Príloha č. 6
kk zákonu č. .../2021 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2022
(v eurách)
Rezerva vlády
5 000 000
Rezerva predsedu vlády
1 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
483 190 832
Rezerva na riešenie vplyvov legislatívnych zmien
130 634 062
Rezerva na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác
11 000 000
Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí
10 000 000
Rezerva na mzdy a poistné
175 028 702
Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19
717 440 826
Rezerva na výdavky v zdravotníctve
220 000 000
Spolu
1 753 794 422