ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
91. schôdza
Číslo: CRD-1021/2021
374
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 374
zo 14. októbra 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591)
___________________________________________________________________________
1.V názve zákona sa slová „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ nahrádzajú slovami „a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje názov zákona s obsahom zákona.
2.V čl. I, 2 bode § 104i sa odkazy 128 a 129 a poznámky pod čiarou k týmto odkazom preznačia ako odkazy a poznámky pod čiarou k odkazom 127 a 128. Zároveň sa upraví aj úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na priebežné číslovanie odkazov. Súčasné znenie zákona má len 126 odkazov.
3.V čl. II, 4. bode sa slová „§ 57 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu chyby v označení novelizovaného ustanovenia, nakoľko nahrádzané slová sa nachádzajú len v § 50 ods. 7.