Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
53. schôdza výboru
Č: CRD-1782/2021
154
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 14. októbra 2021
k vládnemu návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
na svojej 53. schôdzi 14. septembra 2021 k vládnemu návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689)
A. k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pri rokovaní o vládnom návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) rozhodnutím č. 723 z 28. septembra 2021 za gestorský výbor;
B.u r č u j e
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Miriam Šutekovú, poslankyňu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k predmetnému materiálu v prvom čítaní;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru