Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
36. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1560/2021
109
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 13. októbra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) schváliť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Karol Kučera v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 109
Pozmeňujúci návrh
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
V čl. II sa slová „15. novembra 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, ako aj z dôvodu vytvorenia časového priestoru na prijatie vykonávacieho predpisu, ktorý je nevyhnutný pri aplikácií zákona v praxi. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)], ako aj potrebná legisvakancia.