkladať listiny a doklady potrebné na posúdenie plnenia povinností prijímateľa a podmienok podľa tohto zákona a na jeho základe uzatvorených zmlúv medzi prijímateľom a poskytovateľom.
§ 23
Spracúvanie osobných údajov
(1) Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, na účely posudzovania žiadostí, schválenia výšky príspevku a uzavretia zmluvy a na účely kontroly použitia poskytnutého príspevku je poskytovateľ oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, a to vrátane osobných údajov všetkých štatutárnych zástupcov právnických osôb, ktoré žiadajú o poskytnutie príspevku, v rozsahu podľa tohto zákona, ako aj osobné údaje nevyhnutné na overenie bezúhonnosti žiadateľa podľa registra trestov.
75) Zákon č. 357/2015 v znení neskorších predpisov.
76) Napríklad § 14 ods. 2 zákon č. 358/2015 Z. z.
77) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
78) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
strana 22 z 30
(2) Poskytovateľ pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 1 postupuje v súlade s osobitnými predpismi.79)
(3) S osobnými údajmi podľa odseku 1 sa môžu oboznamovať zamestnanci poskytovateľa, členovia komisie a orgány výkonu kontroly v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom na účely posudzovania žiadostí, schválenia výšky príspevku a uzavretia zmluvy a na účely kontroly použitia poskytnutého príspevku.
§ 24
Zverejňovanie informácií
(1) Poskytovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle
a) prehľad právnych predpisov upravujúcich poskytovanie príspevku v jeho pôsobnosti,
b) schému pomoci, ak je poskytovateľom prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci na základe schémy pomoci,
c) výzvu na predloženie žiadosti najmenej 14 dní pred termínom predloženia žiadosti, ktorá obsahuje najmä
1. okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
2. účel poskytnutia príspevku,
3. lehotu na predloženie žiadosti,
4. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti,
d) prehľad poskytnutých príspevkov vrátane výšky, účelu a identifikácie konečného prijímateľa v rozsahu názov alebo obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, meno a priezvisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo fyzickú osobu.
(2) Poskytovateľ prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci