Príloha č. 3
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2022
k zákonu č. .../2021 Z. z.
( v eurách )
z toho:
z toho:
Kapitola
Výdavkyspolu
Prostriedky podľa§ 17 ods. 4 zákonač. 523/2004 Z. z.
Prostriedkyz rozpočtu
Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti
Výdavkyspolu bez prostriedkov podľa § 17ods. 4 zákonač. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti
Prostriedkyna spolufi-nancovanie
610Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
700Kapitálové výdavky (bez prostr. na spolufi-nancovanie)
a
1
2
3
4
5
6
7
8
Kancelária Národnej rady SR
37 662 934
37 662 934
19 196 713
1 044 830
Kancelária prezidenta SR
5 315 420
5 000
5 310 420
2 776 907
8 000
Úrad vlády SR
155 046 226
114 290 444
40 755 782
12 538 207
973 395
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
791 570 182
513 681 260
66 261 001
211 627 921
120 946 668
11 432 652
1 697 873
Kancelária Ústavného súdu SR
7 414 251
100
7 414 151
3 952 253
145 600
Kancelária Najvyššieho súdu SR
13 478 082
13 478 082
8 507 142
350 000
Generálna prokuratúra SR
119 509 806
119 509 806
76 021 680
1 970 485
Najvyšší kontrolný úrad SR
13 624 431
13 624 431
7 551 924
1 205 368
Slovenská informačná služba
63 968 475
63 968 475
4 000 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
154 381 428
535 000
153 846 428
56 380 672
1 389 558
Ministerstvo obrany SR
1 333 185 559
46 620
1 333 138 939
441 958 927
22 187 310
Ministerstvo vnútra SR
1 635 876 090
2 020 520
117 448 646
57 379 417
1 459 027 507
21 456 593
745 258 111
8 756 162
Ministerstvo spravodlivosti SR
572 849 893
55 809 394
517 040 499
272 794 758
3 311 912
Ministerstvo financií SR
549 748 290
549 748 290
222 817 317
23 151 242
Ministerstvo životného prostredia SR
565 718 727
7 000
251 137 132
181 323 966
133 250 629
44 146 543
10 342 247
942 354
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3 643 684 873
488 719
241 859 439
334 207 367
3 067 129 348
67 499 249
191 773 856
31 588 059
Ministerstvo zdravotníctva SR
1 606 465 468
184 545 563
1 421 919 905
57 157 195
6 386 100
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3 452 802 608
115 300
209 981 207
33 114 447
3 209 591 654
29 596 203
167 245 162
3 918 206
Ministerstvo kultúry SR
316 247 110
3 492 375
312 754 735
16 796 772
33 492 610
Ministerstvo hospodárstva SR
516 505 138
201 735 883
119 943 808
194 825 447
14 561 146
13 619 245
12 479 874
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1 213 616 209
856 972 706
356 643 503
176 328 763
38 112 209
4 018 473
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2 212 974 061
100 000
704 879 567
150 554 486
1 357 440 008
112 347 945
27 333 020
122 535 073
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
20 669 691
20 669 691
3 977 669
2 980 100
Štatistický úrad SR
35 192 554
35 192 554
13 721 968
1 829 120
Úrad pre verejné obstarávanie
10 848 198
514 801
10 333 397
5 465 771
30 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5 044 818
5 044 818
2 458 881
28 500
Úrad jadrového dozoru SR
10 891 081
10 891 081
4 318 750
355 800
Úrad priemyselného vlastníctva SR
3 889 055
3 889 055
2 215 469
144 480
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7 508 686
7 508 686
2 457 749
1 482 000
Protimonopolný úrad SR
2 954 399
2 954 399
1 657 423
25 000
Národný bezpečnostný úrad
12 844 288
2 000
12 842 288
6 494 929
250 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR
8 547 095
8 547 095
1 693 430
Všeobecná pokladničná správa
6 254 921 704
50 305 437
6 204 616 267
16 986 310
138 785 667
1 318 448 740
Slovenská akadémia vied
85 012 127
85 012 127
15 027 860
639 633
Kancelária Súdnej rady SR
2 224 517
2 224 517
1 213 355
5 726
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR
5 566 663
5 566 663
3 615 200
Spolu
25 447 760 137
2 785 259
3 148 001 277
1 301 972 069
20 995 001 532
603 869 420
2 606 671 090
1 611 771 583