1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
738
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ..... 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 341/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 25c
Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov spôsobených ochorením COVID-19
(1)Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zmiernením negatívnych následkov spôsobených ochorením COVID-19 (ďalej len „príspevok na zmiernenie negatívnych následkov“).
(2)Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je letecký dopravca, ktorý
a)je držiteľom platnej licencie na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy vydanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
b)v roku 2020 vykonával alebo v roku 2021 vykonáva pravidelnú86) obchodnú leteckú dopravu alebo nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu alebo v roku 2020 prenajímal alebo v roku 2021 prenajíma lietadlo a posádku lietadla inému leteckému dopravcovi na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy so súhlasom podľa osobitného predpisu87) a
c)prepravil v roku 2020 vykonávaním pravidelnej obchodnej leteckej dopravy, nepravidelnej obchodnej leteckej dopravy alebo v rámci prenájmu lietadla s posádkou lietadla alebo ich ľubovoľnej kombinácie menej ako 40 % z počtu prepravených cestujúcich v roku 2019.
(3)Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov možno poskytnúť žiadateľovi,
a)ktorý nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v odseku 1,
2
b)ktorému v posledných troch rokoch od podania žiadosti podľa odseku 6 písm. a) nebola vypovedaná zmluva o poskytnutí pomoci,
c)ktorý nie je v likvidácii,
d)voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
e)voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, ktorý nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a proti ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
g)ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
h)ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
i)ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
j)ktorý nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu,83)
k)ktorý neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
l)ktorý nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov88) a
m)ktorý nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť licencie podľa odseku 2 písm. a).
(4)Maximálna výška príspevku na zmiernenie negatívnych následkov a oprávnené obdobie, za ktoré možno príspevok na zmiernenie negatívnych následkov poskytnúť sa uvedú v schéme pomoci podľa odseku 6 písm. b).
(5)Oprávnenými nákladmi náklady na obstaranie tovarov a služieb84) a osobné náklady85) spojené s poskytovaním leteckých dopravných služieb v oprávnenom období podľa odseku 4. Oprávnenými nákladmi nie náklady na úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s projektom a náklady na splácanie úverov, pôžičiek alebo úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek.
(6)Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov možno poskytnúť na základe
a)elektronicky predloženej žiadosti s prílohami, ktorých vzor zverejní ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle,
b)schválenej schémy pomoci, na ktorú sa primerane vzťahujú § 20 a 21,
c)schválenia poskytnutia príspevku na zmiernenie negatívnych následkov podľa § 17 a
d)zmluvy podľa § 18.
(7)Žiadosť predložená na základe výzvy podľa odseku 9 obsahuje
a)identifikáciu žiadateľa v rozsahu
1.názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
2.meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3
3.meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)vymedzenie oprávnených nákladov na úhradu alebo výdavkov na refundáciu ktorých sa príspevok na zmiernenie negatívnych následkov požaduje,
c)výšku požadovaného príspevku na zmiernenie negatívnych následkov,
d)číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok na zmiernenie negatívnych následkov poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
e)písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na obdobný účel, ako je účel uvedený v odseku 1,
2.nie je v likvidácii,
3.voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,
4.nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
5.poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
6.nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
7.nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní,
8.nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu.83)
(8)Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je
a)prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky od podania žiadosti,
b)kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti poukazuje,
c)iný doklad potrebný na posúdenie žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve na predloženie žiadosti.
(9)Výzva na predloženie žiadosti sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva dopravy najmenej päť dní pred termínom predloženia žiadosti a obsahuje náležitosti podľa § 24 ods. 1 písm. c).
(10)Na poskytovanie príspevku na zmiernenie negatívnych následkov sa primerane použijú ustanovenia § 14 ods. 9 a § 22 až 25.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 86 až 88 znejú:
86) Čl. 2 bod 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.
87) § 41 ods. 11 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
88) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
4
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.